Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

856

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 61. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 93/2015), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ČLANOVIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA I/ILI OBVEZNOM MIROVINSKOM FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu (»Narodne novine« broj 101/14), u članku 8. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 15a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 15a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

Iza članka 15. dodaje se naslov i članak 15a. koji glasi:

»DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 15a.

(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji dokumentaciju iz članka 8. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 8. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/78

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.