Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite

NN 37/2017 (14.4.2017.), Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova

792

Na temelju članka 45. stavka 2. Zakona o zaštiti novčarskih institucija (»Narodne novine«, br. 56/15), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA ELEKTROKEMIJSKIH SUSTAVA ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i načini ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite.

Članak 2.

(1) Elektrokemijski sustavi zaštite koriste se za neutralizaciju novčanica u slučaju pokušaja neovlaštenog otuđenja novca.

(2) Funkcionalnost elektrokemijskih sustava zaštite odnosi se na:

1. neutralizaciju novčanica,

2. označavanje počinitelja bojom i drugim kemijskim agensima,

3. stvaranje dimnog efekta uzbunjivanja.

(3) Neutralizacija novčanica može se postići bojanjem uz uporabu bojila, te djelovanjem drugih kemijskih sredstava (kiselina, otapala, pirotehnička sredstva i sl.) kojima se novčanice nepovratno uništavaju i onemogućava njihova daljnja uporaba.

(4) Označavanje počinitelja bojom i drugim kemijskim agensima podrazumijeva obojenje odjeće, obuće i dijelova tijela počinitelja na način da se navedeni agens ne može duže vrijeme odstraniti sa odjeće, obuće i tijela počinitelja čime se otežava sakrivanje dokaza i olakšava potraga za počiniteljem.

(5) Stvaranje dimnog efekta uzbunjivanja podrazumijeva stvaranje gustog dima u jarkim vidljivim bojama (crvena, žuta i dr.) nakon aktiviranja elektrokemijskog agensa koji je jasno uočljiv javnosti i drugim službama za potrebe dojave o počinjenju kaznenog djela.

(6) Elektrokemijski sustavi zaštite za neutralizaciju novčanica mogu biti korišteni kao:

1. sigurnosni spremnici,

2. elektrokemijski uređaji (moduli),

3. elektrokemijske novčanice.

II. SIGURNOSNI SPREMNIK

Članak 3.

(1) Sigurnosni spremnik je kofer, torba ili spremnik druge vrste u koji se smještaju novčanice, a opremljen je elektrokemijskim sustavom koji se aktivira u slučaju neovlaštenog otuđenja i prodora u unutrašnjost spremnika tijekom distribucije novčanica ili nakon nje, te ima svrhu neutralizacije vrijednosnog sadržaja.

(2) Elektrokemijski uređaj u sigurnosnom spremniku mora se aktivirati po svakom neovlaštenom prodoru u spremnik putem fizičkog i svakog drugog (fizikalnog, kemijskog i dr.) djelovanja na tijelo spremnika ili njegov mehanizam za otvaranje.

(3) Sigurnosno osoblje dužno je poštivati sigurnosne procedure tijekom prijenosa ili prijevoza te ne otvarati sigurnosni spremnik izvan unaprijed definiranih vremenskih razdoblja i/ili lokacija.

Članak 4.

(1) Funkcionalnost sigurnosnog spremnika dokazuje se ispitivanjem simuliranih scenarija napada putem obvezatnih i preporučenih ispitivanja.

(2) Obvezna ispitivanja sigurnosnog spremnika jesu:

1. prekid električnog napajanja,

2. provala u spremnik,

3. otvaranje spremnika razornim sredstvima (čekić, sjekira, malj, eksploziv),

4. bušenje,

5. uranjanje u tekućinu,

6. izlaganje ekstremnim temperaturama (hlađenje u tekućem dušiku, grijanje u grijaćim tijelima),

7. istek programiranog vremena dostave,

8. istek programiranog dozvoljenog vremena otvorenog spremnika.

(3) Preporučena ispitivanja sigurnosnog spremnika jesu:

1. brzo rezanje (giljotiniranje)

2. otpornost na vatreno oružje,

3. uporaba kemikalija,

4. slobodni pad,

5. izloženost elektromagnetskim zračenjima,

6. izloženost elektrostatičkim zračenjima.

(4) Preporučena ispitivanja sigurnosnog spremnika mogu se provesti na pisani zahtjev korisnika ili Ministarstva unutarnjih poslova.

(5) Svaki od oblika obveznih i preporučenih ispitivanja mora rezultirati neutralizacijom novčanica prije nego novčanice unutar spremnika postanu neovlašteno dostupne, osim u slučaju ispitivanja iz stavka 2. točke 8. ovog članka, pri čemu spremnik mora upozoriti korisnika zvučnim signalom na nedozvoljenu uporabu spremnika.

Članak 5.

(1) Procesi neutralizacije novčanica koji se najčešće koriste su:

1. bojanje specijalnom bojom ili tintom,

2. kemijsko uništenje i

3. pirotehničko razaranje.

(2) Zahtjevi za uništenje novčanica koji se moraju postići neutralizacijom jesu:

1. postupkom mora biti neutralizirano 100% novčanica,

2. postupkom mora biti obojano ili oštećeno najmanje 20% površine obje strane novčanice.

(3) Kod neutralizacije novčanica obojenjem pokušaji čišćenja novčanica moraju uzrokovati:

1. uništenje novčanica,

2. ostavljanje boje ili tinte vidljive na površini od najmanje 10% svake novčanice,

3. oštećenja originalne boje novčanica i njezinih sigurnosnih značajki.

III. ELEKTROKEMIJSKI UREĐAJ (MODUL)

Članak 6.

(1) Elektrokemijski uređaj (modul) koristi se:

1. za zaštitu novčanica unutar sefova, kasa i blagajni,

2. kao samostalni zaštitni uređaj kod prijenosa novčanica.

(2) Osnovni dijelovi elektrokemijskog uređaja su:

1. centralna procesna jedinica,

2. specijalna boja ili tinta,

3. pirotehničko sredstvo za aktiviranje boje/tinte.

(3) Aktiviranje elektrokemijskog uređaja ostvaruje se jednom ili više navedenih radnji:

1. mehaničkim odvajanjem ili prekidanjem veze sa nositeljem uređaja,

2. odvajanjem trezora, sefova kasa i blagajni od podloge,

3. daljinskim aktiviranjem,

4. prekoračenjem programiranog vremenskog razdoblja prijenosa/prijevoza,

5. izlaskom prijemnika koji se nalazi u uređaju iz zone radio signala predajnika.

IV. ELEKTROKEMIJSKA NOVČANICA

Članak 7.

(1) Elektrokemijska novčanica je specijalna izvedba elektrokemijskog uređaja koji se umeće unutar svežnja novčanica pohranjenih u za to namijenjene prostore (kase, sefove, ormare i dr.) poslovnih subjekata.

(2) Osnovni dijelovi elektrokemijske novčanice su:

1. primopredajnik,

2. specijalna boja ili tinta,

3. pirotehničko sredstvo za aktiviranje boje/tinte.

(3) Aktiviranje elektrokemijske novčanice ostvaruje se automatski, izlaskom prijemnika koji se nalazi u uređaju iz zone radio signala predajnika koji se nalazi u poslovnici, odnosno izlaskom iz štićene poslovnice.

Članak 8.

(1) Obvezna i preporučena ispitivanja sigurnosnog spremnika, specijalne boje/tinte, elektrokemijskog uređaja i elektrokemijske novčanice obavljaju se prema popisu hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika.

(2) Ispitivanje fizikalno-mehaničkih značajki i djelovanja pirotehničkog sredstva obavlja se sukladno posebnim propisima kojima se uređuje stavljanje na tržište pirotehničkih sredstava.

(3) Ispitivanja i potvrđivanje sukladnosti proizvoda i uređaja iz stavka 1. ovog članka mogu obavljati prijavljena tijela za ispitivanje i certifikaciju (trgovačka društva i obrti) koja su akreditirana za obavljanje poslova ispitivanja i/ili certificiranja svojstava proizvoda i uređaja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

(1) Izvješća o ispitivanju i certifikati kojima se dokazuju svojstva proizvoda i uređaja iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika priznat će se u slučaju kada ih izdaju tijela akreditirana od Hrvatske akreditacijske agencije ili od bilo koje akreditacijske službe potpisnice EA MLA sporazuma za područja ispitnih laboratorija, odnosno certifikacije proizvoda (Europska akreditacija – multilateralni sporazum o priznavanju rezultata rada akreditacijskih tijela).

(2) Način razornog ispitivanja sigurnosnog spremnika (provala u spremnik, otvaranje spremnika razornim sredstvima, brzo rezanje i bušenje te uporaba kemikalija) nije određen normama, te ga mogu obavljati trgovačka društva i obrti (ispitivači) koji raspolažu prostorom za ispitivanje, ispitnim uređajima i postupnikom ispitivanja.

(3) Postupnik ispitivanja, iz stavka 2. ovog članka, ispitivač utvrđuje za svaki pojedini tip sigurnosnog spremnika sukladno tehničkim karakteristikama samog spremnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Sigurnosni spremnici, elektrokemijski uređaji i sustavi koji su u uporabi do donošenja ovoga Pravilnika, ostaju u primjeni do isteka vremena amortizacije, ali ne duže od 7 godina od dana njihove proizvodnje. Uvjeti i načini ispitivanja navedeni u ovome Pravilniku primjenjuju se na elemente, uređaje, naprave i sustave uvedene u zaštitu pri distribuciji novčanica nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođači, ispitivači, te vlasnici i korisnici sigurnosnih spremnika i elektrokemijskih uređaja i sustava dužni su uskladiti poslovanje sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/6

Urbroj: 511-01-152-17-2

Zagreb, 11. travnja 2017.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.

POPIS
hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke temeljem kojih se obavlja ispitivanje sigurnosnog spremnika, specijalne boje/tinte, elektrokemijskog uređaja i elektrokemijske novčanice:

1. HRN EN 50130-4:2012 – Alarmni sustavi – 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost – Norma porodice proizvoda – Zahtjevi za otpornost na smetnje za dijelove vatrodojavnih, protuprovalnih, protuprepadnih, TC zatvorenog kruga, kontrole pristupa i socijalnih alarmnih sustava (EN 50130-4:2011),

2. HRN EN 55016-4-2:2012/A1:2014 – Specifikacija uređaja i metoda za mjerenja radiosmetnja i otpornosti – Dio 4-2: Nesigurnosti, statistike i modeliranje dopuštenih vrijednosti – Nesigurnost mjerne opreme (CISPR 16-4-2:2011/am1:2014; EN 55016-4-2:2011/A1:2014)

3. HRN EN 55022:2008 – Uređaji informacijske tehnologije – Značajke radiosmetnja – Granice i metode mjerenja,

4. HRN EN 61000-3-2:2014 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-2: Granice – Granice za harmoničke strujne emisije (za ulazne struje uređaja ≤ 16 A po fazi),

5. HRN EN 61000-3-3:2013 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-3: Granice – Ograničenje kolebanja napona i treperenja u niskonaponskim sustavima napajanja za opremu s nazivnom strujom <= 16 A i koja nije predmet uvjetovanog priključka

6. HRN EN 61000-4-2 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 4-2: Ispitne i mjerne tehnike – Ispitivanje otpornosti na elektrostatska izbijanja,

7. HRN EN 61000-4-3 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 4-3: Ispitne i mjerne tehnike – Ispitivanje otpornosti na zračena radiofrekvencijska elektromagnetska polja,

8. HRN EN 61000-4-8 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 4-8: Ispitne i mjerne tehnike – Ispitivanje otpornosti na magnetska polja energetske frekvencije,

9. HRN EN 61000-4-11 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 4-11: Ispitne i mjerne tehnike – Ispitivanje otpornosti na naponske propade, kratkotrajne prekide i naponske promjene,

10. HRN EN 300 440-1 V1.6.1:2012 – Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaj kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema u uporabi u frekvencijskom području 1 GHz do 40 GHz – 1. dio: Tehničke karakteristike i metode mjerenja (EN 300 440-1 V1.6.1:2010),

11. HRN EN 300 440-2 V1.1.2:2005 – Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa – Radijski uređaji koji se upotrebljavaju u frekvencijskome području od 1 GHz do 40 GHz – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 300 440-2 V1.1.2:2004),

12. HRN EN 300 440-2 V1.4.1:2011 – Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaj kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema u uporabi u frekvencijskom području 1 GHz do 40 GHz – 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. direktive R&TTE (EN 300 440-2 V1.4.1:2010),

13. HRN EN 301 489-1 V1.8.1:2008 – Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i usluge – 1. dio: Zajednički tehnički zahtjevi (EN 301 489-1 V1.8.1:2008),

14. HRN EN 301 489-3 V1.4.1:2003 – Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i usluge – 3. dio: Posebni zahtjevi za naprave kratkoga dometa (SRD) koje rade na frekvencijama između 9 kHz i 40 GHz (EN 301 489-3 V1.4.1:2002),

15. HRN EN 60068-2-18 – Ispitivanje pri utjecaju okoliša – Dio 2-18: Ispitivanje R i naputak: Voda,

16. HRN EN 60068-2-1 – Ispitivanje utjecaja okoliša – Dio 2-1: Ispitivanja – Ispitivanje: Hladnoća,

17. HRN EN 60068-2-2 – Ispitivanje utjecaja okoliša – Dio 2-2: Ispitivanja – Ispitivanje: Suha toplina,

18. HRN EN 60068-2-31 – Ispitivanje utjecaja okoliša – Dio 2-31: Ec ispitivanje: Nestručno rukovanje na potrese, prvenstveno za uzorke tipova opreme.