Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela

NN 33/2017 (7.4.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Grad Dugo Selo

744

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) te članka 44. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 34. sjednici, održanoj 30. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA DUGOG SELA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Dugom Selu, obveznici plaćanja, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Članak 2.

Gradu Dugom Selu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na nekretnine.

1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Dugog Sela, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 1/17).

Prirez porezu na dohodak prihod je Grada Dugog Sela.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

2. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada Dugog Sela.

Članak 7.

Obveznici poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Dugog Sela.

Članak 8.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 2. ovog članka, porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik je dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 3. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Grada Dugog Sela.

3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Grada Dugog Sela.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 12,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Grada Dugog Sela.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se objekt nalazi te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1. ovog članka, obveznik je dužan dostaviti najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

4. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 14.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

5. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju, odnosno koja ne preda Obrazac PP-MI-PO u propisanom roku (članak 8. stavci 3. i 4. Odluke),

2. koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 13. stavak 1. Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 15.000,00 kn.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kn.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Članak 16.

Postupak za izricanje kazne u prvom stupnju za prekršaje zbog povrede odredbi ove Odluke, odnosno zbog povreda odredbi Zakona o lokalnim porezima, pokreće, vodi te donosi rješenje o prekršaju nadležna ispostava Porezne uprave.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovoj Odluci, a koji ne budu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 18.

Odredbe članaka 10., 11., 12. i 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/10).

Članak 21.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 023-05/17-01/03

Urbroj: 238/07-03-04/01-17-3

Dugo Selo, 30. ožujka 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Klarić, dr. vet. med., v. r.