Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

NN 37/2017 (14.4.2017.), Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

789

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

Članak 1.

U Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, broj 8/17), u Prilogu I. Tarifni broj 50. mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za:

1.zgradu koja nije veća od 600 m2 građevinske (bruto) površine neovisno o veličini građevne čestice800,00
2.zgradu veću od 600 m2 građevinske (bruto) površine na građevnoj čestici površine do 2 000 m22.500,00
3.obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km, osim za zgradu iz točaka 1. i 2. ovoga stavka10.000,00
4.obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 1 ha do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 1 km do 5 km15.000,00
5.obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 5 ha do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 5 km do 10 km20.000,00
6.obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 10 km25.000,00
(2) Za izdavanje izvatka iz baze, odnosno zbirke kupoprodajnih cijena180,00
(3) Za izdavanje izvatka iz kartografskog prikaza približnih vrijednosti nekretnina grada ili županije180,00
(4) Za izdavanje kartografskog prikaza približnih vrijednosti nekretnina grada ili županije400,00


Napomena:

Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga Tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prostornoga uređenja, iznos propisan ovim Tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.«.

Članak 2.

Tarifni broj 51. mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine za:

1. građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna

2. građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00 kuna

3. zgradu koja nije veća od 600 m2 građevinske (bruto) površine 800,00 kuna

4. ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

(2) Za izdavanje uporabne dozvole za:

1. građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna

2. građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00 kuna

3. zgradu koja nije veća od 600 m2 građevinske (bruto) površine 800,00 kuna

4. ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

(3) Za izdavanje privremene uporabne dozvole za građevine iz stavka 2. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Tarifnog broja plaća se 17% od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga Tarifnog broja za te građevine.

(4) Za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine iz stavka 2. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Tarifnog broja plaća se razmjerni dio vrijednosti izgrađenog dijela građevine za koju se izdaje uporabna dozvola od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga Tarifnog broja za cijelu građevinu.

(5) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine 600,00 kuna.

(6) Za izdavanje rješenja o tipskom projektu 800,00 kuna.

Napomena:

1. Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga Tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje graditeljstva, iznos propisan ovim Tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.

2. Za prijavu početka građenja građevine, prijavu početka uklanjanja građevine i prijavu pokusnog rada građevine ne plaća se upravna pristojba.

3. Za davanje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja ne plaća se upravna pristojba.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/38

Urbroj: 50301-25/20-17-2

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.