Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

851

Na temelju članka 20. stavka 10., članka 21. stavka 10., članka 27. stavka 3., članka 32. stavka 5., članka 32.a i članka 33. stavka 2. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 135/06, 37/13 i 125/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (»Narodne novine«, br. 55/13) u članku 1. stavku 5. riječi: »točke (a) stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. točke (a)«.

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. »pokus« znači postupak koji predstavlja bilo koju invazivnu ili neinvazivnu upotrebu životinja u pokusne ili druge znanstvene svrhe sa znanim ili neznanim rezultatom, ili u obrazovne svrhe, koja životinji može prouzročiti određenu razinu boli, patnje stresa ili trajnoga oštećenja u jednakoj ili većoj mjeri od uboda igle izvedenog u skladu s dobrom veterinarskom praksom; to uključuje i bilo koju aktivnost koja namjerno prouzroči ili može prouzročiti rođenje ili valenje životinje ili stvaranje i održavanje na životu genetski modificirane životinjske linije u bilo kojem od takvih stanja, ali isključuje usmrćivanje životinja samo radi upotrebe njihovih organa i tkiva;«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. »uzgajivač« znači svaka fizička ili pravna osoba koja uzgaja životinje iz Priloga I. Pravilnika radi njihova korištenja u pokusima ili za upotrebu njihovih tkiva ili organa u znanstvene svrhe, ili prvenstveno za tu svrhu uzgaja druge životinje, uz zaradu ili bez nje;«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 1. riječi: »Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Europske unije«.

U stavku 3. riječi: »i propisanim načinom usmrćivanja« zamjenjuju se riječima: »humanim usmrćivanjem«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/106

Urbroj: 525-10/0255-17-27

Zagreb, 22. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.