Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

909

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 100. stavka 3., članka 170. stavka 4., članka 173. stavka 3., članka 175. stavka 2., članka 177. stavka 7., članka 180. stavka 3., članka 182. stavka 5. i članka 185. stavka 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODOBRENJU OSNIVANJA, PROSPEKTA I STATUTA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 52/14), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja prospekta fonda. Uz zahtjev se dostavlja prijedlog prospekta fonda, ovjeren potpisom ili elektroničkim potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo. Ukoliko se prospekt fonda dostavlja u pisanoj formi, u tom slučaju potrebno je dostaviti prospekt fonda i u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. alineja 1. i 2. mijenja se i glasi:

» – promijenjeni prospekt fonda ovjeren potpisom ili elektroničkim potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo. Ukoliko se promijenjeni prospekt fonda dostavlja u pisanoj formi, u tom slučaju isti je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu,

– razlikovnu verziju prospekta u elektroničkom obliku, u jasnom i čitljivom formatu i«.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Mirovinsko društvo može Agenciji dostaviti obavijest iz stavka 1. ovoga članka na način propisan odredbama članka 11a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja statuta fonda. Uz zahtjev se dostavlja prijedlog statuta fonda, ovjeren potpisom ili elektroničkim potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo. Ukoliko se statut fonda dostavlja u pisanoj formi, u tom slučaju potrebno je dostaviti statut fonda i u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. alineja 1. i 2. mijenja se i glasi:

» – promijenjeni statut fonda ovjeren potpisom ili elektroničkim potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo. Ukoliko se promijenjeni statut fonda dostavlja u pisanoj formi, u tom slučaju isti je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu,

– razlikovnu verziju statuta u elektroničkom obliku, u jasnom i čitljivom formatu i«.

Članak 6.

Iza članka 11. dodaje se naslov i članak 11a. koji glasi:

»DOSTAVA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 11a.

(1) Zahtjeve i dokumentaciju iz članaka 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 12. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za mirovinska društva.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo dokumentaciju iz članaka 3., 4., 6., 8., 9., 10. i 12. ovoga Pravilnika na način propisan stavkom 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«

Članak 7.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Mirovinsko društvo može Agenciji dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka na način propisan odredbama članka 11a. ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/23

Urbroj: 326-01-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.