Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji

NN 34/2017 (8.4.2017.), Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji

Ministarstvo pravosuđa

749

Temeljem članka 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17; u daljnjem tekstu Zakon) ministar pravosuđa donosi

DOPUNU

PRAVILNIKA O KAZNENOJ EVIDENCIJI

Članak 1.

Ovom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji propisuje se oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije iz članka 14.d stavka 1. Zakona te sadržaj potvrde iz članka 14.d stavka 3. Zakona koju će općinski sud odnosno stalna služba izdati podnositelju zahtjeva u svrhu kandidiranja za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, kao i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije podnosi se na propisanom obrascu VII a.

Članak 3.

Sadržaj potvrde koju će općinski sud odnosno stalna služba izdati podnositelju zahtjeva propisan je na obrascu VII b.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/30
Urbroj: 514-05-17-09
Zagreb, 4. travnja 2017.

Ministar
Ante Šprlje, v. r.

Obrazac VII a

Na temelju čl. 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PODACIMA
IZ KAZNENE EVIDENCIJE

PODACI KOJE POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

OIB*


Prezime*Rođeno prezime*
Ime*Spol
Državljanstvo
Ime i prezime oca *
Ime i prezime majke
Dan, mjesec i godina rođenja*
Mjesto i država rođenja*
Broj primjeraka potvrde (maksimum 3)*


U ____________ dana _______

Potpis podnositelja zahtjeva: ________________________

Suglasnost za izdavanje posebnog uvjerenja sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16).

Potpis: ________________

Prilog:

– fotokopija osobne iskaznice ili putovnice

* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

Obrazac VII b

OPĆINSKI SUD U _______________

Stalna služba u _______________

Dana _______

Na temelju čl. 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17) izdaje

POTVRDU O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE

__________________________________________________

(ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, ime oca)

NE NALAZI SE

u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.

Potvrda se izdaje sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16).

Ovlaštena osoba: