Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

NN 40/2017 (26.4.2017.), Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

885

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. i članka 37. stavak 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 152/08, 61/11 i 56/13), Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, uz pribavljenu suglasnost Državne geodetske uprave, klasa: 930-01/17-01/10, urbroj: 541-06-01/4-17-4, od 16. ožujka 2017. godine, je na sjednici održanoj 31. ožujka godine, donijela

IZMJENE STATUTA

HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine«, broj 52/09 i 7/10), u članku 13. stavku 5. riječi: »pečatom i« brišu se.

Članak 2.

Ove Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije stupaju na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 002-01/17-02/1

Urbroj: 507-01-17-1

Zagreb, 31. ožujka 2017.

Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih
inženjera geodezije
Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., v. r.