Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

NN 35/2017 (12.4.2017.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Ministarstvo zdravstva

764

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 39/2013 i 47/2014) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI IGRAČAKA

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti igračaka (»Narodne novine«, broj 83/2014 i 38/2015) u članku 1. stavku 2. iza podstavka 5. dodaju se podstavci 6., 7. i 8. koji glase:

» – Direktiva Komisije (EU) 2015/2115 оd 23. studenoga 2015. o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Priloga II. Dodatka C Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu formamida (Tekst značajan za EGP) (SL L 306, 24. 11. 2015.),

– Direktiva Komisije (EU) 2015/2116 оd 23. studenoga 2015. o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu benzizotiazolinona (Tekst značajan za EGP) (SL L 306, 24. 11. 2015.),

– Direktiva Komisije (EU) 2015/2117 оd 23. studenoga 2015. o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Priloga II. Dodatka C Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu klorometilizotiazolinona i metilizotiazolinona kao pojedinačnih tvari te kao smjese u omjeru 3: 1 (Tekst značajan za EGP) (SL L 306, 24. 11. 2015.).«

Članak 2.

U Prilogu II. POSEBNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI, Dodatak C, ispod naslova »Posebna granična ograničenja za kemikalije koje se koriste u igračkama namijenjenima djeci mlađoj od 36 mjeseci ili u drugim igračkama namijenjenima za stavljanje u usta, donesena sukladno članku 46. stavku 2. Direktive 2009/48/EZ«, u tablicu, iza unosa: Bisfenol A« dodaju se novi redci i unosi koji glase:

»TvarCas brojGranična vrijednost
Formamid75-12-7

20 μg/m3 (granična vrijednost emisije) nakon najviše 28 dana od početka ispitivanja emisije iz pjenastog materijala iz kojeg je izrađena igračka a sadrži više od

od 200mg/kg (granična vrijednost na temelju sadržaja)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on2634-33-55 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) u materijalima za igračke na bazi vode, u skladu s metodama utvrđenima u EN 71-10:2005 i EN 71-11:2005.
Masa reakcije za: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EZ br. 247-500-7) i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EZ br. 220-239-6) (3:1)55965-84-91 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) u materijalima za igračke na bazi vode
5-kloro-2-metil-izotiazolin-3(2H)-on26172-55-40,75 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) u materijalima za igračke na bazi vode
2-metilzotiazolin-3(2H)-on2682-20-40,25 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) u materijalima za igračke na bazi vode


Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 24. svibnja 2017. godine u odnosu na odredbe članka 2. koje se odnose na tvari formamid i 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on te 24. studenog 2017. godine u odnosu na odredbe članka 2. koje se odnose na tvari 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EZ br. 247-500-7), 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EZ br.220-239-6) (3:1), 5-kloro-2-metil-izotiazolin-3(2H)-on i 2-metilzotiazolin-3(2H)-on.

Klasa: 011-02/17-04/02
Urbroj: 534-02-1-1/3-16-2
Zagreb, 4. travnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.