Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

859

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 93/2015) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA I OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« broj 52/14), u članku 3. stavku 1. iza riječi »na temelju primljenih« dodaju se riječi »podataka i«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. u točkama 13., 14., 15. i 16. na kraju rečenice u zagradama dodaju se riječi », datum rođenja, telefon, elektronička pošta«.

U članku 4 . stavku 1. iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi »18. revizor mirovinskog društva (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta),«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. u točki 10. na kraju rečenice u zagradama dodaju se riječi », telefon, elektronička pošta«.

U članku 5. stavku 1. iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi: »12. statusna promjena fonda.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 3. brišu se riječi »i ovjera pečatom mirovinskog društva«.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Mirovinsko društvo dužno je Agenciji bez odgode od dana saznanja dostaviti podatke iz članka 5. stavka 1. točaka 4., 5., 8., 10. i 12. ovoga Pravilnika, na način propisan odredbama članka 8a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza brojke »17.« dodaju se riječi »te iz točke 13. i 15. datum oduzimanja odobrenja«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. iza riječi »Agenciju« dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 8a. ovoga Pravilnika.«.

U članku 8. stavku 1. na kraju stavka briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 8a. ovoga Pravilnika.«.

U članku 8. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 8a. ovoga Pravilnika.« .

Članak 7.

Iza članka 8. dodaje se naslov i članak 8a. koji glasi:

»DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 8a.

(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji podatke i dokumentaciju iz članka 6. stavka 4. i članka 8. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo podatke i dokumentaciju iz članka 6. stavka 4. i članka 8. ovoga Pravilnika u trenutku kada su podaci i dokumentacija zabilježeni na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je podatke i dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo je dužno dostaviti podatke i dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 8.

U Prilogu 1. ovoga Pravilnika u dijelu za unos podataka za članove uprave i nadzornog odbora briše se rubrika »datum oduzimanja suglasnosti«.

U Prilogu 1. ovoga Pravilnika u dijelu za unos podataka za članove uprave, prokuriste, nadzorni odbor, članove mirovinskog društva dodaju se rubrike za upis podataka »datum rođenja, telefon, elektronička pošta« te rubrika za upis podatka »revizor mirovinskog društva (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta)«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/30

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.