Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

930

Na temelju članka 19. stavka 2., članka 20. stavka 4., članka 21. stavka 4., članka 22. stavka 2. i članka 68. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I IZNOSU REGULATORNOG KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom prenose odredbe članka 163. i članka 3. stavka 1. točke 47. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (dalje: Direktiva 2013/36/EU) te odredbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje: Uredba), u dijelu koji se odnosi na određenje regulatornog kapitala.

(2) Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon) implementirana je u pravni sustav Republike Hrvatske Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS). Odredbom članka 2. stavka 1. točke (l) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. propisana je definicija regulatornog kapitala društva za upravljanje upućivanjem na odredbe Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija kojom je propisan način izračuna takvog regulatornog kapitala. Odredbom članka 163. Direktive 2013/36/EU Direktiva 2006/48/EZ stavljena je izvan snage i propisano je da se upućivanja na ukinutu Direktivu 2006/48/EZ tumače kao upućivanja na Direktivu 2013/36/EU i na Uredbu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način izračuna regulatornog kapitala društva za upravljanje, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja regulatornog kapitala,

– dodatni kapitalni zahtjevi za društva za upravljanje koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja UCITS fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te upravljanja portfeljem,

– stavke općih troškova društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine koje se uzimaju u obzir kod izračuna regulatornog kapitala društva za upravljanje i

– sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način i rokovi njegove dostave.

(4) Osnova za izračun regulatornog kapitala društva za upravljanje su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga društva za upravljanje koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje financijsko izvještavanje društva za upravljanje.

(5) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

a) uputa za izračun regulatornog kapitala društva za upravljanje (Prilog 1),

b) izvještaj o izračunu regulatornog kapitala (Prilog 2).

OBVEZNIK

Članak 2.

Obveznik održavanja regulatornog kapitala je društvo za upravljanje koje obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 13. stavka 1. Zakona.

MINIMALNI IZNOS REGULATORNOG KAPITALA

Članak 3.

Minimalni iznos regulatornog kapitala društva za upravljanje propisan je člankom 21. stavcima 1. i 3. Zakona.

Članak 4.

(1) Iznimno od članka 21. stavka 1. Zakona, regulatorni kapital društva za upravljanje mora u svakom trenutku biti veći ili jednak najvećem od sljedeća dva iznosa:

a) zbroju iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. Zakona, najnižeg iznosa kapitala mirovinskog društva koji je određen propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. Zakona, u slučaju kada društvo za upravljanje osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima i/ili alternativnim investicijskim fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima ili

b) jedne četvrtine općih troškova društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine.

(2) Prilikom izračuna dodatnog iznosa kapitala iz stavka 1. točke a) ovoga članka, u izračun se, osim neto vrijednosti imovine investicijskih fondova, uključuje i neto vrijednost imovine dobrovoljnih mirovinskih fondova pod upravljanjem istog društva za upravljanje.

IZRAČUN REGULATORNOG KAPITALA

Članak 5.

(1) Regulatorni kapital društva za upravljanje čini zbroj iznosa osnovnog kapitala iz članka 6. i 7. ovog Pravilnika i iznosa dopunskog kapitala iz članka 8. ovog Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika, koje se odnose na društvo za upravljanje osnovano kao dioničko društvo, na odgovarajući način se primjenjuju i na društvo za upravljanje koje je osnovano kao društvo s ograničenom odgovornosti.

OSNOVNI KAPITAL

Članak 6.

Sastavni dijelovi osnovnog kapitala društva za upravljanje određeni su člankom 25. Uredbe.

Članak 7.

(1) Stavke koje se uključuju u redovni osnovni kapital društva za upravljanje te stavke koje umanjuju zbroj redovnog osnovnog kapitala društva za upravljanje definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 2. Redovni osnovni kapital Uredbe.

(2) Stavke koje se uključuju u dodatni osnovni kapital društva za upravljanje te stavke koje umanjuju zbroj dodatnog osnovnog kapitala društva za upravljanje definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 3. Dodatni osnovni kapital Uredbe.

DOPUNSKI KAPITAL

Članak 8.

Stavke koje se uključuju u dopunski kapital društva za upravljanje te stavke koje umanjuju zbroj dopunskog kapitala društva za upravljanje definirane su odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 4. Dopunski kapital Uredbe.

OPĆI ZAHTJEVI

Članak 9.

Osim kriterija koji su navedeni u člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje je dužno ispunjavati i kriterije regulatornog kapitala društva za upravljanje definirane odredbama Dijela drugog, Glave I. Elementi regulatornog kapitala, Poglavlja 6. Opći zahtjevi Uredbe.

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

Članak 10.

Jedna četvrtina općih troškova društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine određuje se na način kako je definirano člankom 97. Uredbe, odnosno sukladno odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/488 od 4. rujna 2014. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u odnosu na kapitalne zahtjeve za društva na osnovi fiksnih općih troškova (dalje: Uredba o fiksnim općim troškovima).

IZVJEŠTAVANJE

Članak 11.

(1) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji dostavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje dužno je obavijestiti Agenciju o svim dodatnim uplatama dioničara u kapitalne rezerve društva za upravljanje.

(3) Društvo za upravljanje dužno je obavijestiti, uz priložene dokaze, Agenciju o uključivanju financijskih instrumenata u osnovni kapital iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika i dopunski kapital iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(4) Obavijesti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana uključivanja dodatnih uplata dioničara u kapitalne rezerve društva za upravljanje odnosno financijskih instrumenata u osnovni i dopunski kapital.

ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 12.

(1) Društvo za upravljanje je dužno sastavljati izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i na zadnji dan prvog polugodišnjeg izvještajnog razdoblja poslovne godine.

(2) Osim na navedene datume iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zatražiti od društva za upravljanje dostavu izvještaja iz Priloga 2. ovoga Pravilnika na bilo koji drugi dan u roku koji odredi Agencija.

(3) Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji izvještaj o izračunu regulatornog kapitala u roku od dva mjeseca po proteku polugodišnjeg izvještajnog razdoblja te u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine.

REVIZIJA IZVJEŠTAJA

Članak 13.

(1) Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, revidiran od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora, sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Neovisni vanjski ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti je li sastavljen u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te je li usklađen s godišnjim financijskim izvještajima društva za upravljanje na izvještajni datum.

(3) Revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala društvo za upravljanje dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku iz stavka 1. ovoga članka.

NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 14.

(1) Društvo za upravljanje dostavlja Agenciji izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku, potpisan naprednim elektroničkim potpisom, u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Društvo za upravljanje dužno je revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, zajedno s mišljenjem neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora na izvještaj o izračunu regulatornog kapitala sa stanjem na zadnji dan poslovne godine te obavijesti s traženim prilozima iz članka 11. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD.

(3) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo dokumentaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je izvještaj o izračunu kapitala i ostalu dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo za upravljanje dužno je dostaviti izvještaj i ostalu traženu dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Članak 16.

Do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuje se Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima (»Narodne novine« broj 151/2014).

Klasa: 011-02/17-02/13
Urbroj: 326-01-440-17-1
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.


PRILOG 1.

Uputa za izračun regulatornog kapitala društva za upravljanje

Ovom Uputom pobliže se propisuje sadržaj i oblik izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način sastavljanja i popunjavanja izvještaja o izračunu regulatornog kapitala koji je društvo za upravljanje dužno dostavljati Agenciji.

I. OPĆE ODREDBE

»Naziv društva za upravljanje« – na pojedinačnoj osnovi upisuje se naziv društva za upravljanje koje je obveznik izvještavanja

»OIB društva za upravljanje« – upisuje se OIB društva za upravljanje koji određuje Porezna uprava,

»Datum« – upisuje se zadnji dan izvještajnog razdoblja u obliku dd.mm.gggg.

Stavke koje uvećavaju pozicije u izvještaju upisuju se u pozitivnom iznosu, dok stavke koje umanjuju pozicije u izvještaju (odbitne stavke) upisuju se u negativnom iznosu odnosno s predznakom ( – ).

II. NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE I
POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA O
IZRAČUNU REGULATORNOG
KAPITALA

Društvo za upravljanje izračunava regulatorni kapital sukladno odredbama ovog Pravilnika, a rezultat izračuna unosi na pozicije izvještaja. Pojedine pozicije izvještaja, popunjavaju se kako slijedi:

1. Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. točke (a) i (b), odnosno člankom 28. Uredbe,

2. Zadržana dobit ili preneseni gubitak: upisati iznos na način kako je definirano člankom 26. st. 1. t. (c) Uredbe

3. Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve): upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 1. Uredbe,

4. Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendi: upisati iznos u skladu s člankom 26. st. 2. Uredbe,

5. Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja: upisati zbroj pozicija od 1. do 4.,

6. Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t.(b) i člankom 37. Uredbe,

7. Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t.(c) i člankom 38. Uredbe,

8. Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog toka: upisati iznos u skladu s člankom 33. st. 1. t. (a) Uredbe,

9. Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnosti: upisati iznos u skladu s člankom 33. st. 1. t. (b) Uredbe,

10. Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1 t. (e) i člankom 41. Uredbe,

11. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (f), člankom 42. Uredbe,

12. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (g) i člankom 44. Uredbe,

13. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društvo za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos u skladu s člankom 36. st. 1. t. (h), člankom 43., člankom 45., člankom 46., člankom 49. st. 2. i 3. i člankom 79. Uredbe,

14. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (i), člankom 43., člankom 45., člankom 47., člankom 48. st. 1. t. (b), člankom 49. st. 1. do 3. i člankom 79. Uredbe,

15. Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10%, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (c), člankom 38. te člankom 48. st. 1. t. (a) Uredbe,

16. Iznos iznad praga od 15% (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 48. st. 1. Uredbe,

17. od čega: i zravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje: upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (i) te člankom 48. st. 1. t. (b) Uredbe,

18. od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika: upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (c), člankom 38. te člankom 48. st. 1. t. (a) Uredbe,

19. Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (a) Uredbe,

20. Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (l) Uredbe,

21. Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 36. st. 1. t. (j) Uredbe,

22. Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.): matematički zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.

23. Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.): matematički zbroj pozicije 5. i pozicije 22.

24. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premije na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 51. i člankom 52. Uredbe,

25. od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda: iznos iz retka 24. raspoređen kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

26. od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda: iznos iz retka 24. raspoređen kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda,

27. Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.): upisati iznos sa pozicije 24.

28. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 52. st. 1. t. (b), člankom. 56. t. (a) te člankom 57. Uredbe,

29. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (b) i člankom 58. Uredbe,

30. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (c), člankom 59., člankom 60. i člankom 79. Uredbe,

31. Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (d), člankom 59. i člankom 79. Uredbe,

32. Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 56. t. (e) Uredbe,

33. Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 28. do 32.): matematički zbroj pozicija od 28. do 32.

34. Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.): upisati matematički zbroj pozicije 27. i 33.

35. Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.): upisati matematički zbroj pozicije 23. i pozicije 34.

36. Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionice: upisati iznos u skladu s člankom 62. i člankom 63. Uredbe,

37. Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 36): upisati iznos sa pozicije 36.

38. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 63. t. (b) podtočka i., članak 66. t. (a) te članak 67. Uredbe,

39. Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (b) i članak 68. Uredbe,

40. Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (c), člankom 69., člankom 70. i člankom 79. Uredbe,

41. Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos): upisati iznos s negativnim predznakom u skladu s člankom 66. t. (d), člankom 69. i člankom 79. Uredbe,

42. Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.): upisati matematički zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.

43. Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.): upisati matematički zbroj pozicije 37. i pozicije 42.

44. Ukupni rashodi: upisati iznos ukupnih rashoda društva za upravljanje ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini,

45. Udjeli u dobiti i ostale varijabilne nagrade zaposlenika (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom bonuse za osoblje, udjele u dobiti zaposlenika, direktora i partnera, druge raspodjele dobiti te druge varijabilne nagrade u mjeri u kojoj ovise isključivo o odluci društva za upravljanje (članak 34.b stavak 2. točke a), b) i c) Uredbe o fiksnim općim troškovima,

46. Provizije i naknade (povezane s oprihodovanim i naplaćenim potraživanjima za provizije i naknade) (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos dijeljenih provizija i naknada koje su izravno povezane s potraživanjima od provizija i naknada, a koje su uključene u ukupni prihod, uz uvjet da je plaćanje plativih provizija i naknada ovisno o stvarnom primitku potraživanih provizija i naknada (članak 34.b stavak 2. točka d) Uredbe o fiksnim općim troškovima,

47. Naknade za trgovanje (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos naknada, brokerskih i drugih pristojbi koje se plaćaju klirinškim kućama, burzama i posrednicima za izvršenje, registraciju ili obračun transakcija (članak 34.b stavak 2. točka e) Uredbe o fiksnim općim troškovima,

48. Jednokratni rashodi (negativni iznos): upisati s negativnim predznakom iznos jednokratnih rashoda od neuobičajenih aktivnosti (članak 34.b stavak 2. točka e) Uredbe o fiksnim općim troškovima,

49. Ukupni opći troškovi iz prethodne poslovne godine (zbroj od retka 44. do retka 48.): upisati zbroj pozicija od 44. do 48. koje su obuhvaćene člankom 10. ovoga Pravilnika,

I. REGULATORNI KAPITAL (zbroj pozicije 35. i pozicije 43): upisuje se zbroj pozicije 35. i pozicije 43.

II. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 21. stavku 1. točki 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine): upisuje se kapitalni zahtjev izračunat prema članku 10. ovoga Pravilnika.

III. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona: upisati iznos iz članka 21. stavka 1. točka 1. Zakona, tj. iznos temeljnog kapitala iz članka 18. Zakona, odnosno zbroj iznosa temeljnog kapitala i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. Zakona.

IV. KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 4. stavku 1. točki a) ovoga Pravilnika: upisati iznos zbroja iz članka 4. stavka 1. točka a) ovoga Pravilnika.

V. Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala – iznos viška ili manjka regulatornog kapitala u odnosnu na norme iz članka 3., odnosno 4. ovoga Pravilnika.

Dodatne informacije:

50. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine): upisati iznos koji se odnosi na objavljene dividende/dio neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini prema odluci glavne Skupštine održane u tekućoj godini odnosno prema odluci osnivača, a koje se evidentiraju u bruto bilanci tekuće poslovne godine društva za upravljanje kao obveza za isplatu.

51. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine): upisati iznos isplaćene dividende/neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini, ali samo onaj dio koji se odnosi na objavljenu dividendu/neto dobit tekuće poslovne godine prema odluci glavne Skupštine odnosno odluke osnivača.

52. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica: upisati iznos koji je ostvaren iznad nominalne/knjigovodstvene vrijednosti prilikom emisije redovnih i povlaštenih dionica, osim kumulativnih povlaštenih dionica.

53. Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice): upisati dio dobiti prethodne godine za koju je uprava društva za upravljanje dala prijedlog da se zadrži, odnosno rasporedi u rezerve za otkup vlastitih dionica.

54. Neuključena dobit tekuće poslovne godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja ne ispunjava uvjete za uključenje u izračun regulatornog kapitala i s toga nije uključena u izračun.

55. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju koji proizlazi iz primjene MRS 39.

56. 0,02% vrijednosti imovine investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje čija je ukupna vrijednost imovine veća od 2 mlrd kuna: upisati iznos umnoška 0,02% i ukupne vrijednosti imovine svih investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima društvo za upravljanje upravlja za iznos koji prelazi 2 milijarde kuna. Navedenu stavku je potrebno ispuniti samo ako je ukupna vrijednost imovine svih investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima društvo za upravljanje upravlja veća od 2 milijarde kuna.

57. Informacije iz članka 437. Uredbe: objaviti sve informacije o regulatornom kapitalu koje propisuje članak 437. Uredbe, odnosno kako je propisano u Prilogu II. i pripadajućim uputama Priloga III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1423/2013 od 20. prosinca 2013. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na zahtjeve za objavljivanje vlastitog (regulatornog) kapitala institucija u skladu s Uredbom.

PRILOG 2.

Izvještaj o izračunu regulatornog kapitala

Naziv društva za upravljanje:
OIB društva za upravljanje:
Datum:
 
Oznaka pozicijeOpisUpućivanje na članke Uredbe (EU) br. 575/2013IZNOS (u HRK)
Redovni osnovni kapital
1.Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionicečl. 26. st. 1. t. (a) i (b), čl. 28.,
2.Zadržana dobit ili preneseni gubitakčl. 26. st. 1. t. (c)
3.Akumulirane ostale sveobuhvatne dobiti (i druge rezerve)čl. 26. st. 1.
4.Neovisno revidirana dobit tekuće godine ostvarena tijekom poslovne godine bez predvidivih troškova ili dividendičl. 26. st. 2.
5.

Redovni osnovni kapital prije regulatornog usklađenja

(zbroj pozicija od 1. do 4.)


6.Nematerijalna imovina (bez povezanih poreznih obaveza) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t.(b), čl. 37.
7.Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti, isključujući onu koja proizlazi iz privremenih razlika (bez povezanih poreznih obaveza, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st. 3.) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t.(c), čl. 38.
8.Rezerve iz fer vrednovanja u vezi s dobicima ili gubicima na osnovi zaštite novčanog tokačl. 33. st. 1. t. (a)
9.Dobici ili gubici po obvezama vrednovanim po fer vrijednosti nastali kao posljedica promjena vlastite kreditne sposobnostičl. 33. st. 1. t. (b)
10.Imovina mirovinskog plana koja se nalazi u izvještaju o financijskom položaju društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (e), čl. 41
11.Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (f), čl. 42.
12.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s institucijom recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (g), čl. 44.
13.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (h), čl. 43., čl. 45., čl. 46., čl. 49. st. 2. i 3., čl. 79.
14.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društvo za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10%, bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (i), čl. 43., čl. 45., čl. 47., čl. 48. st. 1. t. (b), čl. 49. st. 1. do 3., čl. 79.
15.Odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlika (iznos iznad praga od 10%, bez povezanih poreznih obveza ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 38. st.3.) (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (c), čl. 38., čl. 48. st. 1. t. (a)
16.Iznos iznad praga od 15% (negativni iznos)čl. 48. st. 1.
17.od čega: izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganječl. 36. st. 1. t. (i), čl. 48. st. 1. t. (b)
18.od čega: odgođena porezna imovina koja proizlazi iz privremenih razlikačl. 36. st. 1. t. (c), čl. 38., čl. 48. st. 1. t. (a)
19.Gubici tekuće financijske godine (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (a)
20.Predvidivi porezni troškovi povezani sa stavkama redovnog osnovnog kapitala (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (l)
21.Kvalificirani odbici dodatnog osnovnog kapitala koji prelaze dodatni osnovni kapital društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 36. st. 1. t. (j)
22.Ukupna regulatorna usklađenja redovnog osnovnog kapitala (zbroj pozicija od 6. do 16. i 19. do 21.)
23.Redovni osnovni kapital (zbroj pozicije 5. i pozicije 22.)
Dodatni osnovni kapital
24.Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premije na dionice

čl. 51.,

čl. 52.


25.od čega: raspoređeno kao kapital na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

26.od čega: raspoređeno kao obveze na temelju primjenjivih računovodstvenih standarda

27.Dodatni osnovni kapital prije regulatornih usklađenja (pozicija 24.)
28.Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dodatnog osnovnog kapitala (negativni iznos)

čl. 52. st. 1. t. (b),

čl. 56. t. (a),

čl. 57.


29.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatornog kapital društva za upravljanje (negativni iznos)

čl. 56. t. (b),

čl. 58.


30.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 56. t. (c),

čl. 59., čl. 60. i čl. 79.


31.Izravna, neizravna i sintetska ulaganja društva za upravljanje u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 56. t. (d),

čl. 59. i čl. 79.


32.Kvalificirani odbici dopunskog kapitala koji prelaze dopunski kapital društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 56. t. (e)
33.

Ukupna regulatorna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

(zbroj pozicija od 28. do 32.)


34.Dodatni osnovni kapital (zbroj pozicije 27. i pozicije 33.)
35.Osnovni kapital (zbroj pozicije 23. i pozicije 34.)
Dopunski kapital
36.Instrumenti regulatornog kapitala i povezani računi premija na dionicečl. 62. i čl. 63.
37.

Dopunski kapital prije regulatornih usklađenja

(pozicija 36)


38.Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u vlastite instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite (negativan iznos)

čl. 63. t. (b) podtočka i.,

čl. 66. t. (a), čl. 67.


39.Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako ti subjekti imaju s društvom za upravljanje recipročna međusobna ulaganja kojima je cilj umjetno povećati regulatorni kapital društva za upravljanje (negativni iznos)čl. 66. t. (b), čl. 68.
40.Izravna i neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima nema značajno ulaganje (iznos iznad praga od 10% bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 66. t. (c),

čl. 69., čl. 70. i čl. 79.


41.Izravna i neizravna ulaganja društva za upravljanje u instrumente dopunskog kapitala i podređene kredite subjekata financijskog sektora, ako društvo za upravljanje u tim subjektima ima značajno ulaganje (bez priznatih kratkih pozicija) (negativni iznos)

čl. 66. t. (d),

čl. 69. i čl. 79.


42.Ukupna regulatorna usklađenja dopunskog kapitala (zbroj od pozicije 38. do pozicije 41.)
43.Dopunski kapital (zbroj pozicije 37. i pozicije 42.)
Opći troškovi poslovanja društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine
44.Ukupni rashodi
45.Udjeli u dobiti i ostale varijabilne nagrade zaposlenika (negativni iznos)
46.Provizije i naknade (povezane s oprihodovanim i naplaćenim potraživanjima za provizije i naknade) (negativni iznos)
47.Naknade za trgovanje (negativni iznos)
48.Jednokratni rashodi (negativni iznos)
49.Ukupni opći troškovi poslovanja iz prethodne poslovne godine (zbroj od retka 44. do retka 48.)
KAPITALNI ZAHTJEVI
I.REGULATORNI KAPITAL (zbroj pozicije 35. i pozicije 43.)
II.KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 21. stavak 1. točka 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika (1/4 općih troškova poslovanja iz prethodne poslovne godine)=dak 49. *25%
III.KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona
IV.KAPITALNI ZAHTJEV prema članku 4. stavku 1. točki a) ovoga Pravilnika
V.Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala=Max(II, III, IV)
Dodatne informacije
50.Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)

51.Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)

52.Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica

53.Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)

54.Neuključena dobit tekuće godine

55.Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju

56.0,02% vrijednosti imovine investicijskih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje čija je ukupna vrijednost veća od 2 mlrd kuna

57.Informacije iz članka 437. Uredbe:
Datum:
Odgovorna osoba društva za upravljanje: