Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

899

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 58. stavka 12., članka 59. stavka 4., članka 60. stavka 4., članka 67. i članka 77. stavka 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MIROVINSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 103/14), u članku 7. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Zahtjev i dokumentaciju iz stavka 5. ovoga članka mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 46 a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 27. stavku 3. iza riječi »Agenciju« dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 46b. ovoga Pravilnika,«.

Članak 3.

U članku 32. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka te njegove ispravke i nadopune iz stavka 2. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 46b. ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 44. stavku 1. točki 11. brišu se riječi »te pečat kada je to primjenjivo«.

Članak 5.

U članku 45. stavku 2. točki 1. brišu se riječi »i ovjeren pečatom kada je to primjenjivo.«.

U članku 45. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Zahtjev i dokumentaciju iz stavka 2. i 3. ovoga članka mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 46a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 46. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obavijest i dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 46b. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

Iza članka 46. dodaje se naslov i članci 46a. i 46b. koji glase:

»DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Dostava zahtjeva i dokumentacije

Članak 46a.

(1) Zahtjeve i dokumentaciju iz članka 7. stavka 5. i članka 45. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 7. stavka 5. i članka 45. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«.

Dostava obavijesti i izvješća

Članak 46b.

(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji obavijest iz članka 27. stavka 3. ovoga Pravilnika, izvješća, ispravke i nadopune iz članka 32. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika te obavijest i dokumentaciju iz članka 46. stavka 2. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva .

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz stavka 1. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane člankom 27. stavkom 3., člankom 32. stavkom 1. i 2. i člankom 46. stavkom 2. ovoga Pravilnika i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/86

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.