Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

933

Na temelju članaka 217. stavka 3., 228. stavka 5., 230. stavka 7., 237. stavka 7. i 238. stavka 7. Zakona o otvorenim investicijskom fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/2016, dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA
UCITS FONDA

DIO PRVI
ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. postupak i uvjeti za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara te bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara,

2. način i rokovi u kojima depozitar obavještava Agenciju o utvrđenim nepravilnostima u poslovanju UCITS fonda,

3. način postupanja društva za upravljanje i depozitara u slučajevima kada izdano odobrenje na izbor depozitara prestaje važiti kada Agencija ukine izdano odobrenje na izbor depozitara,

4. opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara i

5. prihvat obavijesti o povredama Zakona i/ili podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona i postupanje u vezi s dostavljenom obavijesti.

DIO DRUGI
POSTUPAK, UVJETI I NAČIN PROMJENE DEPOZITARA I IZMJENE UGOVORA O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA

Promjena depozitara

Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje dužno je podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara koji sadrži:

a) ugovor o obavljanju poslova depozitara i cjenik za obavljanje poslova depozitara, ako cjenik ne čini sastavni dio ugovora,

b) za depozitara iz članka 216. stavka 3. točke 1. i 3. Zakona – presliku odobrenja za rad depozitara izdanog od strane Hrvatske narodne banke,

c) za depozitara iz članka 216. stavka 3. točke 3. Zakona – presliku izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra treće države za osnivača podružnice,

d) izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu članka 229. stavaka 4. i 5. Zakona,

e) ime upravitelja depozitara i njegovog zamjenika te potvrdu depozitara iz koje proizlazi da upravitelj depozitara zadovoljava uvjete iz stavka 2. ovoga članka u odnosu na odgovarajuće iskustvo,

f) presliku pozitivnog mišljenja o reviziji financijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine,

g) dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Odgovarajuće iskustvo iz članka 216. stavka 5. Zakona znači da upravitelj depozitara mora imati završen diplomski studij u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i minimalno tri godine iskustva na poslovima depozitara ili sličnim poslovima.

(3) Sve strane isprave iz stavka 1. ovoga članka moraju biti prevedene po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik, a strane isprave iz stavka 1. točke c) ovoga članka moraju biti i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

Izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara

Članak 3.

(1) Bitnim izmjenama ugovora o obavljanju poslova depozitara za koje je potrebno ishoditi odobrenje Agencije smatraju se:

a) promjene opisa poslova koje depozitar obavlja te postupaka koje treba donijeti za svaku vrstu imovine u koju UCITS može ulagati i koja je povjerena depozitaru, te

b) promjene opisa načina na koji se obavljaju poslovi pohrane i nadzora u odnosu na svaku pojedinu vrstu imovine UCITS fond te geografsko područje u koje se ulaže imovina UCITS fonda.

(2) O drugim izmjenama odredbi ugovora o obavljanju poslova depozitara, društvo za upravljanje će obavijestiti Agenciju, bez koje obavijesti iste ne mogu stupiti na snagu.

Članak 4.

(1) Dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. i članka 3. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje može dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo dokumentaciju iz članka 2. stavka 1. i članka 3. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

DIO TREĆI
OBAVJEŠTAVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA I/ILI NEZAKONITOSTIMA U POSLOVANJU UCITS FONDA

Članak 5.

(1) Depozitar je dužan propisati i primjenjivati proceduru o postupanju u slučajevima kada u obavljanju poslova iz članka 218. Zakona utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti u poslovanju društva za upravljanje.

(2) Procedurom iz stavka 1. ovoga članka depozitar će predvidjeti pohranu dokumentacije i vođenje evidencije o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima u poslovanju društva za upravljanje, koja sadržava podatke iz stavka 5. ovoga članka, te informaciju o načinu i vremenu kada je utvrđena nepravilnost i/ili nezakonitost uklonjena.

(3) Upozorenje društvu za upravljanje o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima iz članka 228. stavka 2. Zakona mora sadržavati rok istekom kojega će o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima obavijestiti Agenciju.

(4) Ukoliko društvo za upravljanje u danom roku ne ukloni utvrđenu nepravilnost i/ili nezakonitost, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(5) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka šalje se Agenciji pisanim ili elektroničkim putem, a sadrži sljedeće podatke:

1. naziv UCITS fonda na koji se odnose utvrđene nepravilnosti,

2. opis utvrđenih nepravilnosti/nezakonitosti, uz navođenje odredbe Zakona, podzakonskog akta, prospekta i/ili pravila UCITS fonda suprotno kojoj je postupano,

3. datum nastanka utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti,

4. datum utvrđenja nepravilnosti i/ili nezakonitosti,

5. kada je to primjenjivo, procjenu eventualne štete prouzročene ulagateljima u UCITS fond, odnosno posljedice koje bi mogle nastupiti za ulagatelje radi nastale nezakonitosti i/ili nepravilnosti,

6. dokumentaciju temeljem koje je utvrđena navedena nepravilnost/nezakonitost, odnosno iz koje proizlazi da je do navedene nepravilnosti/nezakonitosti došlo.

(6) Depozitar može Agenciji dostaviti dokumentaciju iz stavka 5. ovog članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za depozitare.

(7) Smatra se da je depozitar dostavio dokumentaciju iz stavka 5. ovog članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

DIO ČETVRTI

POSTUPANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I DEPOZITARA KADA JE DEPOZITARU
ODUZETO ODOBRENJE ZA RAD,
ODNOSNO SUGLASNOST NA IZBOR
DEPOZITARA

Članak 6.

U slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad, odnosno društvu za upravljanje oduzeta suglasnost na izbor depozitara temeljem članka 237. Zakona, društvo za upravljanje je dužno u roku od 2 (dva) mjeseca od nastupanja takvih okolnosti zaključiti ugovor s drugim depozitarom, i zatražiti odgovarajuću suglasnost Agencije sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Kad nastupi slučaj iz članka 6. ovoga Pravilnika, depozitar je dužan svu imovinu UCITS fonda prenijeti na pohranu i administriranje drugom depozitaru s kojim je društvo za upravljanje zaključilo ugovor, odmah po zaključivanju istog, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje UCITS fonda za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

Članak 8.

(1) Društvo za upravljanje dužno je obustaviti izdavanje i otkup udjela do zaključenja ugovora o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom pri čemu se dužno pridržavati članka 168. Zakona.

(2) Društvo za upravljanje dužno je u slučaju iz članka 7. ovoga Pravilnika o istome dostaviti obavijest poddepozitaru.

DIO PETI
OPSEG I SADRŽAJ REVIZORSKOG IZVJEŠĆA O REVIZIJI IZVRŠAVANJA OBVEZA DEPOZITARA

Članak 9.

Izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje revidirat će ovlašteni revizor revizorskog društva koje revidira godišnje financijske izvještaje depozitara.

Članak 10.

U smislu ovog Pravilnika, revizija izvršavanja obveza depozitara je postupak provjere i ocjene:

1. adekvatnosti obavljanja obveza i dužnosti depozitara,

2. adekvatnosti politika, procedura i drugih internih akata depozitara kojima su uređene dužnosti i obveze depozitara,

3. postupanja depozitara u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Na temelju obavljene revizije revizorsko društvo sastavlja izvješće o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara.

(2) Revizorsko izvješće o izvršavanju obveza depozitara sastavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke.

Članak 12.

(1) Revizorsko izvješće iz članka 11. ovog Pravilnika mora sadržavati:

1. ocjenu adekvatnosti obavljanja obveza i dužnosti depozitara donesenu na temelju procjene:

a) ispunjavanja organizacijskih zahtjeva vezanih uz dužnosti i obveze depozitara

b) politika, procedura i drugih internih akata depozitara koje se odnose na dužnosti i obveze depozitara,

c) provođenja donesenih politika, procedura i drugih internih akata,

2. mišljenje o postupanju depozitara u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika,

3. popis nedostataka koji su utvrđeni pri revizijskom pregledu područja iz članka 10. Pravilnika,

4. konstatacije glede ispunjavanja preporuka revizora iz proteklih godina.

(2) Revizorsko izvješće sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

DIO ŠESTI
OBAVJEŠTAVANJE O POVREDI PROPISA

Informacije o dostavljanju obavijesti o povredi propisa

Članak 13.

(1) Agencija će na svojoj mrežnoj stranici objaviti informacije o načinu zaprimanja obavijesti o povredi propisa.

(2) Informacije iz stavka 1. obuhvaćaju sljedeće:

a) komunikacijske kanale za zaprimanje obavijesti o povredi propisa i daljnje postupanje s takvim obavijestima, uključujući:

– telefonske brojeve, uz obavijest o tome snimaju li se razgovori pri uporabi tih telefonskih linija,

– posebne elektroničke i poštanske adrese za kontaktiranje s ovlaštenim radnicima Agencije,

b) postupke koji se primjenjuju na obavijesti o povredi propisa, u skladu s odredbama članka 13. ovoga Pravilnika,

c) režim povjerljivosti koji se primjenjuje na obavijesti o povredi propisa, u skladu s odredbama članka 18. ovoga Pravilnika,

d) postupke zaštite radnika koji prijavljuju povredu propisa,

e) izjavu koja sadrži jasno upozorenje da se za osobe koje Agenciji prijavljuju povredu propisa, ne smatra da krše bilo kakvo ograničenje povezano s objavljivanjem informacija koje je nametnuto ugovorom, zakonom ili drugim propisom, te da ni na koji način ne snose odgovornost u vezi s takvim objavljivanjem.

Postupak dostavljanja obavijesti o povredi propisa

Članak 14.

(1) Obavijest o povredi propisa koja se dostavlja Agenciji sadrži sljedeće:

a) kontakt podatke podnositelja prijave (ime i prezime te poštanska adresu, odnosno tvrtka i sjedište kad je riječ o pravnim osobama, elektronička adresa, broj telefona),

b) podatke o osobi koja je odgovorna za nezakonitost, ako su isti dostupni podnositelju prijave,

c) predmet obavijesti o povredi propisa,

d) prateću dokumentaciju kojom podnositelj obavijesti raspolaže.

(2) Agencija je dužna zaprimiti obavijest o povredi propisa koju je podnio anonimni podnositelj, u kojem slučaju će se zaštitne mjere iz članaka 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika primjenjivati ako anonimni podnositelj obavijesti naknadno Agenciji otkrije svoj identitet.

(3) Agencija može od podnositelja obavijesti zatražiti pojašnjenje informacija iz obavijesti ili dostavljanje dodatnih informacija. Ovisno o okolnostima slučaja, a vodeći se načelom efikasnosti i zaštite podnositelja obavijesti, ovlašteni radnik Agencije će kontaktirati podnositelja pisanim putem ili telefonom, osim ako podnositelj obavijesti nije drugačije zatražio.

Posebni komunikacijski kanali

Članak 15.

(1) Agencija će uspostaviti komunikacijske kanale za zaprimanje obavijesti o povredi propisa kojima se jamči zaštita osobnih podataka.

(2) Obavijesti o povredi propisa Agencija zaprima kroz jedan od sljedećih komunikacijskih kanala:

a) u pisanom obliku neposredno (urudžbiranjem ili usmeno na zapisnik) ili poštom, s naznakom na omotnici pismena: »ne otvarati – fondovi – povreda propisa«,

b) elektroničkom poštom na posebnu adresu elektroničke pošte: »povreda.propisa@hanfa.hr«,

c) usmenom prijavom kršenja telefonskim pozivom na poseban broj objavljen na mrežnoj stranici Agencije,

d) na sastanku s ovlaštenim radnicima Agencije.

(3) Agencija je dužna osobi koja podnosi obavijest pružiti informacije iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika prije nego što zaprimi obavijest o povredi propisa ili najkasnije pri njezinu primitku.

(4) Obavijest o povredi propisa koja nije zaprimljena posebnim komunikacijskim kanalima iz ovog članka, odmah i bez izmjena se prosljeđuje ovlaštenim radnicima Agencije uporabom posebnih komunikacijskih kanala.

Postupanje s obavijesti o povredi propisa

Članak 16.

(1) Agencija će po primitku pisane obavijesti o povredi propisa potvrditi primitak iste na poštansku ili elektroničku adresu koju je naveo podnositelj, osim ako je podnositelj izričito naveo drugačije ili ako Agencija opravdano vjeruje da bi potvrda primitka ugrozila zaštitu identiteta podnositelja prijave.

(2) Ako se za dostavljanje obavijesti o povredi propisa koristi telefonska linija na kojoj se razgovori snimaju, Agencija ima pravo usmenu obavijest dokumentirati u sljedećim oblicima:

a) zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku, ili

b) potpun i točan prijepis razgovora koji izrađuje ovlašteni radnik Agencije.

(3) Ako je podnositelj obavijesti o povredi propisa iz stavka 2. ovog članka otkrio svoj identitet, Agencija je dužna toj osobi omogućiti da provjeri i ispravi prijepis telefonskog razgovora te da svojim potpisom izrazi suglasnost s istim.

(4) Ako se za dostavljanje obavijesti o povredi propisa koristi telefonska linija na kojoj se razgovori ne snimaju, Agencija je dužna usmenu prijavu dokumentirati u obliku zapisnika razgovora koji sastavlja ovlašteni radnik Agencije. Ako je podnositelj obavijesti otkrio svoj identitet, Agencija je dužna toj osobi omogućiti da provjeri i ispravi zapisnik telefonskog razgovora te da svojim potpisom izrazi suglasnost s istim.

(5) Ako osoba zatraži sastanak s ovlaštenim radnikom Agencije radi dostavljanja obavijesti o povredi propisa, u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom c) ovog Pravilnika, Agencija je dužna osigurati zapisnik sa sastanka dokumentiran u jednom od sljedećih oblika:

a) zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku, ili

b) zapisnik sa sastanka koji sastavlja ovlašteni radnik Agencije.

(6) Agencija će podnositelju iz stavka 5. ovog članka omogućiti da provjeri i ispravi sastavljeni zapisnik sa sastanka te da svojim potpisom izrazi suglasnost s njim.

Zaštita radnika

Članak 17.

(1) Agencija će razmjenjivati informacije i surađivati s drugim nadležnim tijelima koja sudjeluju u zaštiti radnika koji prijavljuju povredu propisa od odmazde, diskriminacije ili drugih vrsta nepoštenog postupanja do kojih može doći zbog prijave povrede propisa ili u vezi s njom.

(2) Priopćenje koje osoba upoznata s tajnim podatkom učini u obavijesti o povredi propisa ne smatraju se povredom čuvanja poslovne tajne niti se smatraju kršenjem bilo kakvih ograničenja otkrivanja informacija koja su određena ugovorom, zakonom ili drugim propisom.

Postupci zaštite osobnih podataka

Članak 18.

Na prikupljanje, korištenje i zaštitu osobnih podataka o osobi koja je dostavila obavijest i o osobi koja je navodno, u skladu s obavijesti, odgovorna za nezakonitost, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje prikupljanje, korištenje i zaštita podataka za potrebe kaznenog postupka.

Prosljeđivanje podataka unutar i izvan Agencije

Članak 19.

(1) Na zaštitu osobnih podataka podnositelja prijave i prijavljene osobe primjenjuju se odredbe zakona kojima je uređena zaštita osobnih podataka te njihovo prikupljanje, obrada i korištenje u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovlašteni radnici Agencije ne smiju otkriti, posredno ili neposredno, identitet podnositelja prijave ili prijavljene osobe ili bilo koju drugu naznaku okolnosti na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet podnositelja prijave ili prijavljene osobe.

(3) Iznimno se mogu, unutar ili izvan Agencije, proslijediti podaci o identitetu podnositelja prijave ili prijavljene osobe ili bilo koja druga naznaka okolnosti na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet tih osoba, kada je:

a) to potrebno u vezi s pokretanjem i/ili započinjanjem prekršajnog ili kaznenog postupka,

b) to nužno radi sprječavanja počinjenja kaznenog djela, ili

c) dan pristanak podnositelja prijave.

DIO SEDMI
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda (»Narodne novine«, br. 93/2013 i 140/2014).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-02/07

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.