Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

862

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 82. stavka 4., članka 138. stavka 3., članka 139. stavka 1., članka 141. stavka 2. točke f), članka 141. stavka 3. i članka 143. stavka 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 93/2015), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODOBRENJU OSNIVANJA I STATUTA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA I O INFORMATIVNOM PROSPEKTU OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 52/14), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja statuta mirovinskog fonda. Uz zahtjev se dostavlja prijedlog statuta mirovinskog fonda, ovjeren potpisom ili elektroničkim potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo. Ukoliko se statut mirovinskog fonda dostavlja u pisanoj formi, u tom slučaju potrebno je dostaviti statut mirovinskog fonda i u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. brišu se riječi »na odgovarajućem mediju«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Mirovinsko društvo dužno je Agenciji dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka na način propisan odredbama članka 9b. ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. brišu se riječi »pečat i« i »pečata i«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi »,na način propisan odredbama članka 9b. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

Iza članka 9. dodaju se naslovi i članci 9a. i 9b. koji glase:

»DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Dostava Zahtjeva

Članak 9a.

(1) Zahtjeve i dokumentaciju iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Dostava Informativnog prospekta i obavijesti

Članak 9b.

(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji informativni prospekt iz članka 8. stavka 1. i obavijest iz članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo informativni prospekt iz članka 8. stavka 1. i obavijest iz članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika u trenutku kada su zabilježeni na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu dokumentacije propisane člankom 8. stavkom 1., člankom 7. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 3. ovoga Pravilnika i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/26

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.