Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

860

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 31. stavka 8., članka 34. stavka 11. i članka 39. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 93/2015), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 52/14), u članku 11. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Mirovinsko društvo je dužno dostaviti Agenciji obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(4) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada su zabilježeni na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(5) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 3. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka na način propisan stavkom 3. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(6) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim člankom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. briše se točka »g) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o strancima (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),«, a točke h), i), j), k), l) i m) postaju točke g), h), i), j), k) i l).

Članak 3.

Iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi:

»Članak 16a.

(1) Zahtjev i dokumentaciju iz članaka 15. i 16. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz članaka 15. i 16. ovoga Pravilnika na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Članak 4.

U Obrascu broj 2 pod naslovom »ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG DRUŠTVA« na kraju Obrasca broj 2 briše se riječ »Pečat:«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/27

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.