Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

935

Na temelju članka 338. stavka 5., članka 341., članka 342. stavka 6. i članka 343. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O LIKVIDACIJI I PRESTANKU
UCITS FONDOVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom dodatno se uređuje postupak likvidacije UCITS fonda (dalje u tekstu: fond) te uvjeti i način prestanka, produljenja i skraćivanja trajanja fonda osnovanog na određeno vrijeme.

POSTUPAK LIKVIDACIJE FONDA

Razlozi za likvidaciju fonda

Članak 2.

Likvidacija fonda provodi se u slučajevima iz članka 336. Zakona te u odgovarajućim slučajevima iz članka 318., 322., 323. stavka 4. te članka 95. Zakona.

Osobe koje provode likvidaciju fonda i imenovanje likvidatora fonda od strane Agencije

Članak 3.

(1) Likvidaciju fonda provode osobe navedene u članku 337. stavku 1. Zakona.

(2) U slučaju iz članka 337. stavka 1. točke 3. Zakona, Agencija za likvidatora fonda može imenovati fizičku ili pravnu osobu.

(3) Na imenovanje fizičke osobe likvidatorom fonda na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 36. Zakona koje propisuju uvjete za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje fondovima, osim odredaba stavka 1. točke 8. i stavka 2. i 4. članka 36. Zakona.

(4) Ako je likvidatorom fonda imenovana pravna osoba, radnik te osobe koji obavlja rukovodeću funkciju u postupku likvidacije fonda mora ispunjavati uvjete koje propisuje članak 36. Zakona za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje fondovima, osim odredaba stavka 1. točke 8. i stavka 2. i 4. članka 36. Zakona.

(5) Nakon donošenja odluke o likvidaciji likvidator fonda je dužan u nazivu fonda navesti naznaku »u likvidaciji«.

Objava i sadržaj informacije o početku likvidacije fonda

Članak 4.

(1) Informaciju o početku likvidacije fonda iz članka 338. stavka 2. Zakona likvidator mora u roku od tri dana od donošenja odluke o likvidaciji objaviti na svojoj internetskoj stranici, osim ako likvidaciju provodi likvidator kojeg je imenovala Agencija, u kojem slučaju se informacija o početku likvidacije fonda objavljuje na internetskoj stranici Agencije i na internetskoj stranici likvidatora, ako je ima. Informaciju o početku likvidacije fonda može se dodatno objaviti i na internetskoj stranici društva za upravljanje fondom te depozitara fonda, ako je navedeni subjekti već nisu objavili kao likvidatori.

(2) Objava informacija o početku likvidacije mora sadržavati:

– tvrtku/naziv i sjedište likvidatora, odnosno ime i prezime te prebivalište likvidatora,

– naziv fonda,

– datum donošenja odluke o likvidaciji,

– razlog provođenja likvidacije,

– kratko obrazloženje postupka likvidacije, uključujući predviđeni rok trajanja i utjecaj likvidacije na udjele imatelja udjela u fondu,

– upozorenje na pravne posljedice likvidacije iz članka 339. stavka 1. i stavka 2., te članka 340. Zakona,

– gdje, kada i na koji način je moguće dobiti dodatne informacije o likvidaciji fonda.

Dostava i sadržaj obavijesti imateljima udjela o početku likvidacije fonda

Članak 5.

(1) Likvidator je dužan istovremeno s objavom informacije o početku likvidacije iz članka 4. ovoga Pravilnika svakom imatelju udjela dostaviti obavijest o početku likvidacije fonda iz članka 338. stavka 2. Zakona, koja obavijest sadržava informacije iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se imateljima udjela u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju, u skladu s člankom 112. Zakona.

Izvještavanje Agencije

Članak 6.

(1) Likvidator fonda je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji ili imenovanja likvidatorom fonda izraditi i dostaviti Agenciji i depozitaru plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza fonda sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji fonda.

(2) Likvidator je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji fonda izraditi i dostaviti Agenciji revidirane početne likvidacijske financijske izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji fonda.

(3) Likvidator je dužan dostavljati mjesečno, najkasnije do 5-og radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec, izvještaj o tijeku postupka likvidacije i radnjama provođenja plana likvidacijskog postupka.

(4) Izvještaj iz stavka 3. ovoga članka likvidator dostavlja Agenciji putem pošte ili elektroničkim putem, osim u slučaju kada je likvidator fonda osoba navedena u članku 337. stavku 1. točkama. 1. i 2. Zakona (društvo za upravljanje ili depozitar), u kojem slučaju se dostava Agenciji izvršava sukladno odredbama članka 11 i 18. ovog Pravilnika.

(5) Likvidator je dužan izraditi i Agenciji dostaviti u roku od 15 dana od dana podmirenja svih obveza fonda i isplate preostale imovine fonda imateljima udjela i zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji fonda i odgovoran je za izradu tih izvješća.

(6) Nakon završetka postupka likvidacije, likvidator je dužan sve poslovne knjige fonda čuvati sukladno računovodstvenim propisima.

Rok za provođenje likvidacije fonda

Članak 7.

(1) Rok za provedbu likvidacije fonda je šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, likvidacija glavnog fonda provest će se u roku propisanom u članku 321. Zakona.

(3) Ako likvidator fonda ocijeni da je produljenje roka iz stavka 1. ovoga članka u interesu imatelja udjela u fondu, ili iz objektivnih i dokazivih razloga taj rok nije moguće održati, likvidator će odrediti daljnji rok koji ne može biti dulji od 6 mjeseci te dostaviti Agenciji obrazloženje za njegovo produljenje.

(4) Ako niti produljenje roka u skladu sa stavkom 3. ovoga članka nije dovoljno da se zaštite interesi imatelja udjela u fondu, odnosno iz objektivnih i dokazivih razloga taj rok nije moguće održati, likvidator može odrediti daljnji rok koji ne može biti dulji od 6 mjeseci te dostaviti Agenciji obrazloženje za njegovo produljenje i tako sve dok je neophodno, pri čemu Agencija ima ovlaštenje naložiti likvidatoru dovršetak postupka likvidacije u određenom roku.

Unovčavanje imovine fonda i isplata
imatelja udjela fonda

Članak 8.

(1) U postupku provedbe likvidacije fonda, likvidator unovčava imovinu fonda njenom prodajom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u postupku likvidacije glavnog fonda ne mora se unovčiti cjelokupna imovina, već se dio imovine glavnog fonda može raspodijeliti prijenosom imovine u naravi napajajućem fondu, kada društvo za upravljanje napajajućim fondom tako odluči te kada je to predviđeno sporazumom između društva za upravljanje napajajućim fondom i društva za upravljanje glavnim fondom, internim pravilima poslovanja ili odlukom o likvidaciji.

(3) Nakon što Agenciji dostavi plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza fonda sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji, likvidator započinje s unovčavanjem imovine fonda.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka likvidator može dijelove imovine fonda (primjerice depoziti, financijske izvedenice, kratkoročni i dugoročni dužnički vrijednosni papiri) unovčiti na prikladan način koji ne uključuje prodaju (npr. dospijeće), ravnajući se pri tome prvenstveno interesom imatelja udjela u fondu te rokom koji je predviđen za provođenje likvidacije fonda.

(5) Likvidator može za račun fonda sklapati samo poslove koji su potrebni za zaštitu imovine fonda, njeno unovčavanje te podmirenje obveza fonda. Likvidator može obavljati i poslove zastupanja fonda koji proizlaze iz prava pojedine vrste imovine od koje se fond sastoji, ali samo s ciljem zaštite imovine fonda, odnosno interesa imatelja udjela u fondu.

(6) Nakon što su podmirene obveze fonda u skladu s člankom 340. stavkom 1. Zakona, likvidator će izraditi prijedlog za raspodjelu preostale neto vrijednosti imovine fonda imateljima udjela razmjerno njihovim udjelima u fondu.

(7) Ako je unovčen samo dio imovine fonda, a podmirene su obveze fonda u skladu s člankom 340. stavkom 1. Zakona, likvidator može izraditi prijedlog za raspodjelu unovčenog dijela imovine fonda imateljima udjela razmjerno njihovom udjelu u fondu, ako je to u interesu imatelja udjela.

(8) Prijedlog za raspodjelu unovčene imovine fonda iz stavka 6. i 7. ovoga članka društvo za upravljanje kao likvidator mora bez odlaganja dostaviti depozitaru koji će u roku od 7 dana dati svoje pisano mišljenje smatra li da je predložena raspodjela unovčene imovine fonda u interesu imatelja udjela u fondu.

(9) Društvo za upravljanje kao likvidator će isplatiti imatelje udjela na temelju prijedloga za raspodjelu unovčene imovine fonda iz stavka 6. i 7. ovoga članka u roku od 3 radna dana od dana primitka pozitivnog mišljenja depozitara iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Ako depozitar izda negativno mišljenje na prijedlog društva za upravljanje kao likvidatora za raspodjelu unovčene imovine fonda iz stavka 6. i 7. ovoga članka, likvidator može izvršiti isplatu cijele ili dijela preostale neto vrijednosti imovine fonda imateljima udjela, a može i izraditi novi prijedlog za raspodjelu te ga dostaviti na mišljenje depozitaru.

(11) Odredbe stavka 1. do 9. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju i na kasnije isplate imatelja udjela fonda, nakon unovčavanja preostale neto vrijednost imovine fonda.

(12) Ako se zbog zastoja unovčavanja imovine fonda obavljaju isplate imateljima udjela u fondu prema njihovim udjelima u fondu u više navrata, prilikom svake isplate imateljima udjela u fondu likvidator će izvijestiti imatelje udjela u fondu o imovini koja se ima unovčiti, razlozima nemogućnosti unovčavanja te imovine i, ako je moguće, roku u kojem se očekuje unovčavanje imovine.

(13) Obavijest iz stavka 12. ovog članka uputit će se imateljima udjela putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju, u skladu s člankom 112. Zakona.

(14) U slučaju da likvidaciju nije moguće provesti, odnosno nije moguće unovčiti imovinu fonda i isplatiti imateljima udjela razmjeran dio preostale neto vrijednosti imovine fonda niti u produljenom roku iz članka 7. stavka 3. odnosno stavka 4. ovoga Pravilnika, likvidator može radi završetka postupka likvidacije preostalu imovinu fonda prenijeti imateljima udjela, razmjerno veličini njihovih udjela u fondu.

(15) U slučaju iz stavka 14. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog članka o prijedlogu za raspodjelu i mišljenju depozitara.

(16) Prilikom svake isplate dijela preostale neto vrijednosti imovine fonda imateljima udjela u fondu mora biti dostupno izvješće iz kojeg je vidljivo stanje imovine i obveza fonda u postupku likvidacije.

Članak 9.

Nakon završetka postupka likvidacije fonda, odnosno nakon što Agencija zaprimi zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji fonda, u registru društava za upravljanje i fondova upisuje se završetak postupka likvidacije fonda i isti se briše iz registra fondova.

Troškovi likvidacije fonda

Članak 10.

(1) Troškovi vezani za postupak likvidacije iz članka 339. stavka. 2. Zakona obuhvaćaju troškove za unovčavanje imovine fonda, podmirenje obveza fonda i raspodjelu imovine ulagateljima, troškovi obavještavanja ulagatelja iz članka 5. i članka 8. stavka 12. ovog Pravilnika, troškovi revizije u likvidaciji, naknadu likvidatoru te sve ostale troškove koji se pojave kao neophodni u postupku likvidacije fonda, odnosno za koje likvidator procijeni da su u interesu imatelja udjela.

(2) U slučaju iz članka 337. stavka 1. točka 3. Zakona, naknadu likvidatoru fonda određuje Agencija. U ostalim slučajevima likvidator određuje primjerenu naknadu koju dostavlja Agenciji na suglasnost.

(4) Troškovi vezani uz postupak likvidacije iz stavka 1. ovog članka i naknada likvidatoru isplaćuju se iz imovine fonda nakon podmirenja obveza, a prije raspodjele imovine imateljima udjela.

Članak 11.

U slučaju kada likvidaciju fonda provode osobe navedene u članku 337. stavku 1. točkama. 1. i 2. Zakona (društvo za upravljanje ili depozitar), navedene osobe su dužne Agenciji dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje/depozitare.

PRESTANAK, PRODULJENJE I SKRAĆIVANJE TRAJANJA FONDA OSNOVANOG NA
ODREĐENO VRIJEME

Članak 12.

Fond osnovan na određeno vrijeme može prestati i na datum koji je drugačiji od datuma određenog njegovim prospektom, u slučaju prijevremenog prestanka, produljenja ili skraćivanja trajanja fonda, ako je takva mogućnost predviđena njegovim prospektom.

Prestanak fonda prije datuma prestanka određenog u prospektu fonda (prijevremeni prestanak)

Članak 13.

U odluci o prestanku fonda prije datuma prestanka fonda određenog njegovim prospektom društvo za upravljanje dužno je navesti datum i razlog prijevremenog prestanka fonda.

Članak 14.

(1) Društvo za upravljanje je dužno sljedeći radni dan od donošenja odluke o prestanku fonda prije datuma određenog prospektom fonda, o navedenome:

1. obavijestiti Agenciju, u okviru koje obavijesti je dužno priložiti tekst za objavu iz točke 2. ovog članka i tekst obavijesti imateljima udjela u fondu iz točke 3. ovog članka,

2. objaviti informaciju na svojim internetskim stranicama,

3. obavijestiti imatelje udjela u fondu u pisanom obliku poštom ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. Zakona.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje je dužno dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

Članak 15.

Objava informacije iz članka 14. točke 2. ovog Pravilnika i obavijest imateljima udjela iz članka 14. točke 3. ovog Pravilnika mora sadržavati:

– tvrtku i sjedište društva za upravljanje fondom,

– naziv fonda,

– datum donošenja odluke o prijevremenom prestanku fonda,

– datum prijevremenog prestanka fonda,

– razlog iz kojeg je odluka donesena,

– upozorenje imateljima udjela iz članka 342. stavka 2., 3. i 5. Zakona.

Članak 16.

Fond se nakon prestanka briše iz registra društava za upravljanje i fondova.

Produljenje i skraćivanje trajanja fonda osnovanog na određeno vrijeme

Članak 17.

(1) Ako je prospektom fonda određen datum prestanka fonda i predviđena mogućnost produljenja trajanja fonda, društvo za upravljanje fondom može donijeti odluku o produljenju trajanja fonda najkasnije 3 mjeseca prije datuma koji je prospektom fonda određen kao datum prestanka fonda.

(2) Ako je prospektom fonda određen datum prestanka fonda i predviđena mogućnost skraćivanja trajanja fonda, društvo za upravljanje fondom može donijeti odluku o skraćenju trajanja fonda najkasnije 3 mjeseca prije novog datuma na koji je predviđen prestanak fonda.

(3) Na produljenje ili skraćivanje trajanja fonda koji je osnovan na određeno vrijeme na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona i podzakonskih propisa koje se odnose na bitne promjene prospekta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Smatra se da su društvo za upravljanje odnosno depozitar dostavili dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(2) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan člankom 11. i člankom 14. stavkom 2. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje i depozitar dužni su dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo za upravljanje i depozitar dužni su dostaviti dokumentaciju na način propisan člankom 11. i člankom 14. stavkom 2. ovoga Pravilnika čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(3) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje i depozitara dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-02/06

Urbroj: 326-01-440-17-1

Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.