Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

NN 40/2017 (26.4.2017.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

875

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16), članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 104/16) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj službenika i namještenika, uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva:

1. Kabinet ministra

2. Samostalna služba za informiranje

3. Samostalna služba za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije

4. Samostalna služba za unutarnju reviziju

5. Glavno tajništvo

6. Uprava za financijske poslove i javnu nabavu

7. Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije

8. Uprava za ruralni razvoj

9. Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku

10. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

11. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

12. Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju

13. Uprava ribarstva.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

U Kabinetu ministra obavljaju se poslovi u vezi predstavki i pritužbi građana te drugi stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike u svrhu omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka i aktivnosti; koordinacija provedbe politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i ustrojstvenih jedinica Ministarstva; koordinacija poslova odnosa s javnošću; poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima te drugim ministarstvima, kao i drugi poslovi iz djelokruga Ministarstva.

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

Članak 5.

Samostalna služba za informiranje obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva; strateško komuniciranje u kriznim situacijama u suradnji s glasnogovornikom; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; priprema i uređuje promotivne materijale i druge informativne sadržaje za aktivnosti Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe državnih dužnosnika u medijima; koordinira komunikacijske aktivnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: RH), a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo; sadržajno priprema, izrađuje i administrira web-stranicu Ministarstva; koordinira komunikacijske aktivnosti preko društvenih mreža; obavlja poslove vezane uz internu komunikaciju; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja poslove protokola za potrebe ministra i državnih dužnosnika; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi programa boravka stranih izaslanstva u RH i izaslanstva Ministarstva u zemlji i inozemstvu; izravno komunicira s građanima i priprema odgovore za korisnike (upiti/predstavke/žalbe građana i korisnika); komunicira sa znanstveno-stručnim institucijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, komorama, udrugama poljoprivrednih proizvođača i ostalima; obavlja poslove informiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o novostima iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te Zakonu o medijima; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; donosi rješenja kojima se odlučuje o pravu na pristup informacijama; vodi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za informiranje, ustrojavaju se:

2.1. Odjel za odnose s javnošću

2.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja.

2.1. Odjel za odnose s javnošću

Članak 6.

Odjel za odnose s javnošću obavlja poslove komunikacije s medijima i prezentacije stavova i aktivnosti Ministarstva; poslove planiranja, nadzora i provedbe aktivnosti iz Komunikacijske strategije i godišnjih planova informiranja; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; u suradnji s glasnogovornikom priprema podloge i koordinira nastupe državnih dužnosnika i službenika u javnosti i medijima; priprema i objavljuje priopćenja, obavijesti i najave; odgovara na upite medija te organizira konferencije za medije; obavlja poslove vezane uz održavanje i jačanje pozitivnog imidža Ministarstva te osiguravanja transparentnosti rada Ministarstva; obavlja poslove sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o pravu na pristup informacijama; prikuplja podatke i materijale za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i vođenje službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te o tome izvještava Ured povjerenice za informiranje; obavlja poslove koordinacije komunikacijskih aktivnosti Ministarstva koja se odvija putem digitalnih medija – web stranice Ministarstva i društvenih mreža; izravno komunicira s građanima (upiti/predstavke/žalbe građana i korisnika) preko društvenih mreža; sadržajno priprema, uređuje i administrira web stranicu Ministarstva i profile Ministarstva na različitim društvenim mrežama; stvara kvalitetan sadržaj koji služi kao generator angažmana i interakcije korisnika te dvosmjerne komunikacije s Ministarstvom; razmjenjuje mišljenja i stavove te dijeli korisne informacije pojedinačnim korisnicima; usmjerava komunikaciju na društvenim mrežama u željenom smjeru; kontinuirano osmišljava zanimljive i korisne teme koje omogućavaju pristup specifičnim ciljnim skupinama radi brze i neposredne povratne informacije o svim sadržajima koje Ministarstvo dijeli s korisnicima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja

Članak 7.

Odjel za planiranje i koordinaciju događanja obavlja poslove koordinacije svih informativnih aktivnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva te agencija i zavoda iz nadležnosti Ministarstva, planira aktivnosti koje se odnose na javne događaje iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove pripreme i izdavanja publikacija; organizira i izrađuje prijevode na engleski, odnosno hrvatski jezik; priprema informativne materijale te planira, organizira i sudjeluje u provođenju informativnih kampanja i promotivnih aktivnosti (stručne posjete, prezentacije, seminari, okrugli stolovi i sl.); obavlja protokolarne poslove za potrebe državnih dužnosnika; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; obavlja pripreme i sudjeluje u provedbi programa boravka stranih izaslanstva u RH i izaslanstva Ministarstva u zemlji i inozemstvu; komunicira sa znanstveno-stručnim institucijama iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, komorama, udrugama poljoprivrednih proizvođača i ostalima; obavlja poslove informiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o novostima iz djelokruga Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA POLJOPRIVREDNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Članak 8.

Samostalna služba za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije obavlja poslove i zadaće vezane uz dodjeljivanje, nadzor i povlačenje akreditacije agencije za plaćanja za korištenje sredstava iz poljoprivrednih fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: EU); provodi postupak akreditacije (provjeru usklađenosti agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima propisanim EU regulativom); provodi postupak izbora neovisnog revizorskog tijela za obavljanje revizija; sastavlja prijedlog odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj akreditaciji u kojem slučaju predlaže trajanje privremene akreditacije; priprema uputu za otklanjanje nedostataka i prati ispravljanje nedostataka te predlaže ministru dodjeljivanje akreditacije ili povlačenje odluke o privremenoj akreditaciji; dostavlja Europskoj komisiji odluku o akreditaciji agencije za plaćanja; nakon dodjele akreditacije provodi kontrolu nad radom agencije za plaćanja vezano uz isplate sredstava poljoprivrednih fondova EU i ispunjavanje akreditacijskih kriterija; provodi postupak aktivacije pojedinačnih mjera ruralnog razvoja i mjera zajedničke organizacije tržišta ako nisu obuhvaćene odlukom o akreditaciji, provjerom određenih akreditacijskih kriterija i/ili procedura agencije za plaćanja te o provedenoj provjeri sastavlja izvješće; predlaže ministru izdavanje odluka o aktivaciji pojedinačnih mjera ruralnog razvoja ili mjera zajedničke organizacije tržišta; pregledava izmjenu akreditiranih procedura i, u slučaju potrebe, dostavlja agenciji za plaćanja upute za otklanjanje nedostataka s rokom njihove provedbe; obavlja aktivnosti nadzora ispunjenja akreditacijskih kriterija sukladno odobrenoj metodologiji nadzora; prati rad Tijela za ovjeravanje i izvještava ministra o utvrđenim nedostacima te priprema uputu agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka; prati rad revizora (vanjskih i unutarnjih) te nadzire otklanjanje nalaza, odnosno provođenje preporuka; kontrolira funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola i korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU u središnjem i regionalnim uredima agencije za plaćanja, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije agencije; ako agencija za plaćanja prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija predlaže ministru donošenje odluke o uvjetnoj akreditaciji ili odluke o povlačenju akreditacije; u slučaju uvjetne akreditacije dostavlja agenciji za plaćanja plan za otklanjanje nedostataka, dok u slučaju povlačenja akreditacije provodi postupak akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi; priprema i dostavlja Europskoj komisiji trogodišnje izvješće o rezultatima nadzora agencije za plaćanja i praćenju njenih aktivnosti, odnosno ispunjenju akreditacijskih kriterija; prati provedbu poljoprivrednih fondova EU; sudjeluje na sastancima s Europskom komisijom i radnim skupinama Vijeća EU vezano uz praćenje provedbe i korištenje poljoprivrednih fondova EU; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na sastancima s agencijom za plaćanja i drugim subjektima vezano uz usklađenost unutarnjeg ustrojstva i sustava unutarnjih kontrola agencije s akreditacijskim kriterijima; obavlja poslove Tijela za potvrđivanje za Europski fond za ribarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije, ustrojavaju se:

3.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

3.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond.

3.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Članak 9.

Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj obavlja poslove i zadaće vezane uz dodjeljivanje, nadzor i povlačenje akreditacije agencije za plaćanja za korištenje sredstava iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR); provodi postupak akreditacije – provjeru usklađenosti agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima za korištenje sredstava EPFRR; sudjeluje u postupku izbora neovisnog revizorskog tijela za obavljanje revizija koje se odnose na EPFRR; sastavlja prijedlog odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj akreditaciji u kojem slučaju predlaže trajanje privremene akreditacije, priprema uputu agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka i prati ispravljanje nedostataka; priprema odluku o akreditaciji agencije za plaćanja za EPFRR; nakon dodjele akreditacije provodi kontrolu nad radom agencije za plaćanja vezano uz isplate sredstava EPFRR i ispunjavanje akreditacijskih kriterija; provodi postupak aktivacije pojedinačnih mjera/podmjera ruralnog razvoja koje nisu obuhvaćene odlukom o akreditaciji, provjerom određenih akreditacijskih kriterija i/ili procedura te o provedenoj provjeri sastavlja izvješće; priprema odluke o aktivaciji pojedinačnih mjera/podmjera ruralnog razvoja; pregledava izmijenjene akreditirane procedure agencije za plaćanja i, u slučaju potrebe, priprema upute za otklanjanje nedostataka s rokom njihove provedbe; obavlja aktivnosti nadzora ispunjenja akreditacijskih kriterija vezano uz korištenje EPFRR sukladno odobrenoj metodologiji nadzora; prati rad Tijela za ovjeravanje i sudjeluje u izvještavanju ministra o utvrđenim nedostacima te priprema uputu agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka vezano uz EPFRR; prati otklanjanje nedostataka koje su utvrdili drugi revizori (unutarnji i vanjski), a koji se odnose na EPFRR; kontrolira funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola i korištenje sredstava EPFRR u središnjem i regionalnim uredima agencije za plaćanja, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije agencije za plaćanja te o navedenom priprema izvješće; ako agencija za plaćanja prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija priprema prijedlog odluke o uvjetnoj akreditaciji ili odluke o povlačenju akreditacije; u slučaju uvjetne akreditacije sudjeluje u pripremi plana za otklanjanje nedostataka, dok u slučaju povlačenja akreditacije sudjeluje u postupku akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi; sudjeluje u pripremi trogodišnjeg izvješća za Europsku komisiju o rezultatima nadzora agencije za plaćanja i praćenju njenih aktivnosti, odnosno ispunjenju akreditacijskih kriterija; prati provedbu EPFRR i sudjeluje na sastancima s Europskom komisijom i radnim skupinama Vijeća EU; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na sastancima s agencijom za plaćanja i drugim subjektima vezano uz usklađenost agencije s akreditacijskim kriterijima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond

Članak 10.

Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond obavlja poslove i zadaće vezane uz dodjeljivanje, nadzor i povlačenje akreditacije agencije za plaćanja za korištenje sredstava Europskoga poljoprivrednog jamstvenog fonda (u daljjem tekstu: EPJF); provodi postupak akreditacije agencije za plaćanja – provjeru usklađenosti agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima za korištenje sredstava EPJF; sudjeluje u postupku izbora neovisnog revizorskog tijela za obavljanje revizija koje se odnose na EPJF; sastavlja prijedlog odluke o akreditaciji ili odluke o privremenoj akreditaciji u kojem slučaju predlaže trajanje privremene akreditacije, priprema uputu agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka i prati ispravljanje nedostataka; priprema odluku o akreditaciji agencije za plaćanja za EPJF; nakon dodjele akreditacije provodi kontrolu nad radom agencije za plaćanja vezano uz isplate sredstava EPJF i ispunjavanje akreditacijskih kriterija; provodi postupak aktivacije pojedinačnih mjera zajedničke organizacije tržišta koje nisu obuhvaćene odlukom o akreditaciji, provjerom određenih akreditacijskih kriterija i/ili procedura agencije za plaćanja te o provedenoj provjeri sastavlja izvješće; priprema odluku o aktivaciji pojedinačnih mjera zajedničke organizacije tržišta; pregledava izmjenu akreditiranih procedura i, u slučaju potrebe, priprema upute agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka s rokom njihove provedbe; obavlja aktivnosti nadzora ispunjenja akreditacijskih kriterija vezano uz korištenje EPJF sukladno odobrenoj metodologiji nadzora; prati rad Tijela za ovjeravanje i sudjeluje u izvještavanju ministra o utvrđenim nedostacima te priprema uputu agenciji za plaćanja za otklanjanje nedostataka vezano uz EPJF; prati otklanjanje nedostataka koje su utvrdili drugi revizori (unutarnji i vanjski) koji se odnose na EPJF; kontrolira funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola i korištenje sredstava EPJF u središnjem i regionalnim uredima agencije za plaćanja, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije agencije za plaćanja te o navedenom priprema izvješće; ako agencija za plaćanja prestane ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija priprema prijedlog odluke o uvjetnoj akreditaciji ili odluke o povlačenju akreditacije; u slučaju uvjetne akreditacije sudjeluje u pripremi plana za otklanjanje nedostataka agencije za plaćanja, dok u slučaju povlačenja akreditacije sudjeluje u postupku akreditacije druge pravne osobe za plaćanja u poljoprivredi; sudjeluje u pripremi trogodišnjeg izvješća za Europsku komisiju o rezultatima nadzora agencije za plaćanja i praćenju njenih aktivnosti, odnosno ispunjenju akreditacijskih kriterija; prati provedbu EPJF i sudjeluje na sastancima s Europskom komisijom i radnim skupinama Vijeća EU; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na sastancima s agencijom za plaćanja i drugim subjektima vezano uz usklađenost agencije s akreditacijskim kriterijima; sudjeluje u obavljanju poslova Tijela za potvrđivanje za Europski fond za ribarstvo, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 11.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije za Ministarstvo te ustanove i druge pravne osobe iz djelokruga Ministarstva; procjenjuje sustave, procese te sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom, međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; provodi unutarnje revizije poslovnih sustava; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava EU; provodi unutarnje revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva te ustanova i drugih pravnih osoba iz djelokruga Ministarstva; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; obavlja horizontalne i vertikalne revizije; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; izrađuje strateške i godišnje planove rada unutarnje revizije; prati provedbu preporuka; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Samostalne službe i dostavlja ih ministru; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i ostalim tijelima nadležnima za poslove unutarnje revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Samostalne službe za unutarnju reviziju, ustrojavaju se:

4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane.

4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova

Članak 12.

Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova provodi unutarnje revizije svih sustava poslovanja iz djelokruga Ministarstva te ustanova i pravnih osoba iz njegovog djelokruga; provodi revizije sustava koji su podrška poslovanju (financija i računovodstva, javne nabave, upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova, uredskog poslovanja, informacijskih sustava, općih poslova) i drugih sustava ili procesa koje odredi ministar u skladu s najboljom strukovnom praksom, međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu sa svrhom poboljšanja poslovanja Ministarstva te ustanova i pravnih osoba iz njegovog djelokruga; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje unutarnje kontrole na temelju upravljanja rizicima; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; provodi unutarnje revizije korištenja sredstava EU; daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i godišnje planove revizije i godišnje izvješće Samostalne službe u skladu s važećim propisima i prema zahtjevima EU; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih unutarnjih revizija; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; sudjeluje u konzultacijama s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama i pravnim osobama iz njegova djelokruga u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti za provedbu poslova iz djelokruga Službe; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane

Članak 13.

Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane provodi unutarnje revizije veterinarstva i sigurnosti hrane u skladu sa zahtjevima EU, najboljom strukovnom praksom i međunarodnim standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje, testira, analizira i ocjenjuje provođenje službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane, izvršavanje i učinkovitost provođenja planova kontrole sukladno propisima o hrani i hrani za životinje; sustavno i neovisno analizira rezultate provođenja planova službenih kontrola i njihovu prikladnost za postizanje ciljeva, odnos između Ministarstva i tijela na koje su prenesene ovlasti za obavljanje službenih kontrola, ciljeve kontrolnih postupaka, zadaće, odgovornosti i dužnosti osoba koje provode službene kontrole; surađuje s državama članicama EU u slučaju da je za službene kontrole potrebna akcija više od jedne države članice; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane; izrađuje strateške, operativne i godišnje planove revizije i godišnje izvješće Samostalne službe, sudjeluje u izradi Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola i izradi izvješća prema EK; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja; obavlja konzultacije s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i ustanovama i pravnim osobama iz njegova djelokruga u cilju određivanja ciljeva razvoja i jačanja operativne efikasnosti; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u institucijama iz nadležnosti koje imaju ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju; sudjeluje u radnim skupinama EK; surađuje s EK i zemljama članicama EU vezao uz revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; sudjeluje u predlaganju i praćenju stalne edukacije unutarnjih revizora u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije te zahtjevima EK, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 14.

Glavno tajništvo obavlja poslove usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, obavlja poslove vezane uz pripremu i donošenje godišnjeg plana rada Ministarstva; izrađuje prijedloge planova zapošljavanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove razvoja ljudskih potencijala i stručnog usavršavanja; sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa i zakonodavstva EU; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima, sudjeluje u zastupanju po punomoći u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; sudjeluje u radu Stručnog savjeta za izvršenje odluka i presuda Europskog suda za ljudska prava; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; sudjeluje u provođenju upravnog nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; sudjeluje u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva; vodi evidenciju o sudskim sporovima temeljem podataka koje dostave druge ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove; obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u dizajniranju, razvoju i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom te informacijske sigurnosti; poslove obrane i zaštite na radu; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme; organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva; obavlja poslove pisarnice, ekonomata, dostavljača, održavanja prostora, opreme i čistoće, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Glavnog tajništva, ustrojavaju se:

5.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove

5.2. Sektor za pravne poslove

5.3. Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom.

5.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove

Članak 15.

Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove prati i provodi mjere planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa za potrebe Ministarstva, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz ovoga područja, obavlja stručne i upravno-pravne poslove u vezi s prijmom u državnu službu, rasporedom na radna mjesta i statusnim pravima dužnosnika, službenika i namještenika Ministarstva; izrađuje prijedloge uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu; vodi registar zaposlenih u javnom sektoru za državne službenike i namještenike Ministarstva; obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani uz informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima; umnožava stručne materijale za potrebe Ministarstva; obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove, ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalnima

5.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove.

5.1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalnima

Članak 16.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalnima obavlja poslove pripreme plana prijma u državnu službu, provođenja natječajnog i oglasnog postupka za prijam u državnu službu te javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje prijedloge akata o rasporedu i premještaju državnih službenika, prestanku državne službe i o ostvarivanju drugih prava i obveza iz područja službeničkih i radnopravnih odnosa; vodi registar zaposlenih u javnom sektoru za državne službenike i namještenike Ministarstva; izrađuje ugovore o djelu za potrebe Ministarstva; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva; priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz područja službeničkih prava i radnopravnih odnosa, obavlja poslove u vezi s provođenjem postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje ljudskim potencijalnima, ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za službeničke odnose

5.1.1.2. Odjel za planiranje i zapošljavanje

5.1.1.3. Odjel za izobrazbu.

5.1.1.1. Odjel za službeničke odnose

Članak 17.

Odjel za službeničke odnose obavlja poslove u vezi s pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika i izrađuje odgovarajuća rješenja i druge akte u svim područjima službenih i radnih odnosa osim prijma u državnu službu, raspoređivanja, premještaja i prestanka državne službe; obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti; obavlja poslove koji se odnose na ocjenjivanje i sustav napredovanja; priprema plan godišnjih odmora; prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz svoga djelokruga, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.2. Odjel za planiranje i zapošljavanje

Članak 18.

Odjel za planiranje i zapošljavanje obavlja poslove za potrebe Ministarstva vezane uz pripremu plana prijma u državnu službu, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne službe; izrađuje odgovarajuća rješenja iz navedenih područja službeničkih odnosa, sporazume, ugovore o radu i druge akte; provodi postupke prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose; obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u državnu službu, odnosno radni odnos; vodi dosjee državnih službenika i namještenika i druge evidencije ljudskih potencijala; priprema odgovore i dokumentaciju vezano uz žalbene postupke i sporove iz svoga djelokruga te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela za planiranje i zapošljavanje, ustrojava se:

5.1.1.2.1. Pododsjek za vođenje registra.

5.1.1.2.1. Pododsjek za vođenje registra

Članak 19.

Pododsjek za vođenje registra, u Registru zaposlenih u javnom sektoru vodi podatke o službenicima i namještenicima u Ministarstvu, radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava upravljanja ljudskim potencijalima; vodi bazu osobnih očevidnika službenika i namještenika; unosi potrebne podatke u Registar i očevidnik; obavlja administrativne poslove prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenih i drugih osiguranih osoba, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.1.3. Odjel za izobrazbu

Članak 20.

Odjel za izobrazbu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izobrazbu državnih službenika i namještenika; poslove vezane uz analizu i planiranje izobrazbe te izradu prijedloga godišnjih planova izobrazbe; priprema i prati realizaciju ugovora o međusobnim pravima i obvezama po osnovi upućivanja u programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja; provodi nadzor nad provedbom i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika i namještenika Ministarstva; sudjeluje u obrazovnim programima EU; utvrđuje individualne potrebe za školovanjem, obavlja koordinaciju edukacije po područnim uredima Ministarstva; izrađuje prijedloge planova i programa za obavljanje vježbeničkog staža i osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; brine o mentorstvu i prati provođenje prakse; vodi bazu podataka o programima izobrazbe i polaznicima; prati kontrolu troškova izobrazbe i osigurava da se ona izvodi unutar raspoloživih financijskih sredstava, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove

Članak 21.

Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove obavlja poslove obrade pismena i drugih dokumenata, daje prijedloge za poboljšanje rada u informacijskom sustavu uredskog poslovanja u Ministarstvu; umnožava stručne materijale za potrebe Ministarstva; obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u pripremi prijedloga planskih dokumenata na razini RH te na razini Ministarstva; koordinira izradu planskih dokumenata iz djelokruga Ministarstva; provodi preventivne mjere zaštite od požara, obavlja poslove zaštite na radu te poslove koji se odnose na zaštitu osoba, imovine i objekata Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove, ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje

5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu.

5.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje

Članak 22.

Odjel za uredsko poslovanje obavlja, uz informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, poslove primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani; vodi evidenciju pečata i žigova s grbom RH; brine o nabavi novih pečata i žigova s grbom RH i uništavanju istih van uporabe ili oštećenja; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika te surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu; umnožava stručne materijale za potrebe Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela za uredsko poslovanje, ustrojavaju se:

5.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice

5.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane.

5.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice

Članak 23.

Pododsjek pisarnice obavlja, uz informacijski sustav za elektroničko upravljanje dokumentima, poslove primanja, skeniranja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostave u rad te njihovo otpremanje i razvođenje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Navedeni poslovi Pododsjeka obavljaju se na više lokacija u Zagrebu, te se ustrojava Područna jedinica sa samostalnim izvršiteljem u Splitu.

5.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane

Članak 24.

Pododsjek pismohrane preuzima dovršene spise (predmete) pripremljene za pismohranu u skladu s propisima o uredskom poslovanju; organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata; vodi evidenciju o registraturnoj građi; brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe; nadzire rad i preuzima arhivsku građu dislociranih službenika; surađuje s Hrvatskim državnim arhivom na sređivanju i predaji gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu

Članak 25.

Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu obavlja poslove iz područja sigurnosti, obrane i zaštite iz djelokruga Ministarstva; izvršava poslove u vezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom te tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine; sudjeluje u predlaganju pravnih osoba, proizvoda i usluga te objekata posebno važnih za obranu RH; pruža stručnu pomoć i provodi nadzor nad aktivnostima nositelja obrambenih priprema iz djelokruga Ministarstva; izrađuje upute, procjene, analize i izvješća te obavlja i druge poslove iz djelokruga sigurnosti, obrane i zaštite; koordinira poslovima protupožarne zaštite na objektima Ministarstva; analizira uzroke povrede na radu; vodi očevidnik povreda na radu; vodi evidenciju službenih iskaznica i znakovlja inspektora; vodi evidenciju o klasificiranim podacima iz djelokruga Ministarstva te brine o postupanju s istima sukladno propisima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja poslove registra i kontrolne točke za prijam i razmjenu međunarodnih podataka; obavlja ostale poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, sigurnosti i obrane, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za pravne poslove

Članak 26.

Sektor za pravne poslove sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u praćenju realizacije planiranih zakonodavnih aktivnosti; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa i zakonodavstva EU; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima; zastupa po punomoći u upravnim sporovima te obavlja stručne poslove vezane uz izvršavanje sudskih odluka; sudjeluje u radu Stručnog savjeta za izvršenje odluka i presuda Europskog suda za ljudska prava; surađuje s drugim tijelima državne uprave i ustanovama s javnim ovlastima u pitanjima iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva te u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; vodi evidenciju o sudskim sporovima; pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za pravne poslove ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za normativne poslove

5.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke.

5.2.1. Služba za normativne poslove

Članak 27.

Služba za normativne poslove sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje prijedlog godišnjeg plana rada Ministarstva i godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezano uz koordinaciju procjene učinaka propisa; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; daje mišljenja, objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja izrade propisa i zakonodavstva EU; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za normativne poslove, ustrojavaju se:

5.2.1.1. Odjel za izradu propisa

5.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa.

5.2.1.1. Odjel za izradu propisa

Članak 28.

Odjel za izradu propisa sudjeluje u planiranju izrade i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, uključujući usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva s propisima EU, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, izrađuje prijedlog godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva, prati realizaciju planiranih zakonodavnih aktivnosti; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja, objedinjuje primjedbe, i prijedloge na prijedloge propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; pruža stručnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja zakonodavstva EU; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa

Članak 29.

Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa obavlja pravne, analitičke i druge poslove vezane uz procjenu učinaka propisa; sudjeluje u izradi prijedloga plana propisa vezano uz godišnji plan normativne aktivnosti koji donosi Vlada Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na procjenu učinaka propisa; surađuje međuresorno s drugim tijelima ovisno o utvrđenim učincima propisa; priprema i izrađuje mišljenja u postupku procjene učinaka propisa; provodi javno izlaganje u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga iskaza; razmatra primjedbe, prijedloge i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti na nacrt prijedloga iskaza; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u vezi procjene učinaka propisa; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke

Članak 30.

Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; koordinira sudske postupke, vodi i ažurira evidenciju sudskih sporova temeljem podataka koje dostave druge ustrojstvene jedinice Ministarstva; pruža stručnu pomoć u davanju odgovora na tužbe u upravnim sporovima; sudjeluje u zastupanju po punomoći u upravnim sporovima te u izvršavanju sudskih odluka; sudjeluje u radu Stručnog savjeta za izvršenje odluka i presuda Europskog suda za ljudska prava; pruža stručnu pomoć u vezi s obavljanjem inspekcijskog nadzora; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, izrađuje nacrte odgovora i očitovanja na upite i akte drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih ustanova, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; sudjeluje zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva i obavljanju nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke, ustrojavaju se:

5.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove

5.2.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke.

5.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove

Članak 31.

Odjel za opće pravne poslove izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć u izradi nacrta prijedloga općih akata iz djelokruga Ministarstva; uspostavlja i vodi evidenciju o ustanovama iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima; izrađuje nacrte odgovora i očitovanja na upite i akte drugih središnjih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih ustanova, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; sudjeluje zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama u provođenju upravnog nadzora u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva i obavljanju nadzora nad zakonitošću rada ustanova iz djelokruga Ministarstva osnovanih posebnim propisima i njihovih općih akata; izrađuje suglasnosti na opće akte ustanova koje se bave djelatnošću iz područja nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu RH te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva u suradnji s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom i drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke

Članak 32.

Odjel za upravne i sudske postupke pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima; surađuje s Državnim odvjetništvom RH u obavljanju poslova iz svoga djelokruga; zastupa po punomoći u upravnim sporovima; sudjeluje u izvršavanju sudskih odluka; sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora; pruža stručnu pomoć u davanju odgovora na tužbe u upravnim sporovima; koordinira sudske postupke; priprema odgovore i očitovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera na zahtjev Državnog odvjetništva RH u građanskim i kaznenim postupcima i postupcima ovrhe i stečaja; poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela Ministarstva, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3. Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom

Članak 33.

Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava; poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; obavlja poslove izvješćivanja, izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom; poslove potpore poslovnom planiranju; izrade strategija razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture; obuke korisnika i informatičkog kadra; sudjelovanja u provedbi nabave informacijskih resursa; interne i eksterne prezentacije i promocije informatičkih proizvoda i usluga; primjene normi u informatičkoj djelatnosti; kontrolu kvalitete informatičkih proizvoda i usluga, testiranje, praćenje rada; osiguravanja sigurnosti informacijskih sustava; poslove rješavanja problema tehničke naravi; obavlja nadzor nad upravljanjem informacijskim sustavima u ustanovama koje su u djelokrugu Ministarstva; obavlja opće tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima Ministarstva; upravljanje voznim parkom; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za informacijske sustave i upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za informacijske sustave

5.3.2. Služba za upravljanje imovinom.

5.3.1. Služba za informacijske sustave

Članak 34.

Služba za informacijske sustave obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava te poslove potpore poslovnom planiranju; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture koja se odnosi na Ministarstvo; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama Ministarstva; izrade planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrade planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika i informatičkog kadra; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava; dizajnira i provodi Politiku sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost informacijskih sustava; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; osiguranja i kontrole kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja, testiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije, predlaganje promjena za uočene nedostatke; osigurava kontinuirani i pouzdan rad fizičkog dijela informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za informacijske sustave, ustrojavaju se:

5.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

5.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima.

5.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

Članak 35.

Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava obavlja poslove upravljanja informacijskim projektima/zadacima u razvoju, uspostavi i korištenju informacijskih sustava te poslove potpore poslovnom planiranju izrade strategija razvitka informacijske i komunikacijske infrastrukture; izrade operativnih planova razvitka informacijske infrastrukture usklađenog s potrebama Ministarstva; izrada planova upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, sigurnosti i zaštite informacijskih sustava; izrada planova nabave informatičkih resursa te priprema podloga za provedbu nabave; izrade planova i provedbu obuke korisnika i informatičkog kadra; obavlja internu i eksternu prezentaciju i promociju informatičkih proizvoda, usluga i dobre prakse; primjene normi u informatičkoj djelatnosti kao i standardiziranih rješenja za postupke/procedure i opise/dokumentiranje podataka; prati razvoj kako bi omogućila fizičku i logičku zaštitu i siguran rad informacijskih sustava, dizajnira i provodi Politiku sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva; osigurava povjerljivost, integritet i raspoloživost informacijskih sustava; izrađuje i implementira standarde kvalitete u informatici; osiguranje i kontrole kvalitete informatičkih proizvoda i usluga u smislu zadovoljenja korisničkih potreba, zahtjeva i očekivanja, te stiranje, praćenje, nadzor, ocjena i osiguranje performansi sistemskog i aplikativnog softvera (Backup) te komunikacijske tehnologije i predlaganje promjena za uočene nedostatke, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima

Članak 36.

Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima osigurava kontinuirani i pouzdan rad fizičkog dijela informacijskog sustava Ministarstva; upravlja problemima tehničke naravi (hardverskim, mrežnim i problemima sistemskog softvera); izvršava operativne tehničke rutine i naredbe radi osiguranja ispravnosti podatkovnog centra te ostale računalne i mrežne opreme; pruža tehničku potporu u postupcima nabave i organizira i provodi raspodjelu računalne i programske opreme; obavlja poslove trajne potpore, obuke i pružanja pomoći (tehničke i savjetodavne) svim korisnicima u primjeni programa, aplikacija i ostalih informatičkih tehnologija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2. Služba za upravljanje imovinom

Članak 37.

Služba za upravljanje imovinom obavlja poslove upravljanja uredskim i poslovnim prostorima Ministarstva koji se odnose na odabir, pripremu ugovora o kupnji ili zakupu, preuzimanje i održavanje poslovnih prostora; brine o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama), opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom, vodi obvezne očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za poslovne prostore; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim uz vozni park, a naročito o održavanju, raspoređivanju i servisiranju službenih automobila; prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima, službenicima i namještenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje imovinom, ustrojavaju se:

5.3.2.1. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove

5.3.2.2. Odjel za vozni park.

5.3.2.1. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove

Članak 38.

Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove upravljanja uredskim, i poslovnim prostorima Ministarstva; brine o odabiru, pripremi i ugovaranju o kupnji ili zakupu, preuzimanju i održavanju poslovnih prostora; skrbi o infrastrukturi (telefonskoj, komunikacijskoj, električnoj, grijanju i hlađenju i ostalim infrastrukturnim potrebama); opremanju namještajem i ostalom uredskom opremom te vodi obvezne očevidnike (bazu) poslovnih prostora u vlasništvu/najmu Ministarstva te očevidnike o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima za pojedine poslovne prostore; vodi materijalnu evidenciju o nabavi i raspodjeli uredskog materijala i sitnog inventara; pruža ugostiteljske usluge dužnosnicima, službenicima i namještenicima Ministarstva te sudionicima stručnih i radnih skupova koji se održavaju u prostorijama Ministarstva; organizira rad i brine o ugostiteljskom servisu i usluzi prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.3.2.2. Odjel za vozni park

Članak 39.

Odjel za vozni park upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim uz vozni park koji obuhvaćaju poslove dostave, prijevoza, održavanja, raspoređivanja i servisiranja službenih automobila te prati njihovo korištenje i vodi odgovarajuće evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU

Članak 40.

Uprava za financijske poslove i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provedbu prihvaćene financijske politike Ministarstva u skladu s kojom raspodjeljuje proračunska sredstva prema iskazanim potrebama i mogućnostima odobrenog proračuna; odgovorna je za poslove vezane uz financijsko poslovanje, računovodstvenu evidenciju poslovanja Ministarstva, pripremu i izradu proračuna te pripremu i izradu financijskih izvještaja za druga državna tijela i državnu reviziju i praćenje fondova EU; obavlja poslove vezane uz uspostavu i provedbu Sustava planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna Ministarstva; koordinira poslove strateškog planiranja, koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima; kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu i brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa; izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice; izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan; obavlja obračun plaća i naknada dužnosnicima, službenicima i namještenicima i obračun naknada vanjskim suradnicima; vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna; priprema i izrađuje periodične obračune i završni račun i konsolidira financijska izvješća na razini Razdjela, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala; prati realizaciju strategije potpora; nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i surađuje s drugim tijelima koja su uključena u provedbu projekata; obavlja poslove i funkcije Tijela za ovjeravanje mjera unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo sukladno Uredbama EU iz područja fondova kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; obavlja poslove provođenja postupaka javnih nabava, izrade godišnjeg plana nabava i evidencije godišnjih nabava; ustrojava sve potrebne knjigovodstvene evidencije iz financijskog poslovanja; analizira naplatu i kontrolira plaćanja naknade za Općekorisne funkcije šuma (u daljnjem tekstu: OKFŠ); provodi sve potrebne radnje kako bi se utužena sredstva OKFŠ naplatila; priprema odgovore i očitovanja na upite obveznika iz djelokruga Službe za provedbu programa OKFŠ-a; prati stečajne objave na oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa; obavlja stručne poslove vezane uz naplate kamata i uplate predujmova, poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za financijske poslove i javnu nabavu, ustrojavaju se:

6.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i računovodstvene poslove

6.2. Sektor za javnu nabavu i provođenje programa Općekorisnih funkcija šuma.

6.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i računovodstvene poslove

Članak 41.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i računovodstvene poslove obavlja poslove izrade prijedloga financijskog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje, kao dijela državnog proračuna; poslove u vezi izvršavanja državnog proračuna; vodi evidenciju obveza Ministarstva preuzimanjem podataka o izvršenim rezervacijama, izdanim narudžbenicama; putem integracijskog programa prosljeđuje dokumente kojima su stvorene obveze u sustav Državne riznice; sastavlja, analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; koordinira poslove planiranja, dodjele i praćenja potpora za koje je davatelj Ministarstvo; koordinira aktivnosti prikupljanja podataka o financijskom poslovanju ustanova i pravnih osoba iz djelokruga Ministarstva; provjerava sadržaj izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika obveznika iz djelokruga Ministarstva; koordinira izradu prijedloga internih akata za ključne procese financijskog upravljanja; prati primjenu internih akata; koordinira rad računovodstvenog sustava; uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo; pruža savjete i potpore rukovodećim služenicima ustrojstvenih jedinica u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva pri izradi prijedloga planova, provedbi procesa upravljanja rizicima, uspostavi kontrolnih aktivnosti i obavljanju provjere namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja; priprema izvješća o provedbi plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola kao i objedinjenog polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o upravljanju rizicima; koordinira izradu godišnjeg izviješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola i godišnjeg izvješća o realizaciji godišnjeg plana rada; surađuje s proračunskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva i Ministarstvom financija; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz fondove EU koje uključuju izradu plana proračuna u dijelu financijskih sredstava iz EU, njegovo praćenje te izvršavanje; izrađuje mišljenja, upute, analize i izvještaje prema upravama, Ministarstvu financija i drugim institucijama koje sudjeluju u provedbi i praćenju navedenog; prati i politike, programe, uvjete i procedure financiranja iz raznih međunarodnih izvora financiranja, uključujući i razne programe EU; sudjeluje u procesu izrade dijelova strateških dokumenata na temelju kojih se koriste europski strukturni i investicijski fondovi; dostavlja podatke o provedbi pojedinih mjera; prati politike i uvjete financiranja za područje poljoprivrede iz raznih međunarodnih izvora financiranja; obavlja sve poslove vezane uz pripremu dokumentacije za plaćanja koja se odnosi na plaćanja nastalih obveza, a iste se osim iz sredstava državnog proračuna RH podmiruju financijskim sredstvima ostvarenim iz EU, obradu računovodstvene i financijske dokumentacije, provedbu plaćanja i praćenje korištenja sredstva; koordinira, planira i vodi sve postupke javne nabave te obavlja sve poslove koji prethode zaključenju ugovora o nabavi roba, radova i usluga; sudjeluje u uspostavi sustava financijskog upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava u okviru provedbe programa Europske teritorijalne suradnje; odgovoran je za učinkovit rad uspostavljenog Kontrolnog tijela; prati realizaciju strategije potpora; nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i surađuje s drugim tijelima koja su uključena u provedbu projekata; obavlja poslove i funkcije Tijela za ovjeravanje mjera unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo sukladno uredbama EU iz područja fondova kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; uspostavlja sustav kontrole ispravnosti dokumentacije i redoslijed procedura koje je propisala EU za projekte financirane iz EU fondova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru za proračun, financijsko upravljanje i računovodstvene poslove, ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za financijske poslove

6.1.2. Služba za računovodstvene poslove.

6.1.1. Služba za financijske poslove

Članak 42.

Služba za financijske poslove obavlja poslove vezane uz planiranje te izvršavanje proračuna; organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; kontrolira ispravnost dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; kontrolira, prati i primjenjuje promjene u području jedinica proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna; vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama; surađuje s Ministarstvom financija u vezi s radom sustava riznice i Financijskom agencijom u vezi s otvaranjem dobavljača u sustavu, modela plaćanja kroz sustav riznice; analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; koordinira poslove strateškog planiranja u Ministarstvu; koordinira izradu prijedloga internih akata za ključne procese financijskog upravljanja; sudjeluje u izradi prijedloga internih akata za ključne procese financijskog upravljanja; pruža savjete i potpore rukovodećim službenicima ustrojstvenih jedinica u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola; prati primjene internih akata; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima; u dijelu koji se odnosi na poljoprivredne fondove i ribarske fondove EU sudjeluje u aktivnostima vezanim uz izradu plana proračuna u dijelu financijskih sredstava iz EU, praćenje utrošenih financijskih sredstva EU te redovno izvješćivanje uprava o stanju utrošenih te preostalih raspoloživih sredstva, zaprimanje i likvidiranje računa na plaćanje, knjiženje, kontroliranje, ovjeravanje, te plaćanje istih; prati realizaciju strategije potpora; nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i surađuje s drugim tijelima koja su uključena u provedbu projekata i obavlja poslove i funkcije Tijela za ovjeravanje mjera unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo sukladno uredbama EU iz područja fondova kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; prati politike i uvjete financiranja za područje poljoprivrede iz raznih međunarodnih izvora financiranja te usklađuje poslovanje s njima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za financijske poslove, ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

6.1.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

6.1.1.3. Odjel za praćenje programa potpora i ovjeravanje mjera u ribarstvu.

6.1.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

Članak 43.

Odjel za planiranje i izvršenje proračuna obavlja poslove vezane uz planiranje i izvršenje proračuna; organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; izrađuje mjesečne financijske planove i unosi ih u sustav Državne riznice; vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; kontrolira, evidentira i usklađuje obveze s poslovnim partnerima; vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama; ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 44.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole koordinira uspostavljanje i razvoj financijskog upravljanja i kontrola; sudjeluje u postupku strateškog planiranja; koordinira uspostavljanje i razvoj upravljanja rizicima; uspostavlja unutarnje kontrole i analize rizika u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u cilju izvršavanja poslova iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi prijedloga internih akata za ključne procese financijskog upravljanja; pruža savjete i potpore rukovodećim službenicima ustrojstvenih jedinica u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola i sudjeluje u provođenju samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola; obavlja poslove prethodne kontrole za poslovne procese ili transakcije koje su izložene većem riziku ili su s obzirom na financijska sredstva značajnija za Ministarstvo; surađuje s nadležnim tijelom pri Ministarstvu financija, dostavlja pisana izvješća i drugu potrebnu dokumentaciju iz djelokruga; sudjeluje u aktivnostima pripreme poljoprivrednih fondova EU (EAFRD i EAGF) i ribarski fond (EFF); obavlja zadaće na temelju odredbi Uredbe Vijeća 485/2008 (koordinacija i opći nadzor kontrola koje obavljaju službenici iz drugih odjela, izobrazba državnih službenika odgovornih za provođenje naknadnih kontrola); priprema izvješća o primjeni Uredbe Vijeća 485/2008; priprema programe za naknadne kontrole prema Uredbi Vijeća 485/2008; priprema analize rizika; šalje izvješća Europskoj komisiji, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.1.3. Odjel za praćenje programa potpora i ovjeravanje mjera u ribarstvu

Članak 45.

Odjel za praćenje programa potpora i ovjeravanje mjera u ribarstvu obavlja poslove povezane s provedbom projekata svih programa koji se financiraj u europskim fondovima uključujući administriranje i upravljanje sredstvima iz EPFRR, EPJF i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo; obavlja administrativne, stručne, tehničke i druge poslove s ciljem osiguravanja kvalitetne provedbe projekata radi ostvarivanja prioritetnih ciljeva; sudjeluje u planiranju potrebnih financijskih tokova u dijelu koji se odnosi na financiranje europskim strukturnim i investicijskim fondovima; sudjeluje u izvješćivanju o obavljenim postupcima u dijelu EU sredstava; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa; prati realizaciju strategije potpora, te surađuje s nadležnim tijelima za programe potpora; nadzire, kontrolira i daje podršku u procesima provjere plaćanja; sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i surađuje s drugim tijelima koja su uključena u provedbu projekata; obavlja poslove i funkcije Tijela za ovjeravanje mjera unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo sukladno uredbama EU iz područja fondova kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; sudjeluje u izradi potrebnih izvješća vezanih uz provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; osigurava da se kroz računovodstveni sustav transakcije koje se odnose na projekt pravovremeno i pravovaljano evidentiraju, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima EU i nacionalnim pravilima; sudjeluje u izradi odluka o povratu sredstava; vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su nadoknađeni; priprema i dostavlja zahtjeve za plaćanje na knjiženje, kontrolu i ovjeravanje; dostavlja informacije o provjerenim izdacima; unosi podatke u informatički sustav praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja EU programa iz djelokruga Odjela; ažurira baze podataka; prati financijski napredak provedbe programa, osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za računovodstvene poslove

Članak 46.

Služba za računovodstvene poslove ustrojava sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja; sudjeluje u izradi temeljnih godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih financijskih izvještaja; sudjeluje u izradi statističkih izvještaja; koordinira razvoj računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo; sudjeluje u radnjama oko godišnjeg popisa imovine; provodi provjere vrsta rashoda sukladno zakonskim propisima, kontrolira evidentiranje nefinancijske imovine i obračuna plaća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za računovodstvene poslove, ustrojavaju se:

6.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

6.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine.

6.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

Članak 47.

Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje kompletira ulaznu računovodstvenu dokumentaciju i evidentira istu u poslovnim knjigama; brine o ovjeri računovodstvene dokumentacije sukladno internim procedurama te dostavlja istu na plaćanje putem sustava Državne riznice ili putem blagajne; brine o rokovima plaćanja; kontrolira cjelokupno blagajničko kunsko i devizno poslovanje; provodi kontrolu formalne i računske ispravnosti dokumentacije na temelju koje se vrši obračun i isplata plaće; dostavlja nadležnim institucijama propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine

Članak 48.

Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine ustrojava i vodi propisane poslovne knjige; kontrolira formalnu i računsku ispravnost knjigovodstvene dokumentacije, kontiranje i knjiženje poslovnih događaja; sudjeluje u izradi temeljnih godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih financijskih izvještaja; sudjeluje u izradi statističkih izvještaja; sudjeluje u razvoju i vođenju računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo; prati propise iz područja evidentiranja i praćenja nefinancijske imovine; sudjeluje u ustrojavanju svih knjigovodstvenih evidencija vezanih uz nefinancijsku imovinu; organizira godišnji popis imovine; izrađuje pregled po vrstama rashoda sukladno zakonskim propisima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za javnu nabavu i provođenje programa Općekorisnih funkcija šuma

Članak 49.

Sektor za javnu nabavu i provođenje programa Općekorisnih funkcija šuma utvrđuje potrebe za nabavu roba, radova i usluga; vodi baze podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama; planira i provodi postupke javne nabave; izrađuje dokumentaciju za nadmetanje; priprema i izrađuje ugovore iz područja javne nabave; praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; prikuplja i prati prihode te raspoređuje sredstva razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta RH sukladno Zakonu o šumama; provodi financiranje radova biološke obnove šuma; radove gospodarenja šumama na kršu; na sanaciji i obnovi sastojina ugroženih sušenjem i drugim nepogodama; izgradnje šumskih prometnica, razminiranje šumskih površina te ostalih radova prijeko potrebnih za očuvanje i unaprjeđenje OKFŠ; priprema odgovore i očitovanja na upite obveznika iz djelokruga Službe za provedbu programa OKFŠ-a; prati stečajne objave na oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa; obavlja stručne poslove vezane uz naplate kamata i uplate predujmova, poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za javnu nabavu i provođenje programa Općekorisnih funkcija šuma, ustrojava se:

6.2.1. Služba za javnu nabavu

6.2.2. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma.

6.2.1. Služba za javnu nabavu

Članak ­­­50.

Služba za javnu nabavu provodi postupke za javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva; surađuje s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u svrhu dobivanja podataka i informacija vezanih uz pokretanje postupaka javne nabave; izrađuje plan nabave za potrebe Ministarstva; prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim u proračunu; priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave; surađuje s drugim državnim tijelima; vodi evidencije zaključenih ugovora; izrađuje izvješća o provedenim postupcima i zaključenim ugovorima i dostavlja ih tijelu nadležnom za sustav javne nabave kao i za potrebe objave istih; provodi i prati realizaciju ugovora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za javnu nabavu, ustrojava se:

6.2.1.1. Odjel za provedbu postupka javne nabave

6.2.1.2. Odjel za praćenje izvršavanja javne nabave.

6.2.1.1. Odjel za provedbu postupka javne nabave

Članak 51.

Odjel za provedbu postupka javne nabave sukladno proračunu i planu nabave Ministarstva za proračunsku godinu utvrđuje predmete nabave i izrađuje tehničku dokumentaciju za provedbu postupaka nabave u suradnji i po uputama imenovanog stručnog povjerenstva Ministarstva ovisno o predmetu nabave; definira načine nabave sukladno zakonskim propisima; izrađuje svu dokumentaciju naručitelja za provođenje postupaka nabave; definira uvjete i načine ugovaranja predmeta nabave te načine osiguranja izvršenja ugovornih obveza isporučitelja predmeta nabave; izrađuje narudžbe i ugovore za nabavu roba, radova i usluga, provodi postupak javnog oglašavanja sukladno zakonskim propisima; izrađuje sve ugovore po obavljenim nadmetanjima, vodi evidencije svih ugovora javne nabave; odgovara na eventualne prigovore i žalbe po provedenim postupcima nabave te koordinira poslove pravne zaštite sukladno zakonskim propisima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.1.2. Odjel za praćenje izvršavanja javne nabave

Članak 52.

Odjel za praćenje izvršavanja javne nabave odgovoran je za provjeru usklađenosti zahtjeva/prijedloga za javnu nabavu s donesenim planom nabave i financijskim planom; provodi postupak kontrole izvršenja ugovora o javnoj nabavi; provjerava tehničke specifikacije i dokumentaciju za nadmetanje za nabavu roba, usluga i radova; provjerava ispunjenje prava i obveza iz zaključenih ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranim ponudama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma

Članak 53.

Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva i njegovom izvršavanju, proučava propise kojima se reguliraju uvjeti i načini uplate naknade za korištenje OKFŠ i evidencije prihoda u državni proračun od strane obveznika plaćanja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona kojima se regulira visina naknade, način obračuna, uplatni podaci i rokovi uplate te postupak za ostvarivanje prava na sredstva naknade; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna; analizira i podnosi izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici; priprema podatke za godišnju reviziju; prati naplatu naknade za korištenje OKFŠ od obveznika plaćanja naknade; obavlja administrativno tehničke poslove vezane uz naplatu konkretne naknade te naplatu zateznih kamata za zakašnjela potraživanja; provodi kontrolu formalne i računske ispravnosti dokumentacije; evidentira prihode na dnevnoj osnovi prema dostavljenim izvještajima iz FINA-e; usklađuje se s obveznicima plaćanja naknada koja se odnosi na akontaciju i dugovanja, kao i analitičko praćenje istih; preknjiženje sredstava kod pogrešno izvršenih uplata od strane obveznika, usporedba Godišnjeg financijskog izvješća s podacima dostavljenih OKFŠ Obrazaca; razvrstavanje i kontrola dostavljenih obrazaca te kompletiranje dokumentacije koja se prosljeđuje FINA-i na daljnju obradu; unos obrazaca direktno u program i arhiviranje istih, usklađivanje s obveznicima oko promjene statusa; izvršavanje povrata sredstava po osnovi dostavljenih zahtjeva od strane obveznika u iznimnim situacijama; priprema odgovore i očitovanja na upite obveznika iz djelokruga; prati stečajne objave na oglasnoj ploči Ministarstva pravosuđa; obavlja stručne poslove vezane uz naplate kamata i uplate predujmova, poduzima radnje radi naplate potraživanja Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Članak 54.

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te obavlja poslove i uređuje sva ostala horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU kao i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; u području potpora izrađuje propise i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva koji se odnose na izravna plaćanja u poljoprivredi i nacionalne okvire potpora kroz posebni propis o poljoprivredi i državnoj potpori u poljoprivredi; sudjeluje u praćenju EU i nacionalnog zakonodavstva vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi te predlaže mjere, usklađuje domaće poljoprivredno zakonodavstvo s onim u EU u području izravnih plaćanja, državnih potpora i poljoprivrednog knjigovodstva; koordinira mjere državne potpore poljoprivredi financirane iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prati njezine učinke te vodi registar državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, izrađuje prijedloge propisa iz područja nepoštenih trgovačkih praksi; nadležno je tijelo Ministarstva za sva biotehnička pitanja iz područja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje u vezi s pitanjima iz područja agroekologije, vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« te dobre poljoprivredne prakse u primjeni gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive mjere zajedničke agrarne politike EU; obavlja poslove na uređivanju sustava i izradi propisa u područja zootehnike; provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje, provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje RH u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU; provodi politiku očuvanja poljoprivrednog zemljišta kroz sudjelovanje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta i davanja posebnih uvjeta za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; upravljanje poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima; obavlja poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; u području prehrambene industrije prati stanje u proizvodnji hrane, vina, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda; priprema propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u aktivnostima vezano uz restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i operativni program potpora prehrambene industrije; obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelokrugu poljoprivredne inspekcije; vodi i rješava upravne postupke prvog stupnja u okviru svoga djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije; u području ekološke i integrirane proizvodnje prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; vodi upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, sudjeluje u pripremi i drugih propisa i općih akata; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje, koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje; koordinira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata, koordinira provedbu primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, izrađuje analize vezane uz poljoprivredu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije, ustrojavaju se:

7.1. Sektor za uređenje tržišta poljoprivrede i prehrambene industrije

7.2. Sektor za potpore u poljoprivredi i poljoprivredno zemljište

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi.

7.1. Sektor za uređenje tržišta poljoprivrede i prehrambene industrije

Članak 55.

Sektor za uređenje tržišta poljoprivrede i prehrambene industrije izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, a posebno u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća, maslina i maslinovog ulja, vina, duhana; obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU, kao i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; izrađuje prijedloge propisa iz područja nepoštenih trgovačkih praksi; sudjeluje pri izradi i provedbi posebnog propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i prehrambenu industriju; nadležno je tijelo Ministarstva za sva biotehnička pitanja iz područja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje u vezi s pitanjima iz područja agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« kao dijela mjera zajedničke agrarne politike EU te dobre poljoprivredne prakse u primjeni gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive; predlaže i provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; prati stanje u poljoprivrednoj proizvodnji, bilinogojstvu i stočarstvu te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; u prvom stupnju rješava o: upisu u i brisanju iz Upisnika gnojiva; o upisu laboratorija u ovlašćivanju za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla i oduzimanju ovlaštenja, o priznavanju proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija te o privremenom obustavljanju priznavanja, odobravanju poslovnog plana, pravu uvoza vlastitog voća i povrća proizvedenog u pograničnom području, upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, odobrenju proizvođača šećera, odobrenju tvrtke za preradu šećera, šećerne repe i isporuke šećera u okviru ugovora, dozvole za uzgoj konoplje, upisu u Upisnik uvoznika i izvoznika duhana i duhanskih proizvoda, upisu u Upisnik obrađivača duhana, Upisnik marki duhanskih proizvoda koje se stavljaju na tržište RH, Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda, Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, Upisnik ovlaštenih skladištara za žitarice i industrijsko bilje, odobrenju objekta za proizvodnju i/ili prodaju vina i voćnih vina, odobrenju objekta za proizvodnju vinskog i voćnog octa, upisu u Upisnik destilatera, ovlaštenju laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize, ovlaštenju za provođenje organoleptičkog ocjenjivanja, označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla, registraciji jakih alkoholnih pića, pravu uporabe registrirane oznake za jaka alkoholna pića, registraciji oznake izvornosti za vina, pravu unosa grožđa iz pograničnog područja te pravu njegove prerade u vino na teritoriju RH, priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, za uvoz uzgojno valjanih životinja iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih životinja u treće zemlje, ovlaštenju centra za umjetno osjemenjivanje za provedbu osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu, ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih trupova, svinjskih trupova, ovčjih trupova, ovlašćivanju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih trupova, svinjskih trupova i ovčjih trupova te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području stočarske proizvodnje; u području poljoprivrednog zemljišta izrađuje strateško-planske dokumente i nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje RH u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU; provodi politiku očuvanja poljoprivrednog zemljišta kroz sudjelovanje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta i davanja posebnih uvjeta za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja, upravljanje poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima; obavlja poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; u području prehrambene industrije prati stanje u proizvodnji hrane, vina, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda, ekološke i integrirane proizvodnje; priprema propise iz svoga djelokruga; sudjeluje u aktivnostima vezano uz restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i operativni program potpora prehrambene industrije; provodi usklađenje akata iz djelokruga sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u izradi sustava potpore u poljoprivredi; prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; vodi upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva; sudjeluje u pripremi drugih propisa i općih akata; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje; koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje; provodi propise kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, gnojiva i poboljšivača tla, stočarstva, poljoprivrednog zemljišta, obrane od tuče, vina, duhana, posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište, uskladištenje i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za tržište poljoprivrede i prehrambene industrije, ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za bilinogojstvo

7.1.2. Služba za stočarstvo

7.1.3. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju.

7.1.1. Služba za bilinogojstvo

Članak 56.

Služba za bilinogojstvo izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU, kao i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; uređuje područje biotehnike i agroekologije vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje pitanja »višestruke sukladnosti« i dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive; provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; predlaže strategije, akcijske i operativne programe iz svoga djelokruga rada te planira njihovu provedbu i predlaže odgovarajuće mjere u cilju unaprjeđenja pojedinog područja i sektora; priprema nacrte prijdloga propisa iz svoga djelokruga i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima EU; iz djelokruga stočarske proizvodnje; sudjeluje pri izradi i provedbi propisa o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na bilinogojstvo; provodi propise kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda, gnojiva i poboljšivača tla, obrane od tuče; obavlja poslove iz područja zaštite od elementarnih nepogoda i suzbijanje zlouporabe opojnih droga; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: upisu i brisanju iz Upisnika gnojiva; upisu laboratorija u ovlašćivanju laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla i oduzimanju ovlaštenja laboratorija, priznavanju proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija i privremenom obustavljanju priznavanja, odobravanju poslovnog plana, pravu uvoza vlastitog voća i povrća proizvedenog u pograničnom području, upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, odobrenju proizvođača šećera, odobrenju tvrtke za preradu šećera, odobrenju prerade šećerne repe i isporuke šećera u okviru ugovora te dozvolama za uzgoj konoplje; sudjeluje u radu međunarodnih institucija; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za bilinogojstvo, ustrojavaju se:

7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište

7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju.

7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište

Članak 57.

Odjel za biljnu proizvodnju i tržište izrađuje prijedloge propisa i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi mjere vezane uz mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u EU, kao i ostala horizontalna pitanje uređenja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; uređuje tržišne standarde i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima EU; predlaže i provodi podzakonski propis iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; izdaje dozvole za sadnju konoplje; provodi propise kojima se uređuje područje poljoprivrede, tržišta poljoprivrednih proizvoda; obavlja poslove iz područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga; prati stanje u području biljne proizvodnje te uređenja tržišta; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija i o privremenom obustavljanju priznavanja, odobravanju poslovnog plana, pravu uvoza vlastitog voća i povrća proizvedenog u pograničnom području, upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, odobrenju proizvođača šećera, odobrenju tvrtke za preradu šećera, odobrenju prerade šećerne repe i isporuke šećera u okviru ugovora te dozvolama za uzgoj konoplje; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju

Članak 58.

Odjel za biotehniku i agroekologiju obavlja poslove vezano uz područje registracije gnojiva i uvjeta stavljanja na tržište gnojiva i poboljšivača tla; prati stanje u području ishrane bilja te povezanosti agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; uređuje mjerila „višestruke sukladnosti“ i dobru poljoprivrednu praksu u korištenju gnojiva kao okvira provedbe nitratne direktive i priprema nacrte prijedloga zakona i propisa iz svoga djelokruga i usklađuje ih s međunarodnim standardima i propisima EU; provodi verifikaciju šteta od elementarnih nepogoda; sudjeluje u provedbi mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektorima žitarica, riže, šećera, sušene krme, sjemena, hmelja, konoplje i lana za vlakna, voća i povrća, proizvoda od prerađenog voća i povrća, banana, živog bilja i cvijeća; provodi propise kojima se uređuje područje poljoprivrede, gnojiva i poboljšivača tla, obrane od tuče; obavlja poslove iz područja zaštite od elementarnih nepogoda; prati stanje u području biotehnike i agroekologije te povezanost agrotehničkih mjera sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja i zaštitom okoliša; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; priprema i vodi međunarodne i domaće projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke u prvom stupnju i rješava o: upisu u i brisanju iz Upisnika gnojiva; o upisu laboratorija u ovlašćivanju laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla i oduzimanju ovlaštenja laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za stočarstvo

Članak 59.

Služba za stočarstvo izrađuje prijedloge propisa i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu koji se odnosi na stočarske proizvode te u području koje se odnosi zootehniku, uzgoj i trgovanje uzgojno valjanim životinjama kao i njihovim genetskim materijalom; sudjeluje u izradi nacionalnih i europskih propisa i drugih općih akata iz područja djelokruga za čiju provedbu na nacionalnoj razini izrađuje i predlaže provedbene propise; obavlja poslove temeljem propisa o zootehnici te propisa o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim životinjama kao i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje i prati provođenje uzgojnih programa te ovlašćuje i prati rad uzgojnih organizacija i rad tijela koja se bave uzgojem na provedbi uzgojnih programa te implementaciju novih tehnika u uzgoju uzgojno valjanih životinja; predlaže propise iz područja stavljanja na tržište stočarskih proizvoda, odnosno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, pčelarskih proizvoda, mesa peradi i jaja te iz područja uređenja ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međugranske organizacije u području stočarske proizvodnje; prati provedbu uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu, uključujući očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja; koordinira radom banke gena domaćih životinja; predlaže propise i prati provedbu identifikacije i registracije kopitara; predlaže propise i prati provedbu vezano uz sustav evidentiranja pčela i pčelinjaka; prati stanje u području stočarske proizvodnje i na tržištu stočarskih proizvoda, odnosno proizvoda govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, pčelarstva i ostalih stočarskih proizvoda; predlaže i provodi mjere organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu stočarskih proizvoda, posebno sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, pčelarstva, peradarske proizvodnje odnosno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa te obavlja poslove i uređuje horizontalna pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda iz sektora stočarske proizvodnje u EU i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru stočarske proizvodnje koja proizlaze iz odgovarajuće uredbe EU; predlaže i provodi mjere vezane uz uzgoj i trgovinu uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; prati sustav razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izrađuje propise iz područja razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; prati način edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih zahvata na domaćim životinjama; aktivno sudjeluje u radu tijela europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije sukladno posebnom propisu vezanom uz organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda po pitanjima stočarske proizvodnje, o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim životinjama te identifikaciji i registraciji kopitara; sudjeluje pri izradi i provedbi posebnog propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u dijelu koji se odnosi na sektor stočarske proizvodnje i uzgoj domaćih životinja; predlaže i nadzire mjere te aktivnosti usmjerene na potporu razvoju stočarske proizvodnje i uzgoja domaćih životinja; sudjeluje pri izradi posebnih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti te unaprjeđivanje reprodukcije domaćih životinja; prati i provodi međunarodne projekte iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, za uvoz uzgojno valjanih životinja iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih životinja u treće zemlje, ovlaštenju centra za umjetno osjemenjivanje za provedbu osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu, ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlašćivanju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području stočarske proizvodnje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za stočarstvo, ustrojavaju se:

7.1.2.1. Odjel za zootehniku

7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište.

7.1.2.1. Odjel za zootehniku

Članak 60.

Odjel za zootehniku obavlja poslove i izrađuje prijedloge propisa iz područja zootehnike te područja uzgoja i trgovanja uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; ovlašćuje i prati provođenje uzgojnih programa, rad uzgojnih organizacija te tijela koja se bave uzgojem na provedbi uzgojnih programa i implementaciju novih tehnika u uzgoju valjanih životinja; prati provedbu uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu, uključujući očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja; koordinira radom banke gena domaćih životinja, donosi propise i prati provedbu identifikacije i registracije kopitara; predlaže i provodi mjere vezane uz uzgoj i trgovinu uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom; prati stanje u području stočarske proizvodnje s naglaskom na uzgoj i trgovinu uzgojno valjanim životinjama kao i njihovim genetskim materijalom na temelju podataka i analiza ustanove specijalizirane za razvoj stočarstva; donosi propise i prati provedbu vezano uz sustav evidentiranja pčela i pčelinjaka; prati način edukacije uzgajivača za provedbu zootehničkih zahvata na domaćim životinjama; aktivno sudjeluje u radu tijela Europskih institucija; priprema i iznosi službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge; daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini; izvještava europske institucije sukladno posebnom propisu o uzgoju i trgovini uzgojno valjanim životinjama te identifikaciji i registraciji kopitara; prati i provodi međunarodne projekte iz djelokruga; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: priznavanju novih pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, davanju suglasnosti za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, za uvoz uzgojno valjanih životinja iz trećih zemalja i za izvoz uzgojno valjanih životinja u treće zemlje te ovlaštenju centra za umjetno osjemenjivanje za provedbu osposobljavanja uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja na vlastitom stadu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2.2. Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište

Članak 61.

Odjel za stočarsku proizvodnju i tržište prati stanje na tržištu stočarskih proizvoda, odnosno proizvoda govedarstva, ovčarstva i kozarstva, svinjogojstva, peradarstva, pčelarstva i ostalih stočarskih proizvoda; izrađuje prijedloge propisa u području organizacije tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u dijelu koji se odnosi na stočarske proizvode; sudjeluje u izradi nacionalnih i europskih propisa i drugih općih akata iz djelokruga za čiju provedbu na nacionalnoj razini izrađuje i predlaže provedbene propise; predlaže mjere organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u dijelu stočarskih proizvoda, posebno u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva i pčelarstva odnosno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa; prati sustav razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te izrađuje propise iz područja razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova; izrađuje propise iz područja stavljanja na tržište proizvoda životinjskog porijekla, odnosno mlijeka i mliječnih proizvoda, goveđeg mesa, mesa peradi i jaja kao i iz područja uređenja ugovornih odnosa i pravila za organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međugranske organizacije u području stočarskih proizvoda; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija u području svoga djelokruga te priprema i iznosi službena stajališta za iste; izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima; vodi upravne postupke i u prvom stupnju rješava o: ovlaštenju pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova, ovlašćivanju klasifikatora za obavljanje poslova razvrstavanja označivanja goveđih, svinjskih trupova i ovčjih trupova te o priznavanju proizvođačkih organizacija u području stočarske proizvodnje; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju

Članak 62.

Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju prati stanje u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda, ekološke i integrirane proizvodnje; izrađuje propis o nepoštenoj trgovačkoj praksi; sudjeluje u aktivnostima vezano uz restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije, predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i programe potpora poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji; vodi upisnike ovlaštenih skladištara, listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja, obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u RH; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda; radi na izradi i provedbi propisa o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište; daje tumačenje knjige evidencije utroška brašna; izdaje evidencijske markice za obilježavanje brašna i vodi propisane evidencije; izrađuje izvješća u vezi izdanih evidencijskih markica za obilježavanje brašna; predlaže i provodi propise o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje; propise vezane uz uređenje tržišta duhana, vina, alkoholnih pića, maslina i maslinovog ulja uključujući i propise o kakvoći maslinovog ulja te propise za fizikalno-kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; propise vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina; propise o vinu i propise o kakvoći jakih alkoholnih i alkoholnih pića te provodi kontinuiranu harmonizaciju s propisima EU; radi na izradi i provedbi propisa o voćnim vinima, vinskom i voćnom octu, minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina, uvjetima analize mošta, vina i voćnih vina za koje EU nije donijela posebne propise; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa o vinu, jakim alkoholnim i alkoholnim pićima kao i ostalih propisa iz djelokruga; izrađuje Listu zemljopisnih oznaka za vina i Listu tradicionalnih izraza za vino te provodi dopune Lista; izrađuje propise o priznavanju i zaštiti jakih alkoholnih i aromatiziranih pića i Listu jakih alkoholnih i aromatiziranih pića podrijetlom iz RH te provodi dopunu Liste; izrađuje propise o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; vodi postupak priznavanja i zaštite oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće vina iz djelokruga; dodjeljuje oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla vina uključujući tradicionalne i homonimne oznake; odobrava objekte za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina; vodi upisnik destilatera; odobrava objekte za proizvodnju vinskog i voćnog octa; prati stanje u području proizvodnje i prometa vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa o vinu i vinarskom inspekcijom u području nadzora kakvoće proizvoda; surađuje s proizvođačkim organizacijama u sektoru vinarstva i jakih alkoholnih pića; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i provedbi projekata iz svoga djelokruga; provodi propise kojima se uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda, vina, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje; prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; u prvom stupnju rješava o: upisu u Upisnik uvoznika i izvoznika duhana i duhanskih proizvoda, Upisnik obrađivača duhana, Upisnik marki duhanskih proizvoda koje se stavljaju na tržište RH, Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda, Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, Upisnik ovlaštenih skladištara za žitarice i industrijsko bilje, odobrenju objekta za proizvodnju i/ili prodaju vina i voćnih vina te za proizvodnju vinskog i voćnog octa, o upisu u Upisnik destilatera, ovlaštenju laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize, ovlaštenju za provođenje organoleptičkog ocjenjivanja, označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla, registraciji jakih alkoholnih pića, pravu uporabe registrirane oznake za jaka alkoholna pića, registraciji oznake izvornosti za vina, pravu unosa grožđa iz pograničnog područja te pravu njegove prerade u vino na teritoriju RH, upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela te upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; ovlašćivanju kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; analizira stanja iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za prehrambeno-prerađivačku industriju, ustrojavaju se:

7.1.3.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji

7.1.3.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

7.1.3.3. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju.

7.1.3.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji

Članak 63.

Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji prati stanje u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda; sudjeluje u aktivnostima vezano uz restrukturiranje i konsolidaciju tvrtki poljoprivredno-prehrambenog kompleksa; prati programe kreditiranja u poljoprivredi; izrađuje propis o nepoštenoj trgovačkoj praksi; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije, predlaže mjere razvitka; izrađuje i provodi strategiju razvoja i programe potpora poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkoj industriji; radi na izradi i provedbi propisa koji uređuje područje tržišta poljoprivrednih proizvoda, duhana, posebnih uvjeta za stavljanje brašna na tržište, uskladištenja i skladišnica za žitarice i industrijsko bilje, vodi i upisnike ovlaštenih skladištara, listu senzorskih ocjenjivača maslinovih ulja, obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u RH; vodi postupke izdavanja ovlaštenja skladištarima i koordinira u poslovima Sigurnosnog (indemnity) fonda; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda; daje tumačenje knjige evidencije utroška brašna; izdaje evidencijske markice za obilježavanje brašna i vodi propisane evidencije; izrađuje izvješća u vezi izdanih evidencijskih markica za obilježavanje brašna; izrađuje i provodi propise o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje; propise vezane uz uređenje tržišta duhana i tržišta maslina i maslinovog ulja uključujući i propise o kakvoći maslinovog ulja te propise za fizikalno-kemijska i organoleptička ispitivanja maslinovog ulja; propise vezane uz uspostavu i priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina; u prvom stupnju rješava o: upisu u Upisnik uvoznika i izvoznika duhana i duhanskih proizvoda, Upisnik obrađivača duhana, Upisnik marki duhanskih proizvoda koje se stavljaju na tržište RH, Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda, Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja i Upisnik ovlaštenih skladištara za žitarice i industrijsko bilje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

Članak 64.

Odjel za vinarstvo i alkoholna pića izrađuje i provodi propise o vinu i propise o kakvoći jakih alkoholnih i alkoholnih pića te provodi kontinuiranu harmonizaciju s propisima EU; radi na izradi i provedbi propisa o voćnim vinima, vinskom i voćnom octu, minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina, uvjetima analize mošta, vina i voćnih vina za koje EU nije donijela posebne propise; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa o vinu, jakim alkoholnim i alkoholnim pićima kao i ostalih propisa iz djelokruga; izrađuje Listu zemljopisnih oznaka za vina i Listu tradicionalnih izraza za vino te provodi dopune Lista; izrađuje propise o priznavanju i zaštiti jakih alkoholnih i aromatiziranih pića i Listu jakih alkoholnih i aromatiziranih pića podrijetlom iz RH te provodi dopunu Liste; izrađuje propise o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; vodi postupak priznavanja i zaštite oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće vina iz djelokruga; dodjeljuje oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla vina uključujući tradicionalne i homonimne oznake; odobrava objekte za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina, te vinskog i voćnog octa; vodi upisnik destilatera; prati stanje u području proizvodnje i prometa vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića; surađuje s nadležnim institucijama u području provedbe propisa o vinu i vinarskom inspekcijom u području nadzora kakvoće proizvoda kao i propise vezane uz uređenje tržišta vina i alkoholnih pića; surađuje s proizvođačkim organizacijama u sektoru vinarstva i jakih alkoholnih pića; vodi upravni postupak i u prvom stupnju rješava o: odobrenju objekta za proizvodnju i/ili prodaju vina i voćnih vina te za proizvodnju vinskog i voćnog octa, upisu u Upisnik destilatera, ovlaštenju laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize, ovlaštenju za provođenje organoleptičkog ocjenjivanja, označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla, registraciji jakih alkoholnih pića, pravu uporabe registrirane oznake za jaka alkoholna pića, registraciji oznake izvornosti za vina, pravu unosa grožđa iz pograničnog područja te pravu njegove prerade u vino na teritoriju RH; vodi propisane evidencije iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.3.3. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju

Članak 65.

Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju prati stanje ekološke i integrirane proizvodnje; vodi upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala; vrši postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; provodi upravni nadzor iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; analizira stanja iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje stručne podloge za izradu zakona i provedbenih propisa iz područja ekološke proizvodnje; uređuje sustav i izrađuje propise integrirane proizvodnje u području bilinogojstva, sudjeluje u pripremi i drugih propisa i općih akata; predlaže i nadzire mjere i aktivnosti usmjerenih na potporu razvitka poljoprivredne proizvodnje, koordinira poslove s domaćim i međunarodnim institucijama u osmišljavanju i provedbi projekata za razvitak ekološke i integrirane proizvodnje; koordinira rad drugih tijela državne uprave, ustanova i drugih organizacija iz područja ekološke i integrirane proizvodnje; surađuje s nadležnim tijelima za područje ekološke i integrirane proizvodnje u zemljama EU i zemljama članicama IFOAM-a; prati i proučava legislativu EU iz područja ekološke i integrirane proizvodnje te daje prijedloge i mišljenja za istu; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu za ekološku i integriranu proizvodnju, sudjeluje u izradi godišnjih planova aktivnosti vezanih uz provođenje EU projekata iz područja ekološke i integrirane proizvodnje, sudjeluje u provođenju natječaja za dodjelu novčane potpore za ekološku i integriranu proizvodnju; vodi upravni postupak i u prvom stupnju rješava o: upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, upisu u upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela, upisu u upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji; ovlašćivanju kontrolnih tijela za ekološku proizvodnju; vodi bazu podataka ekološkog sjemenskog i sadnog materijala, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za potpore u poljoprivredi i poljoprivredno zemljište

Članak 66.

Sektor za potpore u poljoprivredi i poljoprivredno zemljište koordinira i sudjeluje u kreiranju nacionalnog modela izravnih potpora u poljoprivredi sukladno zakonodavnom okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU; koordinira i sudjeluje u izradi propisa u dijelu koji se odnosi na izravne potpore u poljoprivredi te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje; planira proračunska sredstva za provedbu izravnih potpora te iznos i strukturu nacionalne omotnice za izravne potpore; brine o usklađenosti izravnih potpora u poljoprivredi s ostalim mjerama potpore pojedinim sektorima, osobito izravnim plaćanjima; priprema prijedloge za unaprjeđenje izravnih potpora, prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja u poljoprivredi, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja koordinira mjere državne potpore poljoprivredi financirane iz državnog proračuna RH i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vodi registar državnih potpora u poljoprivredi, prati EU i nacionalno zakonodavstvo vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi, sudjeluje u izradi strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za potpore u poljoprivredi i poljoprivredno zemljište, ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

7.2.2. Služba za poljoprivredno zemljište.

7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi

Članak 67.

Služba za potpore u poljoprivredi koordinira i sudjeluje u izradi propisa u dijelu koji se odnosi na izravne potpore u poljoprivredi te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje; planira proračunska sredstva za provedbu izravnih potpora te iznos i strukturu nacionalne omotnice za izravne potpore; brine o usklađenosti izravnih potpora u poljoprivredi s ostalim mjerama potpore pojedinim sektorima, osobito izravnim plaćanjima; priprema prijedloge za unaprjeđenje izravnih potpora; prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja u poljoprivredi, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na državne potpore u poljoprivredi; brine o usklađenosti državnih potpora poljoprivredi koje provode različita tijela državne uprave te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; vodi registar državne potpore u poljoprivredi koja se financira iz državnog proračuna RH i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima; brine o usklađenosti sustava upravljanja državnim potporama u poljoprivredi RH sa sustavom u EU; daje prijedloge za prilagodbu sustava upravljanja državnim potporama RH onome u EU; prati dodjelu državne potpore u poljoprivredi; radi analize državne potpore; izrađuje izvješća o državnoj potpori za nacionalne i EU potrebe; komunicira s EU po pitanju notifikacije državnih potpora u poljoprivredi kao i s davateljima državne potpore; prati izvršenje mjera domaće potpore u poljoprivredi; prati nacionalno i zakonodavstvo EU u području državnih potpora; sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na državne potpore; prati nacionalno i zakonodavstvo EU vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za potpore u poljoprivredi ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za izravne potpore u poljoprivredi

7.2.1.2. Odjel za državne potpore u poljoprivredi.

7.2.1.1. Odjel za izravne potpore u poljoprivredi

Članak 68.

Odjel za izravne potpore u poljoprivredi koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga programa izravnih potpora poljoprivredi te nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na izravne potpore poljoprivredi; planira proračunska sredstva za provedbu izravnih potpora i iznos nacionalne omotnice; prati financijsko izvršenje izravnih potpora; brine o usklađenosti izravnih plaćanja s ostalim mjerama potpore pojedinim sektorima; prati zakonodavstvo EU u području izravnih plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike i daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na izravna plaćanja; priprema notifikacije i ostale izvještaje za Europsku komisiju vezano uz izravna plaćanja; prati i analizira njihovu provedbu, učinkovitost i točnost; priprema analitičke podloge za kreiranje mjera izravne potpore i daje prijedloge za njihovo unapređenje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe propisa koji reguliraju izravna plaćanja; priprema informativne materijale i sudjeluje u informiranju korisnika i ostalih dionika o mjerama izravne potpore; prati i sudjeluje u razvoju sustava za upravljanje i kontrolu izravnih plaćanja (Integrirani administrativni kontrolni sustav – IAKS); surađuje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u provedbi izravne potpore, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.1.2. Odjel za državne potpore u poljoprivredi

Članak 69.

Odjel za državne potpore u poljoprivredi sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na državne potpore u poljoprivredi; brine o usklađenosti državnih potpora poljoprivredi koje provode različita tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; priprema notifikacije o državnoj potpori za Europsku komisiju; komunicira s EU i davateljima državne potpore; sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na državne potpore; prati nacionalno zakonodavstvo i zakonodavstvo EU kojim se uređuje područje državnih potpora u sektoru poljoprivrede; vodi registar državne potpore u poljoprivredi koja se financira iz državnog proračuna RH i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima; daje prijedloge za prilagodbu sustava upravljanja državnim potporama RH onome u EU; prati dodjelu državne potpore u poljoprivredi; radi analize državne potpore i izrađuje izvješća o državnoj potpori za nacionalne i EU potrebe; prati nacionalno i zakonodavstvo EU vezano uz politiku goriva za namjene u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za poljoprivredno zemljište

Članak 70.

Služba za poljoprivredno zemljište izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih; izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; provodi propise iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih; obavlja poslove vezane uz zakonodavstvo EU i sudjelovanje RH u tijelima Europske komisije po pitanju politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze kao obveza iz primjene politika EU; predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; sudjeluje i surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta; obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu stručna mišljenja i objašnjenja u vezi promjene namjene poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno u obavljanju poslova u vezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta i provedbi projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnim propisima; u upravnom postupku u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla, u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za poljoprivredno zemljište, ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

7.2.2.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta.

7.2.2.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta

Članak 71.

Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta izrađuje nacrte prijedloga propisa iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, a naročito propise koji uređuju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, uređenje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav o poljoprivrednom zemljištu te druga područja politike poljoprivrednog zemljišta; izrađuje strateško-planske dokumente iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih; provodi propise iz područja politike poljoprivrednog zemljišta, nadzire i vrednuje njihovu provedbu te predlaže izmjene i dopune istih; sudjeluje u obavljanju poslova koji proizlaze iz primjene politika EU; predlaže projekte i sudjeluje u pripremi projekata iz područja politike poljoprivrednog zemljišta čija provedba se financira iz nacionalnih izvora, fondova EU, donacija i ostalih izvora te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe, sudjeluje i surađuje u izradi propisa, raznih dokumenata, programa i projekata koji su u djelokrugu drugih tijela koji indirektno utječu na politiku poljoprivrednog zemljišta; obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Članak 72.

Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta sudjeluje u poslovima donošenja prostorno planskih dokumenta; sudjeluje u provedbi i izradi nacrta prijedloga propisa i podzakonskih akta iz područja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta; radi na prilagodbi propisa s propisima EU; sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora; izdaje posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; sudjeluje u poslovima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, uspostavlja i vodi evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; vodi drugostupanjski postupak kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te daje uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u poslovima zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, a posebno u vezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti poljoprivrednog zemljišta; sudjeluje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta; obavlja upravni nadzor nad radom ureda državne uprave u župaijama i upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poloprivredu u postupku rješavajaja o naknadi za prmjenu namjene poljoprivrednog zemjišta; u prvom stupnju rješava o ovlašćivanju laboratorija za analizu tla, u drugostupanjskom postupku rješava o žalbama na rješenja o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi

Članak 73.

Sektor inspekcija u poljoprivredi obavlja inspekcijske poslove vezano uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u nadležnosti poljoprivredne inspekcije; vodi i rješava upravne postupke prvog stupnja iz svoga djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije; provodi unutarnji kontrolno-instruktivni nadzor; obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspektora iz svoga djelokruga; osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije; priprema odgovore na upite i podneske građana u vezi s postupanjem inspekcije; izrađuje stručne podloge, daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata; prati i provodi međunarodne projekte iz svoga djelokruga; brine o materijalnim i tehničkim uvjetima za obavljanje inspekcijskih poslova; sudjeluje u uspostavi informacijskog sustava inspekcijskog postupanja; sudjeluje u pripremi informatizacije ustrojstvenih jedinica Sektora; osigurava korištenje odgovarajućih baza podataka; vodi evidencije i druge podatke za računalne baze podataka koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcija u poljoprivredi, ustrojavaju se:

7.3.1. Služba nadzora poljoprivrede i potpora

7.3.2. Služba za provedbu službenih kontrola hrane

7.3.3. Služba inspekcija u područnim jedinicama.

7.3.1. Služba nadzora poljoprivrede i potpora

Članak 74.

Služba nadzora poljoprivrede i potpora obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području obavljanja poljoprivredne djelatnosti, mjera poljoprivredne politike i potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnih mjera i pravila vezanih uz tržište poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga poljoprivredne inspekcije; uređenja uskladištenja žitarica i industrijskog bilja; održavanja, zaštite, korištenja poljoprivrednog zemljišta; gnojiva i poboljšivača tla; proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i korištenja domaćih životinja i zaštite životinja i rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane i hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane te maloprodaje bez obzira na podrijetlo; korisnika mjera posebnih pomoći u sektoru pčelarstva, kontrole tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, u proizvodnji; kontrole definicija, oznaka i prodajnih oznaka u sektorima ili proizvodima: govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, jaja i mesa peradi; kontrole uspostave i primjene ljestvice EU za klasiranje i označivanje trupova u sektoru govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine; kontrole ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda prema nadležnosti; službene kontrole sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka; proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje, stavljanja u promet i prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, podataka u registru vinograda, sustav posebnih pomoći, odnosno potpora, enološke postupke, uvjete propisane za proizvode koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje i prezentiranje, prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije grožđa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje i stavljanja u promet voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacije; obavljanje registriranih i neregistriranih djelatnosti i dopunskih djelatnosti u području nadležnosti poljoprivredne inspekcije; obavlja izravni uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima i vodi prvostupanjske postupke iz svoga djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije, provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom inspektora u odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspektora iz svoga djelokruga; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe nadzora poljoprivrede i potpora, ustrojavaju se:

7.3.1.1. Odjel nadzora poljoprivredne politike, potpora i uređenja tržišta

7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i stočarstva

7.3.1.3. Odjel nadzora vinarstva.

7.3.1.1. Odjel nadzora poljoprivredne politike, potpora
i uređenja tržišta

Članak 75.

Odjel nadzora poljoprivredne politike, potpora i uređenja tržišta obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje obavljanja poljoprivredne djelatnosti; mjera poljoprivredne politike i potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, mjera tržnih intervencija, tržišnih standarda za voće i povrće, banane i hmelj, kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora, pravila o organizacijama proizvođača, udruženjima organizacija proizvođača i sektorskim organizacijama, korisnika mjera informiranja i promocije, mjera trgovine s trećim zemljama, pravila tržišnog natjecanja, posebnih odredbi za pojedine sektore, financiranja zajedničke poljoprivredne politike, mjera javnih intervencija i privatnog skladištenja, sustava ograničavanja proizvodnje, sustava potpora za preradu određenih proizvoda, naknade za proizvodnju određenih proizvoda i potpora uređenih za određene sektore proizvodnje, mjera prikupljanja podataka i izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda te drugih područja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koja izrijekom nisu stavljena u nadležnost drugih inspektora, uređenja uskladištenja žitarica i industrijskog bilja; obavljanje registrirane i neregistrirane poljoprivredne djelatnosti, kao i dopunske djelatnosti u poljoprivredi; provjerava ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima i vodi prvostupanjske postupke iz svoga djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora iz svoga djelokruga u odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele RH.

7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i stočarstva

Članak 76.

Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i stočarstva obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje održavanja, zaštite, korištenja i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te nadzor neovlaštenog ulaska u posjed i korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; mineralnih i organskih gnojiva te poboljšivača tla, kao i kakvoće, označavanja i stavljanja na tržište gnojiva s oznakom „EZ gnojivo“; područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja; proizvodnje sjemena, jajnih stanica i zametaka te oplođivanja domaćih životinja; korištenja rasplodnjaka u prirodnom pripustu; zaštite izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva, stvaranja novih pasmina te proizvodnje novih sojeva i hibrida; obilježavanja uzgojno valjanih životinja te identifikacije i obilježavanja kopitara; držanja i korištenja domaćih životinja, dobrobiti, odnosno zoohigijenske uvjete držanja i korištenja domaćih životinja u gospodarske svrhe; neovlaštenog ulaženja domaćih životinja na tuđi posjed, odnosno tuđe poljoprivredno zemljište; držanja pčela i korištenja pčelinje paše; korisnika mjera posebnih pomoći u sektoru pčelarstva, kontrole tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, u proizvodnji; kontrole definicija, oznaka i prodajnih oznaka u sektorima ili proizvodima: govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, jaja i mesa peradi; kontrole uspostave i primjene ljestvice EU za klasiranje i označivanje trupova u sektoru govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine; kontrole ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda prema nadležnosti; službene kontrole sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka; službene kontrole organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i sektorskih organizacija u području stočarstva; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane i hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane te maloprodaje bez obzira na podrijetlo; inspekcijski nadzor obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području stočarstva; inspekcijski nadzor obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području stočarstva; utvrđuje ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava u upravnim stvarima i vodi prvostupanjske postupke iz svoga djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora iz svoga djelokruga u odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele RH.

7.3.1.3. Odjel nadzora vinarstva

Članak 77.

Odjel nadzora vinarstva obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje, stavljanja u promet i prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, podataka u registru vinograda, sustav posebnih pomoći, odnosno potpora, enološke postupke, uvjete propisane za proizvode koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje i prezentiranje, prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije grožđa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje i stavljanja u promet voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacije; tržišnih mjera i pravila sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru vina i jakih alkoholnih pića; proizvodnje, definiranja, opisivanja, prezentiranja, označavanja i zaštite zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina te potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom zemljopisnih oznaka u proizvodnji i maloprodaji, odnosno kvalitetu konačnog proizvoda iz sektora vina i jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina u maloprodaji; obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti, kao i dopunske djelatnosti u području vinogradarstva, vinarstva, proizvodnje jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava u upravnim stvarima i vodi prvostupanjske postupke iz svoga djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora iz svoga djelokruga u odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele RH.

7.3.2. Služba za provedbu službenih kontrola hrane

Članak 78.

Služba za provedbu službenih kontrola hrane obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja; kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, genetski modificiranog (u daljnjem tekstu: GMO) sjemena i sadnog materijala; poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka; ekološke proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda; integrirane proizvodnje; zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označivanja hrane, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani i to biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, GM hrane biljnog podrijetla i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; standarda kvalitete i označivanja hrane, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo; označivanja alergena na razini maloprodaje; tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, u proizvodnji i maloprodaji te pri stavljanju na tržište; tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslina i maslinovog ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda, mazivih masti te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu proizvoda u maloprodaji; označivanja GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a te nove hrane na razini maloprodaje; poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: ZTS); uvjeta za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište; obavljanje registriranih i neregistriranih djelatnosti i dopunskih djelatnosti u području nadležnosti poljoprivredne inspekcije; provjerava ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima i vodi prvostupanjske postupke iz svoga djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije, provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom inspektora u odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; osigurava potrebnu edukaciju inspektora iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za provedbu službenih kontrola hrane, ustrojavaju se:

7.3.2.1. Odjel nadzora poljoprivredne proizvodnje

7.3.2.2. Odjel nadzora kakvoće hrane.

7.3.2.1. Odjel nadzora poljoprivredne proizvodnje

Članak 79.

Odjel nadzora poljoprivredne proizvodnje obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje održavanja, kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja te sprječavanja štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja, bilja i sastavnice okoliša; kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, GMO sjemena i sadnog materijala; poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka u dijelu nadležnosti; ekološke proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda; integrirane proizvodnje; zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označivanja, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani i to hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; kontaminanata u hrani; GMO hrane biljnog podrijetla i GMO hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; provjerava ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava u upravnim stvarima i vodi prvostupanjske postupke iz svoga djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora iz svoga djelokruga u odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele RH.

7.3.2.2. Odjel nadzora kakvoće hrane

Članak 80.

Odjel nadzora kakvoće hrane obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje standarda kvalitete i označivanja hrane, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo; označivanja alergena na razini maloprodaje; tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, u proizvodnji i maloprodaji te pri stavljanju na tržište; tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslina i maslinovog ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda, mazivih masti te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu proizvoda u maloprodaji; označivanja GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a te nove hrane na razini maloprodaje; poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa ZOI, ZOZP i ZTS, korištenja oznaka ZOI, ZOZP i ZTS na razini maloprodaje, kao i na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo kojima se prije stavljanja na tržište potvrđuje sukladnost sa specifikacijom; nad radom kontrolnih tijela; korištenja neobaveznih izraza kvalitete iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 s propisanim zahtjevima; korištenja dobrovoljne sheme kvalitete; uvjeta za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište; obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti i dopunskih djelatnosti u području standarda kvalitete hrane i području sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; provjerava ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava u upravnim stvarima i vodi prvostupanjske postupke iz svoga djelokruga; provodi kontrolno-instruktivni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora iz svoga djelokruga u odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora, priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u sjedištu Ministarstva, a mjesno su nadležni za područje cijele RH.

7.3.3. Služba inspekcija u područnim jedinicama

Članak 81.

Služba inspekcija u područnim jedinicama obavlja inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području obavljanja poljoprivredne djelatnosti, mjera poljoprivredne politike i potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnih mjera i pravila vezanih uz tržište poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga poljoprivredne inspekcije; uređenja uskladištenja žitarica i industrijskog bilja; održavanja, zaštite, korištenja poljoprivrednog zemljišta; gnojiva i poboljšivača tla; kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja; kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, GM sjemena i sadnog materijala; poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka u dijelu nadležnosti; ekološke proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda; integrirane proizvodnje; zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označivanja hrane, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani i to biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, GM hrane biljnog podrijetla i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i korištenja domaćih životinja i zaštite životinja i rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane i hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane te maloprodaje bez obzira na podrijetlo; proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje, stavljanja u promet i prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, podataka u registru vinograda, sustav posebnih pomoći, odnosno potpora, enološke postupke, uvjete propisane za proizvode koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje i prezentiranje, prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije grožđa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje i stavljanja u promet voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacije; standarda kvalitete i označivanja hrane, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo; označivanja alergena na razini maloprodaje; tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, u proizvodnji i maloprodaji te pri stavljanju na tržište; tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslina i maslinovog ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda, mazivih masti te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu proizvoda; označivanja GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a te nove hrane na razini maloprodaje; poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa ZOI, ZOZP i ZTS; uvjeta za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište; obavljanje registriranih i neregistriranih djelatnosti i dopunskih djelatnosti u području nadležnosti poljoprivredne inspekcije; provjerava ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava o upravnim stvarima prvog stupnja iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe inspekcija u područnim jedinicama, ustrojavaju se:

7.3.3.1. Odjel – područna jedinica Zagreb

7.3.3.2. Odjel – područna jedinica Varaždin

7.3.3.3. Odjel – područna jedinica Osijek

7.3.3.4. Odjel – područna jedinica Rijeka

7.3.3.5. Odjel – područna jedinica Split.

7.3.3.1. do 7.3.3.5. Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split

Članak 82.

Odjeli – područne jedinice Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split obavljaju inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje obavljanja poljoprivredne djelatnosti; mjera poljoprivredne politike i potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, mjera tržnih intervencija, tržišnih standarda za voće i povrće, banane i hmelj, kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora, pravila o organizacijama proizvođača, udruženjima organizacija proizvođača i sektorskim organizacijama, korisnika mjera informiranja i promocije, mjera trgovine s trećim zemljama, pravila tržišnog natjecanja, posebnih odredbi za pojedine sektore, financiranja zajedničke poljoprivredne politike, mjera javnih intervencija i privatnog skladištenja, sustava ograničavanja proizvodnje, sustava potpora za preradu određenih proizvoda, naknade za proizvodnju određenih proizvoda i potpora uređenih za određene sektore proizvodnje, mjera prikupljanja podataka i izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda te drugih područja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koja izrijekom nisu stavljena u nadležnost drugih inspektora, uređenja uskladištenja žitarica i industrijskog bilja; obavljanje registrirane i neregistrirane poljoprivredne djelatnosti, kao i dopunske djelatnosti u poljoprivredi; područje održavanja, zaštite, korištenja i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te nadzor neovlaštenog ulaska u posjed i korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; mineralnih i organskih gnojiva te poboljšivača tla, kao i kakvoće, označavanja i stavljanja na tržište gnojiva s oznakom »EZ gnojivo«; kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja te sprječavanja štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja, bilja i sastavnice okoliša; kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, GM sjemena i sadnog materijala; poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka u dijelu nadležnosti; ekološke proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda; integrirane proizvodnje; zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označivanja, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani i to hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; kontaminanata u hrani; GM hrane biljnog podrijetla i GM hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja; proizvodnje sjemena, jajnih stanica i zametaka te oplođivanja domaćih životinja; korištenja rasplodnjaka u prirodnom pripustu; zaštite izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva, stvaranja novih pasmina te proizvodnje novih sojeva i hibrida; obilježavanja uzgojno valjanih životinja te identifikacije i obilježavanja kopitara; držanja i korištenja domaćih životinja, dobrobiti, odnosno zoohigijenske uvjete držanja i korištenja domaćih životinja u gospodarske svrhe; neovlaštenog ulaženja domaćih životinja na tuđi posjed, odnosno tuđe poljoprivredno zemljište; držanja pčela i korištenja pčelinje paše; korisnika mjera posebnih pomoći u sektoru pčelarstva, kontrole tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, u proizvodnji; kontrole definicija, oznaka i prodajnih oznaka u sektorima ili proizvodima: govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, jaja i mesa peradi; kontrole uspostave i primjene ljestvice EU za klasiranje i označivanje trupova u sektoru govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine; kontrole ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda prema nadležnosti; službene kontrole sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka; službene kontrole organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i sektorskih organizacija u području stočarstva; službene kontrole standarda kvalitete i označavanja hrane i hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane te maloprodaje bez obzira na podrijetlo; inspekcijski nadzor obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području stočarstva; inspekcijski nadzor obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području stočarstva; područje proizvodnje vinskog grožđa, prerade grožđa za vino, proizvodnje, stavljanja u promet i prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, podataka u registru vinograda, sustav posebnih pomoći, odnosno potpora, enološke postupke, uvjete propisane za proizvode koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje i prezentiranje, prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije grožđa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, proizvodnje i stavljanja u promet voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacije; tržišnih mjera i pravila sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru vina i jakih alkoholnih pića; proizvodnje, definiranja, opisivanja, prezentiranja, označavanja i zaštite zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina te potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom zemljopisnih oznaka u proizvodnji i maloprodaji, odnosno kvalitetu konačnog proizvoda iz sektora vina i jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina u maloprodaji; obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti, kao i dopunske djelatnosti u području vinogradarstva, vinarstva, proizvodnje jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića; područje standarda kvalitete i označivanja hrane, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo; označivanja alergena na razini maloprodaje; tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, u proizvodnji i maloprodaji te pri stavljanju na tržište; tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslina i maslinovog ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda, mazivih masti te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu proizvoda u maloprodaji; označivanja GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a te nove hrane na razini maloprodaje; poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa ZOI, ZOZP i ZTS, korištenja oznaka ZOI, ZOZP i ZTS na razini maloprodaje, kao i na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo kojima se prije stavljanja na tržište potvrđuje sukladnost sa specifikacijom; nad radom kontrolnih tijela; korištenja neobaveznih izraza kvalitete iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 s propisanim zahtjevima; korištenja dobrovoljne sheme kvalitete; uvjeta za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište; obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti i dopunskih djelatnosti u području standarda kvalitete hrane i području sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; obavljaju izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzimaju mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih propisima; rješavaju o upravnim stvarima i vode prvostupanjske postupke iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni inspektori u okviru pojedinih Odjela – područnih jedinica.

7.3.3.1. Odjel – područna jedinica Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, sa sjedištem u Zagrebu.

U Odjelu – područna jedinica Zagreb ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Bjelovar

Ispostava Čazma

Ispostava Daruvar

Ispostava Garešnica

Ispostava Grubišno Polje

Ispostava Ivanić-Grad

Ispostava Jastrebarsko

Ispostava Karlovac

Ispostava Kutina

Ispostava Novska

Ispostava Petrinja

Ispostava Sisak

Ispostava Sveti Ivan Zelina

Ispostava Velika Gorica

Ispostava Zagreb.

7.3.3.2. Odjel – područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, sa sjedištem u Varaždinu.

U Odjelu – područna jedinica Varaždin ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Čakovec

Ispostava Đurđevac

Ispostava Ivanec

Ispostava Koprivnica

Ispostava Krapina

Ispostava Križevci

Ispostava Ludbreg

Ispostava Varaždin

Ispostava Zlatar.

7.3.3.3. Odjel – područna jedinica Osijek, obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, sa sjedištem u Osijeku.

U Odjelu – područna jedinica Osijek ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Beli Manastir

Ispostava Donji Miholjac

Ispostava Đakovo

Ispostava Našice

Ispostava Nova Gradiška

Ispostava Osijek

Ispostava Pakrac

Ispostava Požega

Ispostava Slatina

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Valpovo

Ispostava Vinkovci

Ispostava Virovitica

Ispostava Vukovar

Ispostava Županja.

7.3.3.4. Odjel – područna jedinica Rijeka, obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije i područje Grada Paga, Općine Kolan i Općine Povljana u Zadarskoj županiji, sa sjedištem u Rijeci.

U Odjelu – područna jedinica Rijeka ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Delnice

Ispostava Crikvenica

Ispostava Gospić

Ispostava Pag

Ispostava Pazin

Ispostava Poreč

Ispostava Pula

Ispostava Rijeka

Ispostava Umag.

7.3.3.5. Odjel – područna jedinica Split, obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske (izuzev područja Grada Paga, Općine Kolan i Općine Povljana) i Dubrovačko-neretvanske županije, sa sjedištem u Splitu.

U Odjelu – područna jedinica Split ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnim na području cijele područne jedinice:

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Imotski

Ispostava Korčula

Ispostava Metković

Ispostava Ploče

Ispostava Sinj

Ispostava Split

Ispostava Šibenik

Ispostava Zadar.

8. UPRAVA ZA RURALNI RAZVOJ

Članak 83.

Uprava za ruralni razvoj kao Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: PRR) odgovorno je za provedbu PRR-a, politiku ruralnog razvoja i koordinaciju provedbu te politike; koordinira i usklađuje politiku ruralnog razvoja s potporama iz drugih instrumenata zajedničke poljoprivredne politike i europskim strukturnim i investicijskim fondovima; izrađuje nacionalne programe potpore ruralnom razvoju; koordinira i sudjeluje u izradi strateških i programskih dokumenata, propisa i međunarodnih sporazuma u području ruralnog razvoja; surađuje s tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim ustanovama i udruženjima u planiranju i realizaciji mjera ruralnog razvoja; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području ruralnog razvoja i sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove tajništva Mreže za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Mreža); informira javnost o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja programa ruralnog razvoja EU; upravlja sredstvima tehničke pomoći; uspostavlja sustav unutarnjih kontrola kako bi se sredstva namijenjena financiranju IPARD programa i PRR-a radi učinkovitog i transparentnog korištenja financijskih sredstava; provodi i koordinira provedbu financijskog upravljanja i kontrola; podnosi izvješća o financijskom upravljanju i kontrolama te vrši provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrola u području provedbe PRR-a; priprema okvir za korištenje i kontrolu financijskih instrumenata; postupa po prigovorima prijavitelja mjera ruralnog razvoja na sve akte javnopravnog tijela za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za ruralni razvoj, ustrojavaju se:

8.1. Služba za rješavanje po prigovorima

8.2. Sektor za provedbu programa ruralnog razvoja

8.3. Sektor za horizontalna pitanja provedbe programa ruralnog razvoja.

8.1. Služba za rješavanje po prigovorima

Članak 84.

Služba za rješavanje po prigovorima razmatra prigovore korisnika u skladu s Uredbom (EU) 1303/2013 o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006; izrađuje prijedloge akata u vezi s prigovorima i tužbama koje se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te priprema prijedloge izvješća i odgovora Europskoj komisiji; na zahtjev Europske komisije ispituje žalbe korisnika koje su podnesene Europskoj Komisiji i obavješćuje ju o rezultatima tih ispitivanja, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Sektor za provedbu programa ruralnog razvoja

Članak 85.

Sektor za provedbu programa ruralnog razvoja analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima; programira mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i prerade, održivo gospodarenje resursima u poljoprivredi i održivi razvoj ruralnih područja; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore i sudjeluje u priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u planiranju i realizaciji programa ruralnog razvoja; koordinira i prati provedbu PRR-a; izrađuje strateški i programski okvir za programe ruralnog razvoja; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje IPARD programa, kao i PRR-a, predlaže izmjene PRR-a Europskoj komisiji; koordinira izradu propisa vezanih uz provedbu EU programa ruralnog razvoja, uključujući međunarodne sporazume; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga rada; surađuje s Koordinacijskim tijelom za Europske strukturne i investicijske fondove; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga rada, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za provedbu programa ruralnog razvoja, ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za razvoj lokalne zajednice

8.2.2. Služba za investicijske potpore u poljoprivredi

8.2.3. Služba za održivo gospodarenje zemljištem i potpore šumarstvu.

8.2.1. Služba za razvoj lokalne zajednice

Članak 86.

Služba za razvoj lokalne zajednice analizira stanje u poljoprivredi i ruralnim područjima RH te identificira probleme i nedostatke; oblikuje mjere potpore za razvoj lokalne zajednice, unaprjeđenje uvjeta življenja i održivo gospodarenje u ruralnim područjima; djeluje kao tajništvo Mreže za ruralni razvoj; komunicira s Europskom mrežom za ruralni razvoj i drugim mrežama država članica i trećih zemalja; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi i edukaciji korisnika mjera PRR iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za razvoj lokalne zajednice, ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu

8.2.1.2. Odjel za LEADER i ruralnu mrežu.

8.2.1.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu

Članak 87.

Odjel za ruralnu infrastrukturu analizira stanje fizičke i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima; programira mjere potpore za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, obnovu i održivi razvoj ruralnih područja; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području lokalnih inicijativa i mreže za ruralni razvoj, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.1.2. Odjel za LEADER i ruralnu mrežu

Članak 88.

Odjel za LEADER i ruralnu mrežu pruža podršku u radu i prati rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup); programira mjere potpore za rad lokalnih akcijskih grupa i provedbu lokalnih razvojnih strategija; pruža tehničku podršku radu Ocjenjivačkog odbora za ocjenu kvalitete lokalnih razvojnih strategija; djeluje kao tajništvo Mreže; priprema financijski plan za potrebe Mreže, vodi evidencije o članstvu u Mreži; daje potporu radu upravljačkog odbora Mreže, surađuje s drugim mrežama država članica i trećih zemalja; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području lokalnih inicijativa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2. Služba za investicijske potpore u poljoprivredi

Članak 89.

Služba za investicijske potpore u poljoprivredi analizira stanje u sektorima proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda te identificira probleme i nedostatke; programira mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za investicijske potpore u poljoprivredi, ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za diversifikaciju u nepoljoprivredne djelatnosti

8.2.2.2. Odjel za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede

8.2.2.3. Odjel za inovacije, udruženja i umrežavanje.

8.2.2.1. Odjel za diversifikaciju u nepoljoprivredne djelatnosti

Članak 90.

Odjel za diversifikaciju u nepoljoprivredne djelatnosti programira mjere potpore za diversifikaciju gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima i razvoj maloga poduzetništva, između ostalog korištenjem potpora za početna ulaganja, obnovljive izvore energije, razvoj ruralnog turizma, očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa, analizira i koordinira stanje u svom djelokrugu s drugim tijelima državne uprave; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2.2. Odjel za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede

Članak 91.

Odjel za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede analizira stanje u sektorima proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda te identificira probleme i nedostatke; oblikuje mjere potpore za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda, postizanje standarda zaštite okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu, dodavanje vrijednosti proizvodima; sudjeluje u izradi propisa u području nacionalnih mjera potpore; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2.3. Odjel za inovacije, udruženja i umrežavanje

Članak 92.

Odjel za inovacije, udruženja i umrežavanje pruža potporu provedbi mjera za sve oblike edukacija i treninga, horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u cilju skraćenja opskrbnog lanca, organiziranje proizvođača, razmjenu znanja i provedbu pilot-projekata; uspostavlja i koordinira rad tijela uključenih u Europsko partnerstvo za inovacije; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.3. Služba za održivo gospodarenje zemljištem i potpore šumarstvu

Članak 93.

Služba za održivo gospodarenje zemljištem i potpore šumarstvu analizira stanje okoliša i prirode u poljoprivrednoj proizvodnji i uvjete za obavljanje poljoprivredne proizvodnje te identificira probleme i nedostatke; programira mjere potpore za održivo gospodarenje resursima u poljoprivredi, šumarstvu i jačanju otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava te upravljanje rizicima kroz osiguranje usjeva, životinja i biljaka; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera ruralnog razvoja; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i stručnim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga rada; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za održivo gospodarenje zemljištem i potpore šumarstvu, ustrojavaju se:

8.2.3.1. Odjel za održivo gospodarenje zemljištem

8.2.3.2. Odjel za potporu šumarstvu, upravljanje rizicima i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda.

8.2.3.1. Odjel za održivo gospodarenje zemljištem

Članak 94.

Odjel za održivo gospodarenje zemljištem analizira stanje okoliša i prirode u poljoprivrednoj proizvodnji i uvjete za obavljanje poljoprivredne proizvodnje te identificira probleme i nedostatke; definira planinska područja ili druga područja izložena prirodnim ograničenjima ili ostalim vrstama ograničenja; programira mjere potpore za očuvanje i unaprjeđenje okoliša, biološke raznolikosti biljaka i životinja, staništa i krajobraza, sprječavanje utjecaja na klimatske promjene, očuvanje proizvodnje na područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i područjima zaštićenih prirodnih vrijednosti; koordinira izradu propisa u području nacionalnih mjera potpore, uključujući potporu za ekološku proizvodnju, potporu za planinska područja i područja izložena ograničenjima, potporu za izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim i znanstvenim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.3.2. Odjel za potporu šumarstvu, upravljanje rizicima i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda

Članak 95.

Odjel za potporu šumarstvu, upravljanje rizicima i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda analizira stanje u šumarstvu i predindustrijskoj preradi drva, stanje poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, upravljanje rizicima kroz osiguranje usjeva, životinja i biljaka te identificira probleme i nedostatke; programira mjere potpore za poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, poboljšanje šumarske tehnologije te preradu, mobilizacije i marketinga šumskih proizvoda, načine obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima te osiguranju usjeva, životinja i biljaka; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave te stručnim i znanstvenim ustanovama u oblikovanju i realizaciji mjera potpore; sudjeluje u promidžbi mjera potpore i edukaciji korisnika iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3. Sektor za horizontalna pitanja provedbe programa ruralnog razvoja

Članak 96.

Sektor za horizontalna pitanja provedbe programa ruralnog razvoja koordinira i prati provedbu PRR-a; izrađuje izvješća o provedbi PRR-a; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje PRR-a; koordinira sustav praćenja provedbe PRR-a i mjeri postignute učinke; surađuje s tijelima uključenim u neposrednu provedbu PRR-a; koordinira i prati cjelokupni sustav kontrola tijela uključenih u provedbu PRR-a radi učinkovitog i transparentnog korištenja financijskih sredstava; ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja korektivnih mjera; izvještava AFCOS mrežu o nepravilnostima ako to nisu učinila druga tijela; utvrđuje, procjenjuje i prati identificirane rizike te predlaže mjere koje je potrebno poduzeti; priprema financijske analize i izvješća o provedbi PRR-a; promovira PRR-a, informira i educira javnost i korisnike o mjerama i učincima PRR-a; priprema godišnji plan korištenja tehničke pomoći i prati realizaciju; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za horizontalna pitanja provedbe programa ruralnog razvoja, ustrojavaju se:

8.3.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje

8.3.2. Služba za promotivne aktivnosti i tehničku pomoć.

8.3.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje

Članak 97.

Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje koordinira i prati provedbu PRR-a; izrađuje godišnja i završna izvješća o provedbi programa; daje tehničku potporu radu Odbora za praćenje PRR-a; prati i mjeri postignute učinke; koordinira provedbu procjene programa ruralnog razvoja – ex-ante, u tijeku realizacije i ex-post; koordinira izradu godišnjih i završnih izvješća o provedbi programa ruralnog razvoja te ih predlaže Odboru za praćenje PRR-a;
koordinira izradu propisa vezanih uz provedbu PRR-a; provodi odredbe o financijskim instrumentima; prati stanje, analizira i izvještava o korištenju financijskih instrumenata i provjerava usuglašenost s uredbama i pravilima EU na temelju uzorka; ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja korektivnih mjera u korištenju financijskih instrumenata; surađuje s tijelima uključenim u provedbu PRR-a; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz područja djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje, ustrojavaju se:

8.3.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

8.3.1.2. Odjel za financijske instrumente.

8.3.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 98.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu koordinira i prati cjelokupni sustav kontrola tijela uključenih u provedbu PRR-a; obavlja poslove vezane uz kontrolu i osiguranje kvalitete upravljanja PRR-om; provjerava usuglašenost s uredbama i pravilima EU na temelju uzorka; kontrolira učinkovito i transparentno korištenje financijskih sredstava; ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja korektivnih mjera; administrativnim postupcima i kontrolom na terenu uz suradnju drugih tijela provjerava korištenje sredstva od strane korisnika potpore u slučaju ozbiljnih sumnji na nepravilnosti te o tome izvještava AFCOS mrežu ako isto nisu učinila druga tijela uključena u provedbu PRR-a; uspostavlja i vodi registar rizika vezanih uz provedbu PRR-a; utvrđuje, procjenjuje i prati identificirane rizike uzimajući u obzir ciljeve PRR-a te predlaže mjere kako bi se identificirani rizici minimalizirali, odnosno uklonili; daje smjernice za uspostavu i poboljšanje kontrolnih postupaka u provedbi PRR-a; priprema potrebne financijske analize i izvješća u svrhu praćenja iskorištenosti sredstava; pruža podršku u donošenju za korištenje raspoloživih sredstava i optimiziranje raspoloživih resursa; osigurava da sva potrebna dokumentacija vezana uz provedbu programa ruralnog razvoja na zahtjev bude dostupna relevantnim tijelima RH i EU; surađuje s Agencijom za plaćanja i drugim institucijama na uspostavi kontrolnog sustava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.1.2. Odjel za financijske instrumente

Članak 99.

Odjel za financijske instrumente obavlja poslove provedbe odredbi o financijskim instrumentima; predlaže najprikladniji oblik primjene financijskih instrumenata i sudjeluje u izradi propisa u vezi s financijskim instrumentima; uspostavlja pretpostavke i temelje za korištenje financijskih instrumenata i razrađuje uvjete korištenja sredstava; predlaže donošenje odluke o modelu provedbe financijskih instrumenata; utvrđuje prihvatljivosti u slučajevima kada se financijski instrumenti kombiniraju s bespovratnim sredstvima; trajno prati rad svih tijela uključenih u provedbu PRR-a u vezi s financijskim instrumentima; organizira zaprimanje redovitih kontrolnih izvješća od tijela zaduženih za provedbu financijskih instrumenata; provjerava usuglašenost s uredbama i pravilima EU na temelju uzorka; ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja korektivnih mjera; procjenjuje i prati identificirane rizike korištenja financijskih instrumenata te predlaže mjere kako bi se identificirani rizici minimalizirali; surađuje s financijskim institucijama i prati i izvještava o stanju iz svoga djelokruga; sudjeluje u organizaciji informiranja i educiranja korisnika o mogućnostima korištenja dodatnih instrumenata financiranja; sudjeluje u izradi plana za korištenje tehničke pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.2. Služba za promotivne aktivnosti i tehničku pomoć

Članak 100.

Služba za promotivne aktivnosti i tehničku pomoć koordinira informiranje javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja programa ruralnog razvoja EU; vrši promociju PRR-a; koordinira pripremu godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana te godišnjeg plana korištenja tehničke pomoći; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga rada i sudjeluje u izradi drugih akata; prati realizaciju tehničke pomoći; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa iz djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za promotivne aktivnosti i tehničku pomoć, ustrojavaju se:

8.3.2.1. Odjel za promotivne aktivnosti

8.3.2.2. Odjel za tehničku pomoć.

8.3.2.1. Odjel za promotivne aktivnosti

Članak 101.

Odjel za promotivne aktivnosti koordinira informiranje javnosti o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja programa ruralnog razvoja EU; osigurava da potencijalni korisnici imaju pristup važnim informacijama; vrši promociju programa ruralnog razvoja koristeći razne oblike komunikacijskih alata; sudjeluje u izradi godišnjeg komunikacijskog akcijskog plana; u promidžbi programa i informiranju korisnika, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.3.2.2. Odjel za tehničku pomoć

Članak 102.

Odjel za tehničku pomoć prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći; priprema prijedloge propisa iz svoga djelokruga i sudjeluje u izradi drugih akata; priprema godišnje planove provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; priprema zahtjeve za isplatu koje dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u svom djelokrugu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. UPRAVA ZA HRANU I FITOSANITARNU POLITIKU

Članak 103.

Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani sa zakonodavstvom EU; planira, priprema i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o standardima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o standardima kvalitete pojedinih kategorija hrane (ne harmonizirano područje); propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; planira politike za smanjenje i prevenciju otpada od hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; koordinira poslove registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; planira, priprema i usklađuje propise o sustavima kvalitete te drugim oznakama na EU i nacionalnoj razini; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose posebne oznake kvalitete kao i njihovih korisnika, te ovlaštenih kontrolnih tijela; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda te provodi upravni nadzor nad njihovim radom; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; provodi promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH; koordinira izradu propisa u području mjere potpore za manifestacije kao i potporu za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva; obavlja upravne i druge poslove u okviru fitosanitarnog područja; uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; promet, registraciju, primjenu sredstava za zaštitu bilja i poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; utvrđuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije u području fitosanitarne politike; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa na području fitosanitarne politike; planira, priprema i koordinira višegodišnje i godišnje programe, monitoringe u fitosanitarnom području; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju RH, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom; nadzor nad provedbom propisa kojima je uređen uvoz genetski modificiranih organizama, u okviru svoga djelokruga; nadzor usklađenosti voća i povrća koje se uvozi s tržišnim standardima; obavlja fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u vezi s premještanjem; pomaže drugim tijelima državne uprave u provedbi nadzora prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama; rješava o upravnim stvarima iz svoga djelokruga u prvom stupnju; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja podatke i izrađuje izvješća u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremanju propisa; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim štetnim organizmima i drugim organizmima štetnima za bilje; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora radi utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; planira i koordinira uspostavu i razvoj informacijsko-komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; surađuje s nadležnim tijelima za kvalitetu hrane u zemljama EU i ostalim zemljama te posebnim tijelima međunarodnih organizacija (Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije); surađuje s Europskom upravom za sigurnost hrane u okviru djelokruga; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije s nacionalnim službama drugih država nadležnim za kvalitetu hrane i fitosanitarna pitanja te Europskom komisijom; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz članstvo RH u EU, u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova; u planiranju, pripremi i provedbi projekata; vodi upravne postupke i donosi rješenja iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za hranu i fitosanitarnu politiku ustrojavaju se:

9.1. Sektor za hranu

9.2. Sektor fitosanitarne politike

9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije.

9.1. Sektor za hranu

Članak 104.

Sektor za hranu planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani sa zakonodavstvom EU; planira, priprema i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o standardima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o standardima kvalitete pojedinih kategorija hrane (neharmonizirano područje); propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; planira i koordinira izradu plana za smanjenje i prevenciju otpada od hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; prati i koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora na EU razini u RH; koordinira poslove iz područja registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; planira, priprema i usklađuje propise o sustavima kvalitete te drugim oznakama na EU i nacionalnoj razini; provodi postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda te provodi upravni nadzor nad njihovim radom; rješava u upravnim stvarima u postupku zaštite naziva ZOI, ZOZP, ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, registracije naziva ZOI, ZOZP i ZTS na razini Europske unije, poništenja registrirane oznake kao i pokretanje i provođenje postupka nacionalnog prigovora i postupka odobravanja korištenja neobveznih izraza kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; koordinira izradu propisa u području mjere potpore za manifestacije kao i potporu za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; provodi promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH.; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; koordinira izradu planova aktivnosti i daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa te izrađuje procedure i vodiče iz svoga djelokruga; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za hranu, ustrojavaju se:

9.1.1. Služba za informiranje o hrani i standarde kvalitete hrane

9.1.2. Služba za oznake.

9.1.1. Služba za informiranje o hrani i standarde kvalitete hrane

Članak 105.

Služba za informiranje o hrani i standarde kvalitete hrane planira, priprema i usklađuje propise iz područja informiranja potrošača o hrani sa zakonodavstvom EU; planira i usklađuje propise o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama i provodi postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; planira i usklađuje propise o standardima kvalitete određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; planira i izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o standardima kvalitete pojedinih kategorija hrane (neharmonizirano područje); propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz svoga djelokruga; koordinira izradu plana za smanjenje i prevenciju otpada od hrane te koordinira rad ostalih državnih tijela i institucija u području upravljanja otpadom od hrane; obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH; prati i koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora na EU razini u RH; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz područja djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljane poslova Službe za informiranje o hrani i standarde kvalitete hrane, ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel za informiranje o hrani

9.1.1.2. Odjel za Codex Alimentarius i standarde kvalitete hrane

9.1.1.3. Odjel za sprječavanje otpada od hrane.

9.1.1.1. Odjel za informiranje o hrani

Članak 106.

Odjel za informiranje o hrani planira, priprema i usklađuje propise u području informiranja potrošača o hrani – općeg označavanja, reklamiranja i prezentiranja i nutritivnog označavanja svih kategorija hrane; izrađuje vodiče (označavanje, nutritivno označavanje) namijenjene subjektima u poslovanju s hranom i osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola kao i druge akte iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa; planira, priprema i usklađuje propise iz područja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda; vodi upravne postupke za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda; vodi evidenciju o priznatim prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama; u obavljanju poslova iz područja nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz područja djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola iz svoga djelokruga; prati aktivnosti u području informiranja potrošača o hrani u državama članicama EU i zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU, prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.2. Odjel za Codex Alimentarius i standarde kvalitete hrane

Članak 107.

Odjel za Codex Alimenatrius i standarde kvalitete hrane obavlja poslove nacionalne kontakt točke za Codex Alimentarius u RH te sudjeluje u radu Radne skupine Vijeća EU za Codex Alimentarius; prati i koordinira aktivnosti svih Codexovih odbora na EU razini u RH (Codexovi odbori za: ulja i masti; svježe voće i povrće; prerađevine od voća i povrća; žitarice i mahunarke; mlijeko i mliječne proizvode; začine i začinsko bilje; šećer; higijenu hrane; metode analize i uzorkovanja; rezidue veterinarskih lijekova u hrani; inspekciju pri uvozu i izvozu hrane i sustave certifikacije; označavanje hrane; rezidue pesticida u hrani; ribu i proizvode ribarstva; aditive u hrani; kontaminante u hrani; prehranu i hranu za posebne prehrambene potrebe; za opća načela), Komisije Codex Alimentariusa, Izvršnog odbora Komisije Codex Alimentariusa te FAO/WHO koordinacijskog odbora za područje Europe; sudjeluje u izradi Codexovih standarda i uspostavlja i okuplja mrežu stručnjaka svih zainteresiranih strana za izradu stajališta RH za Codexove standarde i za ostale teme iz djelokruga rada Codex Alimentariusa; sudjeluje u radnim skupinama za izradu propisa koji preuzimaju Codexove smjernice; promiče aktivnosti vezano uz Codex Alimentarius; planira, priprema i usklađuje propise o standardima kvalitete za određene kategorije hrane: kakao i čokoladni proizvodi, kazeini i kazeinati namijenjeni prehrani ljudi, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu, voćni sokovi i njima srodni proizvodi, šećeri namijenjeni konzumaciji, med, ekstrakti kave i ekstrakti cikorije, voćni džemovi, želei, marmelade, pekmezi te zaslađeni kesten pire; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i analiza za pojedine kategorije hrane: šećer namijenjen za konzumaciju, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu namijenjeno za konzumaciju; izrađuje prijedloge nacionalnih propisa o standardima kvalitete za pojedine kategorije hrane (neharmonizirano područje) i vodiče iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.3. Odjel za sprječavanje otpada od hrane

Članak 108.

Odjel za sprječavanje otpada od hrane planira i koordinira rad ostalih državnih tijela i institucija u području upravljanja otpadom od hrane; izrađuje planove smanjenja i prevencije otpada od hrane u suradnji s ostalim državnim tijelima i institucijama; planira i izrađuje vodiče iz područja prevencije nastajanja otpada od hrane; surađuje s drugim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama, komorama i gospodarskim interesnim udruženjima; sudjeluje u radu tijela Europskih institucija na pripremanju propisa, vodiča i drugih općih akata iz svoga djelokruga te iste usklađuje s hrvatskim zakonodavstvom; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz svoga djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Služba za oznake

Članak 109.

Služba za oznake obavlja poslove registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; rješava u upravnim stvarima zaštite naziva ZOI, ZOZP, ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, registracije naziva ZOI, ZOZP i ZTS na razini Europske unije, poništenja registrirane oznake i odobravanja korištenja neobveznih izraza kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose posebne oznake kvalitete kao i njihovih korisnika te ovlaštenih kontrolnih tijela; planira, priprema i usklađuje propise u sustavima kvalitete te drugim oznakama na EU i nacionalnoj razini postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela koja potvrđuju sukladnost sa specifikacijom proizvoda te provodi upravni nadzor nad njihovim radom; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; prati i provodi EU i međunarodne projekte iz svoga djelokruga; koordinira izradu propisa u području mjere potpore za manifestacije kao i potporu za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; radi promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljane poslova Službe za oznake, ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel za oznake kvalitete hrane

9.1.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije.

9.1.2.1. Odjel za oznake kvalitete hrane

Članak 110.

Odjel za oznake kvalitete hrane planira, izrađuje i usklađuje propise u području registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda te drugim oznakama s propisima EU; radi na izradi nacionalnih propisa o posebnim oznakama kvalitete hrane; daje stručna mišljenja i upute o pravilnoj primjeni važećih propisa te izrađuje vodiče; provodi upravni postupak registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom izvornosti, znakom zemljopisnog podrijetla, oznakom tradicionalnog ugleda i drugim oznakama na nacionalnoj razini; vodi registre registriranih oznaka te upisnike korisnika registriranih oznaka; prosljeđuje zahtjeve za registraciju naziva proizvoda na razini EU; organizira sustav službenih kontrola u dijelu utvrđivanja sukladnosti registriranih proizvoda sa specifikacijom; provodi upravni postupak ovlašćivanja pravnih osoba – certifikacijskih tijela koja provode postupak utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom; provodi nadzor nad radom ovlaštenih certifikacijskih tijela; koordinira i surađuje u dijelu provedbe službenih kontrola s ovlaštenim certifikacijskim tijelima i nadležnim inspekcijama; odobrava planove kontrole za proizvode registrirane oznakom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla koje izrađuju certifikacijska tijela; izrađuje planove kontrola za proizvode registrirane oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta; surađuje s udruženjima proizvođača autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s drugim obrazovnim, istraživačkim i stručnim institucijama u RH, Europskom komisijom i međunarodnim institucijama (FAO i drugim); sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore shemama kvalitete hrane; sudjeluje u provedbi projekata u okviru nadležnosti; sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije

Članak 111.

Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; koordinira informiranje javnosti o svrsi, mogućnostima i načinima korištenja posebnih oznaka kvalitete na EU i nacionalnoj razini; vrši promociju posebnih shema kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te zaštićenih naziva proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH; prikuplja informacije o potencijalnim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima s ciljem njihove registracije i zaštite nekom od oznaka; sudjeluje u razmjeni informacija sa službama drugih država, Europskom komisijom i drugim institucijama u okviru djelokruga; surađuje s poljoprivrednim proizvođačima, prehrambenom industrijom, komorama i udruženjima u okviru djelokruga; organizira i sudjeluje na različitim skupovima i radionicama u cilju informiranja i edukacije proizvođača i potrošača o sustavu registracije i zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata iz svoga djelokruga; koordinira izradu propisa u području mjere potpore za manifestacije te potporu za organizaciju manifestacija iz djelokruga Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Sektor fitosanitarne politike

Članak 112.

Sektor fitosanitarne politike uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda od štetnih organizama u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala; priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; koordinira provođenje nacionalnog programa za biljne genetske izvore; radi na unaprjeđenju rasadničarstva; uređuje promet, registraciju i primjenu sredstava za zaštitu bilja te poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; određuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije, programe i akcijske planove; predlaže i priprema propise iz svoga djelokruga; planira, priprema i koordinira projekte iz fondova EU i drugih izvora financiranja; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš te ostale višegodišnje i godišnje programe, monitoringe i sve druge dokumente iz svoga djelokruga; vodi upravne postupke iz djelokruga; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; prati stanje u fitosanitarnom području te predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; razmjenjuje informacije s nacionalnim službama drugih država nadležnim za fitosanitarna pitanja, Europskom komisijom i drugim inozemnim institucijama; vodi upisnike i evidencije; objedinjava i izrađuje izvješća iz svoga djelokruga; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora fitosanitarne politike, ustrojavaju se:

9.2.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal

9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja i FIS (fitosanitarni informacijski sustav).

9.2.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal

Članak 113.

Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal obavlja upravne i druge propisane poslove iz područja zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda od štetnih organizama u tijeku proizvodnje i prometa te druge poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upisa sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanja sorti poljoprivrednog bilja, dodjelu oplemenjivačkih prava za biljne sorte; koordinira provedbu programa za biljne genetske izvore, radi na unapređenju rasadničarstva; sudjeluje u pripremi strategije i ciljeva te priprema planove i akcijske programe za njihovu provedbu; planira, koordinira, predlaže i nadzire provedbu programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja i ostalih programa i projekata; sudjeluje u pripremi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja, priprema i predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere; priprema nacrte prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju; priprema, provodi i koordinira projekte iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, nadležnim zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima o biljnom zdravstvu, reprodukcijskom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal, ustrojavaju se:

9.2.1.1. Odjel za biljno zdravstvo

9.2.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal.

9.2.1.1. Odjel za biljno zdravstvo

Članak 114.

Odjel za biljno zdravstvo obavlja upravne poslove iz područja biljnoga zdravstva koji se odnose na zaštitu od unošenja i širenja organizama štetnih za bilje i biljne proizvode; sudjeluje u pripremi i provodi strategije, ciljeve, planove i programe iz; priprema nacrte prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju prema Zakonu o bliljnom zdravstvu; izrađuje stručne upute i daje mišljenja; sudjeluje u pripremi i koordinaciji programa nadzora štetnih organizama bilja; prati stanje štetnih organizama; sudjeluje u pripremi i provedbi analize rizika od određenih štetnih organizama bilja; prati stanje u biljnom zdravstvu; predlaže fitosanitarne mjere; sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata i drugih projekata; vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal

Članak 115.

Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal obavlja upravne poslove iz područja proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; dodjele oplemenjivačkih prava za biljne sorte; koordinira izradu i provedbu nacionalnog programa za biljne genetske izvore; radi na unaprjeđenju rasadničarstva; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga prema Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i Zakonu o zaštiti sorti u prvom stupnju; izrađuje višegodišnje programe, stručne upute i daje mišljenja iz svoga djelokruga; izrađuje prijedloge nacrta prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; po prenesenoj nadležnosti Ministarstvu izvršava poslove iz područja Zakona o genetski modificiranim organizmima; prati stanje, usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja te prati i koordinira rad zavoda iz svoga djelokruga; uključen je u bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svoga djelokruga; provodi projekte iz svoga djelokrugu; vodi upisnike, izrađuje izvješća, popise i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja i FIS (fitosanitarni informacijski sustav)

Članak 116.

Služba za sredstva za zaštitu bilja i FIS (fitosanitarni informacijski sustav) obavlja upravne, stručne i druge propisane poslove iz područja sredstava za zaštitu bilja, ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; sudjeluje u pripremi strategije i ciljeva iz svoga djelokruga te priprema planove i programe za njihovu provedbu; priprema nacionalni akcijski plan za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i okoliš, planira, izrađuje, koordinira i nadzire provedbu programa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, programa monitoringa ostataka pesticida u hrani biljnog podrijetla i ostalih programa i projekata; priprema nacrte prijedloga zakona i ostalih propisa iz svoga djelokruga; uključena je u bilateralnu i multilateralnu suradnju; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga prema Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja i Zakonu o održivoj uporabi pesticida u prvom stupnju; vodi upisnike, evidencije i izrađuje izvješća; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); koordinira rad s nadležnim inspekcijama, zavodima i drugim državnim institucijama koje obavljaju poslove uređene propisima iz djelokruga rada Službe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za sredstva za zaštitu bilja i FIS (fitosanitarni informacijski sustav), ustrojavaju se:

9.2.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja

9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida i ostatke pesticida.

9.2.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja

Članak 117.

Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja obavlja upravne i stručne poslove iz područja registracije i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja; priprema nacrte prijedloga propisa iz područja sredstava za zaštitu bilja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata EU i drugih projekata iz svoga djelokruga; surađuje u pripremi strategije, ciljeva i planova iz svoga djelokruga rada; koordinira poslove registracije sredstava za zaštitu bilja; provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), izrađuje stručne upute i mišljenja te daje odgovore; rješava u upravnim stvarima o registraciji sredstava za zaštitu bilja; uspostavlja i vodi upisnike, popise i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida i ostatke pesticida

Članak 118.

Odjel za održivu uporabu pesticida i ostatke pesticida obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivu uporabu pesticida i ostatke pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacrte propisa iz područja održive uporabe pesticida i ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje; priprema nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida i njegove revizije; uspostavlja i održava sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika i prati provedbu izobrazbe; uspostavlja i održava sustav redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida i prati njegovu provedbu; promiče primjenu integrirane zaštite bilja, biološke zaštite bilja i drugih alternativa kemijskoj zaštiti bilja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga; surađuje i razmjenjuje informacije s nadležnim službama drugih država, Europskom komisijom i s međunarodnim organizacijama i udruženjima iz djelokruga; surađuje u pripremi strategije, ciljeva i planova; priprema godišnje programe post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja i godišnje programe praćenja ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog podrijetla i koordinira provedbu istih; provodi i koordinira aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS); donosi rješenja iz svoga djelokruga u prvom stupnju prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida; izrađuje stručne upute i mišljenja te daje odgovore na upite; uspostavlja i vodi upisnike, popise i evidencije; uređuje sustav održive uporabe pesticida i potiče smanjenje uporabe pesticida radi zaštite zraka, vode, tla i bioraznolikosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije

Članak 119.

Sektor fitosanitarne inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, uvoz reprodukcijskoga materijala poljoprivrednog bilja i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnja i trgovina poljoprivrednim sadnim materijalom i uvoz genetski modificiranih organizama iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; kontrolu i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća koje se uvozi s tržišnim standardima; pomaže drugim tijelima državne uprave u provedbi nadzora prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga u prvom stupnju; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja podatke i izrađuje izvješća u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije, uključujući posebna izvješća predviđena propisima EU; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa; sudjeluje u pripremi propisa; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim štetnim organizmima i drugim organizmima štetnima za bilje; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora, radi provjere kvalitete obavljanja poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; koordinira uspostavu i razvoj informacijsko-komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; daje mišljenja i očitovanja na nacrte prijedloga propisa i izvješća koje izrađuju druga tijela državne uprave; daje mišljenja i očitovanja na nacrte operativnih i akcijskih planova koje izrađuju druge ustrojstvene jedinice Ministarstva; surađuje s međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih zemalja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora fitosanitarne inspekcije, ustrojavaju se:

9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije u središnjici

9.3.2. Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama.

9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije u središnjici

Članak 120.

Služba fitosanitarne inspekcije u središnjici priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; izrađuje izvješća o radu fitosanitarne inspekcije, uključujući posebna izvješća predviđena propisima EU; priprema stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa; daje prijedloge i sudjeluje u pripremi propisa; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata; daje prijedloge i sudjeluje u pripremi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; surađuje u provedbi nadzora nad radom fitosanitarnih inspektora; prema potrebi surađuje u obavljanju složenijih inspekcijskih poslova; prikuplja, objedinjava, obrađuje i analizira podatke; priprema upute i izrađuje priručnike za fitosanitarne inspektore; sudjeluje u pripremi i uspostavi informacijsko-komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi stručnog usavršavanja fitosanitarnih inspektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; surađuje s fitosanitarnim inspekcijama drugih zemalja; priprema i unosi podatke u računalne sustave i baze podataka Europske komisije i drugih tijela EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2. Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama

Članak 121.

Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, uvoz reprodukcijskoga materijala poljoprivrednog bilja i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnja i trgovina poljoprivrednim sadnim materijalom, uvoz genetski modificiranih organizama iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; kontrolu i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća koje se uvozi s tržišnim standardima; pomaže drugim tijelima državne uprave u provedbi nadzora prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama; rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju; koordinira i usklađuje rad odjela – područnih jedinica fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjih planova rada fitosanitarne inspekcije; inicira izmjene i dopune propisa te surađuje pri njihovoj izradi; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata; sudjeluje u provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora radi provjere kvalitete obavljanja poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim štetnim organizmima i drugim organizmima štetnima za bilje; sudjeluje u pripremi uputa i izradi priručnika za fitosanitarne inspektore; surađuje u pripremi i uspostavi informacijsko-komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije, sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi stručnog usavršavanja fitosanitarnih inspektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; surađuje s fitosanitarnim inspekcijama drugih zemalja; prati izvršavanje godišnjeg plana rada, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokrugaZa obavljanje poslova Službe fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama, ustrojavaju se:

9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb

9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek

9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka

9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split.

9.3.2.1. – 9.3.2.4. Odjeli – područne jedinice fitosanitarne inspekcije Zagreb, Osijek, Rijeka i Split

Članak 122.

Odjeli – područne jedinice fitosanitarne inspekcije Zagreb, Osijek, Rijeka i Split obavljaju poslove iz djelokruga fitosanitarne inspekcije u skladu sa svojom mjesnom nadležnošću, i to: inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provedbom propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja; propisa kojima je uređen uvoz reprodukcijskoga materijala poljoprivrednog bilja i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnja i trgovina poljoprivrednim sadnim materijalom; propisa kojima je uređen uvoz genetski modificiranih organizama iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; kontrolu i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća koje se uvozi s tržišnim standardima; pomažu drugim tijelima državne uprave u provedbi nadzora prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama; rješavaju u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; zaračunavaju i naplaćuju naknade za obavljene preglede i kontrolu u skladu s propisima; pripremaju i izrađuju godišnji plan rada fitosanitarne inspekcije u okviru svoga djelokruga te prate njegovo izvršavanje; prikupljaju podatke i izrađuju izvješća o radu fitosanitarne inspekcije u okviru svoga djelokruga; sudjeluju u pripremi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluju u pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama bilja; prate i nadziru stanje u područjima koja su zaražena karantenskim štetnim organizmima i drugim organizmima štetnima za bilje, naređuju poduzimanje službenih mjera i provjeravaju njihovo izvršenje; provode nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora u okviru svojeg djelokruga radi provjere kvalitete obavljanja poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; sudjeluju u pripremi uputa i izradi priručnika za fitosanitarne inspektore; sudjeluju u provedbi akcijskog plana Strategije integriranog upravljanja granicom, te obavljaju i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju fitosanitarni inspektori raspoređeni u odjelima – područnim jedinicama fitosanitarne inspekcije.

U Odjelima – područnim jedinicama ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima, mjesno nadležnima na području cijelog odjela – područne jedinice u kojoj su raspoređeni, i to u:

9.3.2.1. Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Zagreb, na području:

1. Grada Zagreba

2. Bjelovarsko-bilogorske županije

3. u Brodsko-posavskoj županiji:

– grada Nove Gradiške

– općina: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Oriovac, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje

4. u Karlovačkoj županiji:

– gradova: Duge Rese, Karlovca, Ozlja i Slunja

– općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje

5. Koprivničko-križevačke županije

6. Krapinsko-zagorske županije

7. Međimurske županije

8. u Požeško-slavonskoj županiji:

– gradova: Lipika, Pakraca i Požege

– općina: Brestovac i Velika

9. Sisačko-moslavačke županije

10. Varaždinske županije

11. Zagrebačke županije

Za obavljanje poslova u okviru nadležnosti fitosanitarne inspekcije, u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Zagreb, ustrojavaju se sljedeće ispostave:

Ispostava Koprivnica

Ispostava Krapina

Ispostava Stara Gradiška

Ispostava Varaždin

Ispostava Zagreb.

9.3.2.2. Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Osijek, na području:

1. u Brodsko-posavskoj županiji:

– grada Slavonskog Broda

– općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje.

2. Osječko-baranjske županije

3. u Požeško-slavonskoj županiji:

– grada Pleternice

– općina: Čaglin, Jakšić, Kaptol i Kutjevo

4. Virovitičko-podravske županije

5. Vukovarsko-srijemske županije

Za obavljanje poslova u okviru nadležnosti fitosanitarne inspekcije, u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Osijek, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Bajakovo

Ispostava Beli Manastir

Ispostava Osijek

Ispostava Virovitica

Ispostava Vukovar

Ispostava Županja.

9.3.2.3. Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Rijeka, na području:

1. Istarske županije

2. u Karlovačkoj županiji:

– grada Ogulina

3. u Ličko-senjskoj županiji:

– gradova: Otočca i Senja

– općina Brinje i Vrhovine

4. Primorsko-goranske županije

Za obavljanje poslova u okviru nadležnosti fitosanitarne inspekcije, u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Rijeka, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Poreč

Ispostava Rijeka.

9.3.2.4. Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Split, na području:

1. Dubrovačko-neretvanske županije

2. u Ličko-senjskoj županiji:

– gradova: Gospića i Novalje

– općina: Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera i Udbina

3. Splitsko-dalmatinske županije

4. Šibensko-kninske županije

5. Zadarske županije.

Za obavljanje poslova u okviru nadležnosti fitosanitarne inspekcije, u Odjelu – područnoj jedinici fitosanitarne inspekcije Split, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Karasovići

Ispostava Nova Sela

Ispostava Ploče

Ispostava Split

Ispostava Zadar.

10. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

Članak 123.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije zdravlja životinja, provodi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja uključujući i zoonoze, analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama i zemlji i inozemstvu, izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) i upravlja i koordinira njihovu provedbu; donosi mjere za osiguravanje zdravstveno ispravnih, sigurnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla te obavlja druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane, veterinarsko-medicinske proizvode, promicanja reprodukcije životinja, veterinarske zaštite okoliša, određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe, brine o dobrobiti životinja na način da predlaže uvjete držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama; objedinjuje sustav upisnika, registara i računalnih programa koji se vode u svrhu kontrole zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva i sigurnosti hrane; usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU na području veterinarstva i sigurnosti hrane, predlaže nacionalno zakonodavstvo u području zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, označavanja i registracije životinja, organizacije i ustroja veterinarske službe i troškova u veterinarstvu; sudjeluje u provođenju nacionalnog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF); obavlja službene kontrole, odnosno nadzor u području veterinarstva i to: nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti životinja, prometa i označavanja životinja, reprodukcije i farmskog uzgoja životinja, vezano uz dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, u objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi životinjskog podrijetla), u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, vezano uz financiranje službenih kontrola, nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija, zaštite životinja, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarske zaštite okoliša; laboratorija, provođenja monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije: sudjeluje u koordinaciji i komunikaciji u području sigurnosti hrane unutar tijela državne uprave i drugih institucija u RH uključenih u sustav sigurnosti hrane; sudjeluje u izradi višegodišnjeg i godišnjeg plana službenih kontrola, provedbi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje te u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; rješava o žalbama na rješenja veterinarskih inspektora; obavlja poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika u vezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području RH i EU koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama (GVP) i u unutrašnjem prometu EU; propisuje uvjete za uvoz pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje čiji uvjeti unosa nisu propisani zakonodavsto EU; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, ustrojavaju se:

10.1. Sektor za zaštitu zdravlja životinja

10.2. Sektor za sigurnost hrane

10.3. Sektor inspekcijskog nadzora.

10.1. Sektor za zaštitu zdravlja životinja

Članak 124.

Sektor za zaštitu zdravlja životinja priprema strategiju zdravlja životinja u zemlji, prati, planira i priprema programe i mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje bolesti životinja, određuje mjere za nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja uključujući i zoonoze, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja; prikuplja, prati i analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama u zemlji i inozemstvu; izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) te sudjeluje u upravljanju i koordinaciji njihove provedbe; provodi i druge mjere u svrhu kontrole zdravlja životinja i osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda; zaštite ljudi od zoonoza i osiguranja dobrobiti životinja; planira i određuje način provedbe mjera ranog otkrivanja, praćenja i nadziranja bolesti životinja te analizira učinkovitost provedenih mjera; određuje mjere za osiguranje zaštite i dobrobiti životinja uključujući i uvjete držanja životinja; priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja u slučaju izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; vodi baze podataka o pojavnosti bolesti i stjecanja zdravstvenog statusa stada u odnosu na određene bolesti životinja koje su od interesa za međunarodnu trgovinu; provodi poslove edukacije o bolestima životinja i preventivnim mjerama zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje godišnje programe nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; prati i analizira pojavu i kretanje zaraznih i nametničkih bolesti u RH i svijetu; priprema i izrađuje hitna, mjesečna i godišnja izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti; priprema krizne planove; u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja u hitnim situacijama; procjenjuje ekonomske učinke programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja; provodi upravni nadzor u području provedbe mjera i programa nadziranja i kontrole zdravlja životinja; sudjeluje u procjeni rizika i planiranju službenih kontrola u području zdravlja životinja, dobrobiti te identifikacije i registracije životinja; sudjeluje u planiranju financiranja provedbe mjera koje se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja i dobrobiti s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća; sudjeluje u radu stručnih tijela Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i drugih međunarodnih organizacija, agencija i tijela po pitanju bolesti životinja i zoonoza, identifikacije i registracije životinja, dobrobiti i službenih kontrola iz područja zdravlja i dobrobiti životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, peradi, kunića, valionica, farmi za uzgoj divljači i krznaša, uzgajališta puževa, pčela, ribnjaka, drugih objekata akvakulture, zooloških vrtova te vodi upisnike navedenih registriranih i odobrenih objekata; predlaže propise i opće akte iz područja zdravlja životinja, dobrobiti životinja, zoohigijenskih uvjeta za uzgoj i držanje životinja i usklađivanje istih s pravnom stečevinom EU; obavlja edukaciju za primjenu propisa iz navedenih područja; daje stručna mišljenja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za zaštitu zdravlja životinja, ustrojavaju se:

10.1.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju i zaštitu životinja

10.1.2. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravne i financijske poslove.

10.1.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju i zaštitu životinja

Članak 125.

Služba za veterinarsku epidemiologiju i zaštitu životinja priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja u slučaju izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; vodi baze podataka o pojavnosti bolesti i stjecanju zdravstvenog statusa stada u odnosu na bolesti životinja koje su od interesa za trgovinu; provodi poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, izrađuje godišnje programe kontrole i praćenja bolesti životinja; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; prati i analizira pojavu i kretanje zaraznih i nametničkih bolesti u RH i svijetu; procjenjuje rizik od izbijanja i širenja opasnih bolesti životinja, priprema i izrađuje izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti te o tome izvješćuje međunarodne institucije (OIE, Europsku komisiju i druge); priprema programe otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; priprema Krizne planove; u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja; procjenjuje ekonomske učinke programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja; izrađuje godišnja izvješća o pojavi antimikrobne rezistencije; izrađuje stručne informacije, izvješća, daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa, odgovara na upite te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja kontrole zdravlja životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u radu stručnih tijela Europske komisije i Vijeća; sudjeluje u radu stručnih tijela OIE-a, Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i drugih međunarodnih organizacija, agencija i tijela po pitanju bolesti životinja i zoonoza; predstavlja kontakt točku u koordinaciji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za veterinarsku epidemiologiju i zaštitu životinja, ustrojavaju se:

10.1.1.1. Odjel za zdravlje životinja, krizno planiranje i provedbu mjera

10.1.1.2. Odjel za zaštitu životinja.

10.1.1.1. Odjel za zdravlje životinja, krizno planiranje
i provedbu mjera

Članak 126.

Odjel za zdravlje životinja, krizno planiranje i provedbu mjera provodi poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog podrijetla i zaštite ljudi od zoonoza; izrađuje godišnje i višegodišnje programe mjera za otkrivanje, kontrolu, praćenje, sprječavanje i iskorjenjivanje pojave bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem; izrađuje veterinarske epidemiološke studije, priprema i provodi veterinarska epidemiološka istraživanja te istražuje razloge u slučaju izbijanja bolesti životinja; sudjeluje u izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koje se odnose na kontrolu bolesti životinja i zoonoza s propisima EU; prati i analizira pojavu i kretanje bolesti životinja u RH i svijetu; upravlja bazom podataka o pojavnosti bolesti životinja u RH i podacima za stjecanje zdravstvenog statusa stada službeno slobodnog od određene bolesti životinja; prikuplja i analizira podatke o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja; priprema i izrađuje izvješća o pojavi i distribuciji bolesti te o tome izvješćuje veterinarske organizacije i međunarodne organizacije (OIE i dr.); izrađuje godišnja izvješća o pojavi antimikrobne rezistencije; provodi procjene rizika u području zdravlja životinja, razmjenjuje informacije s drugim tijelima i institucijama u vezi pojave bolesti životinja; sudjeluje u izradi i usklađivanju veterinarskih propisa koji se odnose na kontrolu bolesti životinja s propisima EU; procjenjuje rizik od izbijanja i širenja opasnih zaraznih bolesti životinja te vodi poslove planiranja mjera koje se provode u kriznim situacijama; izrađuje nacionalne planove mjera koje se poduzimaju pri izbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti životinja (krizni planovi) te koordinira izradu lokalnih kriznih planova pri izradi kojih se uzima u obzir specifičnost lokalnih jedinica; organizira vježbe simulacije izbijanja zaraznih bolesti životinja i procjene primjenjivosti učinkovitosti kriznih planova na terenu; izrađuje i razmjenjuje informacije u vezi kriznog planiranja s drugim državama i/ili lokalnim tijelima, institucijama, udrugama te drugim zainteresiranima u zemlji i inozemstvu; izrađuje godišnji program za unaprjeđenje postojećih i izradu novih kriznih planova sukladno propisima i stanju zdravlja životinja na terenu; identificira tehničke nedostatke (komunikacija, provedba, uključeni subjekti i sl.) koji izravno utječu na brzinu i učinkovitost provedbe kriznih mjera; inicira i koordinira izradu kriznih planova za dijagnostičke laboratorije; organizira specifičnu edukaciju za veterinare u vezi s mjerama koje se poduzimaju u kriznim situacijama; predlaže edukativne i druge mjere za jačanje svijesti posjednika o biosigurnosnim mjerama za sprječavanje unošenja uzročnika zaraznih bolesti u uzgoj životinja; organizira specifičnu edukaciju za veterinare, posjednike životinja i proizvođače o provedbi preventivnih biosigurnosnih mjera u uzgojima životinja; izrađuje obrasce za evidentiranje i praćenje troškova provedbe mjera iskorjenjivanja bolesti; vodi evidenciju o opremljenosti lokalnih kriznih stožera; sastavlja izvješća o svakom pojedinom aktiviranju kriznih planova; sastavlja godišnja izvješća o provedenim vježbama simulacije i naučenim lekcijama; sudjeluje u izradi i usklađivanju propisa (koji se odnose na kontrolu zdravlja životinja i krizno planiranje) s propisima EU; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva; sudjeluje u radu povjerenstva za procjenu šteta nastalih pri provedbi mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti; po potrebi izlazi na procjenu; zaprima i rješava zahtjeve za naknadu štete posjednicima za životinje i predmete uništene tijekom provedbe naređenih mjera; izrađuje procedure za naknade troškova u veterinarstvu; obavlja obradu i daje naloge za isplate po računima pravnih i fizičkih osoba za provođenje poslova i mjera u području veterinarstva; prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; priprema rješenja za isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.1.2. Odjel za zaštitu životinja

Članak 127.

Odjel za zaštitu životinja obavlja poslove osiguranja zaštite dobrobiti životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti po pitanju zaštite dobrobiti životinja pri držanju, uzgoju i gospodarskom uzgoju te pri uzgoju radi daljnje prodaje kako kućnih ljubimaca tako i životinja koje se drže u svrhu proizvodnje na farmama, zaštite životinja pri obavljanju zdravstvene zaštite i zootehničkih zahvata, zaštite životinja pri usmrćivanju, klanju, prijevozu, zaštite životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima i na izložbama, pri snimanju filmova i televizijskih emisija, zaštite životinja za pokuse i druga istraživanja, zaštite životinja za društvo, napuštenih i izgubljenih životinja te divljih životinja u prirodi; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata i to upisnik odmorišta za životinje, registar prijevoznika životinja, registar pratitelja životinja, evidenciju potvrda o odobrenju prijevoznih sredstava za životinje, upisnik pravnih osoba koje obavljaju pokuse na životinjama, upisnik pravnih i fizičkih osoba koje uzgajaju životinje za pokuse te za proizvodnju bioloških pripravaka, upisnik uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, upisnik objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca, upisnik zooloških vrtova, upisnik skloništa za životinje, upisnik trgovina za prodaju kućnih ljubimaca; prikuplja te analizira podatke s terena i od udruga za zaštitu životinja o vrsti i intenzitetu problema u području zaštite dobrobiti životinja te o načinu, opsegu i intenzitetu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite životinja; priprema strategiju u području zaštite životinja, prati, kontrolira i analizira njenu provedbu te organizira i provodi mjere za stalno unaprjeđivanje; prati program za praćenje i analiziranje te izvješćivanje o postupanjima protivno odredbama propisa iz područja zaštite životinja; organizira seminare i stručne skupove iz područja zaštite životinja; izrađuje stručne informacije, izvješća; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa, daje stručna mišljenja i odgovara na upite; odobrava programe osposobljavanja osoblja pravnih i fizičkih osoba koje brine o životinjama te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja zaštite dobrobiti životinja; obavlja izradu i usklađivanje propisa i općih akata iz područja zaštite dobrobiti životinja s pravnom stečevinom EU; sudjeluje u provedbi projekata prilagodbe nacionalnih propisa s propisima EU, sastavlja izvješća za Europsku komisiju iz područja zaštite životinja, predlaže smjernice i mjere razvoja u skladu s preporukama OIE-a, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravne i financijske poslove

Članak 128.

Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravne i financijske poslove određuje i prati ustroj i funkcioniranje veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za strategiju razvoja veterinarske službe i unaprjeđenja kvalitete; priprema propise o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; provodi postupak dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; provodi postupke imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; provodi postupke povjeravanja poslova kontrolnim tijelima; sudjeluje u izradi godišnjeg plana edukacije, priprema izvješća o povjerenim poslovima za Europsku komisiju; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; izrađuje stručne informacije, izvješća; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa, odgovara na upite te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske službe; obavlja usklađivanje propisa i općih akata za ustroj veterinarske službe, označavanja i prometa životinja te veterinarskih informacijskih sustava s odgovarajućim propisima EU; sudjeluje u radu tijela Europske komisije i OIE-a u pitanjima iz djelokruga; priprema izradu sustava označavanja životinja, propise u vezi s tim, prati i analizira njegovu provedbu, priprema sustav kontrole prometa životinja, prati i analizira stanje u tom području te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja; koordinira radom Hrvatske poljoprivredne agencije, ovlaštenih veterinarskih organizacija i drugih ovlaštenih označavatelja u dijelu poslova koji su im povjereni u označavanju životinja; utvrđuje uvjete i vodi registar pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti; obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja označavanja i registracije životinja; koordinira pripremom i provedbom veterinarskih pregleda gospodarstava kroz mrežu ovlaštenih veterinarskih organizacija, u svrhu implementacije veterinarskih propisa i savjetovanja posjednika životinja o obvezama koje iz njih proizlaze i koje moraju ispunjavati kroz višestruku sukladnost za dobivanje novčanih potpora; sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravne i financijske poslove, ustrojavaju se:

10.1.2.1. Odjel za organizaciju veterinarske službe i označavanje životinja

10.1.2.2. Odjel za provedbu propisa u veterinarstvu, pravne i financijske poslove

10.1.2.3. Odjel za SVIS.

10.1.2.1. Odjel za organizaciju veterinarske službe i označavanje životinja

Članak 129.

Odjel za organizaciju veterinarske službe i označavanje životinja određuje i prati ustroj i funkcioniranje sustava provedbe veterinarske djelatnosti; priprema propise o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te posebne uvjete kojima moraju udovoljavati za dobivanje javnih ovlasti; utvrđuje uvjete te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete i vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; utvrđuje uvjete i vodi upisnik objekata za poslovanje s reprodukcijskim materijalom; provodi postupak dodjele i oduzimanja ovlasti veterinarskim organizacijama; provodi postupke imenovanja i razrješenja ovlaštenih veterinara te vodi registar ovlaštenih veterinara; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga te izradi propisanih obrazaca obvezne dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; priprema smjernice za unaprjeđenje kvalitete u provedbi veterinarske djelatnosti; sudjeluje u pripremi godišnjih i višegodišnjih programa službenih kontrola; priprema izradu sustava označavanja i registracije životinja, propise u vezi s tim, prati i analizira njegovu provedbu, priprema sustav kontrole prometa životinja, prati i analizira stanje u tom području te priprema prijedloge za unaprjeđenje postojećeg stanja, kontrolira ispunjavanje obveza Hrvatske poljoprivredne agencije prema sklopljenom Ugovoru o povjeravanju poslova vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za stočne sajmove, sabirne centre i trgovce životinjama te vodi upisnike navedenih objekata; sudjeluje u procjeni rizika te planira službene kontrole u području označavanja i registracije životinja, registracije farmi i kontrole prometa životinja; izrađuje stručne informacije i izvješća; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa; daje stručna mišljenja i odgovara na upite te obavlja poslove edukacije za primjenu propisa iz područja organizacije veterinarske službe te označavanja i registracije životinja; obavlja usklađivanje propisa i općih akata iz navedenih područja te veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za držanje životinja s odgovarajućim propisima EU; priprema i dostavlja obvezna izvješća Europske komisije iz svoga djelokruga; sudjeluje na tehničkim sastancima vezanim uz pitanja označavanja životinja i prometa životinja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2.2. Odjel za provedbu propisa u veterinarstvu, pravne i financijske poslove

Članak 130.

Odjel za provedbu propisa u veterinarstvu, pravne i financijske poslove prati i sudjeluje u usklađivanju zakonodavstva RH u području veterinarstva i sigurnosti hrane s pravnom stečevinom EU i usklađivanja zakonodavstva i primjene zakonodavstva; objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, podzakonskih propisa i drugih općih akata s područja veterinarstva i sigurnosti hrane; pruža stručnu pomoć pri obradi pravnih pitanja u vezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; pruža stručnu pomoć službenicima u vođenju upravnog postupka; daje mišljenje i pojašnjenja u vezi s provedbom propisa iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane; priprema očitovanja na zahtjev nadležnog državnog odvjetništva o upravnim poslovima iz djelokruga Uprave o kojima se vodi postupak pred sudom; izrađuje nacrte ugovora građanskog prava i drugih akata iz djelokruga Uprave; sudjeluje u pripremi i usklađivanju izrade propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva i u dijelu koji se odnosi na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla, hrane za životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša, zaštitu životinja te veterinarsko-medicinske proizvode, kao i financiranje službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola uključujući izdavanje računa subjektima u poslovanju s hranom za provedene službene kontrole, veterinarske preglede i troškove certificiranja, kontrolira prikupljanje pristojbi i naknada za službene kontrole, dostavlja opomene subjektima u poslovanju s hranom i prijedloge za pokretanje ovršnih postupaka nadležnom državnom odvjetništvu; sudjeluje u provedbi i unaprjeđenju sustava financiranja službenih kontrola, analizira utvrđeno stanje, nepravilnosti i postupanja protivna važećim propisima koja se odnose na financiranje službenih kontrola te predlaže rješenja za učinkovitost navedenog sustava; obavlja i druge poslove u vezi s financiranjem službenih kontrola; priprema i predlaže sadržaj ugovora s ovlaštenim veterinarskim laboratorijima u dijelu koji se odnosi na obavljanje analiza i dijagnostičkih postupaka te prati provedbu ugovora; priprema, koordinira, prati i usklađuje izradu propisa koji reguliraju troškove u području veterinarstva; analizira postojeće stanje i izrađuje procedure za poslovne procese iz područja troškova u veterinarstvu; surađuje s Hrvatskom veterinarskom komorom i udrugama uzgajatelja životinja u ovom području, posebice pri izradi propisa i formiranju cijena; sudjeluje u izradi programa financiranja u području veterinarstva u svim mjerama u području veterinarstva; prati dostavu izvješća o izdanim svjedodžbama o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja; sudjeluje u izradi prijedloga troškova laboratorijske dijagnostike i analitike; obavlja obradu računa i pripremu za isplatu sredstava za laboratorijsku dijagnostiku i analitiku; vodi evidencije o zaprimljenim izvješćima i dospjelim računima kao i o dinamici ispunjavanja financijskih obveza prema subjektima koji provode mjere zaštite zdravlja životinja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2.3. Odjel za SVIS

Članak 131.

Odjel za SVIS priprema i koordinira provedbe mjera za kvalitetnu implementaciju veterinarskih propisa kroz sustav veterinarskih pregleda gospodarstava; priprema propise potrebne za funkcioniranje SVIS-a (Središnji veterinarski informacijski sustav); sudjeluje u uspostavi i održavanju SVIS-a; prikuplja prijedloge, analizira i koordinira predlaganje mjera za unaprjeđenje kvaliteta; educira službenike Uprave u korištenju računalnog programa; prati prikupljanje podataka u informacijski sustav Uprave; daje stručnu pomoć službenicima Uprave u korištenju informatičkog sustava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Sektor za sigurnost hrane

Članak 132.

Sektor za sigurnost hrane obavlja poslove provedbe veterinarske djelatnosti i osiguravanje opće sigurnosti hrane u cilju zaštite zdravlja ljudi u području hrane, hrane životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP) i kontrole rezidua u hrani i hrani za životinje; planira i usklađuje propise iz područja veterinarskog javnog zdravstva (u daljnjem tekstu: VJZ) i sigurnosti hrane sa zakonodavstvom EU; uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF); izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a; surađuje s drugim tijelima nadležnima za hranu, hranu životinjskog podrijetla, nusproizvode životinjskog podrijetla, hranu za životinje, VMP te za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa; izrađuje procedure, vodiče i surađuje u izradi kontrolnih lista iz svoga djelokruga; izrađuje i prati provedbu državnih programa monitoringa (rezidua u hrani i hrani za životinje, monitoringa mora i školjkaša i dr.); prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata); sudjeluje u radu kriznih stožera sukladno djelokrugu; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i VMP-a; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području VJZ, sigurnosti hrane, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i VMP; vodi upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnike VMP-a odobrenih za stavljanje u promet u RH; vodi druge upisnike u odnosu na proizvodnju i promet VMP-a; surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravstvo vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri ovom tijelu; procjenjuje vodiče dobre higijenske, dobre proizvođačke i dobre distributivne prakse udruga proizvođača, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za sigurnost hrane, ustrojavaju se:

10.2.1. Služba za sigurnost hrane i registraciju objekata u poslovanju s hranom

10.2.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, monitoring rezidua i hranu za životinje.

10.2.1. Služba za sigurnost hrane i registraciju objekata u poslovanju s hranom

Članak 133.

Služba za sigurnost hrane i registraciju objekata u poslovanju s hranom planira i usklađuje propise iz područja hrane te hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; predlaže propise u području organizacije nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene za hranu i hranu životinjskog podrijetla; obavještava Europsku komisiju i države članice EU o donesenim nacionalnim mjerama; sudjeluje u provedbi sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje (RASFF); sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području VJZ i sigurnosti hrane; izrađuje propise kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu, hranu životinjskog podrijetla; surađuje s drugim tijelima nadležnima za hranu, hranu životinjskog podrijetla te za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; izrađuje opći plan za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja hrane i hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnog programa monitoringa (mora i školjkaša i dr.); prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; izrađuje izvješća o provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata te druga izvješća iz djelokruga i prosljeđuje ih Europskoj komisiji; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; procjenjuje vodiče dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse udruga proizvođača; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravlje vezano uz registraciju objekata iz područja njihovog djelokruga i upisa istih u centralni upisnik registriranih i odobrenih objekata koji se vodi pri ovom tijelu; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za sigurnost hrane i registraciju objekata u poslovanju s hranom, ustrojavaju se:

10.2.1.1. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

10.2.1.2. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

10.2.1.3. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

10.2.1.1. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

Članak 134.

Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla planira i usklađuje propise iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (objekti za klanje i rasijecanje mesa domaćih papkara i kopitara, mesa peradi i lagomorfa, mesa uzgojene divljači); objekti za preradu mesa, za mesne pripravke i za strojno otkošteno meso, objekti za žive školjkaše; objekti za proizvode ribarstva; objekti za mlijeko i mliječne proizvode; sabirni centri za mlijeko; objekti za jaja i proizvode od jaja; objekti za puževe, žablje krakove, preradu topljene životinjske masti i čvaraka; za obradu želudaca, mjehura i crijeva; objekti za preradu želatine i proizvodnju kolagena; objekti za punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda; objekti za skladištenje, prepakiravanje i veleprodaju); sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa u cilju uspostavljanja sustava i olakšavanja provedbe propisa subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi općeg plana za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih posebnih zahtjeva higijene hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa o označavanju i sljedivosti hrane životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu životinjskog podrijetla; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla; procjenjuje vodiče za dobru higijensku praksu; izrađuje, prati i koordinira provedbu državnog programa monitoringa (mora i školjkaša i dr.); izvještava o provedbi državnog programa monitoringa (mora i školjkaša i dr.); sudjeluje u praćenju i provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom i osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2.1.2. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Članak 135.

Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla te službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u izradi propisa za uspostavu sustava kako bi se omogućila provedba europskih propisa te s ciljem olakšavanja primjene EU propisa, osobito malim subjektima u poslovanju s hranom; sudjeluje u izradi nacionalnih mjera za prilagodbu propisanih zahtjeva higijene za hranu životinjskog podrijetla; sudjeluje u izradi propisa o označavanju i sljedivosti hrane životinjskog podrijetla i izradi propisa kojima se regulira provedba sustava samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a za hranu životinjskog podrijetla; surađuje s tijelima nadležnima za hranu životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije i u planiranju službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja hrane životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane životinjskog podrijetla, posebice u odnosu na postupak odobravanja i registriranja objekata; prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; daje upute i izrađuje izvješća o provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata i prosljeđuje ih Europskoj komisiji; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane životinjskog podrijetla; vodi, ažurira i objavljuje upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrenih pod posebnim uvjetima, upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji imaju odobrenje izvoza u EU te o tome izvještava Europsku komisiju; vodi evidencije objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji su brisani iz upisnika; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2.1.3. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF)

Članak 136.

Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) planira i izrađuje zakonodavstvo vezano uz organizaciju nacionalnog sustava za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje i drugih propisa iz područja djelokruga; daje stručna mišljenja o načinu provedbe propisa iz djelokruga; izrađuje vodiče (RASFF i dr.) i druge dokumente iz djelokruga rada; prati obavijesti i osigurava kontinuiranu komunikaciju s tijelima i institucijama uključenim u sustav brzog uzbunjivanja; upravlja, kontinuirano unaprjeđuje, održava i koordinira Sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF); izrađuje periodička izvješća i analize podataka dobivenih kroz sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; odgovoran je za obavještavanje javnosti o rizicima koji potječu od hrane i hrane za životinje te obavještavanje javnosti u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da hrana ili hrana za životinje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i životinja; izrađuje komunikacijsku strategiju za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih strana o pitanjima sigurnosti; nacionalna je kontakt točka za suradnju s Europskom komisijom za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga Odjela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, monitoring rezidua i hranu za životinje

Članak 137.

Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, monitoring rezidua i hranu za životinje usklađuje propise iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti sa zakonodavstvom EU; izrađuje propise u cilju uspostavljanja sustava, s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje; obavještava Europsku komisiju i države članice EU o određenim nacionalnim mjerama; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području proizvodnje i prometa VMP, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; surađuje s tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode, hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i s nadležnim institucijama EU; surađuje sa Službom za planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području VMP, kontrole rezidua, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštite okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnih programa monitoringa rezidua u hrani i hrani za životinje; izrađuje izvješća i izvještava Europsku komisiju; prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; izrađuje izvješća o provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla i VMP; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; vodi upisnike registriranih i odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnike registriranih subjekata i odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnik VMP, te pribora i drugih proizvoda za uporabu u veterinarstvu; vodi upisnike nositelja odobrenja za poslovanje na malo i veliko s VMP; vodi postupke odobravanja VMP; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za veterinarsko-medicinske proizvode, monitoring rezidua i hranu za životinje, ustrojavaju se:

10.2.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua

10.2.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla.

10.2.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode
i monitoring rezidua

Članak 138.

Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua usklađuje propise iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua sa zakonodavstvom EU; izrađuje propise u cilju uspostavljanja sustava proizvodnje, prometa i kontrole prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda; surađuje s tijelima nadležnima za veterinarsko-medicinske proizvode i kontrolu rezidua zemalja članica EU i trećih zemalja, s Europskom medicinskom agencijom (EMA) i s drugim nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području proizvodnje, prometa i kontrole prometa VMP; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području proizvodnje i prometa VMP i kontrole rezidua; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja veterinarsko-medicinskih proizvoda i kontrole rezidua; izrađuje Državni program monitoringa rezidua (u daljnjem tekstu: DPMR) za tekuću godinu; obavlja stručne i upravne poslove iz područja provedbe DPMR; prati i nadzire provedbu DPMR-a te izrađuje izvješća o provedbi toga programa; dostavlja Europskoj komisiji plan i izvješća o provedbi DPMR-a; prati i analizira međunarodne propise i standarde za rezidue i ostatke tvari s farmakološkim djelovanjem te ostatke njihovih metabolita i drugih tvari koje se prenose na životinjske proizvode i mogu biti škodljive za zdravlje ljudi; priprema godišnja izvješća o provedenom DPMR; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe državnog programa monitoringa rezidua u hrani za životinje; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i s VMP; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području veterinarsko-medicinskih proizvoda, kontrole rezidua i hrane za životinje; vodi postupak odobravanja VMP; vodi upisnik VMP odobrenih za stavljanje u promet u RH; vodi upisnik nositelja odobrenja za poslovanje s VMP na malo; vodi upisnik nositelja odobrenja za poslovanje s VMP na veliko; vodi upisnik proizvođača VMP; vodi druge registre i evidencije vezane uz proizvodnju i promet VMP; uspostavlja i vodi sustav mjera vezanih uz otkrivanje, prikupljanje podataka, procjenu i postupanje u slučaju nuspojava VMP -farmakovigilancije; dostavlja periodičke izvještaje o neželjenim djelovanjima VMP na ljudima i životinjama, sukladno procedurama opisanim u vodičima EU; surađuje s tijelima kojima je nadležno tijelo prenijelo dio ovlasti u dijelu odobravanja VMP; surađuje s Europskom medicinskom agencijom u projektu QRD – lingvistic revue; prevodi na hrvatski jezik dokumente vezane uz centralno odobrene VMP u EU; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2.2.2. Odjel za hranu za životinje
i nusproizvode životinjskog podrijetla

Članak 139.

Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla usklađuje propise iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa zakonodavstvom EU; usklađuje propise sa zakonodavstvom EU u odnosu na zahtjeve kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom za životinje i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, kao i svi objekti u odnosu na zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; izrađuje propise u cilju uspostavljanja sustava prikupljanja i sigurne uporabe i prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla s ciljem da se malim subjektima u poslovanju s hranom za životinje olakša provedba propisa; izrađuje nacionalne mjere za prilagodbu propisanih općih zahtjeva higijene hrane za životinje; surađuje s tijelima nadležnima za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla zemalja članica EU i trećih zemalja i sa nadležnim institucijama EU; sudjeluje u usklađivanju propisa sa zakonodavstvom EU u odnosu na službene kontrole u području hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša u okviru provedbe veterinarske djelatnosti; sudjeluje u izradi općeg plana za upravljanje krizom na području sigurnosti hrane i hrane za životinje; surađuje sa Sektorom veterinarske inspekcije u procjeni rizika i u planiranju službenih kontrola u području hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; daje mišljenja na propise iz drugih područja; daje stručna mišljenja i upute za primjenu podzakonskih propisa iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje procedure, vodiče i kontrolne liste iz područja hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; izrađuje i prati provedbu državnog programa monitoringa rezidua u hrani za životinje; prati i nadzire provedbu Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi; izrađuje izvješća o provedbi Nacionalnog programa unaprjeđenja objekata; prati i izvještava o količini nastalih, prikupljenih i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; sudjeluje u edukaciji osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u području hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata za proizvodnju u poslovanju s hranom za životinje; vodi upisnik registriranih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u poslovanju s hranom za životinje; vodi Registar primarnih proizvođača hrane za životinje; vodi upisnik registriranih subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi upisnik odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3. Sektor inspekcijskog nadzora

Članak 140.

Sektor inspekcijskog nadzora obavlja službene kontrole u području veterinarstva i sigurnost hrane, što podrazumijeva svaki oblik kontrole koji se provodi u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje, i nusproizvodima životinjskog podrijetla; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole, provodi službene kontrole proizvodnje i prometa VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nadzire provođenje svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, obavlja službene kontrole i nadzor nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; obavlja nadzor nad radom veterinarskih organizacija; provodi službene kontrole zaštite životinja, prometa i označavanja životinja i kontrole veterinarske zaštite okoliša u sklopu postupaka i mjera koje se provode tijekom uzgoja, držanja i rukovanja životinjama te životinjskim lešinama i nusproizvodima životinjskog podrijetla čija je svrha sprječavanje onečišćenja okoliša te očuvanje zdravlja ljudi i životinja; provodi službene kontrole nad: sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama, nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja, uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla, laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva i svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš; sudjeluje u izradi propisa koje izrađuje nadležno tijelo; sudjeluje u provedbi edukacija iz područja veterinarstva; izrađuje godišnji plan službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije; provodi procjenu rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; nadzire provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga veterinarske inspekcije; provodi službene kontrole u svrhu međusobnog usklađivanja inspekcijskih nadzora inspektora u Odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; rješava o žalbama na rješenja veterinarskih inspektora; razmatra zakonitost i ocjenjuje svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava, izrađuje prijedlog odluke koju dostavlja Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu; obavlja poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika vezano uz međunarodni promet živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području RH i EU koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; surađuje, prema potrebi, s drugim inspekcijskim službama, upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama te službama za informiranje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora inspekcijskog nadzora, ustrojavaju se:

10.3.1. Služba veterinarske inspekcije

10.3.2. Služba granične veterinarske inspekcije

10.3.3. Služba za međunarodni promet, upravljanje TRACES sustavom i edukacije.

10.3.1. Služba veterinarske inspekcije

Članak 141.

Služba veterinarske inspekcije provodi inspekcijski nadzor i službene kontrole u skladu s propisima iz područja veterinarstva, sigurnosti hrane, zaštite životinja te drugim posebnim propisima; provodi službene kontrole koje obavljaju veterinarski inspektori i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar, u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla; provodi inspekcijski nadzor i službene kontrole nad proizvodnjom i prometom veterinarsko-medicinskih proizvoda i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu veterinarsko-medicinskih proizvoda; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš; donosi godišnji plan službenih kontrola; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe veterinarske inspekcije, ustrojavaju se:

10.3.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar

10.3.1.2. Odjel – veterinarski ured Karlovac

10.3.1.3. Odjel – veterinarski ured Pula

10.3.1.4. Odjel – veterinarski ured Sisak

10.3.1.5. Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod

10.3.1.6. Odjel – veterinarski ured Split

10.3.1.7. Odjel – veterinarski ured Šibenik

10.3.1.8. Odjel – veterinarski ured Varaždin

10.3.1.9. Odjel – veterinarski ured Virovitica

10.3.1.10. Odjel – veterinarski ured Vukovar

10.3.1.11. Odjel – veterinarski ured Zagreb

10.3.1.12. Odjel – veterinarski ured Zagreb – istok

10.3.1.13. Odjel za inspekciju, planiranje i koordinaciju službenih kontrola.

10.3.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar

Članak 142.

Odjel – veterinarski ured Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Bjelovar, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Bjelovar obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Čazma obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Daruvar obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Garešnica obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna.

– Ispostava Grubišno Polje obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.2. Odjel – veterinarski ured Karlovac

Članak 143.

Odjel – veterinarski ured Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Karlovac, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Duga Resa obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Jastrebarsko obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području grada Jastrebarskog i općina za koje je nadležan

– Ispostava Karlovac obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području grada Karlovca i općina za koje je nadležan

– Ispostava Ogulin obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.3. Odjel – veterinarski ured Pula

Članak 144.

Odjel – veterinarski ured Pula, sa sjedištem u Puli, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Pula, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Gospić obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Krk obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Labin obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pazin obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Poreč obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pula obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Rijeka obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Rovinj obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.4. Odjel – veterinarski ured Sisak

Članak 145.

Odjel – veterinarski ured Sisak, sa sjedištem u Sisku, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Sisačko-moslavačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Sisak ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Glina obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Kutina obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Novska obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Petrinja obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Sisak obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.5. Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod

Članak 146.

Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Brodsko – posavske i Požeško – slavonske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Slavonski Brod, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Nova Gradiška obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Pakrac obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Požega obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Slavonski Brod obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.6. Odjel – veterinarski ured Split

Članak 147.

Odjel – veterinarski ured Split, sa sjedištem u Imotskom, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko – neretvanske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Split, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Dubrovnik obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Imotski obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Korčula obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Metković obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Sinj obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Split obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.7. Odjel – veterinarski ured Šibenik

Članak 148.

Odjel – veterinarski ured Šibenik, sa sjedištem u Drnišu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Šibenik, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Biograd na Moru obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Drniš obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Pag obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Šibenik obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zadar obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.8. Odjel – veterinarski ured Varaždin

Članak 149.

Odjel – veterinarski ured Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Varaždin, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Čakovec obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Donja Stubica obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Ivanec obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Krapina obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Varaždin obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zlatar obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.9. Odjel – veterinarski ured Virovitica

Članak 150.

Odjel – veterinarski ured Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Virovitičko-podravske županije i Koprivničko-križevačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Virovitica, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Đurđevac obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Koprivnica obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Križevci obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Orahovica obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Slatina obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Virovitica obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna.

10.3.1.10. Odjel – veterinarski ured Vukovar

Članak 151.

Odjel – veterinarski ured Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš te obavlja druge propisane poslove na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Vukovar, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Beli Manastir obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Donji Miholjac obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Đakovo obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Našice obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležana

– Ispostava Osijek obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Valpovo obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Vinkovci obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Vukovar obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Županja obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna.

10.3.1.11. Odjel – veterinarski ured Zagreb

Članak 152.

Odjel – veterinarski ured Zagreb, sa sjedištem u Gradu Zagrebu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – Veterinarski ured Zagreb, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Grad Zagreb obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području Grada Zagreba

– Ispostava Samobor obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Zaprešić obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području grada Zaprešića i općina za koje je nadležan.

10.3.1.12. Odjel – veterinarski ured Zagreb – Istok

Članak 153.

Odjel – veterinarski ured Zagreb – Istok, sa sjedištem u Dugom Selu, ustrojava se za inspekcijski nadzor i provođenje službenih kontrola iz djelokruga veterinarske inspekcije u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, s hranom za životinje; u odobrenim i registriranim objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nad proizvodnjom i prometom VMP i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu VMP; nad provođenjem svih monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom veterinarskih organizacija; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; zaštite životinja, prometa i označavanja životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš, te obavlja druge propisane poslove na području Zagrebačke županije.

Za obavljanje poslova Odjela – veterinarski ured Zagreb – Istok ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava Dugo Selo obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Ivanić-Grad obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Sveti Ivan Zelina obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan

– Ispostava Velika Gorica obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležna

– Ispostava Vrbovec obavlja poslove iz djelokruga Odjela na području gradova i općina za koje je nadležan.

10.3.1.13. Odjel za inspekciju, planiranje i koordinaciju službenih kontrola

Članak 154.

Odjel za inspekciju, planiranje i koordinaciju službenih kontrola daje stručno mišljenje, objašnjenja i upute vezano uz primjenu propisa u području inspekcijskih nadzora veterinarskim inspektorima u Odjelima – područnim jedinicama; provodi službene kontrole u svrhu međusobnog usklađivanja inspekcijskih nadzora inspektora u Odjelima – područnim jedinicama s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; analizira rad i aktivnosti veterinarske inspekcije i predlaže rješenja za poboljšanje rada i osposobljavanja veterinarskih inspektora; organizira i provodi edukacije; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa; izrađuje pisane procedure i kontrolne liste za provođenje službenih kontrola; obavlja nadzor i poslove iz djelokruga veterinarske inspekcije, uključujući i procjenu sustava samokontrole subjekata pod nadležnošću veterinarske inspekcije; rješava žalbe na rješenja veterinarskih inspektora, izrađuje prijedlog odluke koju dostavlja Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu; surađuje, prema potrebi, s drugim inspekcijskim službama, upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama te službama za informiranje; sudjeluje u usklađivanju zakonodavstva vezanom uz provođenje službenih kontrola koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja; sudjeluje u izradi vodiča i drugih dokumenata iz svoga djelokruga; izrađuje godišnji plan službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije i Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola za područje hrane i hrane za životinje; koordinira izradu godišnjih planova službene kontrole i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; koordinira izradu procedura za provođenje službenih kontrola; sudjeluje u provedbi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; sudjeluje u postupku propisivanju postupka i načina ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija za zdravlje životinja, hranu i hranu za životinje te uvjeta kojima moraju udovoljiti laboratoriji kako bi bili ovlašteni za potrebe službene kontrole zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje; vodi Upisnik službenih i referentnih laboratorija; obavlja poslove koordinacije i komunikacije u području sigurnosti hrane, a naročito u odnosu na službene kontrole između pojedinih upravnih organizacija unutar Ministarstva, kao i ostalih tijela državne uprave i drugih institucija u RH uključenih u sustav sigurnosti hrane, zdravlja i zaštite životinja u suradnji sa svim tijelima državne uprave nadležnim za provođenje službenih kontrola; sudjeluje u izradi propisa koje izrađuje nadležno tijelo te pisanih procedura službenih kontrola. Mobilne jedinice provode inspekcijski nadzor nad pošiljkama živih životinja u prometu i ovlaštene su za zaustavljanje vozila koja prevoze životinje te obavljaju dokumentacijski pregled isprava koje prate pošiljke životinja; fizički pregled životinja na prijevoznom sredstvu; pregled prijevoznog sredstva kojim se životinje prevoze; vođenje evidencija o pregledanim pošiljkama te pripremu izvješća o provedenim pregledima pošiljaka; u slučaju utvrđenih nesukladnosti ovlašten je za naplatu mandatnih kazni, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3.2. Služba granične veterinarske inspekcije

Članak 155.

Služba granične veterinarske inspekcije obavlja poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika u vezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; izrađuje godišnji plan uzorkovanja pošiljaka iz uvoza, sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području RH i EU koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe granične veterinarske inspekcije, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

10.3.2.1. Odjel granične veterinarske inspekcije sjever

10.3.2.2. Odjel granične veterinarske inspekcije jug.

10.3.2.1. Odjel granične veterinarske inspekcije sjever

Članak 156.

Odjel granične veterinarske inspekcije sjever obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka određenih vrsta životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz RH u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane uz međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel obuhvaća graničnu veterinarsku postaju Zračna luka Zagreb, graničnu veterinarsku postaju luka Rijeka i graničnu veterinarsku postaju luka Ploče.

Za obavljanje poslova Odjela granične veterinarske inspekcije sjever, ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava granična veterinarska postaja luka Rijeka

– Ispostava granična veterinarska postaja luka Ploče

– Ispostava granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb.

10.3.2.2. Odjel granične veterinarske inspekcije jug

Članak 157.

Odjel granične veterinarske inspekcije jug obavlja poslove i zadatke veterinarskog pregleda i kontrole pošiljaka određenih vrsta životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz ili provoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz RH u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu;vodi evidenciju o izvršenim poslovima i unosi podatke vezane uz međunarodni promet u integrirani kompjuterizirani veterinarski sustav i druge propisane baze podataka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel obuhvaća graničnu veterinarsku postaju Nova Sela, graničnu veterinarsku postaju Karasovići, graničnu veterinarsku postaju Bajakovo i graničnu veterinarsku postaju Stara Gradiška.

Za obavljanje poslova Odjela granične veterinarske inspekcije jug ustrojavaju se ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

– Ispostava granična veterinarska postaja Bajakovo

– Ispostava granična veterinarska postaja Karasovići

– Ispostava granična veterinarska postaja Nova Sela

– Ispostava granična veterinarska postaja Stara Gradiška.

10.3.3. Služba za međunarodni promet, upravljanje TRACES sustavom i edukacije

Članak 158.

Služba za međunarodni promet, upravljanje TRACES sustavom i edukacije sudjeluje u izradi propisa i propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje koji podliježu veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu EU; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te vodi organizaciju njihovog izdavanja i čuvanja; donosi rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz trgovačkih uzoraka, izložbenih predmeta te uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima, analizama ili u dijagnostičke svrhe koje su podrijetlom iz trećih zemalja; propisuje uvjete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH; sudjeluje u određivanju vrste i načina dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje; prati međunarodne propise izrađuje izvješća, daje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih pravnih akata suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucije; sudjeluje u procedurama izvoza u komunikaciji i dogovaranju veterinarskih uvjeta s nadležnim tijelima drugih zemalja; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja prometa i međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; prati epizootiološku situaciju u državama izvoznicama, osobito pojavu opasnih zaraznih bolesti koje nanose veliku ekonomsku štetu; prati stanje sigurnosti proizvoda životinjskoga podrijetla iz uvoza; sudjeluje u izradi zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi nacionalnog godišnjeg plana uzorkovanja i analiza pošiljaka iz uvoza; sudjeluje u definiranju potencijalne opasnosti, kao što su mikroorganizmi ili drugi biološki agensi koji mogu biti uvezeni životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla; sudjeluje u procjeni vjerojatnosti da nepoželjni mikroorganizmi ili drugi štetni agensi budu uneseni živim životinjama ili proizvodima životinjskoga podrijetla iz uvoza i provoza; sudjeluje u procjeni posljedica (za zdravlje ljudi i životinja, ekonomsku štetu) od unošenja nepoželjnih mikroorganizama i/ili drugih štetnih tvari; sudjeluje u izradi modela procjene rizika; predstavlja kontakt točku za upravljanje TRACES sustavom i sudjeluje u osiguravanju učinkovitog provođenje TRACES sustava, sudjeluje u edukaciji korisnika TRACES sustava; sudjeluje u provedbi sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja za hranu i hranu za životinje u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF) i s tim u vezi surađuje sa stručnjacima iz područja sigurnosti hrane; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi; predstavlja kontakt točku na području edukacija u veterinarstvu i to u okviru programa »Bolji treninzi za sigurniju hranu« (»Better Training for Safer Food«), TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange) te za druge edukacije iz područja veterinarstva koje se provode u organizaciji institucija EU koje prosljeđuje nacionalna kontakt točka u Ministarstvu; predstavlja kontakt točku u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom za edukacije u veterinarstvu; brine o sustavnoj edukaciji službenika Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za međunarodni promet, upravljanje TRACES sustavom i edukacije, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

10.3.3.1. Odjel za promet s državama članicama EU i upravljanje TRACES sustavom

10.3.3.2. Odjel za promet s državama koje nisu članice EU i procedure izvoza.

10.3.3.1. Odjel za promet s državama članicama EU
i upravljanje TRACES sustavom

Članak 159.

Odjel za promet s državama članicama EU i upravljanje TRACES sustavom sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za promet živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje između država članica EU; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za promet unutar EU živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te vodi organizaciju njihovog izdavanja i čuvanja; prati europske propise iz područja veterinarstva, izrađuje izvješća, daje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih pravnih akata suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja; potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih država članica za područje veterinarstva i međunarodnih institucija; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja prometa između država članica EU životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; prati epizootiološku situaciju u državama članicama EU, a osobito pojavu opasnih zaraznih bolesti koje nanose veliku ekonomsku štetu; prati stanje sigurnosti proizvoda životinjskoga podrijetla koji se unose iz drugih država članica EU; sudjeluje u procjeni vjerojatnosti da nepoželjni mikroorganizmi ili drugi štetni agensi budu uneseni živim životinjama ili proizvodima životinjskoga podrijetla; sudjeluje u procjeni posljedica (za zdravlje ljudi i životinja, ekonomsku štetu) od unošenja nepoželjnih mikroorganizama i/ili drugih štetnih tvari; sudjeluje u izradi modela procjene rizika; sudjeluje u osiguravanju učinkovitog provođenje TRACES sustava i predstavlja kontakt točku za TRACES sustav, sudjeluje u edukaciji korisnika TRACES sustava; sudjeluje u provedbi i organizaciji sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja za hranu i hranu za životinje u međunarodnom i unutarnjem prometu (RASFF) i s tim u vezi surađuje sa stručnjacima iz područja sigurnosti hrane; aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3.3.2. Odjel za promet s državama koje nisu članice EU i procedure izvoza

Članak 160.

Odjel za promet s državama koje nisu članice EU i procedure izvoza sudjeluje u izradi propisa i propisa na razini EU kojima se propisuju uvjeti za uvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje koji podliježu veterinarskom pregledu na GVP; sudjeluje u izradi propisanih veterinarskih dokumenata za uvoz, izvoz i provoz živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje, te vodi organizaciju njihovog izdavanja i čuvanja; donosi rješenja o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz trgovačkih uzoraka, izložbenih predmeta te uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima, analizama ili u dijagnostičke svrhe koje su podrijetlom iz trećih zemalja; propisuje uvjete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje RH; sudjeluje u određivanju vrste i načina dijagnostičkih pretraživanja pri uvozu životinja, proizvoda životinjskog podrijetla; nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje; prati međunarodne propise, izrađuje izvješća, daje stručna mišljenja, informacije i odgovara na upite; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga međunarodnih pravnih akata suradnje na području veterinarstva i sigurnosti hrane te koordinira postupak njihova sklapanja i izvršavanja, potiče i koordinira suradnju s nadležnim tijelima drugih zemalja za područje veterinarstva i međunarodnih institucija, sudjeluje u procedurama izvoza u komunikaciji i dogovaranju veterinarskih uvjeta s nadležnim tijelima drugih zemalja; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog podrijetla; nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; prati epizootiološku situaciju u državama izvoznicama, a osobito pojavu opasnih zaraznih bolesti koje nanose veliku ekonomsku štetu; prati stanje sigurnosti proizvoda životinjskoga podrijetla iz uvoza; sudjeluje u izradi zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi nacionalnog godišnjeg plana uzorkovanja i analiza pošiljaka iz uvoza; definira potencijalne opasnosti, kao što su mikroorganizmi ili drugi biološki agensi koji mogu biti uvezeni životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla; sudjeluje u procjeni vjerojatnosti da nepoželjni mikroorganizmi ili drugi štetni agensi budu uneseni živim životinjama ili proizvodima životinjskoga podrijetla iz uvoza i provoza; sudjeluje u procjeni posljedica (za zdravlje ljudi i životinja, ekonomsku štetu) od unošenja nepoželjnih mikroorganizama i/ili drugih štetnih tvari; sudjeluje u izradi modela procjene rizika; sudjeluje u provedbi sustava žurnog uzbunjivanja i obavještavanja za hranu i hranu za životinje u međunarodnom prometu (RASFF) i s tim u vezi surađuje sa stručnjacima iz područja sigurnosti hrane; surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa vezano uz zaštitu zdravlja životinja i ljudi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Članak 161.

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo općenito, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, lovstvo; preradu drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnju proizvoda od slame i pleterskih materijala i proizvodnju namještaja; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe šumskog reprodukcijskog materijala, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora; surađuje s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima na području suzbijanja korupcije i sive ekonomije; sudjeluje u provođenju pravila zaštite tržišnog natjecanja; brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata; prati stanje i inicira rješavanje pojedinih pitanja te je odgovorna za stanje; predlaže i izrađuje strateške dokumente propise i druge akte iz svoga djelokruga; prati, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedi strateških, operativnih i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute o načinu provedbe propisa; sudjeluje u međunarodnoj suradnji u području šumarstva, lovstva i drvne industrije; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; vezano uz djelokrug predstavlja RH u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća EU, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou, podnosi potrebna izvješća međunarodnim tijelima i organizacijama, vodi propisane evidencije i upisnike; provodi sve potrebne radnje za raspodjelu i nadzor korištenja sredstava naknade općekorisnih funkcija šuma; kao i drugih javnopravnih tijela; prati stanje te pruža stručnu pomoć i savjete; obavlja inspekcijski i upravni nadzor, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, ustrojavaju se:

11.1. Sektor šumarstva

11.2. Sektor lovstva

11.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja

11.4. Sektor šumarske i lovne inspekcije.

11.1. Sektor šumarstva

Članak 162.

Sektor šumarstva obavlja upravne i stručne poslove u provedbi zakona i drugih propisa; prati stanje i inicira rješavanje pojedinih pitanja; predlaže i izrađuje strateške dokumente, propise i druge akte; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute o načinu provedbe propisa; sudjeluje u međunarodnoj suradnji na području šumarstva; provodi međunarodnu suradnju; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te sudjeluje u provedbi ukupne pravne stečevine EU; dostavlja izvješća međunarodnim institucijama i tijelima; vezano uz djelokrug predstavlja RH u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća EU, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou; prati rad i djelovanje ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnopravnih tijela u svom djelokrugu; vodi evidenciju šuma, šumskog zemljišta i ostale propisane upisnike i registre te sudjeluje u vođenju i izradi registra i baza podataka ustrojenih pri drugim javnopravnim tijelima i institucijama; prati, koordinira i sudjeluje u pripremi i provedi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; pomaže pri provođenju javnih natječaja; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora iz djelokruga; radi na pripremi i izradi politika, ostalih dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstava, kao i drugih javnopravnih tijela; pruža stručnu pomoć strankama u postupku; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama i Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru šumarstva, ustrojavaju se:

11.1.1. Služba za održivo gospodarenje šumama

11.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu.

11.1.1. Služba za održivo gospodarenje šumama

Članak 163.

Služba za održivo gospodarenje šumama prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i provedbenih propisa iz djelokruga raspolaganja, uređivanja i gospodarenja šumama; koordinira inventuru šumskih resursa; usklađuje i prati propise i opće akte sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; sudjeluje u postupcima prostornog planiranja, s posebnim osvrtom na šumarstvo; sudjeluje u radu međunarodnih institucija; nadzire upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa šumskogospodarskih planova; nadzire rad strukovne Komore i drugih javnopravnih tijela; izrađuje nacrte ugovora te provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; poduzima mjere za unaprjeđenje stanja; inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja; surađuje i razmjenjuje informacije sa znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama; izdaje uvjete i suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru te sudjeluje u odobravanju studija utjecaja na okoliš; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; vodi propisane upisnike, registre i evidencije; uspostavlja i vodi informacijski sustav šuma i šumskog zemljišta; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za održivo gospodarenje šumama, ustrojavaju se:

11.1.1.1. Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma

11.1.1.2. Odjel za raspolaganje šumama i šumskim zemljištima

11.1.1.3. Odjel za privatne šume

11.1.1.4. Odjel za pravne poslove u šumarstvu.

11.1.1.1. Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma

Članak 164.

Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje nacrte provedbenih propisa; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; prati stanje u djelokrugu gospodarenja i uređivanja šuma te predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; odobrava šumskogospodarske planove za šume i šumska zemljišta; radi na izradi baze podataka vezano uz Nacionalnu inventuru šumskih resursa (CRONFI), priprema podlogu za natječaje Nacionalne inventure šumskih resursa, vrši kontrolu svih radova vezano uz inventuru šumskih resursa, a posebno terenskih; sudjeluje u pripremi i provedbi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; prati i usklađuje rad ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu i tijela javne vlasti u okviru svoga djelokruga; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima; izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.1.2. Odjel za raspolaganje šumama i šumskim zemljištima

Članak 165.

Odjel za raspolaganje šumama i šumskim zemljištima daje mišljenje na prostorno plansku dokumentaciju u cilju očuvanja šumskog ekosustava; izdaje posebne uvjete i suglasnosti za zahvate u prostoru; prati stanje i poduzima mjere u djelokrugu šumarske ekologije; sudjeluje u postupku utvrđivanja interesa RH; izrađuje nacrte provedbenih propisa; sudjeluje u postupcima izdavanja akata vezanih uz krčenje, odnosno čistu sječu šume; sudjeluje u postupcima izdvajanja šuma i šumskih zemljišta iz šumskogospodarske osnove područja RH; provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora; provodi postupke za zakup ili osnivanje služnosti na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj šumarstva; radi na prilagodbi propisa i općih akata; sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnik te provedbi ukupne pravne stečevine EU; izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; sudjeluje u postupku procjene utjecaja na okoliš i drugim radnim tijelima po posebnim propisima, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.1.3. Odjel za privatne šume

Članak 166.

Odjel za privatne šume prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata; izrađuje nacrte provedbenih propisa; sudjeluje u provedbi pravne stečevine EU; prati stanje uređivanja i gospodarenja privatnim šumama te predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; sudjeluje u odobravanju šumskogospodarskih planova za šume šumovlasnika/šumoposjednika; odobrava opseg nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika; vodi evidencije i prati stanje u šumama šumoposjednika; vodi Upisnik šumoposjednika i Upisnik proizvođača božićnih drvaca; predlaže mjere za poboljšanje stanja u šumama šumoposjednika; pruža stručnu pomoć i savjete šumoposjednicima i njihovim udrugama; surađuje s međunarodnim institucijama i tijelima vezanim uz šume šumoposjednika; prati i usklađuje rad ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu i tijela javne vlasti u okviru svoga djelokruga; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima; izrađuje izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.1.4. Odjel za pravne poslove u šumarstvu

Članak 167.

Odjel za pravne poslove u šumarstvu izrađuje nacrte ugovora građanskog prava u šumarstvu, provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora; surađuje s drugim tijelima u postupku izrade i provedbe navedenih ugovora; pruža stručnu pomoć u izradi, odnosno izrađuje nacrte općih akata; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; sudjeluje u radu stručnih i drugih povjerenstava i radnih tijela; pruža stručnu pomoć u upravnim i inspekcijskim postupcima te sudjeluje u radu povjerenstava za rješavanje o žalbama na prvostupanjska rješenja inspektora i drugih; obavlja stručne poslove i vodi postupke osnivanja prava građenja na šumi i/ili šumskom zemljištu; obavlja stručne poslove i vodi postupke za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu RH u svrhu izgradnje infrastrukture te pruža stručnu pomoć u postupcima za osnivanje prava služnosti na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu RH; izrađuje stručna mišljenja i upute; sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna i izradi novih zakona i podzakonskih propisa; sastavlja odgovore i očitovanja na upite, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu

Članak 168.

Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata; izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i provedbenih propisa; inicira i koordinira izradu te, prema potrebi, dopunjuje šumarske strateške dokumente, sve usklađeno s važećim nacionalnim propisima i općim aktima te postojećim međunarodnim propisima i obvezama; koordinira i sudjeluje u provedbi obveza preuzetih iz međunarodnih sporazuma i konvencija kojih je RH potpisnica, te provedbi ukupne pravne stečevine EU; predstavlja RH u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća EU, kao i radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou iz područja šumarstva; obavlja poslove vezane uz strateško planiranje te povlačenje sredstava za područja šumarstva iz strukturnih i kohezijskih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija i nacionalnih izvora financiranja; predlaže projekte tehničke pomoći vezane uz pripremu projekata, organizira i provodi informiranje krajnjih korisnika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz strukturnih i kohezijskih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija i nacionalnih izvora; prati stanje u djelokrugu zaštite šuma i genetskih resursa te provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih; prati i analizira te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara; izrađuje nacrte ugovor, te provodi postupke koji prethode sklapanju ugovora iz djelokruga; nadzire rad strukovne Komore i drugih javnopravnih tijela iz svoga djelokruga; koordinira i sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; surađuje i razmjenjuje informacije sa znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama; prema ukazanoj potrebi konzultira dionike iz sektora šumarstva; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; vodi propisane upisnike, registre i evidencije; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu, ustrojavaju se:

11.1.2.1. Odjel za EU fondove i projekte u šumarstvu

11.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu

11.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa.

11.1.2.1. Odjel za EU fondove i projekte u šumarstvu

Članak 169.

Odjel za EU fondove i projekte u šumarstvu obavlja poslove vezane uz strateško planiranje te povlačenje sredstava za područje šumarstva iz strukturnih i kohezijskih instrumenata EU, te drugih međunarodnih financijskih institucija i nacionalnih izvora financiranja; sudjeluje u izradi sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava iz EU; prati, koordinira rad radnih tijela iz područja šumarstva i sudjeluje u pripremi i provedbi strateških i provedbenih dokumenata iz područja ruralnog razvoja; sudjeluje u poslovima analize dokumentacije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga šumarstva i njemu dodirnih područja; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava EU; priprema i revidira liste prioritetnih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu projekata, poslove vezane uz prijavu projekata i pripremu dokumenata potrebnih uz prijavne obrasce, daje savjete vezano uz pripremu projekata i mogućnostima za pripremu i prijavu projekata; predlaže projekte tehničke pomoći vezane uz pripremu projekata; organizira i provodi informiranje krajnjih korisnika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz strukturnih i kohezijskih instrumenata EU te drugih međunarodnih financijskih institucija i nacionalnih izvora; surađuje s nacionalnim i međunarodnim tijelima na transferu znanja i iskustava vezano uz pripremu i provedbu projekata; daje savjete vezano uz pripremu projekata, stručne upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu

Članak 170.

Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu predstavlja RH u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća EU, kao i radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou iz područja šumarstva; inicira i koordinira izradu te prema ukazanoj potrebi nadopunjava šumarske strateške dokumente, sve usklađeno s važećim nacionalnim propisima i općim aktim te postojećim međunarodnim propisima i obvezama; inicira i koordinira usklađivanje propisa s ukupnom pravnom stečevinom EU i ostalim međunarodnim propisima kojih je RH potpisnik; koordinira i sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH; surađuje te razmjenjuje informacije iz svoga djelokruga sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama u RH i na međunarodnom planu; osniva i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz svoj djelokrug te prema ukazanoj potrebi vrši konzultacije s dionicima iz sektora šumarstva; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje tumačenja i objašnjenja o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga

11.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa

Članak 171.

Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa provodi zakone, propise i druge akte u području zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; izrađuje nacrte prijedloga zakonskih i provedbenih propisa iz svoga djelokruga; usklađuje propise s pravnom stečevinom EU i ostalim usvojenim međunarodnim propisima; predstavlja RH u radnim tijelima Europske komisije i Vijeća EU, kao i u radu institucija na paneuropskom ili svjetskom nivou te surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata iz područja zaštite šuma i genetskih resursa; prati i analizira te koordinira rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni izvještajno-prognozni poslovi, poslovi zaštite šuma od požara i stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u radu međunarodnih institucija te surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata; sudjeluje u izradi izvješća sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obvezama RH iz područja zaštite šuma i genetskih resursa; prati i provodi analizu i ocjenu zdravstvenog stanja šumskih ekosustava i predlaže mjere zaštite i očuvanja istih; surađuje te razmjenjuje informacije iz područja zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala sa stručnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama te ostalim upravnim tijelima i drugim institucijama nadležnim za poslove zaštite šuma, biljnog zdravstva i šumskog reprodukcijskog materijala; predlaže osnivanje i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz područje zaštite šuma i šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u izradi programa i dokumenata vezanih uz zaštitu šuma; vodi propisane upisnike, registre i evidencije iz područja šumskog reprodukcijskog materijala, šumskih požara i oštećenosti šuma uslijed atmosferskih onečišćenja i drugih čimbenika; izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; sudjeluje u odobravanju programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektima; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje stručna mišljenja, upute i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim državnim tijelima; obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora sukladno odredbama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2. Sektor lovstva

Članak 172.

Sektor lovstva provodi i nadzire provedbu zakona, propisa i drugih akata iz područja lovstva; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; provodi postupke koje prethode sklapanju ugovora iz djelokruga Sektora; priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva RH i drugih javnopravnih tijela; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj lovstva, kontrolira i prati izvršenje financijskih poslova sukladno zakonu kojim je uređeno područje lovstva, prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktiva EU; provodi upravni nadzor u okviru svoje nadležnosti i koordinira rad regionalne samouprave u lovstvu; prati stanje u području lovstva te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; prati i koordinira rad stručnih povjerenstava i komisija iz područja lovstva; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje stručna mišljenja i upute te objašnjenja o načinu provedbe propisa; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru lovstva, ustrojavaju se:

11.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači

11.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva.

11.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači

Članak 173.

Služba za gospodarenje s lovištima i divljači provodi i prati provedbu zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarenje s lovištima i divljači; provodi postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta te daje prethodnu suglasnost u postupku ustanovljenja privatnih i zajedničkih lovišta; sudjeluje u izrađivanju i usklađenju ugovora o davanju prava lova na državnim lovištima; prati provedbu izvršavanja prava lova u lovištima RH; izrađuje prijedloge za raskid ugovora o pravu lova na državnim i zajedničkim lovištima; provodi postupak odobravanja lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači i njihovih revizija; prati stanje u lovstvu te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; provodi upravni nadzor iz svoga djelokruga i koordinira rad regionalne samouprave u lovstvu; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; prati i koordinira rad stručnih povjerenstava i komisija iz područja lovstva; sudjeluje u pripremi i prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktive EU; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; izrađuje stručne upute, mišljenja i odgovore; daje stručna mišljenja i očitovanja o načinu provedbe propisa; daje stručne upute i pruža pomoć zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva

Članak 174.

Služba za praćenje i razvoj lovstva provodi i prati provedbu zakona, propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; sudjeluje u izradi strateških planova; prati uplate i rasporede godišnjih naknada i lovozakupnina u državnim lovištima i ispunjavanja obveza u pogledu osiguravanja sredstava za provedbu ugovora o pravu lova u državnim lovištima te surađuje s tijelima regionalne samouprave oko provedbe naplate u zajedničkim lovištima; provodi javne natječaje za davanje prava lova na državnim lovištima; provodi postupke sufinanciranja u području lovstva; obavlja upravne i stručne poslove iz područja lovstva i poslove vezane uz planiranje i pripremu, praćenje i ažuriranje te izvršavanje proračuna iz područja lovstva; sudjeluje u vođenju evidencija, statistika i iskaza iz područja gospodarenja i lovstva općenito; sudjeluje u izradi plana i provedbe sufinanciranja iz područja lovstva; vodi Središnju lovnu evidenciju (SLE); utvrđuje način prikupljanja, sistematiziranja i čuvanja podataka; prati stanje i utvrđuje razvoj namjenske programske opreme; sudjeluje u izradi registra ustrojenih pri drugim državnim tijelima i institucijama; prati stanje u lovstvu te usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja; sudjeluje u pripremi i prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i direktive EU; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja lovstva; surađuje sa domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva; provodi upravni nadzor iz svoga djelokruga; daje stručne upute i pruža pomoć pravnim i fizičkim osobama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja

Članak 175.

Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja: proizvodnje proizvoda od slame i pleterskih materijala i proizvodnje namještaja; predlaže i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i drugih dokumenata iz svoga djelokruga te prati njihovo izvršenje; ispunjava obvezu daljnjeg preuzimanja pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo iz svoga djelokruga; provodi mjere za usklađivanje razvoja djelatnosti s razvojnim planovima EU; izrađuje strateške i operativne dokumente namijenjene jačanju konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; potiče razvoj novih proizvoda kroz uporabu dizajna i inovacija te potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda djelatnosti; sudjeluje u realizaciji razvojnih mjera iz područja ruralnog razvoja; predlaže strategiju razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja te programe i mjere za njezinu provedbu sukladno načelima konkurentnosti i održivog razvoja; uspostavlja i ažurira jedinstvenu bazu podataka iz područja prerade drva i proizvodnje namještaja; osigurava institucionalni okvir za održivi rast i razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja; potiče uporabu biomase kao obnovljivog izvora energije; prati i analizira proizvodnju energenata na bazi drva te njihov utjecaj na energetski sektor u cijelosti; prati aktivnosti i projekte gospodarskih subjekata na području energetske učinkovitosti i zaštite okoliša (toplane, energane, kogeneracijska postrojenja na drvnu biomasu); predlaže i izrađuje operativne programe kojima se potiču investicijska ulaganja gospodarskih subjekata; pruža podršku investitorima prilikom realizacije investicijskih ulaganja; savjetuje pri izradi investicijskih projekata; sufinancira investicijske projekte gospodarskih subjekata i nadzire njihovu provedbu; sudjeluje u poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva; potiče provođenje održive i zelene javne nabave za grupu predmeta namještaj i proizvodi od drva; potiče i savjetuje u postupcima standardizacije i certifikacije proizvodnje; potiče i koordinira međusobnu suradnju gospodarskih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja, kao i njihovu suradnju sa subjektima vezanih djelatnosti; surađuje s domaćim i međunarodnim relevantnim institucijama i sektorskim udruženjima; organizira skupove, radionice i druge oblike informiranja iz područja gospodarstva prerade drva i proizvodnje namještaja; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije; prati i analizira domaće i međunarodno tržište proizvoda prerade drva i proizvodnje namještaja; sudjeluje u provedbi dražbe određenih drvnih sortimenata iz državnih šuma; primjenjuje zakonodavstvo u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, prometom drva i proizvoda od drva te surađuje s drugim nadležnim tijelima na suzbijanju takve trgovine i prometa; prati, nadzire i kontrolira obveze gospodarskih subjekata i trgovaca koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva, kao i rad vezanih nadzornih organizacija te o istom podnosi periodična i godišnja izvješća Europskoj komisiji; sudjeluje u postavljanju, provedbi i kontroli provedbe i provedbi modela raspodjele drvne sirovine iz državnih šuma na načelima održivosti, dostupnosti, dostatnosti, kvalitete i transparentnosti; potiče i sudjeluje u realizaciji interventnih mjera pomoći gospodarskim subjektima prerade drva i proizvodnje namještaja; pruža informacije o raspoloživim programima i fondovima EU te savjetuje gospodarske subjekte s ciljem kvalitetnijeg povlačenje financijskih sredstava; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute i izrađuje stručne podloge iz svoga djelokruga; surađuje s relevantnim institucijama, javnim poduzećima i drugim javnopravnim tijelima; izrađuje potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru za preradu drva i proizvodnju namještaja, ustrojavaju se:

11.3.1. Služba za preradu drva

11.3.2. Služba za proizvodnju namještaja.

11.3.1. Služba za preradu drva

Članak 176.

Služba za preradu drva predlaže mjere i aktivnosti za razvoj djelatnosti prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnju proizvoda od slame i pleterskih materijala; uspostavlja i ažurira jedinstvenu bazu podataka vezanih uz gospodarstvo prerade drva; sudjeluje u realizaciji razvojnih mjera iz područja ruralnog razvoja vezanih uz preradu drva; sudjeluje u postavljanju, provedbi i kontroli provedbe modela raspodjele drvne sirovine iz državnih šuma na načelima održivosti, dostupnosti, dostatnosti, kvalitete i transparentnosti; sudjeluje u provedbi dražbe određenih drvnih sortimenata iz državnih šuma; provodi EU propise u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, prometom drva i proizvoda od drva te surađuje s drugim nadležnim tijelima na suzbijanju takve trgovine i prometa; prati, nadzire i kontrolira obveze gospodarskih subjekata i trgovaca koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva, kao i rad vezanih nadzornih organizacija te o istom podnosi periodična i godišnja izvješća Europskoj komisiji; surađuje s upravnim tijelima trećih zemalja i Europskom komisijom radi osiguravanja zakonitosti na području prometa drvom i proizvodima od drva; surađuje s domaćim i međunarodnim relevantnim institucijama i sektorskim udruženjima; potiče i koordinira međusobnu suradnju gospodarskih subjekata prerade drva te suradnju s gospodarskim subjektima vezanih djelatnosti; prati i analizira domaće i međunarodno tržište proizvoda prerade drva; razvojnim aktivnostima potiče uporabu biomase kao obnovljivog izvora energije i proizvodnju energenata na bazi drva te uporabu okolišno prihvatljive tehnologije; predlaže i sudjeluje u izradi operativnih programa u dijelu poticanja investicijskih ulaganja u preradu drva kroz dodjelu bespovratnih sredstava te nadzire i kontrolira njihovo namjensko trošenje; osigurava institucionalni okvir za rast i razvoj prerade drva; predlaže i sudjeluje u izradi strateških dokumenata u dijelu koji se odnosi na razvoj prerade drva; u suradnji s drugim tijelima državne uprave predlaže mjere za provođenje održive i zelene javne nabave za grupu proizvoda od drva; daje i oduzima ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja proizvoda prerade drva u svrhu ocjene sukladnosti proizvoda; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svoga djelokruga; surađuje s relevantnim javnim poduzećima, institucijama i drugim javnopravnim tijelima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3.2. Služba za proizvodnju namještaja

Članak 177.

Služba za proizvodnju namještaja predlaže mjere i aktivnosti za razvoj djelatnosti proizvodnje namještaja; stvara institucionalni okvir za održivi rast i razvoj proizvodnje namještaja; predlaže i sudjeluje u izradi operativnih programa u dijelu poticanja investicijskih ulaganja u proizvodnju namještaja kroz dodjelu bespovratnih sredstava te nadzire i kontrolira njihovo namjensko trošenje; predlaže i izrađuje strateške dokumente razvoja dizajna i potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda djelatnosti te programe i mjere za njihovu provedbu; uspostavlja i ažurira jedinstvenu bazu podataka vezanu uz gospodarstvo proizvodnje namještaja; prati i analizira domaće i međunarodno tržište grupe proizvoda namještaj; sudjeluje u postavljanju, provedbi i kontroli provedbe modela raspodjele drvne sirovine iz državnih šuma na načelima održivosti, dostupnosti, dostatnosti, kvalitete i transparentnosti; sudjeluje u nadzoru i kontroli obveze gospodarskih subjekata, trgovaca i nadzornih organizacija u dijelu koji se odnosi na stavljanje u promet namještaja kao jednog iz grupe proizvoda od drva; predlaže mjere za razvoj novih proizvoda kroz uporabu dizajna i inovativnosti te potiče stvaranje robne marke i zaštitnog znaka proizvoda djelatnosti; identificira i predlaže mjere za uklanjanje prepreka razvoju proizvodnje namještaja; identificira i potiče investicijska ulaganja gospodarskih subjekata s ciljem povećanja konkurentnosti proizvodnje namještaja; radi na povezivanju gospodarskih subjekata iz proizvodnje namještaja i prerade drva, kao povezanih djelatnosti u lancu stvaranja proizvoda; radi na povezivanju gospodarskih subjekata i dizajnerske zajednice; provodi aktivnosti kojima se potiče povezivanje gospodarskih subjekata radi razvoja zajedničkih proizvoda, zajedničkog marketinga i nastupa na tržištu; predlaže mjere specijalizacije proizvođača; predlaže i provodi aktivnosti s ciljem smanjivanja udjela neformalnog gospodarstva; obavlja stručne poslove u vezi s usmjeravanjem subjekata prema implementaciji i certificiranju sustava kvalitete; predlaže mjere kojima se potiče unaprjeđenje kvalitete proizvoda i procesa proizvodnje; pruža informacije i pomoć gospodarskim subjektima za uspješno povlačenje sredstva iz raspoloživih fondova i programa EU; sudjeluje u organizaciji međunarodnih sajmova i izložbi namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije; sudjeluje u organizaciji i sufinancira nastupe proizvođača na domaćim i međunarodnim stručnim sajmovima i izložbama; u suradnji s drugim tijelima državne uprave predlaže mjere za provođenje održive i zelene javne nabave za grupu proizvoda namještaj; predlaže standarde opremanja javnih i društvenih prostora; daje stručna mišljenja, upute i ocjene iz svoga djelokruga; podnosi potrebna izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4. Sektor šumarske i lovne inspekcije

Članak 178.

Sektor šumarske i lovne inspekcije obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području šumarstva i lovstva nad uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere propisane zakonima i drugim propisima iz navedenih područja; rješava u inspekcijskom postupku upravne stvari, obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi; obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja; priprema izvješća s prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja; priprema mišljenja u vezi s primjenom propisa u provođenju inspekcijskog nadzora; obavlja poslove po zahtjevu Državnog odvjetništva RH i sudskih tijela; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz svoga djelokruga; priprema i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave u slučajevima povrede propisa utvrđenih u nadzoru koji provode inspekcije Sektora;, daje stručna mišljenja, upute u vezi s primjenom propis; izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz područja šumarstva i lovstva; osigurava podatke o nadzoru koji provode inspekcije Sektora; zastupa Ministarstvo u prekršajnim postupcima; priprema odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata u odnosu na postupanje inspekcije;, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Sektoru šumarske i lovne inspekcije, ustrojavaju se:

11.4.1. Služba šumarske inspekcije

11.4.2. Služba lovne inspekcije.

11.4.1. Služba šumarske inspekcije

Članak 179.

Služba šumarske inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijala, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, osim šumskoga bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala koji se unose iz trećih zemalja, prevoze ili izvoze, genetski modificiranih organizama, priznavanje svojti šumskog drveća i grmlja; nadzire gospodarenje šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja; usklađenost osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja; gospodarenje zaštitnim šumama i šumama posebne namjene; provedbu šumskogospodarskih planova; obavljanje šumarskih radova; šumsku infrastrukturu; mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva; promet drva i drugih šumskih proizvoda; radove biološke obnove i iskorištavanja šuma; zdravstveno stanje šuma i šumskih proizvoda; provedbu radova zaštite šuma; zaštitu šuma od požara; klasifikaciju drvnih sortimenata; šumski reprodukcijski materijal; šumske rasadnike, šumske sjemenske objekte i drugo u granicama propisane nadležnosti; organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove unaprjeđenja rada šumarske inspekcije, odnosno usklađuje, pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa šumarskim inspektorima, priprema i provodi izvršenja rješenja inspekcije, prati provedbu zakona i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom te nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja šumarstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja šumarstva; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije, izrađuje upute i postupke za rad inspektora u provedbi nadzora te izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama; obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga šumarske inspekcije te izrađuje objašnjenja na upite i odgovore na predstavke; nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori; priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora; surađuje s pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi; provodi kontrolno-instruktivni nadzor primjene propisa iz područja šumarstva: sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo; provodi inspekcijski nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte nadziranih subjekata, utvrđivanjem zakonitosti poslovanja, pregledom poslovne dokumentacije te provedbom drugih mjera i radnji kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadziranih subjekata i uzimanjem uzoraka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelZa obavljanje poslova u Službi šumarske inspekcije, ustrojavaju se:

11.4.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije

11.4.1.2. Odjel – područna jedinica šumarske inspekcije Kutina

11.4.1.3. Odjel – područna jedinica šumarske inspekcije Zagreb.

11.4.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije

Članak 180.

Odjel državne šumarske inspekcije nadzire primjenu propisa iz svoga djelokruga, obavljanjem poslova šumarske inspekcije koje podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja, gospodarenja zaštitnim šumama i šumama posebne namjene, poduzimanje mjera preventivne zaštite šuma propisane Osnovom područja, usklađenosti osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja, namjenskog korištenja sredstava naknade za prenesena ili ograničena prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta; po potrebi provodi nadzor iz djelokruga Odjela šumarske inspekcije te kontrolni i instruktivni nadzor; rješava o upravnim stvarima iz svoga djelokruga u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz svoga djelokruga; planira, organizira, prati i analizira rad državnih šumarskih inspektora; vodi propisane očevidnike i evidencije; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja šumarstva; surađuje s Državnim odvjetništvom RH u vezi pokrenutih kaznenih postupaka, sudbenim i drugim tijelima državne uprave te jedinicama područne (regionalne) samouprave; priprema i obavlja poslove u vezi akata za koje su pokrenuti upravni sporovi; daje stručna mišljenja o primjeni propisa te sudjeluje u pripremi stručnog usavršavanja, uputa i postupaka u radu inspektora te odgovora na podneske građana i drugih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4.1.2. i 11.4.1.3. Odjeli – područne jedinice šumarske inspekcije Kutina i Zagreb

Članak 181.

Odjeli – područne jedinice šumarske inspekcije Kutina i Zagreb obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijalu, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, osim šumskoga bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala koji se unose iz trećih zemalja, prevoze ili izvoze, područje genetski modificiranih organizama, priznavanja svojti šumskog drveća i grmlja; nadziru primjenu propisa iz svoga djelokruga obavljanjem poslova šumarske inspekcije u ispostavama; rješavaju o upravnim stvarima iz svoga djelokruga u prvom stupnju; u ispostavama provode inspekcijski nadzor nad izvršavanjem šumskogospodarskih planova, obavljanjem šumarskih radova, šumarske infrastrukture, mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva, transporta drva i drugih šumskih proizvoda, provođenjem radova zaštite šuma, zaštite šuma od požara, klasifikacije drvnih sortimenata, šumskog reprodukcijskog materijala, šumarskih rasadnika, šumskih sjemenskih objekata, uzimanja uzoraka; planiraju, organiziraju, prate i analiziraju rad šumarskih inspektora u ispostavama; daju stručna mišljenja i upute šumarskim inspektorima u ispostavama; surađuju s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vode propisane očevidnike i evidencije, te obavljaju i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju šumarski inspektori u okviru pojedinog Odjela – područne jedinice šumarske inspekcije.

11.4.1.2. Odjel – područna jedinica šumarske inspekcije Kutina obuhvaća područje Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, sa sjedištem u Kutini.

U Odjelu – područna jedinica šumarske inspekcije Kutina, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Bjelovar

Ispostava Čakovec

Ispostava Krapina

Ispostava Križevci

Ispostava Našice

Ispostava Osijek

Ispostava Požega

Ispostava Sisak

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Vinkovci

Ispostava Županja.

11.4.1.3. Odjel – područna jedinica šumarske inspekcije Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, sa sjedištem u Zagrebu.

U Odjelu – područna jedinica šumarske inspekcije Zagreb, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Delnice

Ispostava Gospić

Ispostava Jastrebarsko

Ispostava Makarska

Ispostava Ogulin

Ispostava Rijeka

Ispostava Zadar

Ispostava Zagreb.

11.4.2. Služba lovne inspekcije

Članak 182.

Služba lovne inspekcije obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje lovstva i njima pripadajućim podzakonskim aktima i drugim propisima koji uređuju postupanje s divljači te nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju zakona kojim se uređuje područje lovstva; nadzire provedbu lovnogospodarskih planova i drugo; organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa; obavlja poslove unaprjeđenja rada lovne inspekcije, odnosno usklađuje, pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa lovnim inspektorima; priprema i provodi izvršenja rješenja inspekcije; prati provedbu zakona i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom te nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja lovstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja lovstva te postupanja s divljači; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije; izrađuje upute i postupke za rad inspektora u provedbi nadzora; izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama; obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga lovne inspekcije te izrađuje objašnjenja na upite i odgovore na predstavke; nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori; priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora; obavlja poslove u vezi s aktima za koje su pokrenuti upravni sporovi; surađuje s pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; provodi kontrolno-instruktivni nadzor primjene propisa iz područja lovstva te postupanja s divljači te sudjeluje u upravnim nadzorima koje provodi Ministarstvo; obavještava davatelje prava lova o poduzetim mjerama prema lovoovlaštenicima; provodi inspekcijski nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte nadziranih subjekata, utvrđivanjem zakonitosti poslovanja, pregledom poslovne dokumentacije te provedbom drugih mjera i radnji kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadziranih subjekata i uzimanjem uzoraka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova u Službi lovne inspekcije, ustrojavaju se:

11.4.2.1. Odjel državne lovne inspekcije

11.4.2.2. Odjel – područne jedinice lovne inspekcije Koprivnica

11.4.2.3. Odjel – područne jedinice lovne inspekcije Karlovac.

11.4.2.1. Odjel državne lovne inspekcije

Članak 183.

Odjel državne lovne inspekcije nadzire primjenu propisa iz svoga djelokruga obavljanjem poslova lovne inspekcije u državnim lovištima koji podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora u državnim lovištima i zemljištima izvan lovišta na kojima je posebnim propisima dopušten lov, nadzora provedbe posebnog programa znanstveno-istraživačkih i znanstveno-nastavnih ustanova i nadzora nad provedbom ratificiranih međunarodnih ugovora i konvencija iz područja lova; rješava o upravnim stvarima iz svoga djelokruga u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz svoga djelokruga rada; po potrebi provodi nadzor u privatnim i zajedničkim lovištima te kontrolno-instruktivni nadzor; planira, organizira, prati i analizira rad državnih lovnih inspektora; surađuje s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; priprema i obavlja poslove u vezi akata za koje su pokrenuti upravni sporovi; vodi propisane očevidnike i evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4.2.2. i 11.4.2.3. Odjeli – područne jedinice lovne inspekcije Koprivnica i Karlovac

Članak 184.

Odjeli – područne jedinice lovne inspekcije Koprivnica i Karlovac obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuje područje lovstva i podzakonskim aktima i drugim propisima koji uređuju postupanje s divljači te nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba; obavljaju poslova lovne inspekcije u ispostavama koji podrazumijevaju provedbu inspekcijskog nadzora izvršavanja lovnogospodarskih planova, provedbu inspekcijskog nadzora gospodarenja u privatnim i zajedničkim lovištima te po potrebi provedbu inspekcijskog nadzora u državnim lovištima; rješavaju o upravnim stvarima iz svoga djelokruga u prvom stupnju; planiraju, organiziraju, prate i analiziraju rad lovnih inspektora u ispostavama; daju stručna mišljenja i upute lovnim inspektorima u ispostavama; surađuju s policijom i pravosuđem te drugim inspekcijama i nadležnim tijelima državne uprave; vode propisane očevidnike i evidencije, te obavljaju i druge poslove iz svoga djelokruga.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju lovni inspektori u okviru pojedinog Odjela – Područnih jedinica lovne inspekcije.

11.4.2.2. Odjel – područna jedinica lovne inspekcije Koprivnica obuhvaća područje Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, sa sjedištem u Koprivnici.

U Odjelu – područnoj jedinici lovne inspekcije Koprivnica, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Daruvar

Ispostava Đakovo

Ispostava Krapina

Ispostava Osijek

Ispostava Vukovar.

11.4.2.3. Odjel – područna jedinica lovne inspekcije Karlovac obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, sa sjedištem u Karlovcu.

U Odjelu – područna jedinica lovne inspekcije Karlovac, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Gospić

Ispostava Rovinj

Ispostava Sinj

Ispostava Split

Ispostava Šibenik

Ispostava Zadar

Ispostava Zagreb.

12. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 185.

Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju obavlja poslove koordiniranja i sudjelovanja u izradi temeljnih propisa u poljoprivredi te ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi; prikupljanja i organiziranja statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga poljoprivrede, prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta; analize i primjene FADN podataka, analize vezane uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava, izrade proizvodno-potrošne bilance poljoprivrednih proizvoda i druge analize; analizira poljoprivredne politike koje se predlažu na razini međunarodnih organizacija te provedbu poljoprivrednih politika u Hrvatskoj i u drugim državama, koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz članstvo RH u EU; promiče međunarodnu suradnju i koordinira sudjelovanje RH u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) i Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); koordinira programe pomoći namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju, ustrojava se:

12.1. Sektor za poljoprivrednu politiku

12.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju.

12.1. Sektor za poljoprivrednu politiku

Članak 186.

Sektor za poljoprivrednu politiku obavlja poslove koordiniranja i sudjelovanja u izradi temeljnih propisa u poljoprivredi te ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi, praćenja stanja u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika te u području porezne politike vezane uz poljoprivredu, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao tradicionalnom organizacijskom obliku obavljanja poljoprivredne proizvodnje te u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u djelokrugu Ministarstva, a koji se tiču prava i obveza što proizlaze iz pojedinih organizacijskih oblika poljoprivrednih gospodarstava, prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga poljoprivrede, prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te pripremanja izvješća o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije; Sektor obavlja poslove analize učinkovitosti mjera poljoprivredne politike, analize i primjene FADN podataka, obavlja poslove koordinacije i organizacije FADN istraživanja, koordiniranja i sudjelovanja u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), analize vezane uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava, izrade proizvodno-potrošne bilance poljoprivrednih proizvoda, koeficijente standardne ekonomske veličine poljoprivrednih proizvoda, kalkulacije troškova proizvodnje, sektorske analize, analize cijena poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednih inputa, analize proizvodnje, strukture i dohotka poljoprivredne djelatnosti, analize vanjsko-trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; koordinira i izrađuje godišnje izvješća o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), te obavlja poslove administrativne podrške radu Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za poljoprivrednu politiku, ustrojavaju se:

12.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave

12.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize.

12.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave

Članak 187.

Služba za poljoprivredno-informacijske sustave obavlja poslove prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga poljoprivrede, prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te pripremanja izvješća o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije, koordiniranja i sudjelovanja u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje; Služba upravlja FADN mrežnom stranicom, izradom plana odabira (selekcijski plan) poljoprivrednih gospodarstava u reprezentativni uzorak za FADN istraživanja koji dostavlja Europskoj komisiji, obavlja poslove kontrole, obrade i verifikacije prikupljenih podataka, izrađuje izvješća za EU i nacionalne potrebe, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na FADN, koordinira rad tijela uključenih u FADN sustav, prati EU zakonodavstvo u području FADN-a i tipologije poljoprivrednih gospodarstava u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU te koordinira rad Nacionalnog odbora za FADN, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za poljoprivredno-informacijske sustave, ustrojavaju se:

12.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi

12.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN).

12.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi

Članak 188.

Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, administrativne kontrole i kontrole na terenu te izvješćivanja za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije, upravlja i ažurira Tržišno cjenovno informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP); propisuje metodologiju prikupljanja i obrade podataka, unaprjeđuje sustav prikupljanja i obrade podataka i izvješćivanja o cijenama, prati zakonodavstvo EU u području cjenovnog izvješćivanja, usklađuje sustav praćenja i izvješćivanja o cijenama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa kako je propisano propisima u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU, te surađuje s međunarodnim tržišnim cjenovnim informacijskim sustavima u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

Članak 189.

Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) koordinira i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) te daje prijedloge za njihovo unaprjeđenje, koordinira rad tijela uključenih u FADN sustav, prati zakonodavstvo EU u području FADN-a i tipologije poljoprivrednih gospodarstava u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU, koordinira rad Nacionalnog odbora za FADN, izrađuje plan odabira (selekcijski plan) poljoprivrednih gospodarstava u reprezentativni uzorak za FADN istraživanje koji dostavlja Europskoj komisiji, izrađuje plan organizacije i provedbe FADN istraživanja, izrađuje obrasce i upute za prikupljanje podataka u FADN istraživanju, obavlja poslove koordinacije i organizacije FADN istraživanja, obavlja kontrolu, obradu i verifikaciju prikupljenih podataka, upravlja bazom FADN podataka i FADN mrežnom stranicom, izračunava i objavljuje standardne rezultate FADN istraživanja, izrađuje izvješća za EU i nacionalne potrebe, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i Vijeća EU u dijelu koji se odnosi na FADN; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize

Članak 190.

Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize obavlja poslove koordiniranja i sudjelovanja u zakonu o poljoprivredi i ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede i poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi, praćenja stanja u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika te u području porezne politike vezane uz poljoprivredu, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao tradicionalnom organizacijskom obliku obavljanja poljoprivredne proizvodnje te u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u djelokrugu Ministarstva, a koji se tiču prava i obveza što proizlaze iz pojedinih organizacijskih oblika poljoprivrednih gospodarstava; analizira prijedloge Europske komisije koji utječu na mjere zajedničke poljoprivredne politike i priprema odgovarajuće podloge; analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama obavlja poslove analiza učinkovitosti mjera poljoprivredne politike, analize i primjena FADN podataka, analiza vezanih uz domaću poljoprivrednu proizvodnju, strukturu i dohodak poljoprivrednih gospodarstava, izrade proizvodno-potrošne bilance poljoprivrednih proizvoda i koeficijente standardne ekonomske veličine poljoprivrednih proizvoda, izrade kalkulacija troškova proizvodnje i sektorske analize, izrade analiza cijena poljoprivrednih proizvoda, sudjelovanja u izradi strateških i programskih dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvitka, čiji je predlagač Ministarstvo, sudjelovanja u izradi strateških dokumenata vezanih uz gospodarski i socijalni razvoj RH, čiji su predlagači druga tijela državne uprave, analizira trgovinsku razmjenu s državama članicama EU i drugim državama; koordinira i izrađuje godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), obavlja poslove administrativne podrške radu Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize, ustrojavaju se:

12.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi

12.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika.

12.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi

Članak 191.

Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi obavlja poslove analiza učinkovitosti mjera poljoprivredne politike, analiza i primjena FADN podataka, analiza dohotka poljoprivrednih gospodarstava, ocjene gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje, izračuna proizvodno-potrošne bilance i koeficijente standardne ekonomske veličine proizvoda poljoprivredne proizvodnje za nacionalne i EU potrebe, obavlja kalkulacije troškova proizvodnje, izrade sektorskih analiza, analiza cijena poljoprivrednih proizvoda, obavlja poslove izrade analiza proizvodnje, strukture i dohotka domaće poljoprivredne djelatnosti, sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivrednih proizvoda, izrađuje analize vanjsko-trgovinske razmjene, priprema analitičke podloge za potrebe izrade strateških i programskih dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja, čiji je predlagač Ministarstvo, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz gospodarski i socijalni razvoj RH, čiji su predlagači druga tijela državne uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika

Članak 192.

Odjel za analizu poljoprivrednih politika obavlja poslove koordiniranja i sudjelovanja u izradi zakona o poljoprvredi i ostalih strateških dokumenata iz djelokruga poljoprivrede, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa koji se odnose na rad javnih službi iz područja poljoprivrede i poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti te rad interesnih organizacija poljoprivrednika čije je djelovanje/osnivanje propisano u zakonu o poljoprivredi, praćenja stanja u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika te u području porezne politike vezane uz poljoprivredu, koordiniranja i sudjelovanja u izradi propisa o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao tradicionalnom organizacijskom obliku obavljanja poljoprivredne proizvodnje te u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u djelokrugu Ministarstva, a koji se tiču prava i obveza što proizlaze iz pojedinih organizacijskih oblika poljoprivrednih gospodarstava; analizira prijedloge Europske komisije koji utječu na mjere zajedničke poljoprivredne politike i priprema odgovarajuće podloge; analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama; koordinira i izrađuje godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće), sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih uz razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja, a čiji je predlagač Ministarstvo, predlaže područja od interesa za istraživanja u poljoprivredi i uvjete za ostvarenje sredstava potpore za njihovu provedbu te daje administrativnu podršku radu Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju

Članak 193.

Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju koordinira aktivnosti Ministarstva vezane uz članstvo RH u EU, prvenstveno u izradi nacionalnih stajališta iz nadležnosti Ministarstva i sudjelovanju predstavnika Ministarstva u radu tijela Vijeća EU i Europske komisije; koordinira poslove vezane uz preuzimanje i provedbu zakonodavstva EU i postupke vezane uz povredu prava EU; promiče međunarodnu suradnju i koordinira sudjelovanje RH u radu međunarodnih organizacija u području poljoprivrede; organizira sudjelovanje Ministarstva na međunarodnim manifestacijama; sudjeluje u izradi stajališta koja se odnose na trgovinsku politiku EU u područjima iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) i Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); analizira poljoprivredne politike koje se predlažu na razini međunarodnih organizacija te provedbu poljoprivrednih politika u Hrvatskoj i u drugim državama; koordinira programe pomoći namijenjene jačanju institucionalnih kapaciteta, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za EU poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se:

12.2.1. Služba za EU poslove

12.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose.

12.2.1. Služba za EU poslove

Članak 194.

Služba za EU poslove koordinira aktivnosti koje se odnose na definiranje i predstavljanje stajališta RH te sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu tijela EU (Vijeća i Europske komisije) u područjima iz djelokruga Ministarstva; koordinira izradu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata RH za sastanke Vijeća EU za poljoprivredu i ribarstvo te za ostale formacije Vijeća; koordinira izradu stajališta i za sastanke radnih tijela Vijeća – Posebnog odbora za poljoprivredu i Odbora zamjenika stalnih predstavnika vlada država članica pri EU (u daljnjem tekstu: COREPER I.) u područjima iz nadležnosti Ministarstva; surađuje sa Stalnim predstavništvom RH pri EU, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova kao središnjim tijelom nadležnim za koordinaciju EU poslova na razini državne uprave, te drugim tijelima državne uprave i institucijama u europskim pitanjima iz područja u nadležnosti Ministarstva; surađuje s Hrvatskim saborom sukladno odredbama Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima; prati rad Europskog parlamenta u dijelu koji se odnosi na zakonodavstvo iz područja u nadležnosti Ministarstva i surađuje s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu; izrađuje dokumente o EU pitanjima iz područja u nadležnosti Ministarstva za potrebe sjednica Vlade Republike Hrvatske i njezinih radnih tijela, prvenstveno Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava, a u skladu s procedurama Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove; provodi aktivnosti vezane uz EU program namijenjen jačanju institucionalnih kapaciteta (IPA – I. komponenta); provodi aktivnosti vezane uz pružanje pomoći drugim zemljama koje se financiraju sredstvima EU; koordinira poslove vezane uz preuzimanje i provedbu zakonodavstva EU; koordinira aktivnosti Ministarstva u predmetima koji se odnose na postupke pokrenute zbog povrede prava EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za EU poslove, ustrojavaju se:

12.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju

12.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći.

12.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju

Članak 195.

Odjel za EU koordinaciju koordinira aktivnosti koje se odnose na definiranje i predstavljanje stajališta RH te sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radu tijela EU (Vijeća i Europske komisije) u područjima iz nadležnosti Ministarstva; za zakonodavne prijedloge u nadležnosti Ministarstva koordinira izradu prijedloga stajališta i drugih dokumenata za sastanke različitih formacija Vijeća EU, a prvenstveno za Vijeće ministara za poljoprivredu i ribarstvo, kao i stajališta za potrebe sudjelovanja hrvatskih predstavnika na sastancima radnih tijela Vijeća – Posebnog odbora za poljoprivredu i COREPER-a I. te pojedinih radnih skupina, prvenstveno radne skupine za koordinaciju FAO-a; koordinira poslove koji se odnose na izradu okvirnih stajališta u vezi zakonodavnih prijedloga iz nadležnosti radnih skupina Vijeća koje djeluju u okviru COREPER-a, a odnose se na područja u nadležnosti Ministarstva; izrađuje podloge i organizira sjednice EU kolegija radi potvrđivanja stajališta RH na razini Ministarstva, a za potrebe sudjelovanja hrvatskih predstavnika na sastancima koji se održavaju u okviru Vijeća i Europske komisije; prati i koordinira određivanje prioriteta, odnosno područja od posebnog interesa za RH iz nadležnosti Ministarstva koji proizlaze iz godišnjih programa rada Europske komisije i programa rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU, koordinira poslove u okviru priprema za hrvatsko predsjedanje Vijećem EU u tijelima iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u aktivnostima RH u okviru radnih tijela Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) i Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO); na razini Ministarstva djeluje kao kontakt točka za primanje i distribuciju dokumenata EU; surađuje sa Stalnim predstavništvom RH pri EU i veleposlanstvima država članica u EU pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; prati rad Europskog parlamenta te surađuje s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu u pitanjima koja su od interesa RH a odnose se na područja u nadležnosti Ministarstva; surađuje također i s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te sudjeluje u radu Međuresorne radne skupine za europske poslove; priprema dokumente o EU pitanjima iz područja u nadležnosti Ministarstva za potrebe sjednica Vlade Republike Hrvatske i njezinih radnih tijela, prvenstveno Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava; surađuje s Hrvatskim saborom sukladno odredbama Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove; prikuplja podatke, dokumente i informacije o različitim EU pitanjima te na temelju toga izrađuje podloge, vodi potrebne evidencije i distribuira informacije drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći

Članak 196.

Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći koordinira izradu i prati provedbu godišnjih Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU iz djelokruga Ministarstva; prati izvršenje obveza pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva predviđenih Programom te izrađuje odgovarajuća izvješća za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Vlade Republike Hrvatske i njezinih radnih tijela; pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Ministarstva tijekom procesa preuzimanja i provedbe pravne stečevine EU; koordinira aktivnosti Ministarstva u okviru postupaka iz nadležnosti Ministarstva pokrenutih protiv RH zbog povrede prava EU te prati tijek tih postupaka; pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi odgovora, obrazloženja i očitovanja prema Europskoj komisiji u ime RH u okviru EU pilot predmeta, pred-sudskih i sudskih postupaka koji se odnose na povredu pravne stečevine iz područja u nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u radu Stručne skupine za pravna pitanja osnovanoj pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; obavlja poslove prema središnjoj kontaktnoj točki za mehanizme EU (TRIS, SOLVIT, REFIT platforma, PCP); surađuje s korisnicima projekata i drugim nadležnim tijelima na poslovima vezanima uz projekte financirane sredstvima EU (IPA – I. komponenta); prikuplja i usklađuje podatke po pojedinom projektu vezano uz procese praćenja održivosti projekata u sklopu prve komponente programa IPA, zatvaranja godišnjih pretpristupnih programa, međuplaćanja po godišnjem programu iz prve komponente programa IPA te osigurava podatke za pripremu polugodišnjih, godišnjih i ad hoc izvješća o projektima financiranima iz prve komponente programa IPA; koordinira i sudjeluje u pripremi dokumentacije za revizije, kontrole na terenu i evaluacije projekata financiranih iz prve komponente programa IPA; koordinira poslove vezane uz pružanje pomoći koju Ministarstvo osigurava drugim zemljama u okviru projekata financiranih sredstvima EU, uključujući pripremu i provedbu tih projekata; surađuje s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova u svojstvu kontakt točke za Twinning-out i TAIEX projekte; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Ministarstva, kao i institucija u nadležnosti Ministarstva, uključenih u pripremu i provedbu projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose

Članak 197.

Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose vodi poslove bilateralne i multilateralne suradnje; predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unapređenje; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; predlaže aktivnosti i sudjeluje u radu regionalnih i drugih međunarodnih organizacija, inicijativa i udruženja; prima, prosljeđuje i obrađuje materijale te sudjeluje u pripremi odgovora i mišljenja za međunarodne organizacije; organizira međunarodne konferencije na visokoj razini te međunarodne skupove, sastanke, posjete, odnosno sudjeluje u njihovoj pripremi i radu; redovito surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima državne uprave unutar RH i inozemstva, veleposlanstvima, konzularnim predstavništvima i predstavnicima javnog i privatnog sektora, osobito u pripremi stručnih podloga; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih gospodarskih odbora koji uključuju poljoprivredu; potiče dvostranu suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; prati i analizira suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; sudjeluje u pripremi sastanaka na ministarskoj razini; priprema podloge i informacije o poljoprivrednoj suradnji za ministarske sastanke; priprema podloge i stajališta te sudjeluje u radu radne skupine Vijeća EU za robe (PROBA); prati aktivnosti politike razvojne pomoći stranim zemljama; priprema i koordinira provedbu projekata financiranih iz međunarodnih zajmova, donacija i tehničke pomoći od strane međunarodnih institucija i država; sudjeluje u promotivnim djelatnostima i predstavljanju RH na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima iz djelokruga Ministarstva; organizira domaće i inozemne konferencije te studijske posjete u RH i inozemstvu; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava RH; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice te o njima redovno vodi bilješke; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja poljoprivrede; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje; koordinira izradu stajališta u vezi međunarodnih trgovinskih sporazuma EU u području poljoprivrede i ribarstva; prati trgovinske zaštitne mehanizme u poljoprivredi u skladu s pravilima zajedničke trgovinske politike EU i WTO-a te obvezama iz međunarodnih trgovinskih sporazuma; priprema stajališta koja se odnose na međunarodnu trgovinu u područjima iz nadležnosti Ministarstva za potrebe različitih tijela Vijeća EU, za sklapanje bilateralnih i regionalnih trgovinskih ugovora između EU i trećih zemalja te WTO multilateralnih trgovinskih pregovora; sudjeluje u aktivnostima koje proizlaze iz pristupanja RH OECD-u; koordinira izradu WTO notifikacija iz područja poljoprivrede; koordinira izradu prijedloga stajališta i informacija za potrebe radnih tijela i skupina OECD-a; analizira prijedloge Europske komisije koji utječu na mjere zajedničke poljoprivredne politike i priprema odgovarajuće podloge; analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama; analizira trgovinsku razmjenu s državama članicama EU i drugim državama, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose, ustrojavaju se:

12.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju

12.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose.

12.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju

Članak 198.

Odjel za međunarodnu suradnju vodi poslove bilateralne i multilateralne suradnje te predlaže politiku njihovog razvoja i mjere za njihovo unaprjeđenje; prati i analizira suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; prati aktivnosti politike razvojne pomoći stranim zemljama; sudjeluje u promotivnim djelatnostima Ministarstva i predstavljanju RH na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima iz djelokruga Ministarstva; organizira domaće i inozemne konferencije; prati i analizira aktivnosti međunarodnih organizacija; koordinira i sudjeluje u aktivnostima RH u okviru Odbora za planiranje hrane i poljoprivredu Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora – NATO, Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu – FAO i ostalih organizacija unutar UN-a; koordinira i prati rad RH u specijaliziranim međunarodnim organizacijama iz područja vinarstva, sjemenarstva, stočarstva, genetskih resursa, šumarstva, ribarstva i drugo; sudjeluje i priprema stajališta za radnu skupinu Vijeća EU za robe (PROBA); prati rad Inicijative Kina + 16; prati aktivnosti politike razvojne pomoći stranim zemljama; provodi postupak učlanjivanja RH u međunarodne organizacije u područjima iz nadležnosti Ministarstva; priprema izvješća o radu na području poslovanja s međunarodnim organizacijama; prati susrete unutar Ministarstva s predstavnicima međunarodne zajednice, uključujući i posjete poslovne zajednice te o njima redovno vodi bilješke; prati i analizira aktivnosti regionalnih inicijativa; koordinira aktivnosti RH u Srednjo-europskoj inicijativi – CEI; Stalnoj radnoj skupini za regionalni ruralni razvoj – SWG; Jadransko-jonskoj inicijativi – EUSAIR, Dunavskoj strategiji – EUSDR, Istočnom partnerstvu, Uniji za Mediteran i dr.; sudjeluje u pripremi sastanaka na ministarskoj razini; predlaže sadržaj ugovora, sporazuma, odnosno memoranduma o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji i njihovoj provedbi te ih priprema za potpisivanje i objavljivanje; priprema i prati provedbu međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području poljoprivrede; vodi baze podataka o potpisanim bilateralnim i multilateralnim ugovorima/sporazumima iz područja poljoprivrede; prati provedbu međunarodnih akata, analizira ih i sudjeluje u njihovoj neposrednoj provedbi; prati rad mješovitih međuresornih radnih skupina u području poljoprivrede; priprema i koordinira provedbu projekata iz donacija i tehničke pomoći; organizira studijska putovanja u RH i inozemstvu; aktivno prati bilješke iz diplomatsko-konzularnih predstavništava RH; izrađuje mišljenja, analize i izvještaje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose

Članak 199.

Odjel za međunarodne trgovinske odnose priprema podloge i analize te sudjeluje u pripremi stajališta RH u pregovorima za sklapanje bilateralnih i regionalnih trgovinskih ugovora između EU i trećih zemalja u područjima iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u praćenju trgovinskih zaštitnih mehanizama u poljoprivredi u skladu s pravilima zajedničke trgovinske politike EU te WTO-a; prati pripremu zakonodavstva EU u području zajedničke trgovinske politike i u suradnji s poslovnom zajednicom koordinira izradu stajališta u područjima iz nadležnosti Ministarstva; analizira prijedloge Europske komisije koji utječu na mjere zajedničke poljoprivredne politike i priprema odgovarajuće podloge; analizira mjere poljoprivredne politike u državama članicama EU i u drugim državama; analizira trgovinsku razmjenu s državama članicama EU i drugim državama; koordinira aktivnosti vezane uz rad WTO Odbora za poljoprivredu; koordinira izradu WTO notifikacija iz područja poljoprivrede; priprema stajališta za sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru WTO-a koji se odnose na područje poljoprivrede; sudjeluje u radu Međuresorne radne skupine za jačanje suradnje RH i OECD-a; koordinira izradu prijedloga stajališta za potrebe radnih tijela i skupina OECD-a; priprema informacije i podloge za provedbu aktivnosti vezanih uz suradnju s OECD-om iz područja poljoprivrede, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13. UPRAVA RIBARSTVA

Članak 200.

Uprava ribarstva usklađuje politiku ribarstva RH sa Zajedničkom ribarstvenom politikom EU i omogućava njenu provedbu i koordinaciju, što uključuje praćenje aktivnosti i pokazatelja u sektoru ribarstva, mjere upravljanja, planiranja i razvoja ribarstva, mjere strukturne politike i mjere tržišne politike financirane iz proračuna EU i državnog proračuna te mjere inspekcijskog nadzora i kontrole; upravlja EU fondovima u ribarstvu, prati njihovu provedbu te izrađuje strateški, programski i tehnički okvir za provedbu; aktivno sudjeluje u izradi Zajedničkog strateškog okvira za korištenje fondova EU; obavlja funkcije Upravljačkog tijela Operativnog programa za ribarstvo i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (u daljnjem tekstu: Operativni program ribarstva); odgovorna je za uspostavu sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa ribarstva te uspostavu i koordinaciju Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa ribarstva; provodi sve mjere iz Operativnog programa ribarstva u okviru svoje nadležnosti kao i pružanje tehničke pomoći, organizira informiranje javnosti o Operativnom programu ribarstva; predlaže, izvršava i prati izvršavanje zakona, propisa i drugih akata u području ribarstva; nadležna je za provođenje zakona i drugih propisa iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda te upravljanja flotom, strukturnim i tržišnim mjerama te državnim potporama u ribarstvu; priprema nacrte prijedloga i stručne podloge za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja ribarstva i njihovo usklađivanje s propisima EU; sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela u području ribarstva te izrađuje i priprema podloge i mišljenja za izradu stavova RH po pitanjima iz djelokruga u okviru međunarodnih organizacija u ribarstvu, Europskog Vijeća te komitoloških odbora; organizira i provodi odgovarajuće konzultacije sa zainteresiranim dionicima u procesu donošenja propisa na razini EU u području ribarstva; provodi upravni i inspekcijski nadzor i rješava u upravnim i inspekcijskim stvarima u području ribarstva; planira, organizira i izvršava poslove ribarske inspekcije, nadzora i kontrole; prati i potiče razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u ribarstvu; prikuplja i analizira dostavljene podatke o ribolovu i uzgoju, aktivnosti flote i gospodarskih subjekata u ribarstvu; analizira prikupljene podatke o ekonomici ribarstva, te priprema stručne podloge i predlaže potrebne mjere u ribarstvu; predlaže sadržaj i opseg programa prikupljanja podataka u ribarstvu koji uključuju ekološke, ekonomske i tehničke pokazatelje te koordinira njihovu provedbu; predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva, očuvanja prirodnih resursa, ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti; izdaje odgovarajuće dozvole za negospodarske i povlastice za gospodarske ribolovne aktivnosti; obavlja operativne poslove u vezi s naplatom naknada za obavljanje ribolova sukladno propisima; organizira i provodi ispite za provjeru stručne osposobljenosti u području ribarstva; priprema nacrte prijedloga i stručne podloge za definiranje i provođenje strukturnih i tržišnih mjera u ribarstvu; obavlja zadaće upravljačkog tijela u smislu pravne stečevine EU u području strukturnih i investicijskih fondova EU namijenjenih ribarstvu; izrađuje odgovarajuće strateške podloge i dokumente te sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju i izradu nacionalnih strateških dokumenata u okviru strateškog planiranja korištenja fondova EU; predlaže i provodi mjere državne potpore; predlaže i provodi mjere uređenja tržišta ribom i proizvodima ribarstva te prikuplja podatke o količinama i cijenama proizvoda ribarstva plasiranim na tržište s ciljem pravovremenog donošenja odgovarajućih mjera; provodi proces priznavanja organizacija proizvođača i zadužena je za komunikaciju s Europskom komisijom u svim pitanjima vezanim uz dostavu podataka iz područja ribarstva koje RH dostavlja kao punopravna članica EU; surađuje u izradi prijedloga međunarodnih sporazuma i ugovora te prati njihovu primjenu iz svoga djelokruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva te prati i koordinira u okviru ovlasti rada stručnih službi tijela državne i javne uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave ribarstva, ustrojavaju se:

13.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom

13.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu

13.3. Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom

13.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu.

13.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom

Članak 201.

Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom obavlja upravne i stručne poslove iz područja upravljanja resursima mora i slatkih voda, upravljanja flotom, provodi upravni nadzor nad izvršavanjem zakonskih propisa i drugih općih akata iz područja ribarstva koji su u djelokrugu Sektora; provodi Zajedničku ribarstvenu politiku EU; priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u okviru svoga djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva; sudjeluje, koordinira i objedinjava razvojne programe u ribarstvu; sudjeluje u provođenju strukturnih mjera i državnih potpora u okviru svoga djelokruga; obavlja poslove stručnog osposobljavanja za djelatnosti u ribarstvu; vodi propisane registre, upisnike i sl. koji se odnose na ribarstvo; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija vezanih uz ribarstvo te izrađuje potrebne materijale i podloge; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; sudjeluje u radu tijela Europske komisije i regionalnih tijela (GFCM, ICCAT), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje resursima, flotom i ribolovom, ustrojavaju se:

13.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom

13.1.2. Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik.

13.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom

Članak 202.

Služba za upravljanje resursima i flotom predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona i propisa i drugih općih akata u okviru područja ribolova i zaštite ribolovnih resursa te upravljanja flotom; koordinira poslove međunarodne suradnje iz područja upravljanja resursima i upravljanja flotom; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema), kao i ostale poslove vezane uz Registar ribolovne flote RH; u suradnji sa Službom za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu obavlja analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru svoga djelokruga koje služe kao temelj za izradu materijala i podloga potrebnih za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija; sudjeluje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova međunarodnih organizacija; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te vrši njihovo provođenje; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje i objedinjava planove upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s ostalim tijelima državne uprave u svom djelokrugu, te Europskom komisijom; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; predlaže mjere za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa Zajedničkom ribarskom politikom u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; predlaže provedbu projekata i sporazuma bilateralne i multilateralne međunarodne suradnje iz područja ribarstva; koordinira suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području ribarstva i njihovih stručnih tijela; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te ih provodi; potiče administrativnu i stručnu suradnju na području ribarstva s ministarstvima i institucijama drugih zemalja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za upravljanje resursima i flotom, ustrojavaju se:

13.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split

13.1.1.2. Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik

13.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split

Članak 203.

Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; koordinira poslove međunarodne suradnje iz područja upravljanja resursima i upravljanja flotom; sudjeluje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova međunarodnih organizacija; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje i objedinjava planove upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s drugim tijelima državne uprave u svom djelokrugu, te Europskom komisijom; surađuje s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu međunarodnih organizacija u području ribarstva i njihovih stručnih tijela; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva te ih provodi, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za upravljanje resursima – Područna jedinica Split, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Rijeka

Ispostava Split

Ispostava Zadar

Ispostava Zagreb.

13.1.1.2. Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik

Članak 204.

Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u donošenju zakonskih propisa u okviru područja upravljanja flotom, komunicira i razmjenjuje podatke s Europskom komisijom; sudjeluje u provođenju i izradi programa prikupljanja podataka iz svoga djelokruga; donosi i provodi mjere ulaska i izlaska iz ribarske flote (entry – exit shema) te obavlja i ostale poslove vezane uz upravljanje flotom i Registar ribolovne flote RH; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjem iz svog djelokruga; provodi mjere upravljanja kapacitetom ribolovne flote, vodi registar o kapacitetu ribolovne flote, priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike iz svoga djelokruga; predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; ostvaruje suradnju s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim institucijama iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za upravljanje flotom – Područnoj jedinici Šibenik, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Split

Ispostava Zadar.

13.1.2. Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik

Članak 205.

Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu zakona, propisa i drugih akata u okviru područja ribolova i zaštite ribolovnih resursa u morskom i slatkovodnom ribolovu; izdaje dozvole za rekreacijski i športski ribolov; vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; izdaje povlastice, odobrenja i uvjerenja i vodi registar o izdanim povlasticama i odobrenjima za gospodarski ribolov; izdaje odobrenja za ribolov u znanstveno nastavne svrhe kao i za potrebe akvarija otvorenih za javnost, te ribolova nedoraslih vodenih organizama u svrhu daljnjeg uzgoja, izdaje odobrenja za ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša i sl.; provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje uvjerenja i vodi registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov; izdaje povlastice i vodi registar o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava na slatkim vodama; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; sudjeluje u izradi planova upravljanja pojedinim oblicima ribolova i prati njegovu provedbu u svom djelokrugu; komunicira s drugim tijelima državne uprave u okviru svoga područja rada, te Europskom komisijom; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva; predlaže mjere za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s EU Zajedničkom ribarskom politikom iz svoga djelokruga; sudjeluje provedbi mjera strukturne i tržišne politike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za ribolov – Područna jedinica Šibenik ustrojavaju se:

13.1.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Split

13.1.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov.

13.1.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Split

Članak 206.

Odjel za morski ribolov – Ispostava Split obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na morski ribolov; izdaje povlastice, odobrenja i ovlaštenja i vodi registre o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov na moru, o izdanim odobrenjima za mali obalni ribolov i o izdanim ovlaštenjima za ribolovni turizam; priprema rješenja za ribolov u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe, ribolov za potrebe akvarija i ribolov nedoraslih morskih organizama u svrhu daljnjeg uzgoja, izdaje odobrenja za ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša i sl.; izdaje dozvole za rekreacijski i športski ribolov; priprema rješenja/odobrenja i vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; provodi i koordinira postupak provjere stručne osposobljenosti za gospodarski ribolov i mali obalni ribolov, izdaje uvjerenja te vodi registre o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za gospodarski ribolov i za mali obalni ribolov; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja morskog ribarstva; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog ribarstva iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za morski ribolov – Ispostava Split ima samostalne izvršitelje u Dubrovniku, Puli, Rijeci, Senju, Splitu, Šibeniku i Zadru.

13.1.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov

Članak 207.

Odjel za slatkovodni ribolov obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na slatkovodni ribolov; organizira i održava ispite za stručno osposobljavanje za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama te vodi odgovarajuću evidenciju; provodi postupak davanja povlastica za gospodarski ribolov na slatkim vodama; vodi upisnik o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava; priprema ili donosi rješenja/odobrenja i vodi evidenciju o natjecanjima u športskom ribolovu i odobrenjima za natjecanja; vodi postupke u vezi s izdavanjem i raspodjelom dozvola za športski ribolov; organizira i održava ispite za osposobljavanje stručnih osoba za gospodarenje ribolovnim područjem i ribolovnom zonom te vodi odgovarajuću evidenciju; predlaže način praćenja stanja bioloških resursa slatkih voda (monitoring); predlaže mjere za racionalno i održivo upravljanje resursima slatkih voda kao i način njihove zaštite; predlaže mjere za racionalno i održivo upravljanje ribolovnim područjima i ribolovnim zonama te predlaže mjere unaprjeđenja i razvoja slatkovodnog ribolova na istima; priprema rješenja za selektivni ribolov, ribolov u znanstveno-nastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija, ribolov matica i nedoraslih slatkovodnih organizama za potrebe akvakulture; priprema stručne podloge i predlaže nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja slatkovodnog ribolova; surađuje s znanstveno-istraživačkim institucijama iz područja slatkovodnog ribarstva; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja slatkovodnog ribolova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu

Članak 208.

Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu koordinira i prati provedbu EU fondova u dijelu ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; izrađuje strateški i programski okvir za provedbu EU fondova u smislu izrade Nacionalnog strateškog programa razvoja ribarstva i Operativnog programa ribarstva; izrađuje ostale tehničke dokumente vezane uz EU fondove; prati realizaciju Operativnog programa ribarstva te mjeri postignute učinke; priprema i vodi procese evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; surađuje u izradi Zajedničkog strateškog okvira za korištenje fondova EU; izrađuje i uspostavlja sustav upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa ribarstva; izrađuje i dostavlja Europskoj komisiji sva potrebna izvješća i ostale materijale vezane uz provedbu EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; predlaže mjere korištenja financijskih instrumenata za ribarstvo u okviru EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; predlaže tržišne mjere u skladu s odredbama strukturnih fondova i mjerama tržišne politike EU; izrađuje kriterije za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje; uspostavlja i koordinira rad Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa ribarstva te mu pruža tehničku potporu; planira i provodi mjeru tehničke pomoći; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi; izrađuje strategiju informiranja; izrađuje mjere potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa; prati rad lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu i prati provedbu lokalnih razvojnih strategija; sudjeluje u radu Odbora za evaluaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; izrađuje propisana izvješća provedbe Operativnog programa ribarstva; izrađuje priručnik procedura za provedbu Operativnog programa ribarstva; predlaže provedbu kontrole na terenu u području strukturnih mjera i državnih potpora u ribarstvu; organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu EU fondova u dijelu ribarstva; organizira javne rasprave, predavanja i radionice, te edukacijski materijal o svrsi, ciljevima, mogućnostima i načinima korištenja mjera u okviru EU fondova; vodi izradu i provedbu programa prikupljanja podataka; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora, izrađuje zakonske i podzakonske akte u području svoga djelokruga; predlaže rješavanje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu, ustrojavaju se sljedeće Službe:

13.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu,

13.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu,

13.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu.

13.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu

Članak 209.

Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu donosi i provodi mjere vezane uz EU fondove u području ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, izrađuje stručne i tehničke podloge za donošenje strukturnih mjera u ribarstvu sukladno odredbama pravne stečevine EU; sudjeluje u izradi nacrta strateških, programskih i tehničkih dokumenata potrebnih za provedbu EU fondova, sudjeluje u izradi Sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa ribarstva; priprema podzakonske propise za provedbu mjera unutar Operativnog programa ribarstva, izrađuje potrebne procedure i priručnik procedura za provedbu Operativnog programa ribarstva iz svoga djelokruga te objedinjava procedure i priručnike procedura za provedbu Operativnih programa ribarstva; sudjeluje u izradi propisanih izvješća uz provedbu Operativnog programa ribarstva; izrađuje i Europskoj komisiji dostavlja izvješća i materijale vezane uz provedbu Operativnog programa ribarstva, u suradnji sa Službom za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu izrađuje i dostavlja kumulativne podatke o operacijama koje su odabrane za financiranje uključujući ključna obilježja korisnika i same operacije; prati provedbu kvalitete Operativnog programa ribarstva; dostavlja Europskoj komisiji predviđanje iznosa za koji očekuje da će podnijeti zahtjeve za; uspostavlja sustav provjere pritužbi na provedbu EFPR-a; osigurava provođenje prethodnih (ex ante) vrednovanja, te, ako je primjenjivo, završnih (ex post) vrednovanja; sudjeluje u: izradi zakonskih i podzakonskih propisa potrebnih za provedbu EU fondova na nacionalnoj razini, provedbi promotivnih aktivnosti potrebne za provedbu EU fondova u ribarstvu; provedbi projekata iz donacija i tehničke pomoći i u izradi kriterija za odabir operacija te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje; pruža tehničku podršku Odboru za praćenje; sudjeluje u izradi prijedloga mjera potpore za provedbu lokalnih strategija razvoja i lokalnih inicijativa te pruža tehničku potporu u radu Odbora za evaluaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi; sudjeluje u izradi razvojnih dokumenata vezanih uz mjeru tehničke pomoći; priprema godišnje akcijske planove provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; uvodi učinkovite i razmjerne mjere protiv prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike te u tome smislu surađuje sa nadležnim tijelima; organizira i provodi edukacije, radionice i promidžbu potencijalnim korisnicima Operativnog programa ribarstva i mogućnostima financiranja; prikuplja podatke o ekonomskim i socijalnim segmentima ribarstva i izrađuje socioekonomske analize sektora ribarstva i vodi izradu i provedbu programa prikupljanja podataka; izrađuje prijedloge za provedbu mjera državne potpore; izrađuje podloge i potrebne materijale za Europsku komisiju vezano uz državne potpore te podzakonske propise za provedbu na nacionalnoj razini; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu, ustrojavaju se:

13.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu

13.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu.

13.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu

Članak 210.

Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu donosi i provodi mjere vezane uz EU fondove u području ribarstva; obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, sudjeluje u izradi stručnih i tehničkih podloga za donošenje strukturnih mjera u ribarstvu sukladno odredbama pravne stečevine EU; sudjeluje u izradi nacrta strateških, programskih i tehničkih dokumenata potrebnih za provedbu EU fondova, sudjeluje u izradi Sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa ribarstva te izrađuje potrebne procedure; izrađuje podzakonske propise za provedbu mjera unutar Operativnog programa ribarstva, sudjeluje u izradi propisanih izvješća uz provedbu Operativnog programa ribarstva; izrađuje i Europskoj komisiji dostavlja izvješća i materijale vezane uz provedbu Operativnog programa ribarstva, prati provedbu kvalitete Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u provedbi promotivnih aktivnosti potrebnih za provedbu EU fondova u ribarstvu; pruža tehničku podršku Odboru za praćenje i Odboru za odabir i akreditaciju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu; prikuplja informacije o potrebama za korištenje mjere tehničke pomoći te istu provodi, sudjeluje u pripremi godišnjih akcijskih planova provedbe tehničke pomoći; prati realizaciju tehničke pomoći; sudjeluje u provođenju edukacije, radionica i promidžbi potencijalnim korisnicima Operativnog programa ribarstva i mogućnostima financiranja; sudjeluje u izradi prijedloga za provedbu mjera državne potpore; izrađuje podloge i potrebne materijale za Europsku komisiju vezano uz državne potpore te podzakonske propise za provedbu na nacionalnoj razini; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu

Članak 211.

Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu izrađuje i provodi program prikupljanja podataka sukladno zakonodavstvu EU; prikuplja ekonomske podatke i transverzalne varijable u dijelu programa prikupljanja podataka; sudjeluje u izradi plana prikupljanja bioloških podataka i financijskih tablica vezano uz provedbu plana prikupljanja podataka; izrađuje i dostavlja Europskoj komisiji godišnje planove prikupljanja podataka; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama koje sudjeluje u provedbi prikupljanja podataka; provodi kontrolu troškova prikupljanja podataka; komunicira s Europskom komisijom u poslovima izrade programa prikupljanja podataka te dostavlja prikupljene podatke Europskoj komisiji; izrađuje i održava sustav za izradu metiera i baze za ekonomsko i biološko prikupljanje podataka te modula za prikupljanje podataka u ribarstvu; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu

Članak 212.

Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova, državnih potpora i mjera uređenja tržišta; provodi mjere iz Operativnog programa ribarstva, obrađuje prijave i obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva iz svoga djelokruga; uspostavlja sustav evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija osigurava da su operacije u skladu sa Operativnim programom ribarstva te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su nediskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; izrađuje interne procedure, priručnike i obrasce za obradu svih zahtjeva iz svoga djelokruga, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga; sudjeluje u praćenju provedbe kvalitete Operativnog programa ribarstva; osigurava uspostavu i dostupnost svih potrebnih podataka i evidencija iz svoje nadležnosti; izrađuje i provodi modele državnih potpora u ribarstvu sukladno propisima EU; predlaže i provodi mjere državne potpore u ribarstvu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim nacionalnim i međunarodnim institucijama iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu, ustrojavaju se:

13.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu

13.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu.

13.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu

Članak 213.

Odjel za potpore u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; provodi mjere iz Operativnog programa ribarstva, obrađuje prijave i obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva za potpore; u okviru svoga djelokruga tehnički sudjeluje u uspostavi sustava evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija osigurava da su operacije u skladu s Operativnim programom ribarstva te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su ne diskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; sudjeluje u izradi uputa za korisnike, internih procedura, priručnika i obrazaca za obradu zahtjeva za potporu, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga; priprema podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na državne potpore u ribarstvu te ih provodi; provodi aktivnosti vezane uz vođenje registra državnih potpora u ribarstvu koje se financiraju iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s posebnim propisima; izrađuje izvješća o državnoj potpori u ribarstvu za nacionalne i EU potrebe; izrađuje potrebne materijale za potrebe i tijekom postupka procjene i pripreme shema državne potpore u ribarstvu za notifikaciju Europskoj komisiji; provodi notificirane sheme državne potpore u ribarstvu; priprema procedure za provedbu shema državne potpore u ribarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu

Članak 214.

Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja EU fondova i državnih potpora u ribarstvu; provodi mjere iz Operativnog programa ribarstva, obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva za isplate, tehnički sudjeluje u uspostavi sustava evidencije, te prikuplja, evidentira i pohranjuje u elektroničkom obliku podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući prema potrebi podatke o pojedinim sudionicima; u pogledu odabira operacija sudjeluje u osiguravanju da su operacije u skladu s Operativnim programom ribarstva te da doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata odgovarajućih prioriteta, da su ne diskriminirajući i transparentni i da su u sukladnosti sa svim potrebnim zahtijevanim pravilima; sudjeluje u izradi uputa za korisnike, internih procedura, priručnika i obrazaca za obradu zahtjeva za isplatu, priprema i provodi edukacije iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu

Članak 215.

Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja praćenja provedbe EU fondova u ribarstvu kao i kontrole na terenu; prati realizaciju Operativnih programa ribarstva te mjeri postignute učinke; priprema i vodi proces evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; sudjeluje u izradi potrebnih izvješća vezanih uz provedbu Operativnog programa ribarstva; provodi kontrolu mjera unutar Operativnog programa ribarstva te državnih potpora na terenu; provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje korisnici prijavljuju plaćeni te da su u skladu s primjenjivim pravom, s Operativnim programom ribarstva i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija; osigurava da korisnici uključeni u provedbu operacija za koje su dobili nadoknadu sredstava na temelju stvarno nastalih prihvatljivih troškova vode zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene kodove za sve transakcije koje se odnose na operaciju; osigurava da učestalost i opseg provjera na licu mjesta moraju biti razmjerni količini iznosa javne potpore za operaciju i razini rizika koji kroz takve provjere utvrđuje tijelo za reviziju za cjelokupni sustav upravljanja i kontrole; sudjeluje u promotivnim aktivnostima za provedbu EU fondova u ribarstvu; vrši promidžbu Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u pitanjima iz svoga djelokruga; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu, ustrojavaju se:

13.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu

13.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu.

13.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu

Članak 216.

Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja praćenja provedbe EU fondova u ribarstvu sukladno Uredbama EU kao i nacionalnim propisima o uspostavi sustava upravljanja i kontrole; prati realizaciju Operativnog programa ribarstva te mjeri postignute učinke; priprema i vodi proces evaluacije te postupanje po evaluacijskim izvješćima; sudjeluje u izradi potrebnih izvješća vezanih uz provedbu Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u promidžbi Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje EU fondova u svome djelokrugu; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima s javnim ovlastima u pitanjima iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu

Članak 217.

Odjel za kontrolu na terenu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja kontrole na terenu mjera unutar Operativnog programa ribarstva te državnih potpora; provjerava da su sufinancirani proizvodi i usluge dostavljeni te da su izdaci koje korisnici prijavljuju plaćeni te da su u skladu s primjenjivim pravom, s Operativnim programom ribarstva i da ispunjavaju uvjete kojima se podržava operacija; osigurava da korisnici uključeni u provedbu operacija za koje su dobili nadoknadu sredstava na temelju stvarno nastalih prihvatljivih troškova vode zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene kodove za sve transakcije koje se odnose na operaciju; osigurava da učestalost i opseg provjera na licu mjesta moraju biti razmjerni količini iznosa javne potpore za operaciju i razini rizika koji kroz takve provjere utvrđuje tijelo za reviziju za cjelokupni sustav upravljanja i kontrole; sudjeluje u promotivnim aktivnostima za provedbu EU fondova u ribarstvu; vrši promidžbu Operativnog programa ribarstva; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; izrađuje procedure postupanja iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za kontrolu na terenu ustrojava se Područna jedinica Zadar s mjestom rada u Zadru u kojoj se predviđa samostalni izvršitelj.

13.3. Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom

Članak 218.

Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom provodi upravni nadzor nad izvršavanjem zakonskih propisa i drugih općih akata iz područja ribarstva koji su u djelokrugu Sektora; provodi Zajedničku ribarstvenu politiku EU; priprema stručne podloge u okviru svoga djelokruga; prati stanje u području praćenja ribolova i ribarske statistike te priprema stručne podloge; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva iz djelokruga; vodi ribarsku statistiku; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva; sudjeluje u provođenju strukturnih mjera i državnih potpora u okviru svoga djelokruga; provodi mjere vezane uz tržišnu politiku u ribarstvu predlaže mjere i projekte za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju ribarskih proizvođača; u sklopu mjera tržišno-cjenovne politike predlaže mjere propisanih cijena, mjere novčanih poticaja i naknada, intervencija na domaćem tržištu, poticanja prodaje i potrošnje; obavlja poslove stručnog osposobljavanja za djelatnosti u ribarstvu; vodi propisane registre, upisnike i sl. koji se odnose na ribarstvo; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja ribarstva; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; predlaže provođenje strukturnih mjera iz svoga djelokruga; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom, ustrojavaju se:

13.3.1. Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik

13.3.2. Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar.

13.3.1. Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik

Članak 219.

Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik predlaže nacrte prijedloga propisa i prati provedbu propisa i drugih akata iz svoga djelokruga; prikuplja podatke o svim oblicima ribolova, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski i mali obalni ribolov, vodi sustav elektronskog izdavanja dozvola za rekreacijski i športski ribolov; vrši analizu prikupljenih podataka o ribarstvu u okviru Službe i predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring) i mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora u svom djelokrugu; sudjeluje u donošenju zakonskih propisa u okviru ribarske statistike i uređenja tržišta, prikuplja, unosi obrađuje i analizira podatke u propisanim rokovima o svim kategorijama ribolova, iskrcaju, prekrcaju, transportu i prvoj prodaji riba i drugih vodenih organizama iz ulova i uzgoja, priprema prijedloge mjera za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za ribarstvo; prikuplja informacije o cijenama u ribarstvu i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; osigurava razmjenu podataka o ovim cijenama unutar i izvan Ministarstva; priprema podloge za oblikovanje mjera tržišno-cjenovne politike; prikuplja podatke i priprema izvješća o cijenama u ribarstvu za potrebe Europske komisije i drugih međunarodnih institucija; komunicira i razmjenjuje podatke s Europskom komisijom; sudjeluje u provođenju i izradi programa prikupljanja podataka iz svoga djelokruga; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjem iz svoga djelokruga; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja morskog i slatkovodnog ribarstva; predlaže mjere za prilagodbu hrvatskog zakonodavstva u skladu s načelima Zajedničke ribarstvene politike iz svoga djelokruga; koordinira suradnju s međunarodnim i regionalnim organizacijama, predlaže donošenje mjera i propisa za provedbu obvezujućih odredbi preuzetih članstvom u međunarodnim organizacijama; surađuje s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim institucijama; sudjeluje u radu stručnih tijela i međunarodnih organizacija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik, ustrojavaju se:

13.3.1.1. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb

13.3.1.2. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu.

13.3.1.1. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb

Članak 220.

Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb prikuplja podatke o svim oblicima ribolova, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov koji se koriste za gospodarski i mali obalni ribolov; prikuplja, analizira i pohranjuje podatke o športskom ribolovu na slatkim vodama; prikuplja, uspoređuje i obrađuje tržišne podatke; sudjeluje u poslovima prikupljanja i organiziranja gotovih statističkih podataka, informacija iz propisanih evidencija i baza podataka iz djelokruga središnjih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i ostalih administrativnih izvora od važnosti za ribarstvo i provedbu ribarstvene politike za potrebe Ministarstva; ostvaruje suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama u području informacija u ribarstvu, obavlja poslove analiza podataka, strukture i dohotka domaće ribarstvene djelatnosti; koordinira i sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci ribarskih proizvoda; izrađuje analize vezane uz domaću proizvodnju u ribarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb ima samostalne izvršitelje u Dubrovniku, Rijeci, Splitu i Šibeniku.

13.3.1.2. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu

Članak 221.

Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja uređenja tržišta u ribarstvu; izrađuje podloge i predlaže mjere za provođenje tržišne politike u području ribarstva; priprema podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata u području uređenja tržišta u ribarstvu u okviru nacionalne politike, a u skladu s politikom EU; izrađuje podloge i priprema prijedloge mjera iz područja tržišne politike u ribarstvu, te sudjeluje u praćenju i vrednovanju njihove provedbe; izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje konkurentnosti proizvodnje i prerade u sektoru ribarstva u sklopu tržišne politike; predlaže mjere koje se odnose na poticanje obrazovanja i udruživanja proizvođača, obavlja poslove vezane za priznavanje organizacija proizvođača i ostalih udruženja u ribarstvu te prati njihov rad; predlaže i provodi mjere državne potpore organizacijama proizvođača i ostalim udruženjima u ribarstvu u skladu sa strateškim i programskim dokumentima razvoja ribarstva u dijelu koji se tiče provedbe tržišne politike; izrađuje podloge, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje informiranja potrošača; obavlja poslove vezano uz veletržnice ribom; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za uređenje tržišta u ribarstvu, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Pula

Ispostava Split

Ispostava Zagreb.

13.3.2. Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar

Članak 222.

Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uzgoj riba i drugih vodenih organizama; organizira i provodi ispite za stjecanje stručne osposobljenosti za uzgoj, te vodi upisnik o izdanim uvjerenjima; izdaje i vodi upisnik o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama; prikuplja, pohranjuje i analizira podatke o uzgoju; vodi brigu o ukupnoj statistici u akvakulturi i surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave statistikom u akvakulturi; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje u akvakulturi; predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih vodenih organizama; sudjeluje u provedbi strukturnih i tržišnih mjera iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi programa razvojne strategije akvakulture i prati njegovu provedbu iz svoga djelokruga; vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz svoga djelokruga; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja akvakulture; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga rada Službe; surađuje sa stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja akvakulture, sudjeluje u radu tijela Europske komisije i regionalnih tijela (GFCM, ICCAT), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za akvakulturu – Područna jedinica Zadar, ustrojavaju se sljedeće ispostave sa samostalnim izvršiteljima:

Ispostava Split

Ispostava Zadar

Ispostava Zagreb.

13.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu

Članak 223.

Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva; koordinira rad ribarskih inspektora i državnih službenika ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; izrađuje godišnje planove i izvješća; obavlja stručno osposobljavanje ribarskih inspektora i osoba ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU; komunicira s nadležnim tijelima EU po pitanju ribarske inspekcije; brine o plovilima ribarske inspekcije, te obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole; obavlja pravne i administrativne poslove iz područja ribarske inspekcije; obavlja i koordinira poslove međunarodne suradnje na razini Sektora; sudjeluje u pripremi podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz ribarstva i u izradi potrebnih strateških dokumenata vezanih uz strukturne mjere iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor i kontrolu u ribarstvu, ustrojavaju se:

13.4.1. Služba kontrole ribarstva – sjever

13.4.2. Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split

13.4.3. Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima.

13.4.1. Služba kontrole ribarstva – sjever

Članak 224.

Služba kontrole ribarstva – sjever provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva; sudjeluje u zajedničkim koordinacijskim nadzorima morskog i slatkovodnog ribarstva; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, nadzire obavljanje svih vrsta ribolova, nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova te zakonom ovlaštenih distributera dozvola za rekreacijski i sportski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, nadzire obavljanje akvakulture i tržišta proizvodima ribarstva te ovlaštenika povlastica za uzgoj morskih i slatkovodnih organizama; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije prema odredbama pravne stečevine EU; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi tržišta proizvodima ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Služba kontrole ribarstva – sjever obavlja poslove na području sljedećih županija: Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke i Grada Zagreba, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova Službe kontrole ribarstva – sjever, ustrojavaju se:

13.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Čakovec

13.4.1.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Pula.

13.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Čakovec

Članak 225.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Čakovec obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga slatkovodnog i morskog ribarstva; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Čakovec obavlja poslove na području sljedećih županija: Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke,Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke i Grada Zagreba, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Čakovec ima ispostave u Koprivnici, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Zagrebu. U ispostavama se predviđaju samostalni izvršitelji.

13.4.1.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Pula

Članak 226.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Pula provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; obavlja kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Pula obavlja poslove na području sljedećih županija: Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Pula ima ispostave u Novalji i Rijeci. U ispostavama se predviđaju samostalni izvršitelji.

13.4.2. Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split

Članak 227.

Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, te nadzire obavljanje ribolova; nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, ovlaštenika povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova te zakonom ovlaštenih distributera dozvola za rekreacijski i sportski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama; nadzire obavljanje akvakulture i tržišta proizvoda ribarstva te ovlaštenika povlastica za uzgoj morskih i slatkovodnih organizama; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije prema odredbama pravne stečevine EU; predlaže mehanizme i mjere za provođenje nadzora u vezi tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije, obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split obavlja poslove na području sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Šibensko-kninske, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Za obavljanje poslova Službe kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split, ustrojavaju se:

13.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva Split

13.4.2.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar.

13.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva Split

Članak 228.

Odjel za kontrolu ribarstva Split provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor tržišta proizvoda ribarstva; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije; obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva Split obavlja poslove na području sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Odjel za kontrolu ribarstva Split ima ispostave u Dubrovniku, Korčuli, Pločama i Visu. U ispostavama se predviđaju samostalni izvršitelji.

13.4.2.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar

Članak 229.

Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar provodi inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva i zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru; nadzire obavljanje svih vrsta ribolova; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov; nadzire strukturne potpore i uređenja tržišta u ribarstvu; provodi kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju akvakulturu i promet riba i drugih morskih/vodenih organizama, te nadzire rad ovlaštenika povlastica za uzgoj morske i slatkovodne ribe; nadzire, predlaže i provodi programe usklađivanja rada inspekcije s pravnom stečevinom EU iz svoga djelokruga; provodi nadzor u vezi prometa ribom i akvakulture; osigurava i prati korištenje i ispravnost službenih plovila ribarske inspekcije; obavlja poslove vezane uz održavanje i plovidbu u sklopu poslova nadzora i kontrole, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar obavlja poslove na području sljedećih županija: Zadarske i Šibensko-kninske, a može obavljati poslove iz svoga djelokruga i na području drugih županija.

Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar ima samostalne izvršitelje u Šibeniku.

13.4.3. Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima

Članak 230.

Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima obavlja poslove iz područja praćenja ribolova i nadzora ribolova te poslove vezane uz Geoinformacijski sustav ribarstva; vodi rad Ribarstvenog monitoring centra, obavlja poslove komunikacije s drugim međunarodnim tijelima i poslove razmjene podataka sukladno obvezama RH; vodi i održava operativni satelitski sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila; prikuplja, pohranjuje, ažurira i obrađuje podatke o ribarskim plovilima i njihovim geografskim lokacijama dostavljene kroz uređaje za praćenje instalirane na plovilima, te podatke o nadzoru ribolovnih aktivnosti; nadzire i prati ribarska plovila registrirana u RH, plovila zajednice i trećih zemalja, obavlja poslove uspostave i vršenja nadzora ribolovnih aktivnosti u sklopu sustava besposadnih letjelica; surađuje na održavanju uređaja za praćenje ribarskih plovila i uređaja za elektronski očevidnik; vodi i održava operativni satelitski sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila; komunicira i razmjenjuje podatke s drugim tijelima ovlaštenim za nadzor ribolova; vodi poslove vezane uz izradu i održavanje elektronske aplikacije za obavljanje inspekcije; izrađuje zakonske i podzakonske propise i provodi postupak usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere iz svoga djelokruga; usmjerava i daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva iz djelokruga; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga; surađuje u održavanju Geoinformacijskog sustava ribarstva; komunicira i razmjenjuje podatke s drugim monitoring centrima i Europskom komisijom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima, ustrojavaju se:

13.4.3.1. Odjel za Ribarski monitoring centar

13.4.3.2. Odjel za podršku korisnicima.

13.4.3.1. Odjel za Ribarski monitoring centar

Članak 231.

Odjel za Ribarski monitoring centar vodi i održava operativni satelitski sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila; prikuplja, pohranjuje, ažurira i obrađuje podatke o ribarskim plovilima i njihovim geografskim lokacijama dostavljene kroz uređaje za praćenje instalirane na plovilima, plovilima zajednice i trećih zemalja; komunicira i razmjenjuje podatke s drugim monitoring centrima i Europskom komisijom; surađuje u nadzoru i praćenju ribarskih plovila registriranih u RH, plovila zajednice i trećih zemalja, te i obradi i analizi podataka o nadzoru plovila; surađuje na održavanje informacijskog sustava u ribarstvu; osigurava preduvjete za razmjenu svih podataka s domaćim i međunarodnim institucijama; sudjeluje u izradi programa razvoja ribarstva; izrađuje podloge za donošenje mjera odgovornog i održivog gospodarenja morem u svom djelokrugu; surađuje na održavanju VMS-a, AIS -a i e – očevidnika; vodi i održava e-očevidnik aplikaciju sukladno Zakonu o morskom ribarstvu; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.4.3.2. Odjel za podršku korisnicima

Članak 232.

Odjel za podršku korisnicima sudjeluje u održavanju operativnog satelitskog sustava nadzora i praćenja ribarskih plovila; sudjeluje u prikupljanju, pohranjivanju, ažuriranju i obradi podataka o ribarskim plovilima i njihovim geografskim lokacijama dostavljene kroz uređaje za praćenje instalirane na plovilima; izrađuje podloge za donošenje mjera odgovornog i održivog gospodarenja morem u svom djelokrugu; koordinira rad s ribarskom i drugom nadležnom inspekcijom; osigurava 24 satnu podršku korisnicima Geoinformacijskog sustava ribarstva; priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 233.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnici provode utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje su nadležni, sukladno nalozima ministra, a državni tajnik kojeg odredi ministar zamjenjuje ministra u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti.

Pomoćnik ministra upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Radom Glavnog tajništva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Članak 234.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom samostalnih službi upravljaju voditelji samostalnih službi.

Radom službi upravljaju voditelji službi.

Radom odjela upravljaju voditelji odjela.

Radom pododsjeka upravljaju voditelji pododsjeka.

Članak 235.

Državni tajnici odgovorni su za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnici ministra za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Voditelji službe u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem sastavu se služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se odjel nalazi.

Voditelji pododsjeka u sastavu Glavnog tajništva za svoj rad odgovorni su ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem sastavu se pododsjek nalazi.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i pomoćniku ministra koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu odjel nalazi.

Voditelji samostalnih službi za svoj rad odgovorni su ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji odjela u sastavu samostalnih službi odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i voditelju samostalne službe.

Članak 236.

Ministar može osnovati stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo za raspravljanje pitanja iz djelokruga Ministarstva.

Sastav i način rada stručnog kolegija utvrđuje ministar Pravilnikom o unutarnjem redu.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 237.

Poslovi Ministarstva utvrđuju se godišnjim planom rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova, a posebice izrade nacrta prijedloga propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa te praćenje stanja u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva, podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Izradu Prijedloga godišnjeg plana rada koordinira glavni tajnik Ministarstva.

Godišnji plan rada donosi ministar najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA I RAD SA STRANKAMA

Članak 238.

Radno vrijeme Ministarstva i uredovno radno vrijeme za rad sa strankama uredit će se pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

VII. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 239.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, u skladu s propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VIII. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 240.

Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave i s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, u vezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

Članak 241.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta prijedloga propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o važnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar može osnivati savjetodavna radna tijela, povjerenstva i radne grupe.

Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada savjetodavnog radnog tijela, povjerenstva, odnosno radne grupe iz stavka 1. ovoga članka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 242.

Pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/11, 17/12 i 118/16) i ovom Uredbom uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva.

Ministar poljoprivrede će u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 243.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 80/13, 16/14, 50/14, 46/15, 63/15 i 62/16).

Članak 244.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 02203/17-03/40

Urbroj: 50301-25/20-17-2

Zagreb, 20. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

Broj
1. KABINET MINISTRA15
2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMIRANJE1
2.1. Odjel za odnose s javnošću5
2.2. Odjel za planiranje i koordinaciju događanja4
UKUPNO10
3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA POLJOPRIVREDNE FONDOVE EUROPSKE UNIJE1
3.1. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj5
3.2. Odjel za akreditaciju agencije za plaćanja za Europski poljoprivredni jamstveni fond5
UKUPNO11
4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU1
4.1. Odjel za revizije poslovnih sustava i EU fondova7
4.2. Odjel za revizije veterinarstva i sigurnosti hrane4
UKUPNO12
5. GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove1
5.1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima1
5.1.1.1. Odjel za službeničke odnose5
5.1.1.2. Odjel za planiranje i zapošljavanje4
5.1.1.2.1. Pododsjek za vođenje registra2
5.1.1.3. Odjel za izobrazbu4
5.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove1
5.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje4
5.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice10
Područna jedinica Split (samostalni izvršitelj)1
5.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane4
5.1.2.2. Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu4
5.2. Sektor za pravne poslove1
5.2.1. Služba za normativne poslove1
5.2.1.1. Odjel za izradu propisa4
5.2.1.2. Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa4
5.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke1
5.2.2.1. Odjel za opće pravne poslove4
5.2.2.2. Odjel za upravne i sudske postupke4
5.3. Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom1
5.3.1. Služba za informacijske sustave1
5.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava4
5.3.1.2. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima3
5.3.2. Služba za upravljanje imovinom1
5.3.2.1. Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove9
5.3.2.2. Odjel za vozni park8
UKUPNO89
6. UPRAVA ZA FINANCIJSKE POSLOVE I JAVNU NABAVU
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1. Sektor za proračun, financijsko upravljanje i računovodstvene poslove1
6.1.1. Služba za financijske poslove1
6.1.1.1. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna5
6.1.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole5
6.1.1.3. Odjel za praćenje programa potpora i ovjeravanje mjera u ribarstvu5
6.1.2. Služba za računovodstvene poslove1
6.1.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje5
6.1.2.2. Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine5
6.2. Sektor za javnu nabavu i provođenje programa Općekorisnih funkcija šuma1
6.2.1. Služba za javnu nabavu1
6.2.1.1. Odjel za provedbu postupka javne nabave5
6.2.1.2. Odjel za praćenje izvršavanja javne nabave5
6.2.2. Služba za provedbu programa Općekorisnih funkcija šuma8
UKUPNO49
7. UPRAVA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1. Sektor za uređenje tržišta poljoprivrede i prehrambene industrije1
7.1.1. Služba za bilinogojstvo1
7.1.1.1. Odjel za biljnu proizvodnju i tržište5
7.1.1.2. Odjel za biotehniku i agroekologiju5
7.1.2. Služba za stočarstvo1
7.1.2.1. Odjel za zootehniku5
7.1.2.2. Odjel stočarsku proizvodnju i tržište5
7.1.3. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju1
7.1.3.1. Odjel za strategiju i potpore prehrambeno-prerađivačkoj industriji5
7.1.3.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića5
7.1.3.3. Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju4
7.2. Sektor za potpore u poljoprivredi i poljoprivredno zemljište1
7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi1
7.2.1.1. Odjel za izravne potpore u poljoprivredi5
7.2.1.2. Odjel za državne potpore u poljoprivredi5
7.2.2. Služba za poljoprivredno zemljište1
7.2.2.1. Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta4
7.2.2.2. Odjel za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta6
7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.3.1. Služba nadzora poljoprivrede i potpora1
7.3.1.1. Odjel nadzora poljoprivredne politike, potpora i uređenja tržišta5
7.3.1.2. Odjel nadzora poljoprivrednog zemljišta i stočarstva5
7.3.1.3. Odjel nadzora vinarstva4
7.3.2. Služba za provedbu službenih kontrola hrane1
7.3.2.1. Odjel nadzora poljoprivredne proizvodnje5
7.3.2.2. Odjel nadzora kakvoće hrane4
7.3.3. Služba inspekcija u područnim jedinicama1
7.3.3.1. Odjel – područna jedinica Zagreb1
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ivanić-Grad (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Novska (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Sveti Ivan Zelina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)11
7.3.3.2. Odjel – područna jedinica Varaždin1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Križevci (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Ludbreg (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelji)2
7.3.3.3. Odjel – područna jedinica Osijek1
Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Našice (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Požega (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Slatina (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)1
7.3.3.4. Odjel – područna jedinica Rijeka1
Ispostava Delnice (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Crikvenica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Pag (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pazin (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Pula (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Umag (samostalni izvršitelj)1
7.3.3.5. Odjel – područna jedinica Split1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Imotski (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Metković (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ploče (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)4
UKUPNO218
8. UPRAVA ZA RURALNI RAZVOJ
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1. Služba za rješavanje po prigovorima8
8.2. Sektor za provedbu programa ruralnog razvoja1
8.2.1. Služba za razvoj lokalne zajednice1
8.2.1.1. Odjel za ruralnu infrastrukturu5
8.2.1.2. Odjel za LEADER i ruralnu mrežu5
8.2.2. Služba za investicijske potpore u poljoprivredi1
8.2.2.1. Odjel za diversifikaciju u nepoljoprivredne djelatnosti5
8.2.2.2. Odjel za unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrede5
8.2.2.3. Odjel za inovacije, udruženja i umrežavanje5
8.2.3. Služba za održivo gospodarenje zemljištem i potpore šumarstvu1
8.2.3.1. Odjel za održivo gospodarenje zemljištem5
8.2.3.2. Odjel za potporu šumarstvu, upravljanje rizicima i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda5
8.3. Sektor za horizontalna pitanja provedbe programa ruralnog razvoja1
8.3.1. Služba za financijsko upravljanje, praćenje i vrednovanje1
8.3.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu5
8.3.1.2. Odjel za financijske instrumente5
8.3.2. Služba za promotivne aktivnosti i tehničku pomoć1
8.3.2.1. Odjel za promotivne aktivnosti4
8.3.2.2. Odjel za tehničku pomoć3
UKUPNO68
9. UPRAVA ZA HRANU I FITOSANITARNU POLITIKU
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1. Sektor za hranu1
9.1.1. Služba za informiranje o hrani i standarde kvalitete hrane1
9.1.1.1. Odjel za informiranje o hrani5
9.1.1.2. Odjel za Codex Alimentarius i standarde kvalitete hrane5
9.1.1.3 Odjel za sprječavanje otpada od hrane5
9.1.2. Služba za oznake1
9.1.2.1. Odjel za oznake kvalitete hrane4
9.1.2.2. Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije3
9.2. Sektor fitosanitarne politike1
9.2.1. Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal1
9.2.1.1. Odjel za biljno zdravstvo6
9.2.1.2. Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal5
9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja i FIS (fitosanitarni informacijski sustav)1
9.2.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja5
9.2.2.2. Odjel za održivu uporabu pesticida i ostatke pesticida5
9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije1
9.3.1. Služba fitosanitarne inspekcije u središnjici8
9.3.2. Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama1
9.3.2.1. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Zagreb1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Stara Gradiška (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)4
9.3.2.2. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Osijek1
Ispostava Bajakovo (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Županja (samostalni izvršitelji)2
9.3.2.3. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Rijeka1
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelji)3
9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split1
Ispostava Karasovići (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Nova Sela (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ploče (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)2
UKUPNO109
10. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1. Sektor za zaštitu zdravlja životinja1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.1. Služba za veterinarsku epidemiologiju i zaštitu životinja1
10.1.1.1. Odjel za zdravlje životinja, krizno planiranje i provedbu mjera5
10.1.1.2. Odjel za zaštitu životinja3
10.1.2. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravne i financijske poslove1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.2.1. Odjel za organizaciju veterinarske službe i označavanje životinja4
10.1.2.2. Odjel za provedbu propisa u veterinarstvu, pravne i financijske poslove5
10.1.2.3. Odjel za SVIS3
10.2. Sektor za sigurnost hrane1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.1. Služba za sigurnost hrane i registraciju objekata u poslovanju s hranom1
10.2.1.1. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla5
10.2.1.2. Odjel za registraciju i odobravanje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla3
10.2.1.3. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF)3
10.2.2. Služba za veterinarsko-medicinske proizvode, monitoring rezidua i hranu za životinje1
10.2.2.1. Odjel za veterinarsko-medicinske proizvode i monitoring rezidua3
10.2.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla4
10.3. Sektor inspekcijskog nadzora1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1. Služba veterinarske inspekcije1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1.1. Odjel – veterinarski ured Bjelovar1
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Čazma (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Garešnica (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Grubišno Polje (samostalni izvršitelj)1
10.3.1.2. Odjel – veterinarski ured Karlovac1
Ispostava Duga Resa (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Karlovac (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelji)2
10.3.1.3. Odjel – veterinarski ured Pula1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Labin (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Krk (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Pazin(samostalni izvršitelj)1
Ispostava Poreč (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pula (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Rovinj (samostalni izvršitelj)1
10.3.1.4. Odjel – veterinarski ured Sisak1
Ispostava Glina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Kutina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Novska (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Petrinja (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelji)3
10.3.1.5. Odjel – veterinarski ured Slavonski Brod1
Ispostava Nova Gradiška (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pakrac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Požega (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelji)4
10.3.1.6. Odjel – veterinarski ured Split1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Imotski (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Metković (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Sinj (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)9
10.3.1.7. Odjel – veterinarski ured Šibenik1
Ispostava Biograd na Moru (samostalni izvršitelj)3
Ispostava Drniš (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Pag (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)3
10.3.1.8. Odjel – veterinarski ured Varaždin1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Donja Stubica (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ivanec (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Varaždin (samostalni izvršitelji)7
Ispostava Zlatar (samostalni izvršitelji)3
10.3.1.9. Odjel – veterinarski ured Virovitica1
Ispostava Đurđevac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Križevci (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Orahovica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Slatina (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Virovitica (samostalni izvršitelj)1
10.3.1.10. Odjel – veterinarski ured Vukovar1
Ispostava Beli Manastir (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Donji Miholjac (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Našice (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelji)5
Ispostava Valpovo (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Županja (samostalni izvršitelji)2
10.3.1.11. Odjel – veterinarski ured Zagreb1
Ispostava Grad Zagreb (samostalni izvršitelji)12
Ispostava Samobor (samostalni izvršitelji)4
Ispostava Zaprešić (samostalni izvršitelji)5
10.3.1.12. Odjel – veterinarski ured Zagreb – istok1
Ispostava Dugo Selo (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Ivanić-Grad (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Sveti Ivan Zelina (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Velika Gorica (samostalni izvršitelji)3
Ispostava Vrbovec (samostalni izvršitelji)3
10.3.1.13. Odjel za inspekciju, planiranje i koordinaciju službenih kontrola14
10.3.2. Služba granične veterinarske inspekcije1
10.3.2.1. Odjel granične veterinarske inspekcije sjever1
Ispostava granična veterinarska postaja luka Rijeka (samostalni izvršitelji)6
Ispostava granična veterinarska postaja luka Ploče (samostalni izvršitelji)4
Ispostava granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb (samostalni izvršitelji)5
10.3.2.2. Odjel granične veterinarske inspekcije jug1
Ispostava granična veterinarska postaja Bajakovo (samostalni izvršitelji)7
Ispostava granična veterinarska postaja Karasovići (samostalni izvršitelji)3
Ispostava granična veterinarska postaja Nova Sela (samostalni izvršitelji)3
Ispostava granična veterinarska postaja Stara Gradiška (samostalni izvršitelji)5
10.3.3. Služba za međunarodni promet, upravljanje TRACES sustavom i edukacije1
Neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.3.1. Odjel za promet s državama članicama EU i upravljanje TRACES sustavom4
10.3.3.2. Odjel za promet s državama koje nisu članice EU i procedure izvoza4
UKUPNO302
11. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1. Sektor šumarstva1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.1. Služba za održivo gospodarenje šumama1
11.1.1.1. Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma5
11.1.1.2. Odjel za raspolaganje šumama i šumskim zemljištima5
11.1.1.3. Odjel za privatne šume4
11.1.1.4. Odjel za pravne poslove u šumarstvu3
11.1.2. Služba za zaštitu šuma, EU fondove i međunarodnu suradnju u šumarstvu1
11.1.2.1. Odjel za EU fondove i projekte u šumarstvu3
11.1.2.2. Odjel za međunarodne obveze u šumarstvu4
11.1.2.3. Odjel za zaštitu šuma i genetskih resursa4
11.2. Sektor lovstva1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.2.1. Služba za gospodarenje s lovištima i divljači6
11.2.2. Služba za praćenje i razvoj lovstva5
11.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.3.1. Služba za preradu drva6
11.3.2. Služba za proizvodnju namještaja6
11.4. Sektor šumarske i lovne inspekcije1
11.4.1. Služba šumarske inspekcije1
11.4.1.1. Odjel državne šumarske inspekcije5
11.4.1.2. Odjel – područna jedinica šumarske inspekcije Kutina1
Ispostava Bjelovar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Čakovec (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Križevci (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Našice (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Požega (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Sisak (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vinkovci (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Županja (samostalni izvršitelj)1
11.4.1.3. Odjel – područna jedinica šumarske inspekcije Zagreb1
Ispostava Delnice (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Jastrebarsko (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Makarska (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ogulin (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)2
11.4.2. Služba lovne inspekcije1
11.4.2.1. Odjel državne lovne inspekcije5
11.4.2.2. Odjel – Područna jedinica lovne inspekcije Koprivnica1
Ispostava Daruvar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Đakovo (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Krapina (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)1
11.4.2.3. Odjel – Područna jedinica lovne inspekcije Karlovac1
Ispostava Gospić (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Rovinj (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Sinj (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Šibenik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)1
UKUPNO110
5. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1. Sektor za poljoprivrednu politiku1
12.1.1. Služba za poljoprivredno-informacijske sustave1
12.1.1.1. Odjel za informacijske sustave u poljoprivredi8
12.1.1.2. Odjel za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)5
12.1.2. Služba za poljoprivredne politike i agroekonomske analize1
12.1.2.1. Odjel za izradu analitičkih podloga u poljoprivredi5
12.1.2.2. Odjel za analizu poljoprivrednih politika6
12.2. Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju1
12.2.1. Služba za EU poslove1
12.2.1.1. Odjel za EU koordinaciju5
12.2.1.2. Odjel za zakonodavstvo EU i programe pomoći5
12.2.2. Služba za međunarodnu suradnju i trgovinske odnose1
12.2.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju5
12.2.2.2. Odjel za međunarodne trgovinske odnose5
UKUPNO51
13. UPRAVA RIBARSTVA
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.1. Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom1
13.1.1. Služba za upravljanje resursima i flotom1
13.1.1.1. Odjel za upravljanje resursima – Područna jedinica Split1
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)2
13.1.1.2. Odjel za upravljanje flotom – Područna jedinica Šibenik1
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelj)1
13.1.2. Služba za ribolov – Područna jedinica Šibenik1
13.1.2.1. Odjel za morski ribolov – Ispostava Split1
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelji u Puli2
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Senju1
Samostalni izvršitelji u Splitu1
Samostalni izvršitelj u Šibeniku1
Samostalni izvršitelj u Zadru1
13.1.2.2. Odjel za slatkovodni ribolov3
13.2. Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu1
13.2.1. Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu1
13.2.1.1. Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu6
13.2.1.2. Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu3
13.2.2. Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu1
13.2.2.1. Odjel za potpore u ribarstvu10
13.2.2.2. Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu9
13.2.3. Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu1
13.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu4
13.2.3.2. Odjel za kontrolu na terenu8
Područna jedinica Zadar (samostalni izvršitelj)1
13.3. Sektor za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom1
13.3.1. Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik1
13.3.1.1. Odjel za ribarsku statistiku – Ispostava Zagreb1
Samostalni izvršitelj u Dubrovniku1
Samostalni izvršitelj u Rijeci1
Samostalni izvršitelj u Splitu1
Samostalni izvršitelj u Šibeniku1
13.3.1.2. Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu1
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Pula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)1
13.3.2. Služba za akvakulturu – Područna jedinica Zadar1
Ispostava Split (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zadar (samostalni izvršitelji)2
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)2
13.4. Sektor za nadzor i kontrolu u ribarstvu1
13.4.1. Služba kontrole ribarstva – sjever1
13.4.1.1. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Čakovec2
Ispostava Koprivnica (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Osijek (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Slavonski Brod (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelji)4
13.4.1.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Područna jedinica Pula4
Ispostava Novalja (samostalni izvršitelji)1
Ispostava Rijeka (samostalni izvršitelji)4
13.4.2. Služba kontrole ribarstva – jug – Područna jedinica Split1
13.4.2.1. Odjel za kontrolu ribarstva Split6
Ispostava Dubrovnik (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Korčula (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Ploče (samostalni izvršitelj)1
Ispostava Vis (samostalni izvršitelji)3
13.4.2.2. Odjel za kontrolu ribarstva – Ispostava Zadar5
Samostalni izvršitelji u Šibeniku4
13.4.3. Služba za Ribarski monitoring centar i podršku korisnicima1
13.4.3.1. Odjel za Ribarski monitoring centar7
13.4.3.2. Odjel za podršku korisnicima5
UKUPNO145
Ukupan broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu poljoprivrede1189