Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-A

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-A

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

920

Na temelju članaka 8. stavka 1. i 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/2005 i 12/2012) te članaka 229. stavka 2., 231. stavka 4., 236. stavka 7., i 250. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskom fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013 i 143/14, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA AIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova depozitara AIF-a (»Narodne novine broj 10/14 i 140/14), u članku 2. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Dokumentaciju iz stavka 1. i 2.ovoga članka UAIF može dostaviti Agenciji na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za UAIF-ove.

(7) Smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. iza rečenice »Depozitar je dužan Agenciju obavijestiti o promjeni upravitelja depozitara, najkasnije u roku od 7 dana od dana navedene promjene«, umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »na način propisan odredbama članka 14.a ovog Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka, depozitar može dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za depozitare.

(7) Smatra se da je depozitar dostavio dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije .«

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. iza riječi »Revizorsko izvješće iz članka 12. ovog Pravilnika depozitar je dužan dostaviti Agenciji najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvješće sastavlja« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »na način propisan odredbama članka 14.a ovog Pravilnika.«

Članak 5.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

(1) Depozitar je dužan Agenciji dostavljati dokumentaciju iz odredbi članka 4. stavka 2. i članka 14. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za depozitara.

(2) Smatra se da je depozitar dostavio dokumentaciju iz članka 4. stavka 2. i članka 14. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, depozitar je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Depozitar je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od depozitara dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/14-04/1
Urbroj: 326-01-440-17-3
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.