Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

904

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 207. stavka 5., članka 214. stavka 3., članka 221. stavka 5. i članka 235. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSNIM PROMJENAMA DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova (»Narodne novine« broj 72/14), u članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i dokumentaciju mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 11a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zahtjev za odobrenje spajanja fondova i dokumentaciju mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 11a. ovoga Pravilnika .«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i dokumentaciju mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 11a. ovoga Pravilnika .«.

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i dokumentaciju mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 11a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

Iza članka 11. dodaje se naslov i članak 11a. koji glasi:

»DOSTAVA ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJE ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 11a.

(1) Zahtjeve i dokumentaciju iz članaka 3., 4., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz članaka 3., 4., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/50

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.