Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017. – 2020.

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

848

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU« ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture«, mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

b) »Akvakultura« uzgoj ili kultivacija vodenih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta okoliša, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja i proizvodnje, do i uključujući fazu izlova;

c) »Centar za pročišćavanje školjkaša« – objekt sa spremnicima u kojima se nalazi čista ili pročišćena morska voda, u kojima živi školjkaši ostaju dok se ne ukloni njihova mikrobiološka zagađenost te postanu upotrebljivi za ljudsku prehranu;

d) »Diversifikacija« preusmjeravanje prema uzgoju novih akvatičnih organizama s dobrim tržišnim izgledima;

e) »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome da li su izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju;

f) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provođenju pomoći iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela;

g) »Građenje« izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje;

h) »Građevina« građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje;

i) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s ESI fondovima, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete Europskog socijalnog fonda, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;

j) »Komplementarna aktivnost« – aktivnosti poduzeća koje se odnose na temeljno akvakulturno poslovanje, uključujući udičarski turizam, usluge akvakulture vezane uz zaštitu okoliša ili obrazovne aktivnosti o akvakulturi;

k) »Korisnik« javno ili privatno tijelo te, fizička osoba, odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;

l) »Korisnik početnik« – korisnik koji tek počinje obavljati gospodarsku djelatnost akvakulture i nije ovlaštenik povlastice/a za uzgoj ribe i drugih morskih organizama/akvakulturu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;

m) »Mikro, malo ili srednje poduzeće« – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124, 20. 5. 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2003/361/EZ);

n) »Mrjestilište« svaki prostor, ograničeno područje ili instalacija, kojim upravlja fizička ili pravna osoba koja posjeduje povlasticu i u kojem se u kontroliranim uvjetima odvija mrijest/uzgoj ranih životnih faza uzgajanih organizama i čiji su proizvodi oplođena ikra, ličinke i/ili mlađ uzgajanih organizama;

o) »Nepravilnost« kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom;

p) »Novi akvatični organizmi« – akvatični organizmi koje korisnik nije imao u uzgoju u zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu;

q) »Operacija« projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odobrilo Upravljačko tijelo prema uvjetima i kriterijima ovog Pravilnika ili koji su pod njihovom odgovornošću te koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture« u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te koji je/su odabran/i prema kriterijima za odabir koje je odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.;

r) »Oprema« pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu i/ili ostale uzgojne instalacije radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina i/ili ostale uzgojne instalacije;

s) »Ponuditelj« poslovni subjekt od kojeg korisnik pribavlja ponudu za određenu robu i/ili radove i/ili usluge;

t) »Povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama/akvakulturu« (u daljnjem tekstu: povlastica) – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost akvakulture;

u) »Predrast« svaki prostor, ograničeno područje ili instalacija, kojim upravlja fizička ili pravna osoba koja posjeduje povlasticu i u kojem se u kontroliranim uvjetima odvija uzgoj ranih životnih faza uzgajanih organizama i čiji su proizvodi mlađ većih težinskih uzgajanih kategorija organizama prije stavljanja u daljnji uzgoj, a nakon uzgoja u mrjestilištu;

v) »Proizvodi akvakulture« – vodeni organizmi u bilo kojem stadiju životnog ciklusa koji su rezultat aktivnosti akvakulture ili proizvodi dobiveni od njih;

w) »Rekonstrukcija« izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje;

x) »Skladišni prostori« – prostori koji se koriste za skladištenje proizvoda akvakulture iz primarne proizvodnje i/ili sirovine i hrane za uzgoj i/ili opreme/alata koji su vezani uz djelatnost akvakulture;

y) »Skriveni radovi/oprema« – radovi/oprema koje zbog prirode tih radova odnosno tipa/namjene opreme nije moguće provjeriti kontrolom na terenu koja se provodi nakon završetka operacije, tj. nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije donošenja Odluke o isplati;

z) »Specijalizirana plovila« – plovila koja su neophodna za rad i održavanje uzgajališta;

aa) »Specijalizirana vozila« – vozila koja su neophodna za rad i održavanje mrjestilišta i/ili predrasta i/ili uzgajališta, a prvenstveno vozila i kamioni za transport akvatičnih organizama svih kategorija;

bb) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja odnosno svaki slučaj kako je definirano Natječajem;

cc) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27.11.1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa);

dd) »Tijelo za ovjeravanje« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

ee) »Tijelo za reviziju« – pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

ff) »Ulaganje« prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora;

gg) »Upravljačko tijelo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

hh) »Uzgajalište« svaki prostor, ograničeno područje ili instalacija, izuzev mrjestilišta i objekta za predrast, kojim upravlja fizička ili pravna osoba koja posjeduje povlasticu i u kojemu se uzgajaju akvatične životinje u svim fazama njihovog uzgoja (osim dijela vezanog uz mrijest i predrast), a s ciljem njihovog stavljanja na tržište;

ii) »Uzgojne instalacije« – sklop naprava i opreme namijenjen za akvakulturu, čije postavljanje u prostor podrazumijeva promjenu namjene prostora s ograničenim trajanjem;

jj) »Vodne građevine« – građevine kojima se određenom svrhom djeluje na vode, a koje su direktno u službi gospodarske djelatnosti akvakulture poput nasipa, dovodnih i odvodnih kanala, crpnih stanica, propusta, ustava, zdenaca i slično.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014 i Uredbi (EU) br. 1303/2013.

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se za ulaganja u povećanje u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih poduzeća u akvakulturi ili izgradnju novih.

(3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti pod uvjetom da je neovisnim izvješćem o stavljanju na tržište, koje je u skladu sa Višegodišnjim nacionalnim strateškim planom za razvoj akvakulture iz članka 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L354, 28. 12. 2013.), jasno dokazano da proizvod/i akvakulture koji je/su predmet potpore ima/imaju dobre i održive tržišne izglede.

(4) Potpora se dodjeljuje za ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljiva ulaganja

Članak 4.

(1) Prihvatljiva ulaganja iz članka 3. stavka 1. obuhvaćaju:

a) produktivna ulaganja u akvakulturu;

b) diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta;

c) osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi;

d) poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca;

e) smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;

f) ulaganja u unaprjeđenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture;

g) obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja;

h) diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti;

i) ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;

j) promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru;

k) ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je postupkom procjene utjecaja zahvata na okoliš utvrđen značajan negativan utjecaj koji se ne može ublažiti, te ako je u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu utvrđen značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, ulaganje nije prihvatljivo.

(3) Potpora se ne dodjeljuje za uzgoj genetski modificiranih organizama.

(4) Ako se ulaganja u opremu ili infrastrukturu iz stavka 1. ovoga članka, provode u svrhu osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima povezanima s okolišem, zdravljem ljudi ili životinja, higijenom ili dobrobiti životinja u okviru prava Europske unije, potpora se može dodijeliti do datuma kada standardi postaju obavezni za poduzeća.

(5) Ako operacija zahtijeva provedbu postupka ocjene o potrebi procjene i/ili postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš, te ako operacija zahtijeva provedbu postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje zaštita prirode, postupci se moraju provesti prije ulaganja.

Prihvatljivi troškovi

Članak 5.

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ulaganja iz članka 4. stavka 1. su:

a) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili objekata za predrast te kod postojećih ribnjaka za uzgoj toplovodnih slatkovodnih riba troškovi uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja;

b) troškovi opremanja mrjestilišta i/ili uzgajališta /ili objekata za predrast, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima;

d) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

e) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja vodnih građevina, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

f) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

g) troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila i/ili radnih strojeva i/ili specijaliziranih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona te troškovi kupnje radnih strojeva, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

h) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, i/ili sustava automatskog/poluautomatskog hranjenja i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija mrjestilišta i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

i) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture, troškovi kupnje kontejnera za skladištenje akvatičnih organizama i/ili ledomata i/ili opreme za poleđivanje i/ili šokiranje akvatičnih organizama i/ili sanitacijske opreme i/ili visokotlačne pumpe i/ili zračne barijere, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

j) kod ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, troškovi kupnje i/ili izgradnje i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

k) kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

l) kod ulaganja u kupnju instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša, troškovi kupnje instrumenata i/ili opreme za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

m) kod ulaganja u komplementarne aktivnosti troškovi uspostave i razvoja takvih aktivnosti;

n) kod izgradnje i/ili opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane i slično), troškovi izgradnje postrojenja te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad postrojenja, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta), a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na mrjestilištu i/ili uzgajalištu vezanih uz proizvodnju, a koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na mrjestilištu i/ili uzgajalištu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja;

o) opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

(2) U slučaju ulaganja na više lokacija koje dovode do različitog intenziteta javne potpore, opći troškovi iz stavka 1. točke o) ovoga članka priznaju se u razmjernom iznosu za svaku lokaciju ulaganja.

(3) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 20. ovoga Pravilnika.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Neprihvatljivi troškovi su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a;

b) drugi porezi, naknade i doprinosi osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, biljega i poštarina;

c) potrošni materijal i troškovi kupnje primarne sirovine i repromaterijala;

d) troškovi kamata i tečajnih razlika, refinanciranja kamata i amortizacije;

e) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;

f) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

g) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci;

h) administrativne i upravne pristojbe;

i) plaćanja u gotovini;

j) doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene osim ako je ista provedena preko žiro računa;

k) troškovi vlastitog rada;

l) troškovi sufinancirani kroz financijski i/ili operativni leasing;

m) troškovi vezani uz ugovore o zakupu ili leasingu, kao što je marža najmodavca ili marža davatelja leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

n) operativni troškovi, troškovi amortizacije i najma;

o) troškovi održavanja osim troškova uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika;

p) u slučaju izgradnje/rekonstrukcije, troškovnikom nepredviđeni troškovi;

q) rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;

r) troškovi kupnje službenih vozila i plovila;

s) troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja;

t) nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja;

u) novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka;

v) troškovi nastali izvan razdoblja prihvatljivosti iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali unutar toga razdoblja ako se radi o troškovima koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko se neprihvatljivi trošak nalazi na listi prihvatljivih troškova smatra se prihvatljivim za vrstu aktivnosti za koju je naveden.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 7.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) operacija ne smije biti fizička završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;

b) korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu;

c) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

d) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku ili likvidaciji;

e) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima nabave predmeta ulaganja u skladu sa Natječajem;

f) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;

g) ulaganje mora biti u skladu sa svim postojećim propisima koji reguliraju zaštitu okoliša i prirode, prostorno planiranje i izgradnju, zaštitu zdravlja ljudi te zaštitu zdravlja i dobrobit životinja;

h) ulaganje mora biti ekonomski i financijski održivo;

i) ulaganje koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;

j) u slučaju ulaganja iz članka 5. stavka 1. točke n) ovoga Pravilnika korisnik je dužan u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na uzgajalištu i/ili mrjestilištu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

(2) Temeljem članka 10. stavka 1. točke d) i članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) br. 508/2014, a sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 288/2015 od 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L51, 24. 2. 2015.) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 2252/2015 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L321, 5. 12. 2015.), nisu prihvatljivi zahtjevi za potporu korisnika za kojeg je utvrđeno da je:

a) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.);

b) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa.

(3) Povezana društva u smislu članka 3. stavka 3. Preporuka Komisije 2003/361/EZ smatraju se jednim korisnikom te isti može podnijeti jedan Zahtjev za potporu unutar iste operacije tijekom jednog natječaja iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Obveze korisnika

Članak 8.

(1) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o ulaganju za koje je ostvario potporu prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog sud Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika, i njegov je sastavni dio.

(2) Na temelju članka 140. Uredbe (EU) br. 1303/2013, rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka je najmanje dvije godina od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(3) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 2. ovog članka.

(4) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(5) Korisnik predmet ulaganja ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju operacije koja uključuje ulaganje u infrastrukturu ili proizvodno ulaganje, korisnik proizvodnu aktivnost ne smije prenijeti izvan Europske unije u razdoblju od deset godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 71. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(8) Stavak 7. ovoga članka se ne primjenjuje na korisnika koji je mikro, malo ili srednje poduzeće iz članka 2. stavka 1. točke m) ovoga Pravilnika.

(9) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

(10) Korisnik mora za svako ulaganje za koje je ostvario pravo na potporu provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16. 7. 2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe nalaze se u Prilogu II. Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(11) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu temeljem ovoga Pravilnika i Natječaja od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(12) Korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o provedbi radova/primopredaji opreme iz članka 2. stavka 1. točke y) ovoga Pravilnika najkasnije sedam radnih dana prije početka radova odnosno stavljanja opreme u namjenu/funkciju, putem elektroničke pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

(13) Ukoliko je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(14) Ukoliko korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili ukoliko je obveznik javne nabave, ali ima nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.

(15) Korisnik je dužan dokazati ispunjavanje uvjeta iz članka 7. stavka 1. točke h) kroz poslovni plan na način kako je definirano Natječajem.

(16) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario temeljem lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima Natječaja, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

IV. FINANCIRANJE

Članak 9.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

(2) Intenzitet javne potpore određuje se sukladno članku 95. stavku 1. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014, a uzimajući u obzir Provedbenu Uredbu Komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16. 7. 2014.).

(3) Ukoliko operacija obuhvaća ulaganja na više lokacija te se za pojedinu/e lokaciju/e ostvaruje poseban intenzitet potpore iz stavka 2. ovoga članka, taj se intenzitet primjenjuje na prihvatljive troškove koji se odnose na tu/te lokaciju/e.

(4) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(5) Sredstva javne potpore iz stavka 4. ovoga članka iznose ukupno 21.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama,od čega:

– 16.000.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 5.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(6) Sredstva javne potpore iz stavka 5. ovoga članka raspoređuju se i definiraju po pojedinom Natječaju.

(7) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).

(3) Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu, propisuju postupci iz članka 8. stavaka 14. i 15., definiraju iznosi iz članka 9. stavaka 6. i 7. te rokovi iz članka 5. stavka 3. i članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo, dok ekonomske i tehničke analize obavlja Agencija za plaćanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(8) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 12.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem;

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).

(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Upravljačko ukoliko se dostavlja osobno.

(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ukoliko Zahtjevi iz stavka 3. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(7) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(8) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Izdavanje Odluka

Članak 13.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakoga pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepotpunih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ ispravak,

– utvrđene nepravilnosti koja prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,

– utvrđenog postojanja sukoba interesa,

– ekonomske i/ili financijske neodrživosti projekta,

– sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim izdacima.

(3) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Odluku o dodjeli sredstava u kojoj će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(4) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, Rang-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(5) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Članak 14.

(1) U slučaju da se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Upravljačko tijelo će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 13. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodijeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 13. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika ili radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore;

b) obveze korisnika temeljem ovoga Pravilnika i Natječaja.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 15.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva);

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku;

c) ostale promjene u operaciji bez kojih se operacija ne može provesti ili koje imaju utjecaj na poboljšanje operacije, koje su nastale do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka, ali ne kasnije od podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava.

(7) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 16.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu, kada je utvrđena nepravilnost koja prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, kada korisnik prekrši odredbe Pravilnika, Natječaja, ili nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava, ili ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru;

– ukoliko korisnik ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA

Članak 17.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu, jednokratno ili u ratama.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu na način kako je propisano Natječajem/Odlukom, uključujući i propisanu popratnu dokumentaciju.

(3) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu propisuje se Natječajem.

Članak 18.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno prihvatljivim troškovima koje je odobrena potpora i koji su sadržani u Zahtjevu za isplatu, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) Ukoliko se sredstva potpore isplaćuju jednokratno, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim ukupnim troškovima operacije za koje je odobrena potpora.

(3) Ukoliko se sredstva potpore isplaćuju u ratama, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim troškovima dijelova operacije za koje je odobrena potpora, nastalima u obračunskom razdoblju, u roku od petnaest radnih dana od završetka obračunskog razdoblja na koje se Zahtjev za isplatu odnosi, ali ne dovodeći u pitanje krajnji rok iz članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Dijelovi operacije iz stavka 3. ovoga članka podrazumijevaju pojedine aktivnosti i/ili troškove koji se mogu smatrati zasebnim cjelinama u okviru jedne operacije.

(5) Sredstava potpore iz stavka 3. ovoga članka se ne isplaćuju za pojedine aktivnosti i/ili troškove koji su djelomično fizički provedeni i plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(6) Obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovoga članka traje najmanje 90 dana, a počinje teći istekom prethodnog, osim prvog obračunskog razdoblja koje počinje teći od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 2. točke a) odnosno članka 14. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(7) Troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija odnosno dijelovi operacije u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, fizički završena/i u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(8) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB), u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/);

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(9) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(10) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ukoliko tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(11) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(12) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(13) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 10. ovoga članka.

(14) Za nepravovremeno podnesene i/ili nepotpuno dopunjene Zahtjeve za isplatu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(15) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

Članak 19.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu;

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu;

c) utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ukoliko utvrđeni nepravilni iznos prelazi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova;

d) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Upravljačko tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom;

e) neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili propisanih ovim Pravilnikom, Natječajem i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

(3) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 20.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela, kontrolom završene operacije prije izdavanja Odluke iz članka 19. stavka 1. ovoga članka i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja korisniku.

(2) Osim kontrola iz stavka 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se obavljati u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu te prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u slučaju iz članka 8. stavka 12. ovoga Pravilnika.

(3) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(4) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju;

b) pregledavati lokaciju ulaganja, poslovne prostore, proizvodne i skladišne objekte, opremu, uređaje, robu i ostalo;

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača);

d) provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu uz predmetno ulaganje (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, građevinska knjiga);

e) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove);

f) provjeravati poslovne knjige i ostale dokumente;

g) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

h) provjeravati napredovanje radova/opremanja;

i) provjeravati funkcionalnost i namjena ulaganja;

j) provjeravati tijek proizvodnje;

k) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata;

l) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti;

m) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(5) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 3. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(6) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(7) Ukoliko odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(8) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 3. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i Natječaja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Korisnik je obvezan vratiti sredstva u roku 30 dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške.

(4) Odluka o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate izdaje se:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada utvrđeni nepravilni iznos ne prelazi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) ukoliko utvrđeni nepravilni iznos prelazi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore;

c) ukoliko utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(5) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(6) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 22.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

IX. PRIGOVORI

Članak 23.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(3) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(4) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 13. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 13. stavka 2. točke b) i članka 14. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 14. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 19. stavka 1. točke a) Odluka o isplati,

– članka 19. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu,

– članka 21. stavka 1. Odluka o povratu.

(5) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(6) Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akata iz stavka 4. ovoga članka ili proteka osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku. »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.

(7) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnika.

(8) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(9) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/277

Urbroj: 525-13/1081-17-7

Zagreb, 12. travnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

KRITERIJI ZA ODABIR U OKVIRU MJERE »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU« U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014. – 2020.

1. ZapošljavanjeBroj bodova
POJAŠNJENJE: Bodovi se dodjeljuju na temelju podataka koje korisnik navodi u poslovnom planu i to na način da se uspoređuje broj zaposlenika u prethodnoj godini s brojem zaposlenika u reprezentativnoj godini (godina u kojoj dolazi do potpunog iskorištavanja poslovnog kapaciteta projekta i koja mora biti unutar prvih pet godina ekonomskog vijeka projekta). Korisnik na temelju ovoga kriterija može ostvariti do pet bodova ukoliko udovoljava podkriteriju 1.1. ili dva boda ukoliko udovoljava podkriteriju 1.2. Najveći mogući broj bodova koji se može ostvariti temeljem ovoga kriterija je pet bodova.
1.1. Povećanje broja zaposlenih
Za mala i srednja poduzeća
Više od 3 (tri)5
2 (dva) i 3 (tri)4
1 (jedan)3
Za velika poduzeća
Više od 5 (pet)5
4 (četiri) i 5 (pet)4
Manje od 4 (četiri)3
1.2. Održavanje broj zaposlenih22. Povećanje količine proizvodnje u akvakulturiBroj bodova

POJAŠNJENJE:

Bodovi se dodjeljuju na temelju podataka koje korisnik navodi u poslovnom planu i podataka koje prikuplja Uprava ribarstva u okviru prikupljanja socio-ekonomskih podataka o akvakulturi, i to na način da se uspoređuje planirana količina proizvodnje iz reprezentativne godine (godina u kojoj dolazi do potpunog iskorištavanja poslovnog kapaciteta projekta i koja mora biti unutar prvih 5 godina ekonomskog vijeka projekta) s prosječnom ostvarenom količinom proizvodnje kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Kod izračuna prosječne ostvarene količine proizvodnje u razdoblju od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu, uzimaju se u obzir one godine u kojima je proizvodnja ostvarena. U slučaju korisnika početnika, kao prosječna ostvarena količina proizvodnje u razdoblju od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu uzima se nula.

Količinom proizvodnje se smatra prodana količina na godišnjoj razini.

Ukoliko se povećanje količine proizvodnje ostvaruje i kod proizvodnje mlađi i kod proizvodnje drugih akvatičnih organizama, bodovanje se temelji na povećanju količine proizvodnje one kategorije gdje je postotak povećanja veći (npr. ukoliko je postotak povećanja unutar kategorije proizvodnje mlađi veći od povećanja proizvodnje svih ostalih akvatičnih organizama, kao relevantan se uzima postotak povećanja proizvodnje mlađi).

Korisnik na temelju ovoga kriterija može ostvariti tri boda ukoliko udovoljava podkriteriju 2.1., dva boda ukoliko udovoljava podkriteriju 2.2. ili jedan bod ukoliko udovoljava podkriteriju 2.3. Najveći mogući broj bodova koji se može ostvariti temeljem ovoga kriterija je tri boda.

2.1. Povećanje količine proizvodnje ulaganjem za >20% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu3
2.2. Povećanje količine proizvodnje ulaganjem za ≥ 10% ≤ 20% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu2
2.3. Povećanje količine proizvodnje ulaganjem za <10% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu1


3. Povećanje vrijednosti proizvodnje u akvakulturiBroj bodova

POJAŠNJENJE:

Bodovi se dodjeljuju na temelju podataka koje korisnik navodi u poslovnom planu i podataka koje prikuplja Uprava ribarstva u okviru prikupljanja socio-ekonomskih podataka o akvakulturi, i to na način da se uspoređuje planirana vrijednost proizvodnje iz reprezentativne godine (godina u kojoj dolazi do potpunog iskorištavanja poslovnog kapaciteta projekta i koja mora biti unutar prvih 5 godina ekonomskog vijeka projekta) s prosječnom ostvarenom vrijednosti proizvodnje kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Kod izračuna prosječne ostvarene vrijednosti proizvodnje u razdoblju od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu, uzimaju se u obzir one godine u kojima je proizvodnja ostvarena. U slučaju korisnika početnika, kao prosječna ostvarena vrijednost proizvodnje u razdoblju od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu uzima se nula.

Vrijednošću proizvodnje se smatra vrijednost prodane količine na godišnjoj razini.

Korisnik na temelju ovoga kriterija može ostvariti tri boda ukoliko udovoljava podkriteriju 3.1., dva boda ukoliko udovoljava podkriteriju 3.2. ili jedan bod ukoliko udovoljava podkriteriju 3.3. Najveći mogući broj bodova koji se može ostvariti temeljem ovoga kriterija je tri boda.

3.1. Povećanje vrijednosti proizvodnje ulaganjem za >20% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu3
3.2. Povećanje vrijednosti proizvodnje ulaganjem za ≥ 10% ≤ 20% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu2
3.3. Povećanje vrijednosti proizvodnje ulaganjem za <10% u odnosu na prosječno ostvarenu proizvodnju kroz razdoblje od zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu1


4. Tip uzgajalištaBroj bodova
POJAŠNJENJE: Bodovi se dodjeljuju temeljem podataka iz Zahtjeva za potporu i pripadajuće popratne dokumentacije koju dostavlja korisnik. Korisnik na temelju ovoga kriterija može ostvariti tri boda ukoliko udovoljava podkriteriju 4.1., dva boda ukoliko udovoljava podkriteriju 4.2. ili najviše pet bodova ukoliko udovoljava oba podkriterija, tj. ukoliko operacija obuhvaća i ulaganja u mrjestilište/predrast i ulaganja u uzgajalište.
4.1. Ulaganje u mrjestilište i predrast3
4.2. Ulaganje u uzgajalište2


5. Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i povećanje energetske i resursne učinkovitostiBroj bodova
POJAŠNJENJE: Bodovi se dodjeljuju temeljem podataka iz Zahtjeva za potporu i pripadajuće popratne dokumentacije koju dostavlja korisnik. Korisnik na temelju ovoga kriterija može ostvariti tri boda ukoliko udovoljava podkriteriju 5.1., dva boda ukoliko udovoljava podkriteriju 5.2., jedan bod ukoliko udovoljava podkriteriju 5.3. ili zbroj navedenih bodova ukoliko udovoljava više podkriterija, tj. ukoliko operacija obuhvaća dva ili sva ulaganja navedena u podkriterijima. Najveći mogući broj bodova koji se može ostvariti temeljem ovoga kriterija je šest bodova.
5.1. Ulaganje u recirkulacijske sustave (RAS)3
5.2. Ulaganje u multitrofičke sustave2
5.3. Ulaganja u prelazak na obnovljive izvore energije1


6. Unaprjeđenje kvalitete procesa proizvodnje i dodavanje vrijednosti proizvodima akvakultureBroj bodova

POJAŠNJENJE: Bodovi za podkriterij 6.1. se dodjeljuju temeljem podataka iz Zahtjeva za potporu kojeg dostavlja korisnik i Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji koji se vodi pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na način da se registriranim ekološkim proizvođačem smatra proizvođač koji je u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Bodovi za podkriterij 6.2. se dodjeljuju temeljem podataka iz Zahtjeva za potporu i pripadajuće popratne dokumentacije koju dostavlja korisnik.

Korisnik na temelju ovoga kriterija može ostvariti tri boda ukoliko udovoljava podkriteriju 6.1., dva boda ukoliko udovoljava podkriteriju 6.2. ili najviše pet bodova ukoliko udovoljava oba podkriterija, tj. ukoliko operacija obuhvaća ulaganja u uvođenje sustava certifikacije kvalitete i kontrole procesa, a provodi je registrirani ekološki proizvođač.

6.1. Ulaganja u ekološku proizvodnju/proizvode3
6.2. Ulaganja u uvođenje sustava certifikacije kvalitete i kontrole procesa2


PRILOG II.

PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU MJERA INFORMIRANJA I PROMIDŽBE

I. ODGOVORNOST KORISNIKA

Kod provedbe operacija koje se financiraju se iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), potrebno je provoditi odgovarajuće mjere informiranja i promidžbe, a, kako bi se javnost informiralo o ciljevima operacije i potpori Europske unije operaciji.

Dakle, korisnik je obvezan aktivnosti za koje je ostvario potporu označiti tako što će prikazati sljedeće elemente vidljivosti

1. Amblem Europske unije i upućivanje na Europsku uniju: Europska unija

2. Zastavu Republike Hrvatske

3. Upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

4. Logotip Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Troškove provedbe mjera informiranja i promidžbe snosi korisnik.

II. SMJERNICE VEZANE UZ ISPRAVNU UPORABU I REPRODUKCIJU AMBLEMA EUROPSKE UNIJE, ZASTAVE REPUBLIKE HRVATSKE, UPUĆIVANJA NA EUROPSKU UNIJU I EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TE LOGOTIPA OPERATIVNOG PROGRAMA

II.1. Amblem Unije

1. Amblem Unije treba izraditi u skladu s grafičkim normama i definicijom standardnih boja iz Priloga Uredbe (EU) br. 763/2014, a koje se mogu pronaći u točki IV. ovih uputa.

2. Amblem Unije na web-mjestima prikazuje se u boji. U svim drugim medijima boja se upotrebljava kad god je to moguće. Jednobojna verzija može se upotrijebiti samo u opravdanim slučajevima.

3. Amblem Unije uvijek je jasno vidljiv i na istaknutom mjestu. Mjesto amblema i njegova veličina primjereni su veličini predmetnog materijala ili dokumenta. Amblem Unije visok je najmanje 1 cm. U manjim promocijskim materijalima amblem Unije visok je najmanje 5 mm.

4. Kada je amblem Unije prikazan na web-mjestu, vidljiv je unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora prema dolje.

5. Ako su uz amblem Unije prikazani drugi logotipi, amblem Unije barem je visine i širine najvećeg od drugih logotipa. Preporučuje se amblem Unije jasno odvojiti od logotipa treće strane.

Grafičke norme za izradu amblema Unije i definicija standardnih boja

SIMBOLIČAN OPIS

Na nebeskoplavoj podlozi 12 zlatnih zvijezda oblikuje krug koji prikazuje povezanost naroda Europe. Broj zvijezda je nepromjenjiv, a broj dvanaest simbolizira potpunost i jedinstvo.

HERALDIČKI OPIS

Na nebeskoplavoj podlozi nalazi se krug od 12 zlatnih petokrakih zvijezda čiji se krakovi ne dodiruju.

GEOMETRIJSKI OPIS

Amblem ima oblik plave pravokutne zastave čija je osnovica jedan i pol puta dulja od stranice. Dvanaest zlatnih zvijezda nalazi se na jednakoj udaljenosti i tvore nevidljivi krug čije je središte sjecište dijagonala pravokutnika. Polumjer kruga jednak je trećini visine stranice pravokutnika. Svaka zvijezda ima pet krakova koji su na obodu nevidljiva kruga čiji je polumjer jednak jednoj osamnaestini visine stranice pravokutnika. Sve su zvijezde uspravne, tj. jedan je krak okomit, a dva su kraka u vodoravnoj liniji pod pravim kutom na okomiti rub pravokutnika. Krug je uređen tako da su zvijezde raspoređene kao brojčanik na satu. Njihov je broj nepromjenljiv.

PROPISANE BOJE

Amblem je u sljedećim bojama:

– PANTONE REFLEX BLUE za površinu pravokutnika,

– PANTONE YELLOW za zvijezde.

ČETVEROBOJNI POSTUPAK

Ako se upotrebljava četverobojni postupak, napravite dvije standardne boje uporabom četiriju boja četverobojnog postupka.

PANTONE YELLOW postiže se uporabom 100 % »Process Yellow«.

PANTONE REFLEX BLUE postiže se miješanjem 100 % »Process Cyan« i 80 % »Process Magenta«.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE na mrežnoj paleti odgovara boji RGB:0/51/153 (heksadecimalni zapis: 003399), a PANTONE YELLOW na mrežnoj paleti odgovara boji RGB: 255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

JEDNOBOJNI REPRODUKCIJSKI POSTUPAK

Ako upotrebljavate crnu boju, nacrtajte crni pravokutnik i otisnite crne zvijezde na bijeloj podlozi.

Ako upotrebljavate plavu boju (Reflex Blue), za podlogu upotrijebite 100 % Reflex Blue, a zvijezde neka budu u negativ – bijeloj boji.

REPRODUKCIJA NA PODLOZI U BOJI

Ako ne postoji druga mogućnost osim pozadine u boji, pravokutnik neka ima bijeli obrub čija širina mora biti jednaka 1/25 visine pravokutnika.

Za više informacija i upute vidjeti:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

II.2. Upućivanje na Europsku uniju

1. Naziv Europska unija uvijek je ispisan u svojem punom obliku. Tipografski oblici koji se mogu upotrebljavati uz amblem Unije jesu sljedeći: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma i Verdana. Upotreba kurziva, podcrtavanja i tematskih fontova nije dopuštena.

2. Položaj teksta u odnosu na amblem Unije nije propisan, ali tekst se ne smije ni na koji način preklapati s amblemom Unije.

3. Veličina fonta razmjerna je veličini amblema. Boja fonta jest plava »reflex blue«, crna ili bijela, ovisno o pozadini.

II.3. Zastava Republike Hrvatske

Upute za izradu amblema Unije i definicije standardnih boja zastave Republike Hrvatske mogu se pronaći u Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 55/1990), a digitalni zapis na sljedećoj poveznici:

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=41593&sec=4317

II.4. Upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Ako se na web-mjestu upućuje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, upućivanje mora biti vidljivo unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora prema dolje.

II.5. Logotip Operativnog programa

Detaljne smjernice za upotrebu vizualnih identiteta Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Te grafičke norme i definicije standardnih boja nalaze se u Knjizi grafičkih standarda OP za pomorstvo i ribarstvo koja se može preuzeti na sljedećoj poveznici:

http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1687

III. SMJERNICE ZA OZNAČAVANJE PREMA TIPU OPERACIJE I IZNOSU JAVNE POTPORE

III.1. Financiranje infrastrukture ili građevinskih radova

a) Za operacije financiranja infrastrukture ili građevinskih radova, a kod kojih ukupna javna potpora dodijeljena za tu operaciju iznosi više od 500.000 eura, korisnik je obavezan ulaganje označiti na sljedeći način:

PRIVREMENA INFORMATIVNA PLOČA

Korisnik je tijekom provedbe operacije dužan postaviti privremenu informativnu ploču značajne veličine (preporučene minimalne dimenzije su 70 x 100 cm) na mjesto koje je javnosti lako vidljivo, poput ulaza u objekt/gradilište.

Privremena ploča mora sadržavati sve propisane elemente vidljivosti navedene sukladno poglavlju II. ovoga Priloga. Elementi 1. i 3. moraju zauzimati najmanje 25% površine ploče. Uz navedeno, na ploči se mora navesti naziv operacije, ukupna vrijednost ulaganja (uključujući i korisnikov dio) te iznosi javne potpore u kunama, posebno EU i nacionalni dio.

Nakon završetka operacije, privremena ploča se zamjenjuje trajnom informativnom pločom.

TRAJNA INFORMATIVNA PLOČA

Korisnik je najkasnije tri mjeseca nakon završetka operacije dužan postaviti trajnu informativnu ploču značajne veličine (preporučene su dimenzije oko 65x50 cm, ako okolnosti dopuštaju) na mjesto koje je javnosti lako vidljivo, poput glavnog ulaza ili pročelja objekta/zgrade.

Trajna ploča mora sadržavati sve propisane elemente vidljivosti navedene sukladno poglavlju II. ovoga Priloga. Elementi 1. i 3. moraju zauzimati najmanje 25% površine ploče. Uz navedeno, na ploči se moraju navesti naziv i vrsta operacije.

Trajna ploča mora ostati na mjestu ulaganja najmanje pet godina od datuma zadnje primljene uplate financijskih sredstava. Ploča može biti metalna, plastična ili od drugog odgovarajućeg materijala, uz uvjet da se ne ugrozi njena namjena i svrha tijekom propisanog razdoblja.

Ishođenje dozvole za postavljanje ploče na pročelje zgrada, ukoliko je ista potrebna sukladno posebnim propisima, odgovornost je korisnika.

b) Za operacije financiranja infrastrukture ili građevinskih radova, a kod kojih ukupna javna potpora dodijeljena za tu operaciju iznosi do i uključujući 500.000 eura, korisnik je obavezan ulaganje označiti na sljedeći način:

INFORMATIVNI PLAKAT

Korisnik je dužan operaciju označiti s najmanje jednim plakatom s informacijama o projektu. Plakat mora obavezno sadržavati elemente vidljivosti 1., 2. i 3. te iznos javne potpore, EU i nacionalni dio. Logotip Operativnog programa te naziv operacije korisnik može uključiti ako želi.

Plakat mora biti najmanje veličine A3 te mora biti postavljen na mjesto koje je javnosti lako vidljivo, poput ulaza u objekt ili nekom drugom frekventnom mjestu u prostoru korisnika.

III.2. Financiranje kupnje fizičkih objekata

a. Za operacije financiranja kupnje fizičkih objekata, a kod kojih ukupna javna potpora dodijeljena za tu operaciju iznosi više od 500.000 eura, korisnik je obavezan ulaganje označiti na sljedeći način:

TRAJNA INFORMATIVNA PLOČA

Korisnik je najkasnije tri mjeseca nakon završetka operacije dužan postaviti trajnu informativnu ploču značajne veličine (preporučene su dimenzije oko 65x50 cm, ako okolnosti dopuštaju) na mjesto koje je javnosti lako vidljivo, poput glavnog ulaza ili pročelja objekta/zgrade.

Trajna ploča mora sadržavati sve propisane elemente vidljivosti navedene sukladno poglavlju II. ovoga Priloga. Elementi 1. i 3. moraju zauzimati najmanje 25% površine ploče. Uz navedeno, na ploči se moraju navesti naziv i vrsta operacije.

Trajna ploča mora ostati na mjestu ulaganja najmanje pet godina od datuma zadnje primljene uplate financijskih sredstava. Ploča može biti metalna, plastična ili od drugog odgovarajućeg materijala, uz uvjet da se ne ugrozi njena namjena i svrha tijekom propisanog razdoblja.

Ishođenje dozvole za postavljanje ploče na pročelje zgrada, ukoliko je ista potrebna sukladno posebnim propisima, odgovornost je korisnika.

b. Za operacije financiranja kupnje fizičkih objekata, a kod kojih ukupna javna potpora dodijeljena za tu operaciju iznosi do i uključujući 500.000 eura, korisnik je obavezan ulaganje označiti na sljedeći način:

INFORMATIVNI PLAKAT

Korisnik je dužan operaciju označiti s najmanje jednim plakatom s informacijama o projektu. Plakat mora obavezno sadržavati elemente vidljivosti 1., 2. i 3. te iznos javne potpore, EU i nacionalni dio. Ostale elemente vidljivosti te naziv operacije korisnik može uključiti ako želi.

Plakat mora biti najmanje veličine A3 te mora biti postavljen na mjesto koje je javnosti lako vidljivo, poput ulaza u objekt ili nekom drugom frekventnom mjestu u prostoru korisnika.

III.3. Financiranje opremanja/vozila/plovila

Neovisno o iznosu javne potpore, korisnik je dužan opremu/vozila/plovila označiti naljepnicom i to na sljedeći način:

Naljepnica treba biti istaknuta na vidljivom mjestu predmeta ili vozila ili plovila koje je nabavljeno u okviru sufinancirane operacije. Kako bi sadržaj naljepnice bio jasno vidljiv, veličina naljepnice ovisit će o veličini predmeta/vozila/plovila koje se označava. Također, naljepnica treba biti odgovarajuće kvalitete, po mogućnosti plastificirana, kako bi se osigurala njezina dugotrajnost.

Prostorije/uzgojne instalacije koje su opremljene i/ili prilagođene iz sredstava projekta (npr. ako je namještaj/oprema u njima kupljena sufinancirana sredstvima iz EFPR-a) također trebaju biti adekvatno označene, pomoću naljepnice ili ploče/panoa postavljenih na vidljivom mjestu.

Navedene naljepnice/ploče/panoi moraju sadržavati osnovne elemente vidljivosti, tj. elemente pod točkama 1. – 4.

Naljepnice za manje predmete (npr. olovka, USB i slično) moraju sadržavati samo element pod točkom 1., tj. simbol Europske unije i referencu na Europsku uniju: Europska unija.

IV. PRIMJERI OZNAČAVANJA

Primjeri u nastavku nisu obvezujući, tj. korisnik može navedeno prilagoditi ulaganju za koje je ostvario potporu, ali pod uvjetom da se pridržava uvjeta i obveza iz poglavlja I. do III. ovih Pravila i uputa.

IV.1. Primjer privremene informativne ploče

IV.2. Primjer trajne informativne ploče

IV.3. Primjer plakata

IV.4. Primjer naljepnice/ploče za opremu/vozila/plovila

IV.5. Primjer naljepnice za manje predmete

PRILOG III.

UPUTA ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je dužan čuvati svu dokumentaciju vezanu uz aktivnosti za koje je ostvario potporu te staviti istu na raspolaganje za inspekciju/kontrolu na terenu te ju učiniti dostupnom i/ili istu dostaviti osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima, što uključuje ovlašteno osoblje Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 127. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela kako bi se omogućila provjera plaćanja javnog doprinosa korisniku.

NAČIN I OBLIK ČUVANJA DOKUMENTACIJE

Svi popratni dokumenti vezani uz troškove za koje je korisnik ostvario potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo se čuvaju u izvornicima, osim računovodstvenih podataka koji se mogu čuvati u elektroničkoj verziji, pod uvjetom da takvi računalni sustavi ispunjavaju prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da su pohranjeni dokumenti u skladu s nacionalnim zakonski propisanim zahtjevima i da se u njih može pouzdati u svrhu revizije.

Dokumentacija najmanje sadrži, za svaku operaciju, prema potrebi, tehničke specifikacije i plan sufinanciranja, dokument o odobravanju bespovratnih sredstava, gdje je to potrebno dokumente vezane uz postupke javne nabave, izvješća korisnika i izvješća o provedenim provjerama i revizijama izvršenim nad operacijama.

Navedeni dokumenti moraju biti evidentirani i pohranjeni na način da budu lako dostupni osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima te je korisnik dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o točnoj lokaciji čuvanja navedenih dokumenata putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

ROK ČUVANJA DOKUMENTACIJE

Rok za čuvanje i osiguravanje dostupnosti dokumentacije vezane uz troškove za koje je korisniku isplaćena potpora iz Europskog fonda za pomorstvo najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni završni troškovi operacije. Također, korisnik je dužan dokumentaciju čuvati i osigurati dostupnost iste tijekom cjelokupnog razdoblja provođenja operacije.