Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

858

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 93/2015) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSNIM PROMJENAMA MIROVINSKIH DRUŠTAVA KOJA UPRAVLJAJU OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 60/14 i 88/14), u članku 4. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Zahtjev i dokumentaciju iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(5) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim člankom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/37

Urbroj: 326-01-440-17-4

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.