Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

NN 40/2017 (26.4.2017.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

884

Na temelju članka 71. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 13. ožujka 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 109/12 i 12/14) članak 2. mijenja se i glasi:

»Zavod je osnovan Zakonom o zapošljavanju (»Narodne novine«, broj 59/96).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Zavod je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenima Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. točke 12., 13. i 14. mijenjaju se i glase:

»12) rješava u upravnom postupku o pravima po osnovi nezaposlenosti i obavlja isplatu istih,

13) rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti u upravnom postupku primjenom pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i obavlja isplatu istih,

14) osigurava provedbu propisa Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na prava za vrijeme nezaposlenosti,«.

Članak 4.

U članku 17. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) koordinacija i nadzor u primjeni propisa Europske unije i međunarodnih ugovora, Zakona, Statuta i drugih općih akata Zavoda,«.

Točke 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»7) rješavanje o pravu po osnovi nezaposlenosti u drugom stupnju,

8) provedba međunarodnih ugovora i pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u dijelu koji se odnosi na prava za vrijeme nezaposlenosti,«.

Članak 5.

Članak 17.a briše se.

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Regionalni uredi obavljaju sljedeće poslove:

1) provode međunarodne ugovore o zapošljavanju te razmjenjuju podatke o slobodnim radnim mjestima u okviru mreže Europskih službi za zapošljavanje (EURES),

2) obavljaju poslove Migracijsko informacijskog centra (MIC) – informacijski centri za radnike migrante,

3) zastupanje u vezi sa sudskim sporovima,

4) obrazovanje radnika,

5) provedba pojedinih postupaka javne nabave,

6) izdavanje regionalnih stručno-informativnih publikacija,

7) nadzor nad radom područnih ureda,

8) obavljanje i drugih poslova utvrđenih ovim Statutom i aktima Zavoda.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, regionalni uredi obavljaju i poslove iz članka 13. ovoga Statuta osim poslova iz točki 9., 14., 15. i 16. istoga članka.

(3) Područni uredi obavljaju poslove propisane člankom 13. ovoga Statuta osim poslova iz točki 9., 14., 15. i 16. istoga članka.«.

Članak 7.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće donosi sljedeće opće akte za provedbu Zakona:

1) Odluku o visini naknade troškova prijevoza nezaposlenih osoba koje je Zavod uputio na obrazovanje koje organizira, odnosno troškove snosi Zavod,

2) Odluku o visini naknade troškova prijevoza nezaposlenih osoba koje je Zavod uputio na osposobljavanje na radno mjesto kod poslodavca,

3) Odluku o načinu sklapanja ugovora sa Zavodom o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu.«.

Članak 8.

U članku 23. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) najmanje 1/3 ukupnog broja članova Upravnog vijeća,«.

Članak 9.

U članku 27. stavku 1. točki 1. iza riječi: »društvenoga« dodaju se riječi: »ili humanističkoga«.

Članak 10.

U članku 36. stavku 1. točki 1. iza riječi: »društvenoga« dodaju se riječi: »ili humanističkoga«.

Članak 11.

U članku 41. stavku 1. točki 1. iza riječi: »društvenoga« dodaju se riječi: »ili humanističkoga«.

U stavku 4. točki 1. iza riječi: »društvenoga« dodaje se zarez i riječi: »humanističkoga, tehničkoga«.

Članak 12.

U članku 45. stavku 3. točki 1. iza riječi: »društvenoga« dodaju se riječi: »ili humanističkoga«.

Članak 13.

U članku 56. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Statut donosi Upravno vijeće, uz naknadnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(3) Nakon suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Statut Zavoda objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

Članak 14.

Ove Izmjene i dopune Statuta, nakon davanja naknadne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 023-01/12-01/13

Urbroj: 344-126/1-17-18

Zagreb, 13. ožujka 2017.

Predsjednik
Upravnoga vijeća
Marko Pavić, v. r.