Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

906

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 7. stavka 6. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH DRUŠTAVA I DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova (»Narodne novine« broj 52/14), u članku 3. stavku 1. iza riječi « na temelju primljenih« dodaju se riječi »podataka i«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. u točkama 14., 15., 16. i 17. na kraju rečenice u zagradama dodaju se riječi », datum rođenja, telefon, elektronička pošta«.

U članku 4. stavku 1. iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi »19. revizor mirovinskog društva (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta),«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. u točki 10. na kraju rečenice u zagradama dodaju se riječi », telefon, elektronička pošta«.

U članku 5. stavku 1. iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi: »12. statusna promjena fonda .«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 3. brišu se riječi »i ovjerena pečatom mirovinskog društva«.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Mirovinsko društvo dužno je Agenciji bez odgode od dana saznanja dostaviti podatke iz članka 5. stavka 1. točaka 4., 5., 8., 10. i 12. ovoga Pravilnika, na način propisan odredbama članka 8a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza brojke »18.« dodaju se riječi »te iz točke 14. datum oduzimanja odobrenja«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. iza riječi »Agenciju« dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 8a. ovoga Pravilnika.«.

U članku 8. stavku 1. na kraju stavka briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 8a. ovoga Pravilnika.«.

U članku 8. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi », na način propisan odredbama članka 8a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

Iza članka 8. dodaje se naslov i članak 8a. koji glasi:

»DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 8a.

(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji podatke i dokumentaciju iz članka 6. stavka 4. i članka 8. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo podatke i dokumentaciju iz članka 6. stavka 4. i članka 8. ovoga Pravilnika u trenutku kada su podaci i dokumentacija zabilježeni na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je podatke i dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo je dužno dostaviti podatke i dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«.

Članak 8.

U Prilogu 1. ovoga Pravilnika u dijelu za unos podataka za članove uprave, prokuriste, nadzorni odbor, članove mirovinskog društva dodaju se rubrike za upis podataka « datum rođenja, telefon, elektronička pošta« te rubrika za upis podatka « revizor mirovinskog društva (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta)«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/25
Urbroj: 326-01-440-17-3
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.