Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

863

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 11. stavka 2. i članka 31. stavka 8. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 93/2015), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD TE STJECANJU DIONICA ILI POSLOVNIH UDJELA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 52/14), iza članka 8. dodaje se naslov i članak 8a. koji glasi:

»Dostava zahtjeva i dokumentacije elektroničkim putem

Članak 8a.

(1) Zahtjev i dokumentaciju iz članaka 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz članaka 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/28

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.