Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

903

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 123. stavka 3., članka 130. stavka 3. i članka 134. stavka 9. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MIROVINU TEMELJEM DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA, REGISTRU ČLANOVA TE OBUSTAVI UPLATA I ISPLATA
IZ DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG
FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 98/14), u članku 8. stavku 5. riječi »pisanim putem« zamjenjuju se riječima »dostaviti obavijest i«.

U članku 8. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Mirovinsko društvo može obavijest iz stavka 5. ovoga članka dostaviti Agenciji i na način propisan odredbama članka 10a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Mirovinsko društvo može obavijest iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Agenciji i na način propisan odredbama članka 10a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se naslov i članak 10a. koji glasi:

»Dostava elektroničkim putem

Članak 10a.

(1) Mirovinsko društvo može Agenciji dostaviti dokumentaciju iz članka 8. stavka 5. i članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/74

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.