Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Stara Gradiška

NN 38/2017 (19.4.2017.), Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Stara Gradiška

Općina Stara Gradiška

824

Na temelju članaka 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« br. 14/09 i »Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška« br. 1/11 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 27. sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O VISINI STOPE PRIREZA POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope prireza porezu na dohodak.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Stara Gradiška.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Članak 4.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Općine Stara Gradiška«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 400-06/17-01/04

Urbroj: 2178/24-03-17-7

Stara Gradiška, 6. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STARA GRADIŠKA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zvonko Pejaković, v. r.