Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

888

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15 i 1/17) članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja pokretne materijalne imovine te plovila (sa ili bez smještaja) u skladu s Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu, osim ostalih prijevoznih sredstava, koje se obavljaju u tuzemstvu osobama koje nisu porezni obveznici je izvan Europske unije, ako se te usluge stvarno koriste izvan Europske unije.

(2) Mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja pokretne materijalne imovine te plovila (sa ili bez smještaja) u skladu s Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu, osim ostalih prijevoznih sredstava, koje se obavljaju izvan Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici je u tuzemstvu, ako se te usluge stvarno koriste u tuzemstvu.«.

Članak 2.

U članku 41. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poreznu osnovicu kod usluge iznajmljivanja plovila iz članka 35. ovoga Pravilnika čini razmjerni dio vrijednosti ugovorene usluge najma plovila koji se stvarno koristi u tuzemstvu (dani plovidbe u Republici Hrvatskoj, što uključuje dan uplovljenja u Republiku Hrvatsku i dan isplovljenja iz Republike Hrvatske, u odnosu na ukupno trajanje najma).«.

Članak 3.

U članku 47. stavku 2. točka c) mijenja se i glasi:

»c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje kako je definirano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.«.

Točka l) mijenja se i glasi:

»l) hranu za životinje, osim hrane za kućne ljubimce,

Hranom za životinje u smislu ove točke smatraju se mrkva i postrna repa iz KN oznake 0706 10 00, slatki krumpir iz KN oznake 0714 20 10; indijska maranta (arrowroot), kaćun (salep) i slični korijeni i gomolji s visokim sadržajem škroba iz KN oznake 0714 90 20 te ostalo iz KN oznake 0710 90 90; tvrda pšenica ostalo iz KN oznake 1001 19 00; raž iz KN oznake 1002 90 00; zob iz KN oznake 1004 90 00; kukuruz iz KN oznake 1005 osim kukuruza za sjetvu iz KN oznake 1005 10; sirak u zrnu iz KN oznake 1007 00 90; heljda iz KN oznake 1008 10 00; proso iz KN oznake 1008 29 00; tritikale iz KN oznake 1008 60 00; prekrupa i krupica od obične pšenice i pira iz KN oznake 1103 11 90; prekrupa i krupica od kukuruza s masenim udjelom masti ne većim od 1,5% iz KN oznake 1103 13 10; prekrupa i krupica od kukuruza iz KN oznake 1103 13 90; prekrupa i krupica od raži ili ječma iz KN oznake 1103 19 20; pelete od zobi iz KN oznake 1103 20 30; soja neovisno je li lomljena ili ne iz KN oznake 1201 osim soje za sjetvu iz KN oznake 1201 10 00; brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice, iz KN oznake 1208; švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, esparzeta, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne iz KN oznake 1214 te ostaci i otpaci od prehrambene industrije i pripremljena životinjska hrana iz KN oznake 23, osim čvaraka, vinskog taloga i vinskog kamena iz KN oznake 2307 00 te osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju iz KN oznake 2309 10; kreda iz KN oznake 2509 00 00; lizin i njegovi esteri; njihove soli iz KN oznake 2922 41 00; metionin iz KN oznake 2930 40 10; ostalo iz KN oznake 2930 40 90; cistein i cistin iz KN oznake 2930 90 13; vitamini A i njihovi derivati iz KN oznake 2936 21 00; vitamin B1 i njegovi derivati iz KN oznake 2936 22 00; vitamin B2 i njegovi derivati iz KN oznake 2936 23 00; D- ili DL-pantotenska kiselina (vitamin B3 ili vitamin B5) i njezini derivati iz KN oznake 2936 24 00; vitamin B6 i njegovi derivati iz KN oznake 2936 25 00; vitamin B12 i njegovi derivati iz KN oznake 2936 26 00; vitamin C i njegovi derivati iz KN oznake 2936 27 00; vitamin E i njegovi derivati iz KN oznake 2936 28 00; ostali vitamini i njihovi derivati iz KN oznake 2936 29 00; ostalo, uključujući prirodne koncentrate iz KN oznake 2936 90 00.«.

Članak 4.

U članku 107.a dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a pri uvozu dobara prema članku 44. stavku 1. točki 26. Zakona, ako u trenutku uvoza Carinskoj upravi uz PDV identifikacijski broj stjecatelja, izdan u drugoj državi članici, kojemu se isporučuju dobra prema članku 41. stavku 1. točki a) Zakona, a koji obavlja daljnju isporuku dobara dostavi i PDV identifikacijski broj (krajnjeg) stjecatelja izdanog u državi članici u koju se dobra izravno otpremaju ili prevoze. Uvoznik dobara u Zbirnoj prijavi navodi PDV identifikacijski broj stjecatelja koji obavlja daljnju isporuku dobara u drugu državu članicu.«.

Članak 5.

U članku 108. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Porezni obveznici mogu primijeniti oslobođenje temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona za poslove u nizu u okviru izvoznih transakcija u slučaju kada porezni obveznik isporučuje već izvozno ocarinjena dobra drugom poreznom obvezniku, a ta će se dobra izravno otpremiti kupcu izvan Europske unije.«.

Članak 6.

U članku 150. stavku 4. iza riječi: »u trećoj zemlji,« dodaju se riječi: »neovisno o poreznom statusu koji ima u državi u kojoj ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište te«.

Članak 7.

U članku 164. u stavku 2. u točki 3. riječi: »iz točke 3.« zamjenjuju se riječima: »iz točke 2.«.

Članak 8.

U članku 173. stavku 4. ispred prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Tromjesečni porezni obveznici mogu se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz članka 84. stavka 1. Zakona najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Na usluge iznajmljivanja plovila iz članka 1. ovoga Pravilnika za koje su do 30. travnja 2017. sklopljeni ugovori primjenjuju se odredbe Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15 i 1/17).

Članak 10.

Obrazac PDV-P i Obrazac ZP-PDV mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. svibnja 2017.

Klasa: 011-01/17-02/15
Urbroj: 513-07-21-01/17-1
Zagreb, 20. travnja 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.