Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

908

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 87. stavka 5., članka 90. stavka 4. i članka 94. stavka 8. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA, UVJETIMA I NAČINU PRIJENOSA POSLOVA UPRAVLJANJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM

Članak 1.

U Pravilniku o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom (»Narodne novine« broj 52/14) iza članka 6. dodaje se naslov i članak 6a. koji glasi:

»Dostava zahtjeva elektroničkim putem

Članak 6a.

»(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom i potrebnu dokumentaciju mirovinsko društvo preuzimatelj može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/22

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.