Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

902

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 150. stavka 3. i članka 151. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA NUĐENJE MIROVINSKIH PROGRAMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« broj 101/14), u članku 3. stavku 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 6a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki 2. iza riječi »završnom ispitu« dodaju se riječi », ili drugim odgovarajućim ispravama,«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 6a. ovoga Pravilnika.«.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Mirovinsko društvo može evidencije iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Agenciji i na način propisan odredbama članka 6a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 6. na kraju stavka 4. dodaje se rečenica koja glasi: »Mirovinsko društvo može navedene podatke dostaviti Agenciji i na način propisan odredbama članka 6a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

Iza članka 6. dodaje se naslov i članak 6a. koji glasi:

»DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 6a.

(1) Mirovinsko društvo dužno je Agenciji dostaviti dokumentaciju iz članka 3. stavka 3. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/77

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.