Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

NN 39/2017 (21.4.2017.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

828

Na temelju članka 56. stavka 5. i članka 61. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), a u vezi s člankom 18. Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 8/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O IZRADI I PROVEDBI DOKUMENATA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Članak 1.

U Uredbi o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (»Narodne novine«, broj 112/14), u članku 4. stavku 1. iza riječi: »točki 1.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju Početne procjene ukupnog stanja i Skupa značajki dobroga stanja okoliša, radi postizanja dobroga stanja okoliša i njegova održavanja utvrđuje se Skup ciljeva i s njima povezanih pokazatelja.

(2) Skup ciljeva i s njima povezanih pokazatelja u zaštiti okoliša se utvrđuje uzimajući u obzir okvirni popis opterećenja i utjecaja iz tablice 2. u Prilogu II. ove Uredbe kao i okvirni popis značajki iz Priloga III. ove Uredbe. Skup ciljeva u upravljanju morskim okolišem i obalnim područjem i s njima povezanih pokazatelja utvrđuje se uzimajući u obzir analizu ciljeva iz Priloga VI. ove Uredbe, te druge odgovarajuće analize izrađene u okviru primjene Barcelonske konvencije.

(3) Pri utvrđivanju Skupa ciljeva u zaštiti okoliša i s njima povezanih pokazatelja mora se uzeti u obzir i daljnja primjena odgovarajućih postojećih ciljeva u zaštiti morskog okoliša i okoliša obalnog područja koji su, na temelju važećih posebnih propisa, već ranije određeni u Republici Hrvatskoj.

(4) Ministarstvo je nositelj izrade Skupa ciljeva i njihova utvrđivanja. U izradi Skupa ciljeva sudjeluju nadležna tijela ovisno o propisanom djelokrugu. Nacionalni odbor daje mišljenje na Skup ciljeva, kojeg nakon toga razmatra i potvrđuje Povjerenstvo za koordinaciju. Nacionalni odbor, prema ocijenjenoj potrebi, predlaže Ministarstvu izmjene i dopune Skupa ciljeva.

(5) Ministarstvo o Skupu ciljeva i s njima povezanih pokazatelja za morski okoliš obavještava Europsku komisiju putem Agencije za zaštitu okoliša u roku tri mjeseca od datuma njihova donošenja.«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. riječ: »slijedom« briše se.

Članak 4.

U prilogu I. »Kvalitativni deskriptori za utvrđivanje dobrog stanja okoliša« Dijelu A točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Svi elementi morskih hranidbenih mreža, u mjeri u kojoj su poznati, javljaju se u uobičajenoj brojnosti i raznolikosti te su na razinama koje mogu osigurati dugoročnu abundanciju (brojnost) vrsta i očuvanje njihove pune sposobnosti razmnožavanja;«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/39

Urbroj: 50301-25/14-17-2

Zagreb, 20. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.