Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

912

Na temelju članka 19. stavka 4., članak 75. stavak 3., članka 268. stavka 3. i članka 271. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAPITALU I TEHNIČKIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM

Članak 1.

U Pravilniku o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (»Narodne novine«, broj 68/14; dalje: Pravilnik) u članku 6. alineja e) mijenja se i glasi:

»e) imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu s člankom 37. stavcima 1. i 2. Zakona«.

Članak 2.

Članak 10. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti Agenciji izvještaj o izračunu kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine revidiran od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora.

(2) Neovisni vanjski ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o izračunu kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te jesu li usklađeni s godišnjim financijskim izvještajima mirovinskog društva na izvještajni datum.

(3) Revidirani izvještaj o izračunu kapitala mirovinsko društvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama u rokovima iz članka 9. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

Članak 11. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dostavlja Agenciji izvještaj o izračunu kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Mirovinsko društvo dužno je revidirani izvještaj o izračunu kapitala iz članka 8. ovoga Pravilnika, zajedno sa mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) izvještaj iz članka 8. ovoga Pravilnika na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je izvještaj dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti izvještaj na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

Članak 4.

(1) U Prilogu 1. Pravilnika (Uputa za izračun kapitala mirovinskog društva) dio teksta »2.5. Imovina koja nije u skladu sa člankom 37. stavak 3. Zakona: (članak 6. točka e) ovog Pravilnika) upisati s negativnim predznakom ukupni iznos imovine koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu sa člankom 37. stavka 3. Zakona.»zamjenjuje se tekstom »2.5. Imovina koja nije u skladu sa člankom 37. stavcima 1. i 2. Zakona: (članak 6. točka e) ovoga Pravilnika) upisati s negativnim predznakom ukupni iznos imovine koju je mirovinsko društvo steklo, a nije u skladu s člankom 37. stavcima 1. i 2. Zakona.«

(2) U Prilogu 1. Pravilnika iza riječi »3. Opći troškovi iz prethodne poslovne godine« briše se tekst » – zbroj pozicija 3.1. do 3.4. koje su obuhvaćene u članku 7. ovog Pravilnika (kapitalni zahtjev prema članku 3. ovog Pravilnika).

(3) U Prilogu 1. Pravilnika iza riječi »3.5. financijski rashodi i ostali troškovi – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 66 – nerealizirani gubici i umanjenje financijske imovine; 68 – rashodi od kamata i negativne tečajne razlike; 67 – gubitak od prodaje financijskih instrumenata i ostale imovine »dodaje se sljedeće »3.6. Zbroj stavki (3.1. do 3.5.): zbroj pozicija 3.1. do 3.5. definirane člankom 7. ovoga Pravilnika (kapitalni zahtjev prema članku 3. ovoga Pravilnika).«

(4) U Prilogu 1. Pravilnika dio teksta »I. KAPITAL (1.7. + 1.13.): upisati rezultat razlike između pozicija 1.7. i 2.11.

A KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 1. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. stavka 1. alineja 1. ovog Pravilnika,

B KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. stavku 1 alineja 2. ovog Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja oba dvije djelatnosti iz članka 11. stavak 1. točke a) i b) Zakona

C. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 3. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. stavka 1. alineja 3. ovoga Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja oba dvije djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke a) i b) Zakona«

mijenja se i glasi

»I. KAPITAL (1.7. + 1.13.): upisati matematički zbroj pozicija 1.7. i 2.11.

A. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. PRAVILNIKA – upisati iznos kapitalnog zahtjeva sukladno članku 3. stavka 1. ovoga Pravilnika,

B. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA a) PRAVILNIKA – upisati iznos kapitalnog zahtjeva sukladno članku 3. stavku 2 alineja a) ovoga Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja oba dvije djelatnosti iz članka 11. stavak 1. točke a) i b) Zakona,

C. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA b) PRAVILNIKA – upisati iznos kapitala sukladno članku 3. stavka 2. alineja b) ovoga Pravilnika, samo ako mirovinsko društvo obavlja oba dvije djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke a) i b) Zakona«.

(5) U prilogu 1. Pravilnika dio teksta »IV. Kapital sukladno članku 37. stavak 3. Zakona – upisati iznos razlike između imovine mirovinskog društva uložene sukladno članku 37. stavak 3. Zakona i kapitalnih zahtjeva navedenih pod stavkom A., odnosno stavkom B. ili C. ovisno koji je iznos veći.«

mijenja se i sada glasi

»IV. Kapital sukladno članku 37. stavak 3. Zakona – upisati iznos razlike između imovine mirovinskog društva uložene sukladno članku 37. stavak 1. Zakona i kapitalnih zahtjeva navedenih pod stavkom A., odnosno stavkom B. ili C. ovisno koji je iznos veći.«

Članak 5.

(1) U Prilogu 2. Pravilnika (Izvještaj o izračunu kapitala) naziv pozicije 2.5. »Imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu sa člankom 37. stavka 3. Zakona»zamjenjuje se u naziv »Imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu sa člankom 37. stavcima 1. i 2. Zakona«.

(2) U Prilogu 2. naziv pozicije A. »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 1. PRAVILNIKA« zamjenjuje se u naziv »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. PRAVILNIKA«.

(3) U Prilogu 2. naziv pozicije B. »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA« zamjenjuje se u naziv »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA a) PRAVILNIKA«.

(4) U Prilogu 2. naziv pozicije C. »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 3. PRAVILNIKA« zamjenjuje se u naziv »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA b) PRAVILNIKA«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/54

Urbroj: 326-440-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.