Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

NN 33/2017 (7.4.2017.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

741

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. ožujka 2017. godine donijela

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 1.

U Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom (»Narodne novine«, broj 56/15) u članku 9. stavku 8. broj »24.« zamjenjuje se brojem »15.«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca nakon što je po prethodnom zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi završen postupak promjene opskrbljivača u skladu s člankom l0. stavkom 2. ovih Pravila, a u novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi se nalazi isti očekivaní dan primjene novog ugovora o opskrbi, postupak promjene opskrbljivača pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi se obustavlja.«.

Dosadašnji stavci 11., 12. i 13. postaju stavci 12., 13. i 14.

U dosadašnjem stavku 11. brojevi »5., 9. i 10.« zamjenjuju se brojevima »5., 9., 10. i 11.«.

U dosadašnjem stavku 12. broj »11.« zamjenjuje se brojem »12.«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 6. broj »24.« zamjenjuje se brojem »22.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca nakon što je po prethodnom zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi završen postupak promjene opskrbljivača u skladu s člankom l0. stavkom 2. ovih Pravila, a u novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi se nalazi isti očekivani dan primjene novog ugovora o opskrbi, postupak promjene opskrbljivača pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi se obustavlja.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

U dosadašnjem stavku 8. brojevi »4. i 7.« zamjenjuju se brojevima »4., 7. i 8.«.

U dosadašnjem stavku 9. broj »8.« zamjenjuje se brojem »9.«.

Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Operator sustava dužan je u roku od pet tjedana od dana početka primjene novog ugovora o opskrbi dostaviti starom opskrbljivaču podatke potrebne za izradu konačnog obračuna električne energije krajnjem kupcu.

(2) Stari opskrbljivač dužan je u roku od šest tjedana od dana početka primjene novog ugovora o opskrbi, a nakon dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka, izdati krajnjem kupcu konačni obračun električne energije te mu u istom roku omogućiti povrat eventualne preplate električne energije.«.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Krajnji kupac iz kategorije kućanstvo koji raskida ugovor o opskrbi, a koji nije pokrenuo postupak promjene opskrbljivača, ima po automatizmu pravo na opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge.

(2) U slučaju izlaska opskrbljivača krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo s tržišta električne energije, uslijed okolnosti na koje krajnji kupac ne može utjecati i bez zaštite gubi opskrbu, krajnji kupac iz kategorije poduzetništvo ima po automatizmu pravo na zajamčenu opskrbu električnom energijom.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, postojeći opskrbljivač dužan je bez odgađanja, a najkasnije dva radna dana prije prestanka ugovora o opskrbi, obavijestiti operatora sustava o prestanku ugovora o opskrbi.

(4) Operator sustava će krajnjeg kupca iz stavaka 1. i 2. ovoga članka registrirati kao krajnjeg kupca opskrbljivača u obvezi javne usluge s prvim danom u mjesecu koji slijedi nakon prestanka primjene ugovora o opskrbi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te je o tome dužan bez odgađanja, a najkasnije naredni radni dan, obavijestiti opskrbljivača u obvezi javne usluge.«.

Članak 5.

Iza članka 18. dodaje se naslov i članak 18.a koji glasi:

»VIII.a RASKID UGOVORA I OBUSTAVA POSTUPKA

Članak 18.a

(1) Ako krajnji kupac iz kategorije kućanstvo u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača jednostrano raskine novi ugovor o opskrbi električnom energijom u roku od 14 dana od dana sklapanja novog ugovora, novi opskrbljivač dužan je bez odgađanja, a najkasnije naredni radni dan nakon raskida novog ugovora o opskrbi, obavijestiti operatora sustava o raskidu toga ugovora.

(2) Na temelju obavijesti novog opskrbljivača iz stavka 1. ovoga članka operator sustava poništava izvršenu promjenu opskrbljivača, čime se postupak promjene opskrbljivača obustavlja, a krajnjeg kupca registrira kao krajnjeg kupca postojećeg opskrbljivača s prvim danom u mjesecu koji slijedi nakon raskida ugovora iz stavka l. ovoga članka.

(3) Operator sustava dužan je o obustavi postupka promjene opskrbljivača iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti postojećeg i novog opskrbljivača najkasnije naredni radni dan nakon obustave postupka promjene opskrbljivača.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Postupci promjene opskrbljivača pokrenuti do dana stupanja na snagu ovih Pravila dovršit će se prema odredbama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (»Narodne novine«, broj 56/15).

Članak 7.

Operator sustava i opskrbljivači dužni su uskladiti uvjete poslovanja s odredbama ovih Pravila u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Članak 8.

Ova Pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/21

Urbroj: 371-01/17-02

Zagreb, 31. ožujka 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.