Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini

NN 36/2017 (13.4.2017.), Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

785

Na temelju članka 5. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (»Narodne novine«, broj 28/2017), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PREMA POSEBNOM NALOGU MINISTRA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI

Članak 1.

Na temelju članka 1. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini, utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 48.000.000,00 kuna, koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. ostvariti u 2017. godini temeljem članka 91. Zakona o cestama.

Na temelju članka 5. Pravilnika, sredstva u iznosu od 25.000.000,00 kuna namijenjena su za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra mora, prometa i infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za interventne zahvate iz članka 1. stavak 2. ove Odluke raspoređuju se na temelju mjerila iz članka 92. stavak 1. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), kako je navedeno u Tablici br. 1.

Tablica br. 1.

Red. brojŽupanijska uprava za cesteRaspoređeni iznos
123
1.Sisačko-moslavačke županije3.000.000,00 kn
2.Karlovačke županije3.500.000,00 kn
3.Koprivničko-križevačke županije2.000.000,00 kn
4.Bjelovarsko-bilogorske županije2.000.000,00 kn
5.Ličko-senjske županije4.000.000,00 kn
6.Virovitičko-podravske županije4.000.000,00 kn
7.Požeško-slavonske županije1.500.000,00 kn
8.Zadarske županije2.000.000,00 kn
9.Šibensko-kninske županije3.000.000,00 kn
UKUPNO:25.000.000,00 kn


Članak 3.

U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ove Odluke, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svake od županijskih uprava za ceste iz članka 2. ove Odluke ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. stavak 2. ovog Pravilnika doznačivat će se županijskim upravama za ceste na temelju dostavljenih ugovora i dostavljenih ovjerenih situacija, odnosno računa izvoditelja za izvedene radove na županijskim i lokalnim cestama.

Članak 5.

U slučaju izostanka korištenja odobrenih sredstava iz članka 2. ove Odluke u 2017. godini, županijske uprave za ceste obvezne su Hrvatskim cestama d.o.o. detaljno obrazložiti i opravdati nastali događaj te zatražiti produženje roka korištenja sredstava u narednoj, 2018. godini.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-02/17-04/07

Urbroj: 530-05-3-2-2-17-3

Zagreb, 31. ožujka 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.