Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

934

Na temelju članka 23. stavka 6., članka 24. stavka 4. i članka 82. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje, odnosno proširenje odobrenja za rad društva za upravljanje UCITS fondovima te dokumentacija koja se prilaže uz predmetne zahtjeve, kao i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje, odnosno povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje UCITS fondovima.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE, ODNOSNO PROŠIRENJE ODOBRENJA ZA RAD DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Članak 2.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu za izdavanje, odnosno proširenje odobrenja za rad društvu za upravljanje navesti djelatnost/djelatnosti iz članka 13. stavka 1. Zakona na koje se zahtjev odnosi.

(2) Ako se zahtjev za izdavanje, odnosno proširenje odobrenja za rad odnosi i na djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke b) i/ili c), odnosno na pomoćne djelatnosti iz točke 2. navedenog članka, uz zahtjev se prilaže, osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, i eventualna dodatna dokumentacija koja se traži prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona.

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

a) statut, ako se društvo za upravljanje osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju, ako se društvo za upravljanje osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću,

b) popis osoba koje su s društvom, u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. do 19. Zakona, u odnosu uske povezanosti te opis načina povezanosti,

c) podatke o visini udjela imatelja kvalificiranih udjela u društvu za upravljanje te dokumentaciju iz članka 5. do 8. ovoga Pravilnika,

d) ime, prezime, OIB, prebivalište i životopis članova nadzornog odbora,

e) za svakog predloženog člana uprave, dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave, na temelju odredaba Zakona i pravilnika iz članka 36. stavka 6. Zakona,

f) kratak opis predviđene organizacijske strukture i politike primitaka društva,

g) dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala,

h) kada je to primjenjivo, podatke o poslovima koje će društvo za upravljanje delegirati na treće osobe sukladno člancima 69. do 73. Zakona.

(2) Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti izmijenjeni akt iz članka 3. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika i kada je to primjenjivo, dodatnu dokumentaciju iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ako zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi već osnovano društvo, uprava društva pored dokumentacije iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika zahtjevu prilaže i financijske izvještaje za prethodne tri poslovne godine, odnosno, ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

(2) Ako društvo iz stavka 1. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva.

ZAHTJEV ZA STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Članak 5.

Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje dužna je priložiti:

a) za stranu pravnu osobu, izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 3 mjeseca),

b) popis osoba koje su, u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. do 19. Zakona, u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti,

c) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno kada je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, pri čemu;

– ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, dostavljaju se financijski izvještaji za tekuću godinu,

– ako društvo podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, dostavljaju se konsolidirani i/ili revidirani financijski izvještaji društva,

d) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina odnosno izvor financiranja,

e) izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,

f) kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju.

Članak 6.

Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje dužna je priložiti:

a) presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave izdane temeljem odredaba Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11 i 74/13);

b) životopis namjeravanog stjecatelja, koji uključuje popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela,

c) uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca), odnosno za stranog državljanina analogno uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

d) izjavu da protiv namjeravanog stjecatelja nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), te za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12):

– kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– kaznena djela protiv gospodarstva,

– kaznena djela krivotvorenja,

– kaznena djela protiv službene dužnosti,

– kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke d) ovoga članka, a za stranu osobu izjavu da nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

e) popis osoba koje su, u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. do 19. Zakona, u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

f) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina odnosno izvor financiranja.

Članak 7.

Strane isprave iz članka 5., odnosno članka 6. ovoga Pravilnika, dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz članka 5. točke a) i f) ovoga Pravilnika i iz članka 6. točke c) ovoga Pravilnika dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Agencija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Dokumentaciju iz članka 3. stavka 2. i članka 4. ovog Pravilnika društvo za upravljanje može dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(3) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo dokumentaciju iz članka 3. stavka 2. i članka 4. ovog Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-02/05

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.