Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

905

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 246. stavka 3., članka 247. stavka 2., članka 248. stavka 4., članka 249. stavka 4., članka 253. stavka 6. i članka 265. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA, UVJETIMA I NAČINU ZA IZBOR TE ODUZIMANJU IZDANOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 63/14), u članku 3. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi »Agenciji« briše se riječ »pisani«, a u članku 3. stavku 1. točki 6. brišu se riječi »i pečat mirovinskog društva«.

U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ukoliko mirovinsko društvo dostavlja Ugovor o obavljanju poslova depozitara u papirnatom obliku isti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.«.

U članku 3. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Zahtjev i dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(7) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim člankom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 31a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. točki 5. iza riječi »Agenciju« dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 31a. ovoga Pravilnika,«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. točki 5. iza riječi »Agenciju« dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 31a. ovoga Pravilnika,«.

Članak 5.

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Depozitar je dužan obavijest iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Agenciji na način propisan odredbama članka 31a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 22. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Proceduru iz stavka 1. ovoga članka, depozitar može Agenciji dostaviti i na način propisan odredbama članka 31a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

U članku 24. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka, depozitar može Agenciji dostaviti i na način propisan odredbama članka 31a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

U članku 31. stavku 1. iza riječi »Agenciji« dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 31a. ovoga Pravilnika,«.

Članak 9.

Iza članka 31. dodaje se naslov i članak 31a. koji glasi:

»VIIIA. DOSTAVA OBAVIJESTI ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 31a.

(1) Depozitar je dužan Agenciji dostavljati obavijest iz odredaba članka 5. stavka 2., članka 14. stavka 1. točke 5., članka 16. stavka 1. točke 5., članka 19. stavka 2. i članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za depozitara.

(2) Smatra se da je depozitar dostavio obavijest iz odredaba članka 5. stavka 2., članka 14. stavka 1. točke 5., članka 16. stavka 1. točke 5., članka 19. stavka 2. i članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, depozitar je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Depozitar je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od depozitara dostavu određene dokumentacije propisane odredaba članka 5. stavka 2., članka 14. stavka 1. točke 5., članka 16. stavka 1. točke 5., članka 19. stavka 2. i članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/43

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.