Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

894

Na temelju članka 47. stavka 8., a u svezi s člankom 47. stavkom 4. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 33/2006, 38/2009, 87/2009, 18/2011, 80/2013 i 56/2016) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na povlašteni javni pomorski prijevoz na linijama s obvezom javne usluge (u daljnjem tekstu: povlašteni prijevoz), visina popusta kod korištenja prava na povlašteni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu s popustom te vrste isprava koje se izdaju korisnicima prava na povlašteni prijevoz.

I. KORISNICI PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ

Članak 2.

(1) Povlašteni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu obuhvaća prijevoz s popustom i besplatni prijevoz.

(2) Korisnici prava na prijevoz s popustom su:

1. hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu (u daljnjem tekstu: otok),

2. djeca starija od tri do navršenih 12 godina života,

3. vozila fizičkih osoba iz točke 1. ovoga stavka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj,

4. vozila pravnih osoba, odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga sa sjedištem korisnika vozila na otoku, a vozila su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj,

5. djelatnici javnih zdravstvenih službi i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) čije je stalno mjesto rada na otoku i njihova službena vozila koja se koriste na otoku,

6. djelatnici javnih zdravstvenih službi i njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,

7. ostale osobe koje to pravo stječu po posebnim propisima.

(3) Korisnici prava na besplatni prijevoz su:

1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka,

2. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok,

3. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta,

4. djeca od jedne do navršene tri godine života,

5. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku,

6. djelatnici javnih zdravstvenih službi i njihova službena vozila pri obavljanju sanitetskih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,

7. djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima,

8. djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) i njihova službena vozila u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja, uz suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski promet (u daljnjem tekstu: Agencija) izdanu na zahtjev platitelja usluge prijevoza sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda i katastrofa.

(4) Pravo na povlašteni prijevoz na državnim linijama korisnici iz stavaka 2. i 3. ovoga članka (u daljnjem tekstu: korisnici) ostvaruju na temelju Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika, Otočne iskaznice za pomorski prijevoz vozila i vinjete, studentske isprave, te izdane putne karte, ako ovim Pravilnikom za određene kategorije korisnika nije drugačije određeno.

(5) Putna karta izdaje se u fizičkom obliku, odnosno u elektroničkom obliku.

(6) Ne može se u istom putovanju koristiti pravo na povlašteni prijevoz po više osnova.

(7) Osobe iz stavka 2. točke 7. ovoga članka osim prava na povlašteni prijevoz ostvaruju i druga prava u javnom prijevozu koja imaju po posebnim propisima.

II. PRIJEVOZ S POPUSTOM

Visina popusta

Članak 3.

(1) Za prijevoz s popustom odobrava se popust u visini do 50% redovne sezonske cijene karte.

(2) Visinu popusta za korisnike iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika na državnim linijama određuje Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet prilikom utvrđivanja najvišeg iznosa cijene usluga javnog prijevoza s obvezom javne usluge.

(3) Visinu popusta za korisnike iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika na županijskim i međužupanijskim linijama za koje je propisana obveza javne usluge određuje županijska skupština, odnosno županijske skupštine, kod raspisivanja natječaja za obavljanje javnog prijevoza, u dokumentaciji za nadmetanje prilikom utvrđivanja najviše cijene usluge.

(4) Visinu popusta za korisnike iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika na lokalnim linijama za koje je propisana obveza javne usluge određuje općinsko, odnosno gradsko vijeće kod raspisivanja natječaja za obavljanje javnog prijevoza u dokumentaciji za nadmetanje prilikom utvrđivanja najviše cijene usluge.

Prijevoz putnika s popustom

Članak 4.

(1) Pravo na prijevoz putnika s popustom korisnici iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika ostvaruju na svim trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama u javnom prijevozu s obvezom javne usluge prijevoza koje povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno. Pored toga pravo ostvaruju i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na otok njihovog prebivališta.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na putnu kartu s popustom za jedno polazno-povratno putovanje dnevno odnosno na zbirni broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.

(3) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, sva djeca od tri do navršenih 12 godina ostvaruju pravo na prijevoz s popustom na svim linijama i to za neograničeni broj putovanja, a djeca s prebivalištem na otoku to pravo ostvaruju i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

Prijevoz vozila s popustom

Članak 5.

(1) Za vozila iz članka 2. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika može se ostvariti pravo na prijevoz s popustom na jednom polazno-povratnom putovanju dnevno na svim trajektnim linijama koje otok prebivališta vlasnika odnosno korisnika povezuju s kopnom ili drugim otokom, uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovog Pravilnika koje se primjenjuju na otok prebivališta fizičke osobe.

(2) Za vozila iz članka 2. stavka 2. točke 4. ovoga Pravilnika može se ostvariti pravo na prijevoz s popustom na neograničenom broju putovanja dnevno na svim trajektnim linijama koje otok sjedišta pravnih osoba, obrta, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG), djelatnosti slobodnog zanimanja i korisnika leasinga povezuju s kopnom ili drugim otokom, uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koje se primjenjuju na otok sjedišta.

Prijevoz javnih službi s popustom

Članak 6.

(1) Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) čije je stalno mjesto rada na otoku i njihova službena vozila koja se koriste na otoku imaju pravo na povlašteni prijevoz s popustom na svim linijama koje povezuju otok na kojem imaju stalno mjesto rada s kopnom ili drugim otokom, uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koje se primjenjuju na otok stalnog mjesta rada i to na neograničenom broju putovanja, uz predočenje važeće otočne iskaznice izdane javnoj službi.

(2) Zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto imaju pravo na povlašteni prijevoz s popustom na svim linijama koje povezuju otoke s kopnom ili otoke međusobno na neograničenom broju putovanja, uz predočenje važeće otočne iskaznice izdane javnoj službi.

III. BESPLATNI PRIJEVOZ

Besplatni prijevoz učenika i studenata

Članak 7.

(1) Učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka imaju pravo na dva besplatna polazno-povratna putovanja dnevno na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta, odnosno zbirni broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.

(2) Učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok, imaju pravo na besplatni prijevoz za jedno polazno-povratno putovanje tjedno na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

(3) Učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta imaju pravo na dva besplatna polazno-povratna putovanja tjedno, na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

(4) Pravo na besplatan prijevoz studenti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ostvaruju od 1. rujna do 15. srpnja na osnovi studentske iskaznice koja je izdana sukladno pravilniku kojim je propisan sadržaj studentske isprave odnosno Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika (u daljnjem tekstu: Otočna iskaznica za putnika), u slučaju nemogućnosti korištenja studentske isprave.

(5) Funkcionalna studentska isprava u smislu ovoga Pravilnika je isprava koja sadrži osobni identifikacijski broj, broj čipa i IKS oznaku te koja je tehnički čitljiva.

(6) Pravo na besplatni prijevoz učenici iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ostvaruju od 1. rujna do 30. lipnja uz predočenje Otočne iskaznice za putnika.

(7) Nakon ostvarivanja prava na besplatni prijevoz iz ovoga članka, učenici i studenti s prebivalištem na otoku imaju pravo i na jedno polazno-povratno putovanje dnevno s popustom, a učenici do 12 godina na neograničeni broj putovanja s popustom, na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

(8) Od 1. srpnja do 31. kolovoza učenici imaju pravo na jedno – polazno-povratno putovanje dnevno s popustom, a učenici do 12 godina na neograničeni broj putovanja s popustom, dok od 16. srpnja do 31. kolovoza studenti imaju pravo na jedno polazno-povratno putovanje dnevno s popustom, a koja prava ostvaruju na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

Besplatni prijevoz djece

Članak 8.

(1) Djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta imaju pravo na pet besplatnih polazno-povratnih putovanja tjedno, dok djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta, imaju pravo na dva besplatna polazno-povratna putovanja tjedno na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

(2) Djeca od navršene 1 do 3 godine starosti imaju pravo na besplatni prijevoz na svim linijama u neograničenom broju putovanja dnevno i izdaje im se putna karta.

(3) Djeca do navršene 1 godine starosti imaju pravo na besplatni prijevoz na svim linijama, sjede zajedno s roditeljem/pratiteljem na istom sjedećem mjestu i ne izdaje im se putna karta, već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom.

(4) Nakon ostvarivanja prava na besplatni prijevoz djeca od tri do navršenih 12 godina iz stavka 1. ovoga članka s prebivalištem na otoku imaju pravo i na prijevoz s popustom na svim linijama i to za neograničeni broj putovanja uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

Besplatni prijevoz umirovljenika i osoba starijih od 65 godina

Članak 9.

(1) Umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku prve skupine sukladno Zakonu o otocima (nedovoljno razvijeni i nerazvijeni te mali povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci), ostvaruju pravo na jedno besplatno polazno-povratno putovanje dnevno na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta i to na zbirni broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.

(2) Nakon ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka umirovljenici i osobe starije od 65 godina ostvaruju pravo na jedno polazno-povratno putovanje dnevno s popustom na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

(3) Umirovljenici i osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na otocima druge skupine sukladno Zakonu o otocima (svi otoci koji nisu razvrstani u prvu skupinu i poluotok Pelješac) ostvaruju pravo na jedno besplatno polazno-povratno putovanje dnevno na svim linijama koje povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta, i to na zbirni broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.

(4) Pored prava iz stavka 3. ovoga članka, umirovljenici i osobe starije od 65 godina ostvaruju pravo na jedno polazno-povratno putovanje dnevno s popustom na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koje se primjenjuju na njihov otok prebivališta.

Besplatni prijevoz javnih službi

Članak 10.

(1) Djelatnici javnih zdravstvenih službi i njihova službena vozila pri obavljanju sanitetskih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto, kao i djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima, imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom obalnom pomorskom prijevozu na svim linijama koje povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno na neograničenom broju putovanja, uz predočenje važećih otočnih iskaznica izdanih javnoj službi za osobe i vozila.

(2) U slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja djelatnici javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) i njihova službena vozila imaju pravo na besplatan prijevoz u javnom obalnom pomorskom prijevozu, na svim linijama koje povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno na neograničenom broju putovanja, a uz suglasnost Agencije izdanu na zahtjev platitelja usluge prijevoza sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda i katastrofa.

(3) Besplatni prijevoz iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se predajom Zahtjeva za prijevoz u slučaju katastrofe, izvanrednog događaja te traganja i spašavanja, potpisanog od ovlaštene osobe javne službe. Zahtjev za prijevoz u slučaju katastrofe, izvanrednog događaja te traganja i spašavanja propisuje Agencija i javno objavljuje na svojim službenim internetskim stranicama.

IV. OTOČNE ISKAZNICE

Otočne iskaznice za putnike

Članak 11.

(1) Radi ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz korisnicima iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se Otočna iskaznica za putnika, uz koju je korisnik dužan posjedovati i odgovarajuću putnu kartu u fizičkom ili u elektroničkom obliku. Prilikom ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz, brodar je dužan izdati, a korisnik je dužan posjedovati odgovarajuću putnu kartu.

(2) Za svako ostvareno putovanje korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika brodar je dužan izdati odnosno evidentirati izdanu putnu kartu s navedenom relacijom, datumom putovanja, cijenom te brojem Otočne iskaznice za putnika.

(3) Pri putovanju na liniji korisnici će se evidentirati očitanjem putne karte, očitanjem Otočne iskaznice za putnika, odnosno očitanjem funkcionalne studentske isprave prilikom ukrcaja u brod, a kada se za to stvore tehnički uvjeti i prilikom ulaska u putnički terminal, ako postoji u luci ukrcaja.

Članak 12.

(1) Za izdavanje, odnosno evidentiranje putne karte iz članka 11. ovoga Pravilnika korisnik je dužan predočiti važeću Otočnu iskaznicu za putnika odnosno funkcionalnu studentsku ispravu.

(2) Djetetu starijem od tri do navršenih 12 godina s prebivalištem na otoku može se izdati Otočna iskaznica za putnika, a djeca iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika koja nemaju prebivalište na otoku ostvaruju svoje pravo na povlašteni prijevoz na temelju važeće isprave o identitetu.

Članak 13.

(1) Otočnu iskaznicu za putnika izdaje Agencija i u njezinom je vlasništvu.

(2) Agencija može stručno-tehničke poslove izrade otočnih iskaznica za putnike i pohrane podataka o istima povjeriti pravnoj osobi koja ispunjava odgovarajuće tehničke i kadrovske uvjete, te čije je cjelokupno poslovanje obuhvaćeno odgovarajućim dokazima kvalitete i informacijske sigurnosti.

(3) Otočna iskaznica za putnika izdaje se na zahtjev korisnika i uvidom u važeću osobnu iskaznicu odnosno ispravu o identitetu.

(4) Sadržaj zahtjeva za izdavanje Otočne iskaznice za putnika propisan je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(5) Visinu troškova izdavanja Otočne iskaznice za putnika utvrđuje, na prijedlog ravnatelja, Odlukom Upravno vijeće Agencije.

(6) Troškovi prvog izdavanja Otočne iskaznice za putnika temeljem zahtjeva korisnika iz stavka 3. ovoga članka, podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela ministarstva nadležnog za pomorstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u okviru posebne glave Agencija.

(7) Troškove svakog izdavanja nove Otočne iskaznice za putnika zbog promjene podataka, gubitka, poništenja, krađe ili oštećenja te iskaznice snosi njen korisnik.

(8) Podatke potrebne za utvrđivanje statusa korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika (prava na povlašteni prijevoz), Agencija pribavlja iz evidencija koje već vode druga tijela u Republici Hrvatskoj, odnosno nositelji javnih ovlasti, osim podataka za koje još ne postoji službena evidencija. Druga tijela i nositelji javnih ovlasti u Republici Hrvatskoj dužni su Agenciji proslijediti tražene podatke te u suradnji s njom omogućiti najjednostavniji način izmjene i usklađivanja potrebnih podataka.

(9) Troškove svakog izdavanja otočne iskaznice za djelatnike javnih službi podmiruju izravno javne službe pravnoj osobi kojoj je povjerena izrada otočnih iskaznica.

Članak 14.

(1) Fizička osoba kojoj se promijenio status korisnika prava na povlašteni prijevoz ili osobni podaci (ime, prezime, prebivalište) za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz, dužna je podnijeti novi zahtjev za izdavanje nove otočne iskaznice s pripadajućim statusom odnosno osobnim podacima.

(2) Fizička osoba iz stavka 1. ovog članka kojoj su se promijenili osobni podaci, a za čije je vozilo ishodovana otočna iskaznica, dužna je podnijeti novi zahtjev za izdavanje nove otočne iskaznice za vozilo, a isto je dužna i u slučaju kada je došlo do promjena tehničkih karakteristika ili registarskih oznaka vozila. U slučaju promjene vlasništva nad vozilom novi vlasnik vozila koji može ostvariti pravo na povlašteni prijevoz dužan je za to vozilo ishodovati novu otočnu iskaznicu.

(3) Agencija provodi periodičku provjeru statusa korisnika prava na povlašteni prijevoz. Ako se provjerom ustanovi da je došlo do promjene podataka koji utječu na status korisnika, sustav će automatski onemogućiti ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz odnosno učiniti neaktivnom iskaznicu na kojoj podaci više ne odgovaraju podacima u odgovarajućim registrima.

Članak 15.

(1) Otočna iskaznica za putnika sadrži podatke koji su navedeni na njezinoj površini i u beskontaktnom čipu, a izdaje se u ID1 formatu i omogućuje elektroničku obradu podataka.

(2) Otočna iskaznica za putnika izdaje se fizičkim osobama koje imaju prebivalište na otocima, te na poluotoku Pelješcu.

(3) U slučaju gubitka Otočne iskaznice za putnika korisnik je dužan obavijestiti Agenciju radi utvrđivanja prestanka važenja te iskaznice, te ishoditi novu iskaznicu radi daljnjeg korištenja prava na povlašteni prijevoz.

(4) Otočna iskaznica za putnika izdaje se na rok od 5 godina.

(5) Sadržaj i izgled Otočne iskaznice za putnika propisan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

Otočne iskaznice za vozila

Članak 16.

(1) Radi ostvarivanja prava na prijevoz s popustom za vozila iz članka 5. ovoga Pravilnika izdaje se Otočna iskaznica za pomorski prijevoz vozila (u daljnjem tekstu: Otočna iskaznica za vozila) i pripadajuća vinjeta, uz koju je korisnik dužan posjedovati odgovarajuću putnu kartu u fizičkom ili u elektroničkom obliku.

(2) Za svako ostvareno putovanje korisnika iz stavka 1. ovoga članka brodar je dužan izdati odnosno evidentirati izdanu putnu kartu s navedenom relacijom, datumom putovanja, cijenom te brojem Otočne iskaznice za vozilo.

(3) Pri putovanju na liniji korisnici će se evidentirati očitanjem putne karte odnosno očitanjem Otočne iskaznice za vozilo prilikom ukrcaja u trajekt, a kada se za to stvore tehnički uvjeti i prilikom ulaska u putnički terminal, ako postoji u luci ukrcaja.

Članak 17.

(1) Otočnu iskaznicu za vozila i vinjetu izdaje Agencija i u njezinom su vlasništvu.

(2) Na temelju Otočne iskaznice za vozilo izdaje se putna karta koja može biti izdana u fizičkom ili elektroničkom obliku.

(3) Na izdavanje Otočne iskaznice za vozilo i vinjete odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Otočna iskaznica za vozilo i vinjeta izdaju se na zahtjev korisnika i uvidom u važeću prometnu dozvolu.

(5) Sadržaj zahtjeva za izdavanje Otočne iskaznice za vozilo i vinjete propisan je u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(6) Visinu troškova izdavanja Otočne iskaznice za vozila i vinjete na prijedlog ravnatelja odlukom utvrđuje Upravno vijeće Agencije.

(7) Troškove izdavanja Otočne iskaznice za vozila i vinjete uvijek podmiruje korisnik.

(8) Troškove svakog izdavanja otočne iskaznice za vozila javnih službi podmiruju izravno javne službe pravnoj osobi kojoj je povjerena izrada otočnih iskaznica.

(9) U slučaju gubitka Otočne iskaznice za vozila ili vinjete odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(10) Na prikupljanje potrebnih podataka za utvrđivanje statusa korisnika vozila iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 13. stavka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Otočna iskaznica za vozilo sadrži podatke o korisniku i vozilu koji su navedeni na njezinoj površini i u beskontaktnom čipu, a izdaje se u ID1 formatu i omogućuje elektroničku obradu podataka.

(2) Uz Otočnu iskaznicu za vozilo izdaje se i vinjeta te čine neodvojivu cjelinu. Otočna iskaznica za vozilo i vinjeta izdaju se za vozila iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika kao i za vozila javnih službi iz članka 10. stavka 1. te članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) Otočna iskaznica za vozila i vinjeta izdaju se na rok od 5 godina.

(4) Sadržaj i izgled Otočne iskaznice za vozilo i vinjete propisan je u Prilogu 6. ovoga Pravilnika

V. INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 19.

(1) Za evidenciju korisnika prava na povlašteni prijevoz, odobravanje prava na povlašteni prijevoz te praćenje korištenja tih prava Agencija je uspostavila Informacijski sustav evidencije otočnih prava (u daljnjem tekstu SEOP). Svrha sustava je ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz sukladno važećim odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Agencija je vlasnik informatičkog rješenja SEOP-a i voditelj evidencije korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(3) U sustavu SEOP vode se evidencije, šifrarnici i katalozi podataka koji su neophodni za upravljanje sustavom povlaštenog prijevoza a osobito se vode evidencije o:

– fizičkim osobama koje koriste prava na povlašteni prijevoz,

– vozilima koja koriste prava na povlašteni prijevoz,

– javnim službama koje koriste prava na povlašteni prijevoz,

– brodskim linijama na kojima se ostvaruju prava na povlašteni prijevoz,

– izdanim i utrošenim putnim kartama korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(4) Brodari koji imaju potpisane ugovore za obavljanje javne usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prijevozu na državnim linijama, dužni su putem SEOP-a radi ostvarivanja prava korisnika vršiti provjeru njihovih prava te dostavljati podatke o svim izdanim i iskorištenim putnim kartama korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(5) Agencija je dužna osigurati potrebne organizacijske i tehničke preduvjete brodarima iz prethodnog stavka u svrhu provjere prava i dojave podataka o prodanim i utrošenim putnim kartama korisnika prava na povlašteni prijevoz.

(6) Agencija je dužna osigurati brodarima uvid u njihove podatke o dojavljenim putnim kartama za prethodna tri mjeseca.

Zajedničke odredbe o otočnim iskaznicama

Članak 20.

(1) Za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz putem SEOP-a koriste se Otočne iskaznice za putnika, Otočne iskaznice za vozila i vinjete te studentske isprave.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako otočna iskaznica nije čitljiva ili u slučajevima iz članka 21. stavka 2. kao identifikator korisnika prava na povlašteni prijevoz putem SEOP-a mogu se koristiti: OIB korisnika prava na povlašteni prijevoz, registarska oznaka vozila koje ostvaruje pravo na povlašteni prijevoz te broj otočne iskaznice ili broj studentske isprave.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javne službe iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika pravo na povlašteni prijevoz ostvaruju temeljem predanog zahtjeva čiji sadržaj utvrđuje Agencija, a korištenje prava bilježi se kroz SEOP.

Kupnja karte za povlašteni prijevoz

Članak 21.

(1) Korisnici prava na povlašteni prijevoz prilikom kupnje putne karte dužni su dati na uvid važeću Otočnu iskaznicu, odnosno važeću studentsku ispravu. Brodar je dužan prije prodaje karte provesti on-line postupak provjere prava za pojedinog korisnika, te ukoliko dobije pozitivan odgovor izdati korisniku putnu kartu s povlaštenim pravom.

(2) Postupak provjere iz stavka 1. ovoga članka moguće je provesti:

– uobičajenim postupkom očitavanja neke od isprava iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika,

– upisom OIB-a korisnika u razdoblju nakon predaje zahtjeva, u roku naznačenom na potvrdi o predanom zahtjevu, a prije uručenja otočne iskaznice, uz predočenje potvrde o predanom zahtjevu,

– upisom registarske oznake vozila nakon predaje zahtjeva, u roku naznačenom na potvrdi o predanom zahtjevu, a prije uručenja otočne iskaznice, uz predočenje potvrde o predanom zahtjevu,

– upisom serijskog broja iskaznice ili upisom IKS oznake sa studentske isprave u slučajevima kada izdavanje putne karte nije moguće postupcima iz alineja 1., 2. i 3. ovoga stavka.

(3) Ukoliko je informacijski sustav nedostupan, brodar je dužan očitati otočnu iskaznicu te sukladno kategoriji korisnika izdati odgovarajuću putnu kartu.

(4) Za svako ostvareno putovanje brodar je dužan izdati putnu kartu i evidentirati korištenje putne karte. Podaci o izdanoj putnoj karti sadrže minimalno sljedeće podatke: broj putne karte, naziv brodara, relaciju putovanja, broj otočne iskaznice korisnika, datum izdavanja putne karte, planirani datum putovanja, datum korištenja, iznos pune cijene i iznos povlaštene cijene. Datum korištenja putne karte treba biti isti ili kasniji od planiranog datuma putovanja.

(5) Korisnici prava koji ne posjeduju otočne iskaznice putnu kartu kupuju predočenjem odgovarajućeg propisanog dokumenta iz članka 12. stavka 2. te članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

(1) Otočna iskaznica za putnika izdaje se u bojama, ovisno o statusu korisnika, kako je propisano u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju zahtjeva korisnika za izdavanje Otočne iskaznice za putnika ili vozilo provjeravaju se podaci korisnika i utvrđuje njegov status.

(3) Provjera podataka i utvrđivanje statusa korisnika provodi se kroz SEOP.

(4) O otočnim iskaznicama vodi se evidencija u SEOP-u.

(5) Za potrebe izrade Otočne iskaznice za putnika ili vozilo te utvrđivanje statusa korisnika u SEOP-u evidentiraju se podaci iz javnih registara koje vode tijela iz članka 13. stavka 8. ovoga Pravilnika i to:

– Registar prebivališta i Registar vozila – voditelj Registra Ministarstvo unutarnjih poslova,

– Registar umirovljenika – voditelj Registra Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

– Registar studenata – voditelj Registra Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Sveučilišni računalni centar (SRCE),

– Registar učenika – voditelj Registra Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET).

(6) Voditelj evidencije korisnika prava na povlašteni prijevoz je Agencija.

(7) Na SEOP se mogu spajati i drugi informacijski sustavi sukladno pravilima propisanim Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Članak 23.

(1) Korisnik je dužan dati na uvid Otočnu iskaznicu za putnika ili Otočnu iskaznicu za vozilo i putnu kartu ako je izdana u fizičkom obliku.

(2) Kontrolu i pregled putnih karata iz stavka 1. ovoga članka na brodu mogu, pored osoba iz članka 25. ovoga Pravilnika, obavljati i ovlašteni kontrolori brodara.

(3) Ukoliko ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka utvrde da se putna karta koristi suprotno odredbama ovoga Pravilnika smatrat će se da se putnik odnosno vozilo prevozi bez odgovarajuće putne karte.

VI. IZVJEŠĆA O POVLAŠTENOM PRIJEVOZU

Članak 24.

(1) Brodari koji obavljaju javni pomorski linijski prijevoz na državnim linijama, dužni su u sustav SEOP kontinuirano i bez odgode dostavljati sve podatke o prevezenim korisnicima prava na povlašteni prijevoz, najkasnije do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Radi potrebe upravljanja i nadzora nad korištenjem prava na povlašteni prijevoz, Agencija će temeljem podataka iz stavka 1. ovoga članka izraditi mjesečna izvješća o prevezenim korisnicima prava na povlašteni prijevoz.

(3) Izvješće o prevezenim korisnicima iz članka 2. stavka 2. točke 5. i 6. ovoga Pravilnika brodari i javne službe dobivaju putem sustava SEOP za potrebe naplate izvršenih usluga prijevoza.

(4) Izvješće o prevezenim korisnicima iz članka 2. stavka 3. točke 6. i 7. ovoga Pravilnika brodari dobivaju putem sustava SEOP za potrebe naplate izvršenih usluga prijevoza, a javne službe isto izvješće dobivaju za potrebe evidencije.

(5) Izvješće o prevezenim korisnicima iz članka 2. stavka 3. točke 8. ovoga Pravilnika brodari dobivaju putem sustava SEOP za potrebe naplate izvršenih usluga prijevoza sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda i katastrofa.

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 25.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ministarstva.

(2) U slučaju zlouporabe Otočne iskaznice za vozilo, odnosno Otočne iskaznice za putnika inspektori i drugi ovlašteni službenici Ministarstva rješenjem će istu proglasiti nevažećom.

(3) U slučaju ponovljene zlouporabe iz stavka 2. ovoga članka korisnik Otočne iskaznice za vozilo, odnosno Otočne iskaznice za putnika trajno gubi pravo na povlašteni prijevoz.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Na državnim linijama na kojima u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika u skladu s važećim ugovorima i cjenicima visina popusta premašuje 50% redovne sezonske cijene karte izvršit će se usklađivanje kroz razdoblje trajanja ugovora o javnoj usluzi sklopljenih nakon 1. siječnja 2017. godine.

(2) Popis državnih linija s izračunom usklađivanja visine popusta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine« br. 1/14, 52/15 i 56/15).

Članak 28.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 2. stavka 2. točaka 5. i 6., članka 2. stavka 3. točaka 6., 7. i 8., članka 6., članka 10., članka 20. stavka 3. te članka 24. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/16-02/125

Urbroj: 530-03-2-2-2-17-8

Zagreb, 6. travnja 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

POPIS OTOKA I LINIJA/RELACIJA ČIJI KORISNICI OSTVARUJU IZNIMNO PRAVO NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ

Br.OtokLinijaRelacija
1.BIŠEVOT602Vis – Split
BB9602Vis – Split
2.CREST401Mali Lošinj – Zadar
3.ILOVIKT332Valbiska – Merag
T334Brestova – Porozina
BB9308Cres – Rijeka
BB9308Mali Lošinj – Rijeka
T401Mali Lošinj – Zadar
4.KORČULAT633Ploče – Trpanj
5.LASTOVOT634Dominče – Orebić
T633Ploče – Trpanj
6.LOŠINJT332Valbiska – Merag
T334Brestova – Porozina
BB9308Cres – Rijeka
7.MLJETT633Ploče – Trpanj
8.OLIBT332Valbiska – Merag
T334Brestova – Porozina
BB9308Cres – Rijeka
BB9308Mali Lošinj – Rijeka
9.OŠLJAKB409Zadar – (Ošljak) – Preko
10.PAŠMANT431Zadar – Preko
B409Zadar – (Ošljak) – Preko
11.PELJEŠACBB9608Korčula – Split
12.PREMUDAT332Valbiska – Merag
T334Brestova – Porozina
BB9308Cres – Rijeka
BB9308Mali Lošinj – Rijeka
13.RIVANJT431Zadar – Preko
B409Zadar – (Ošljak) – Preko
14.SESTRUNJT431Zadar – Preko
B409Zadar – (Ošljak) – Preko
15.SILBAT332Valbiska – Merag
T334Brestova – Porozina
BB9308Cres – Rijeka
BB9308Mali Lošinj – Rijeka
16.SRAKANE VELEBB9308Mali Lošinj – Rijeka
BB9308Cres – Rijeka
T401Mali Lošinj – Zadar
T332Valbiska – Merag
T334Brestova – Porozina
17.SUSAKT332Valbiska – Merag
T334Brestova – Porozina
BB9308Cres – Rijeka
BB9308Mali Lošinj – Rijeka
T401Mali Lošinj – Zadar
18.UGLJANT432Biograd – Tkon
19.UNIJET332Valbiska – Merag
T334Brestova – Porozina
BB9308Cres – Rijeka
BB9308Mali Lošinj – Rijeka
T401Mali Lošinj – Zadar
20.ZVERINACBB9406Zadar – Sali
B405aZadar – SaliPRILOG 2.

KORISNICI PRAVA PREMA BOJI OTOČNIH ISKAZNICA

Otočna iskaznica izdaje se u šest boja prema pojedinim grupama korisnika.

Grupa korisnika A – otočna iskaznica s dominantno plavom bojom, namijenjena je:

– predškolcima,

– učenicima i

– studentima.

Grupa korisnika B – otočna iskaznica s dominantno sivom bojom, namijenjena je:

– umirovljenicima i

– osobama starijima od 65 godina.

Grupa korisnika C – otočna iskaznica s dominantno crvenom bojom, namijenjena je:

– fizičkim osobama koje ne pripadaju grupama korisnika A i B.

Grupa korisnika D – otočna iskaznica s dominantno žutom bojom, namijenjena je:

– djelatnicima javnih službi.

Grupa korisnika E – otočna iskaznica s dominantno zelenom bojom, izdaje se za:

– vozila u vlasništvu fizičkih osoba s prebivalištem na otocima,

– vozila u vlasništvu pravnih osoba sa sjedištem na otocima,

– vozila registrirana na obrt, OPG i djelatnost slobodnog zanimanja sa sjedištem na otocima,

– vozila u vlasništvu leasing kuća ili banaka, a koja su registrirana na korisnike iz prethodnih alineja ove podtočke.

Grupa korisnika F – otočna iskaznica s dominantno narančastom bojom, izdaje se za:

– vozila javnih službi.

Uz otočne iskaznice grupa korisnika E i F izdaje se i pripadajuća vinjeta.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

SADRŽAJ I IZGLED OTOČNE ISKAZNICE ZA POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA

SADRŽAJ OTOČNE ISKAZNICE
ZA GRUPE KORISNIKA A, B I C

Prednja strana iskaznice sadrži:

– logo Agencije za obalni linijski pomorski promet

– naziv OTOČNA ISKAZNICA

– fotografija korisnika prava

– ime korisnika prava

– prezime korisnika prava

– mjesto prebivališta i naziv otoka

– status korisnika prava

– OIB korisnika prava

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja iskaznice

– datum isteka valjanosti iskaznice

Poleđina iskaznice sadrži:

– opće upute o namjeni i načinu korištenja otočne iskaznice

Datoteka s osnovnim podacima na čipu sadrži:

– ime

– prezime

– OIB

– status korisnika prava

– osnovno pravo iz kataloga prava

– naziv ulice i kućnog broja mjesta prebivanja

– naziv mjesta prebivanja

– šifra (DGU) mjesta prebivanja

– naziv općine prebivanja

– šifra (DGU) općine prebivanja

– naziv otoka

– broj iskaznice

– datum izdavanja

– datum isteka

Datoteka s dodatnim podacima na čipu sadrži:

– naziv mjesta boravišta

– šifra (DGU) mjesta boravišta

– naziv općine boravišta

– šifra (DGU) općine boravišta

– naziv ulice i kućni broj boravišta

IZGLED OTOČNIH ISKAZNICE
ZA GRUPE KORISNIKA A, B I C

Grupa korisnika A

– predškolci

– učenici

– studenti

Grupa korisnika B

– umirovljenici

– osobe starije od 65 godina

Grupa korisnika C

– fizičke osobe koje ne spadaju u grupe korisnika A i BPRILOG 5.

PRILOG 6.

SADRŽAJ I IZGLED OTOČNE ISKAZNICE ZA POMORSKI PRIJEVOZ VOZILA

SADRŽAJ OTOČNE ISKAZNICE
ZA GRUPU KORISNIKA E

Prednja strana iskaznice sadrži:

– logo Agencije za obalni linijski pomorski promet

– naziv OTOČNA ISKAZNICA

– registarska oznaka vozila

– tip vozila

– ime i prezime ili naziv vlasnika odnosno korisnika prava

– OIB

– prebivalište ili sjedište vlasnika odnosno korisnika

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja iskaznice

– datum isteka valjanosti iskaznice

Poleđina iskaznice sadrži:

– opće upute o namjeni i načinu korištenja otočne iskaznice

Datoteka s osnovnim podacima na čipu sadrži:

– registarska oznaka vozila

– tip vozila

– ime vlasnika

– prezime vlasnika

– naziv vlasnika

– OIB vlasnika

– naziv mjesta prebivališta/sjedišta vlasnika

– naziv općine prebivališta/sjedišta vlasnika

– šifra (DGU) mjesta prebivališta/sjedišta vlasnika

– naziv ulice i kućni broj vlasnika

– broj iskaznice

– datum izdavanja

– datum isteka

– osnovno pravo iz kataloga prava

Datoteka s dodatnim podacima na čipu sadrži:

– marka vozila

– model vozila

– namjena vozila

– kategorija/vrsta vozila

– masa praznog vozila

– najveća dopuštena masa

– tehnička najveća dopuštena masa

– dopuštena nosivost

– duljina vozila

– širina vozila

– visina vozila

– broj sjedišta vozila

– ime korisnika

– prezime korisnika

– naziv korisnika

– OIB korisnika

– naziv mjesta prebivališta/sjedišta korisnika

– šifra (DGU) mjesta prebivališta/sjedišta korisnika

– naziv općine prebivališta/sjedišta korisnika

– šifra (DGU) općine prebivališta/sjedišta korisnika

– naziv ulice i kućni broj korisnika

IZGLED OTOČNE ISKAZNICE
ZA GRUPU KORISNIKA E

Grupa korisnika E

– vozila fizičkih osoba

– vozila pravnih osoba, obrta, OPG i slobodnih zanimanja

Vinjeta za vozilo

PRILOG 7.

PRILOG 8.

SADRŽAJ I IZGLED OTOČNE ISKAZNICE ZA POMORSKI PRIJEVOZ DJELATNIKA JAVNE SLUŽBE

SADRŽAJ OTOČNE ISKAZNICE
ZA GRUPU KORISNIKA D

Prednja strana iskaznice sadrži:

– logo Agencije za obalni linijski pomorski promet

– naziv OTOČNA ISKAZNICA

– naziv korisnika unutar javne službe

– ID korisnika unutar javne službe

– status korisnika

– vrsta prava

– otok na koji se odnosi pravo

– serijski broj iskaznice

– oznaka nositelja

– datum izdavanja iskaznice

– datum isteka valjanosti iskaznice

Poleđina iskaznice sadrži:

– opis oznaka polja s prednje strane

– opće upute o namjeni i načinu korištenja otočne iskaznice

Datoteka s osnovnim podacima na čipu sadrži:

– oznaka javne službe

– naziv javne službe

– ID korisnika unutar javne službe

– naziv korisnika unutar javne službe

– oznaka nositelja otočne iskaznice

– status korisnika prava

– vrsta prava iz kataloga prava

– naziv ulice i kućnog broja korisnika unutar javne službe

– naziv mjesta korisnika unutar javne službe

– šifra (DGU) mjesta korisnika unutar javne službe

– naziv općine korisnika unutar javne službe

– šifra (DGU) općine korisnika unutar javne službe

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja iskaznice

– datum isteka valjanosti iskaznice

IZGLED OTOČNE ISKAZNICE ZA GRUPU KORISNIKA D

Grupa korisnika D

- djelatnici javne službe

PRILOG 9.

PRILOG 10.

SADRŽAJ I IZGLED OTOČNE ISKAZNICE
ZA POMORSKI PRIJEVOZ VOZILA
JAVNE SLUŽBE

SADRŽAJ OTOČNE ISKAZNICE
ZA GRUPU KORISNIKA F

Prednja strana iskaznice sadrži:

– logo Agencije za obalni linijski pomorski promet

– naziv OTOČNA ISKAZNICA

– naziv korisnika unutar javne službe

– ID korisnika unutar javne službe

– registarska oznaka vozila

– status korisnika

– vrsta prava

– otok na koji se odnosi pravo

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja

– datum isteka valjanosti

Poleđina iskaznice sadrži:

– opis oznaka polja s prednje strane

– opće upute o namjeni i načinu korištenja otočne iskaznice

Datoteka s osnovnim podacima na čipu sadrži:

– registarska oznaka vozila

– oznaka javne službe

– naziv javne službe

– naziv korisnika unutar javne službe

– ID korisnika unutar javne službe

– naziv mjesta korisnika unutar javne službe

– naziv općine korisnika unutar javne službe

– šifra (DGU) mjesta korisnika

– naziv ulice i kućni broj korisnika unutar javne službe

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja

– datum isteka valjanosti

– osnovno pravo iz kataloga prava

Datoteka s dodatnim podacima na čipu sadrži:

– marka vozila

– kategorija/vrsta vozila

– masa praznog vozila

– dopuštena nosivost

– duljina vozila

– širina vozila

– visina vozila

– broj sjedišta vozila

IZGLED OTOČNE ISKAZNICE ZA GRUPU KORISNIKA F

Grupa korisnika F

– vozila javnih službi

– vinjeta za vozilo