Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

931

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA I UCITS FONDOVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima kojima je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje za rad i UCITS fondova kojima je Agencija izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka (dalje u tekstu: registar) vodi se u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a pojedini podaci iz registra dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Agencije.

Članak 2.

Upis i izmjena podataka u registru provodi se na temelju primljenih podataka i obavijesti društava za upravljanje UCITS fondovima i po službenoj dužnosti.

PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Članak 3.

(1) U registar se upisuju sljedeći podaci o društvu za upravljanje UCITS fondovima (dalje u tekstu: društvo za upravljanje):

1. tvrtka,

2. sjedište,

3. OIB,

4. matični broj subjekta (MBS),

5. datum izdavanja odobrenja za rad,

6. datum oduzimanja odobrenja za rad,

7. temeljni kapital,

8. djelatnosti,

9. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točka 1. podtočaka b), c) i d) i članka 13. stavka 1. točka 2. podtočaka a), b) i c) Zakona,

10. datum oduzimanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točka 1. podtočaka b), c) i d) i članka 13. stavka 1. točka 2. podtočaka a), b) i c) Zakona,

11. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad,

12. podaci za kontakt (elektronička pošta, mrežna stranica, telefon, faks),

13. uprava ili izvršni direktori (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum izdavanja odobrenja, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum oduzimanja odobrenja),

14. prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti),

15. nadzorni odbor ili upravni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti),

16. revizor društva za upravljanje (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta),

17. članovi društva za upravljanje (tvrtka/naziv ili ime i prezime, OIB, sjedište ili prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, vlasnički udjel u postotku),

18. brisanje društva za upravljanje.

(2) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 8. i 12. ovoga članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) U registar se upisuju sljedeći podaci o UCITS fondu (dalje u tekstu: fond):

1. naziv fonda,

2. tvrtka društva za upravljanje fondom,

3. OIB,

4. ISIN oznaka (broj),

5. datum odobrenja za osnivanje i upravljanje fondom,

6. datum oduzimanja odobrenja za upravljanje fondom,

7. datum prestanka poslovanja fonda,

8. depozitar fonda (tvrtka, sjedište, OIB),

9. revizor fonda (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta),

10. država u kojoj je fond osnovan ukoliko je osnovan izvan Republike Hrvatske,

11. likvidator fonda (tvrtka ili ime i prezime, datum stupanja na dužnost, OIB, sjedište ili prebivalište, telefon, elektronička pošta),

12. statusna promjena fonda,

13. brisanje fonda.

(2) Ukoliko društvo za upravljanje upravlja sa više UCITS fondova, u registru se upisuju i objavljuju svi UCITS fondovi kojima upravlja to društvo.

(3) Podaci iz stavka 1. točke 1., 2. i 4. ovog članka javno se objavljuju u skladu s člankom 1. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

PODACI KOJE AGENCIJA UPISUJE PO
SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 5.

Agencija po službenoj dužnosti u registru iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika:

– upisuje datum oduzimanja odobrenja za rad društva za upravljanje,

– upisuje datum oduzimanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točka 1. podtočaka b), c) i d) i članka 13. stavka 1. točka 2. podtočaka a), b) i c) Zakona,

– upisuje datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad,

– upisuje datum oduzimanja odobrenja članu uprave ili izvršnom direktoru,

– briše društvo za upravljanje iz registra,

– upisuje datum oduzimanja odobrenja za upravljanje UCITS fondom,

– upisuje likvidatora fonda kada ga imenuje,

– briše fond iz registra.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 6.

(1) Društvo za upravljanje dužno je u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja za rad, Agenciji dostaviti podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti.

(2) Točne i ažurne podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika društvo za upravljanje upisuje elektroničkim putem i dostavlja na propisanom obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, a posljednja stranica obrasca iz Priloga 1. ovoga Pravilnika treba biti potpisana od osoba koje su ovlaštene za zastupanje društva za upravljanje.

(3) Društvo za upravljanje dužno je u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom podatke iz članka 4. ovoga Pravilnika, koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti, dostaviti Agenciji na način propisan člankom 8. ovoga Pravilnika.

PROMJENA PODATAKA

Članak 7.

(1) Podaci koji se upisuju u registar trebaju biti točni i ažurni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz članka 3. odnosno članka 4. ovoga Pravilnika, koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti, društvo za upravljanje je dužno o tome bez odlaganja obavijestiti Agenciju i uz navedenu obavijest dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) Društvo za upravljanje dužno je bez odgađanja obavijestiti Agenciju o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registru i dostaviti točan podatak za upis u registar s dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

(3) Društvo za upravljanje dužno je obavijest i podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti Agenciji na način propisan člankom 8. ovoga Pravilnika.

DOSTAVA ELEKTRONIČKIM
PUTEM

Članak 8.

(1) Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji podatke iz članka 4. ovoga Pravilnika, koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti i podatke i dokumentaciju iz članka 7. ovoga Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove.

(2) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo podatke i dokumentaciju iz članka 4. i članka 7. ovoga Pravilnika u trenutku kada su podaci i dokumentacija zabilježeni na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, društvo za upravljanje je dužno podatke i dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo za upravljanje je dužno dostaviti podatke i dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 9.

Postojeći registar društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova Republike Hrvatska postaje sastavnim dijelom registra iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova (»Narodne novine«, broj 90/13).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-02/15

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

REGISTAR DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I UCITS FONDOVA

PODACI ZA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE:

Ovaj Prilog 1. obrasca ispunjava se i dostavlja Agenciji na način i u roku propisanom člankom 6. ovog Pravilnika kada Agencija izda društvu odobrenje za rad.

Tvrtka:

Sjedište:

OIB:


Matični broj subjekta (MBS):Datum izdavanja odobrenja za rad:

Temeljni kapital:Djelatnosti:Datum izdavanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točka 1. podtočaka b), c) i d) i članka 13. stavka 1. točka 2. podtočaka a), b) i c) Zakona


Podaci za kontakt:


(elektronička pošta)(mrežna stranica)(telefon)(faks)Uprava:
1.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)(datum izdavanja odobrenja)(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)


2.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)(datum izdavanja odobrenja)(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)
3.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)(datum izdavanja odobrenja)(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)
Prokuristi:
1.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za
zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)2.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za
zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)


Nadzorni odbor:
1.


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)
2.


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)
3


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)
Izvršni direktori:
1.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)(datum izdavanja odobrenja)(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)


2.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)(datum izdavanja odobrenja)(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)
3.


(ime i prezime)(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)(datum izdavanja odobrenja)(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)
Upravni odbor
1.


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)
2.


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)


3.


(ime i prezime)(funkcija)(OIB)(prebivalište)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)


(datum stupanja na dužnost)(datum prestanka dužnosti)Revizor društva za upravljanje:

   
(tvrtka)(sjedište)(OIB)(elektronička pošta)


Članovi društva za upravljanje:

Ime i prezime ili tvrtka

Ime i prezime ili tvrtka/nazivOIBPrebivalište ili sjedišteVlasnički udjel (%)
    
    
    

Za fizičke osobe:

(ime i prezime)(datum rođenja)(telefon)(elektronička pošta)