Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

893

Na temelju članka 13. stavka 3. točke 1. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 124/97) i članka 208. stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07, 132/07, 51/13 i 152/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ODORI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA LUČKIH KAPETANIJA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta i sastavni dijelovi službene odore državnih službenika lučkih kapetanija (u daljnjem tekstu: službenik), službenici koji moraju nositi službenu odoru, oznake na službenoj odori, vrijeme i način nošenja službene odore.

DIO DRUGI
SLUŽBENA ODORA

POGLAVLJE I.
DUŽNOST NOŠENJA SLUŽBENE ODORE

Članak 2.

Pod službenom odorom (u daljnjem tekstu: odora) u smislu članka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva se uredska, radna, svečana i zaštitna odora.

Članak 3.

Uredsku odoru dužni su nositi službenici raspoređeni na sljedeća radna mjesta ili na radna mjesta u sljedećim ustrojstvenim jedinicama lučkih kapetanija:

1. lučki kapetani

2. službenici ustrojstvenih jedinica lučkih kapetanija nadležnih za pravne i/ili upravne poslove.

Članak 4.

Radnu odoru dužni su nositi službenici raspoređeni na radna mjesta u sljedećim ustrojstvenim jedinicama lučkih kapetanija:

1. službenici ustrojstvenih jedinica lučkih kapetanija nadležnih za inspekcijske poslove

2. službenici ustrojstvenih jedinica lučkih kapetanija nadležnih za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

3. službenici ispostava lučkih kapetanija

4. službenici Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS HRVATSKA) sa sjedištem u Rijeci, službenici VTS Centra Split, te službenici VTS Centra Dubrovnik (sve zajedno u daljnjem tekstu: VTS)

5. službenici Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (u daljnjem tekstu: MRCC).

Članak 5.

(1) Svečanu odoru dužni su nositi sljedeći službenici:

1. lučki kapetan

2. kapetan ispostave lučke kapetanije.

(2) Svečanu odoru dužan je nositi i čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe.

Članak 6.

Zaštitnu odoru dužni su nositi službenici i ovlašteni djelatnici ministarstva nadležnog za pomorstvo i unutarnju plovidbu kada:

1. obavljaju poslove inspekcijskog nadzora brodova u međunarodnoj plovidbi

2. obavljaju poslove detaljnog i proširenog inspekcijskog nadzora brodova u nacionalnoj plovidbi

3. čine posadu brodova, brodica i čamaca lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija namijenjenih za obavljanje poslova traganja i spašavanja.

POGLAVLJE II.
SASTAVNI DIJELOVI ODORE

Članak 7.

Sastavni dijelovi uredske odore su:

1. vjetronepropusna uredska jakna

2. vodonepropusna uredska jakna

3. vesta

4. muška/ženska košulja dugih/kratkih rukava

5. kravata/marama

6. muške/ženske duge hlače/suknja i

7. muške/ženske uredske cipele.

Članak 8.

Sastavni dijelovi radne odore su:

1. vjetronepropusna radna jakna

2. vodonepropusna radna jakna

3. vesta

4. polo majica dugih/kratkih rukava

5. duge radne hlače i

6. radne cipele.

Članak 9.

Sastavni dijelovi svečane odore su:

1. muška kapa tanjurača/ženski šešir

2. muški/ženski zimski kaput

3. muški/ženski sako

4. muške/ženske duge hlače/suknja

5. muška/ženska košulja dugih rukava i

6. kravata/marama.

Članak 10.

(1) Sastavni dijelovi zaštitne odore službenika koji obavljaju inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe:

1. radni kombinezon

2. zaštitne rukavice

3. zaštitna kaciga

4. vodonepropusne navlačne hlače i

5. kapa sa šiltom.

(2) Sastavni dijelovi zaštitne odore službenika koji čine posade brodova, brodica, čamaca i drugih službenih plovila lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija koji obavljaju poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru i unutarnjim vodama su:

1. radni kombinezon

2. kratke ljetne hlače

3. vodonepropusna radna jakna

4. vjetronepropusna radna jakna

5. vodonepropusne navlačne hlače

6. cipele za brod (brodarice ljetne)

7. kapa ovalna i

8. kapa sa šiltom.

(3) Sastavni dijelovi zaštitne odore službenika koji nisu dužni nositi radnu odoru, a obavljaju poslove iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika su:

1. jakna vjetronepropusna s podjaknom

2. vesta

3. polo majica dugih/kratkih rukava

4. duge radne hlače

5. radne cipele i

6. kapa sa šiltom.

POGLAVLJE III.
OZNAKE NA ODORI

Članak 11.

(1) Osnovnom oznakom u smislu ovoga Pravilnika smatra se službeni znak.

(2) Službeni znak iz stavka 1. ovoga članka ima omjer stranica 1:1 koji se sastoji od dvaju bijelih ukriženih sidara na modroj podlozi, a u sredini iznad strukova sidara smješten je grb Republike Hrvatske. Znak je obrubljen žutim (zlatnim) hrvatskim pleterom.

(3) Osnovna oznaka sastavni je dio radne i dodatnih dijelova radne odore.

Članak 12.

(1) Uz osnovnu oznaku iz članka 11. ovoga Pravilnika sastavni dio radne odore službenika iz stavka 3. ovoga članka su i posebne oznake.

(2) Posebna oznaka je natpis plave/narančaste boje koji se nosi na prednjici s lijeve strane radne odore.

(3) Službenik nosi posebnu ozaku ovisno o svom rasporedu i to ako je:

1. raspoređen u MRCC ili čini posadu brodova, brodica, čamaca i drugih službenih plovila lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija, nosi natpis SAR

2. raspoređen u VTS nosi natpis VTS

3. raspoređen u ustrojstvenu jedinicu lučke kapetanije nadležne za inspekcijske poslove i koji obavlja poslove inspekcijskog nadzora pomorskih brodova u međunarodnoj plovidbi nosi natpis PSC, a koji obavlja poslove inspekcijskog nadzora plovila unutarnje plovidbe u međunarodnoj plovidbi nosi oznaku INSPEKCIJA.

Članak 13.

(1) Uz osnovne i posebne oznake iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika sastavni dio odore su i oznake radnih mjesta.

(2) Oznake radnih mjesta na svečanoj odori nose se na lijevom i desnom rukavu sakoa.

(3) Oznake radnih mjesta službenika nose se na vesti.

(4) Prikaz izgleda oznaka radnih mjesta službenika nalaze su u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(5) U slučaju promjene radnog mjesta, službenik iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika stječe pravo na oznake i dijelove odore novog radnog mjesta.

POGLAVLJE IV.
VRIJEME I NAČIN NOŠENJA ODORE

Članak 14.

(1) Uredsku i radnu odoru dužni su nositi za vrijeme obnašanja službene dužnosti tijekom cijele godine službenici iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Svečanu odoru dužni su nositi u dane državnih praznika i blagdana, te u drugim svečanim prigodama službenici iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Zaštitnu odoru dužni su nositi za vrijeme obavljanja posebnih zadataka tijekom cijele godine službenici iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Službenici iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju odoru redovito održavati i nositi u čistom i urednom stanju.

Članak 16.

(1) Nije dopušteno nošenje pojedinih dijelova odore u kombinaciji s civilnom odjećom te nošenje pojedinih dijelova različitih kompleta odora.

(2) Odora mora odgovarati antropološkim mjerama službenika koji ju nosi.

(3) Zabranjeno je mijenjati izgled, veličinu i kroj odore.

POGLAVLJE V.
ZAMJENA ILI VRAĆANJE ODORE

Članak 17.

(1) Nakon većeg oštećenja ili potpunog uništenja, odnosno nakon dotrajalosti, mogu se zamijeniti dijelovi odore prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko veće oštećenje ili potpuno uništenje dijela odore iz stavka 1. ovoga članka i pripadajućih oznaka nije nastalo kao posljedica nošenja za vrijeme obnašanja službene dužnosti, odnosno obavljanja posebnih zadataka službenika, izdat će se novi dio odore na trošak službenika.

Članak 18.

(1) Osoba iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika kojoj je prestao radni odnos u ministarstvu, odnosno koja je raspoređena na drugo radno mjesto u ministarstvu, dužna je odoru i pripadajuće oznake vratiti.

(2) Kod prestanka radnog odnosa radi smrti službenika ili odlaska u mirovinu, odora i pripadajuće oznake mogu se zadržati.

POGLAVLJE VI.
POPIS DIJELOVA ODORE I EVIDENCIJA O IZDANIM ODORAMA

Članak 19.

(1) Popis dijelova odore propisan ovim Pravilnikom, zajedno s pripadajućom količinom po službeniku nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Detaljan opis sastavnih dijelova odore, sirovinski sastav te izgled pripadajućih dijelova odore, uključujući gumbe i oznake na odori, sadržan je u Katalogu službene odore.

(3) Katalog službenih odora objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za pomorstvo i unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

Članak 20.

(1) O izdanim odorama i pripadajućim oznakama vodi se evidencija u ministarstvu.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime i prezime službenika

2. broj cipela

3. antropološke mjere službenika

4. radno mjesto

5. pojedini dio odore koji je službenik zadužio

6. količinu i

7. datum zaduženja.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj odori službenika i namještenika Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora (»Narodne novine«, br. 110/06) i Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika kapetanija i uprave unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 103/00).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/63
Urbroj: 530-03-2-17-1
Zagreb, 13. ožujka 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

POPIS DIJELOVA ODORE S PRIPADAJUĆOM KOLIČINOM PO SLUŽBENIKU

NAZIVKOLIČINAPERIOD
UREDSKA ODORA
Vodonepropusna uredska jakna1 komad4 godine
Vjetronepropusna uredska jakna1 komad4 godine
Vesta1 komad2 godine
Ženska košulja dugih rukava5 komada2 godine
Ženska košulja kratkih rukava5 komada2 godine
Muška košulja kratkih rukava5 komada2 godine
Muška košulja dugih rukava5 komada2 godine
Kravata/marama1 komad4 godine
Ženske duge hlače/suknja2 komada2 godine
Muške duge hlače2 komada2 godine
Uredske ženske cipele1 komad2 godine
Uredske muške cipele1 komad2 godine
RADNA ODORA
Vjetronepropusna radna jakna1 komad4 godine
Vodonepropusna radna jakna1 komad4 godine
Polo majica kratkih rukava5 komada2 godine
Polo majica dugih rukava5 komada2 godine
Vesta1 komad2 godine
Kratke ljetne hlače2 komada2 godine
Duge radne hlače2 komada2 godine
Muške/ženske cipele1 komad2 godine
SVEČANA ODORA
Muška kapa tanjurača/ženski šešir1 komadtrajno
Muški/ženski svečani zimski kaput1 komadtrajno
Muški/ženski svečani sako1 komad5 godina
Muška/ženska svečana košulja dugih/kratkih rukava1 komad5 godina
Kravata1 komadtrajno
Muške/ženske svečane duge hlače/suknja1 komad5 godina
ZAŠTITNA ODORA
Zaštitna kaciga1 komad5 godina
Ljetni šešir1 komad3 godine
Kapa sa šiltom1 komad3 godine
Radni kombinezon1 komad2 godine
Vjetronepropusna radna jakna1 komad4 godine
Vodonepropusna radna jakna1 komad4 godine
Vodonepropusne navlačne hlače1 komad4 godine
Zaštitne radne cipele1 komad2 godine
Cipele za brod (brodarice ljetne)1 komad2 godine
OZNAKE RADNIH MJESTA
Oznaka radnih mjesta – naramenice4 para8 godinaPRILOG 2.

OZNAKE POLOŽAJA I RADNIH MJESTA

ČELNIK UPRAVE

LUČKI KAPETAN, NAČELNIK SEKTORA

VODITELJ SLUŽBE

INSPEKTOR SPECIJALIST, VIŠI SAVJETNIK – SPECIJALIST

VODITELJ ODJELA, KAPETAN ISPOSTAVE I. VRSTE

RADNA MJESTA VISOKE STRUČNE SPREME

KAPETAN ISPOSTAVE II. VRSTE

RADNA MJESTA VIŠE STRUČNE SPREME

KAPETAN ISPOSTAVE III. VRSTE, ZAPOVJEDNIK BRODA

RADNA MJESTA SREDNJE STRUČNE SPREME

VODITELJ ODJELJKA, VODITELJ BRODICE