Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

NN 39/2017 (21.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

866

Na temelju članka 9. stavka 5. i članka 66. stavka 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/2014 i 93/2015) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAPITALU MIROVINSKIH DRUŠTAVA KOJA UPRAVLJAJU OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 60/14, dalje: Pravilnik) iza teksta »broj 19/2014« dodaje se tekst »i 93/2015.«

Članak 2.

U članku 6. stavka 1. alineja e) Pravilnika briše se tekst »stavka 3.«

Članak 3.

U članku 9. Pravilnika dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji izvještaj o izračunu kapitala iz članka 7. ovoga Pravilnika, revidiran od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. u kojem se riječ »internetskim« zamjenjuje riječju »mrežnim.«.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dostavlja Agenciji izvještaj o izračunu kapitala iz članka 7. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku, potpisan naprednim elektroničkim potpisom, u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Mirovinsko društvo dužno je revidirani izvještaj o izračunu kapitala iz članka 7. ovoga Pravilnika, zajedno s mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je izvještaj dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti izvještaj na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 5.

U Prilogu 1. Pravilnika (Uputa za izračun kapitala mirovinskog društva) tekst » I. KAPITAL (1.7. + 1.13.): upisati rezultat razlike između pozicija 1.7. i 2.11.« zamjenjuje se tekstom » I. KAPITAL: upisati matematički zbroj pozicija 1.7. i 2.10.«.

U Prilogu 1. tekst »A KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 1. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. alineja 1. ovog Pravilnika zamjenjuje se tekstom »A KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 1. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitalnog zahtjeva sukladno članku 3. alineja 1. ovoga Pravilnika.«.

U Prilogu 1. tekst »B KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. alineja 2. ovog Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja obje djelatnosti iz članka 7. stavak 1.« zamjenjuje se tekstom » B KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitalnog zahtjeva sukladno članku 3. alineja 2. ovoga Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja obje djelatnosti iz članka 7. stavak 1.«.

U Prilogu 1. tekst »3.3. Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 3. Zakona – upisati iznos imovine uložen u depozite kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 3. Zakona. Sredstva jamstvenog pologa iz članka 112. Zakona ne ulaze u izračun kapitala« zamjenjuje se tekstom »3.3. Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 8. Zakona – upisati iznos imovine uložen u depozite kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 8. Zakona. Sredstva jamstvenog pologa iz članka 112. Zakona ne ulaze u izračun kapitala.«.

Članak 6.

U Prilogu 2. Pravilnika (Izvještaj o izračunu kapitala) naziv pozicije B. »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 4. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA« mijenja se u »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA«.

U Prilogu 2. Pravilnika naziv pozicije 3.3. »Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 3. Zakona« mijenja se u »Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 8. Zakona«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/35
Urbroj: 326-440-17-3
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.