Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

936

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 54. stavka 7., članka 66., članka 217. stavka 3. i članka 253. stavka 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje u tekstu: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJSKIM ZAHTJEVIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Kako bi se osiguralo pravilno i učinkovito poslovanje, te umanjio rizik poslovanja ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju zahtjevi za društva za upravljanje s obzirom na:

1. organizacijske zahtjeve,

2. administrativne i računovodstvene postupke,

3. mehanizme unutarnje kontrole,

4. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima,

5. internu reviziju,

6. upravljanje rizicima,

7. mjere za sprječavanje sukoba interesa,

8. pravila poslovnog ponašanja,

9. mjere za neprekidno poslovanje,

10. osobne transakcije,

11. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije društva za upravljanje,

12. primjereno upravljanje informacijskim sustavom.

(2) Ovim se pravilnikom detaljnije propisuje prihvat obavijesti o povredama Zakona i/ili podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona i postupanje u vezi s dostavljenom obavijesti.

(3) Ovim Pravilnikom se u pravni sustav Republike Hrvatske prenosi Direktiva Komisije 2010/43/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz organizacijske zahtjeve, sukob interesa, poslovanje, upravljanje rizicima i sadržaj sporazuma između depozitara i društva za upravljanje (SL L 176, 10. 7. 2010.).

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Klijent je svaka fizička ili pravna osoba ili bilo koji drugi subjekt, uključujući UCITS fond, kojemu društvo za upravljanje obavlja djelatnosti iz članka 13. Zakona,

2. Kontrolne funkcije su funkcije interne revizije, upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti s relevantnim propisima,

3 . Rizik druge ugovorne strane je rizik gubitka za UCITS fond koji proizlazi iz mogućnosti da druga ugovorna strana neće moći ispuniti svoje obveze prema UCITS fondu,

4. Rizik likvidnosti je rizik da se imovina UCITS fonda neće moći unovčiti u dovoljno kratkom vremenskom roku i po cijeni koja je približno jednaka fer cijeni te da UCITS fond neće biti u mogućnosti u svakom trenutku ispunjavati zahtjeve iz članka 174. stavka 2. Zakona,

5. Tržišni rizik je rizik gubitka za UCITS fond koji može nastati zbog oscilacija tržišnih cijena imovine iz portfelja UCITS fonda, kao posljedica promjena različitih tržišnih okolnosti i čimbenika (npr. kamatnih stopa, tečajeva, cijena vlasničkih instrumenata, kreditne sposobnosti izdavatelja i dr.),

6. Operativni rizik je rizik gubitka za UCITS fond zbog neprikladnih ili neuspjelih internih procesa, postupaka i propusta koji se odnose na ljudske resurse ili sustave unutar društva za upravljanje ili zbog eksternih utjecaja ili događaja, uključujući pravni i dokumentacijski rizik te rizik koji proizlazi iz postupaka trgovanja, namire i vrednovanja koji se provode u ime UCITS fonda,

7. Rizična vrijednost je najveći očekivani gubitak uz danu razinu pouzdanosti unutar određenog vremenskog razdoblja (u daljnjem tekstu: VaR).

DIO DRUGI
ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI

Opći organizacijski zahtjevi

Članak 3.

(1) Uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja kao i vrstu i opseg usluga i aktivnosti koje pruža i obavlja, društvo za upravljanje je dužno:

1. ustrojiti takvu unutarnju organizacijsku strukturu kojom se osigurava pravilno obavljanje poslova upravljanja UCITS fondom, na način da se poslovi podijele u najmanje tri organizacijske jedinice i to:

a. front office (operativnu jedinicu),

b. middle office (jedinicu za kontrolu) i

c. back office (jedinicu za potporu).

2. propisati, primjenjivati i redovito ažurirati interne akte kojima se uređuje njegova unutarnja organizacijska struktura i postupak donošenja odluka, iz kojih je na jasan i dokumentiran način vidljiv postupak donošenja odluka i raspodjela odgovornosti za te odluke, a koji obuhvaćaju:

a. podjelu na organizacijske jedinice,

b. detaljan opis zaduženja i odgovornosti pojedine organizacijske jedinice,

c. popis radnih mjesta i radnika unutar pojedine organizacijske jedinice,

d. zaduženja i podjelu ovlasti viših rukovoditelja i radnika društva za upravljanje,

e. postupak internog izvještavanja i donošenja odluka unutar društva za upravljanje,

f. način čuvanja poslovne dokumentacije i podataka,

3. osigurati da su sve relevantne osobe upoznate sa svim procedurama i postupcima koje su dužne primjenjivati u svrhu pravilnog obavljanja svojih dužnosti, a kada obavljaju više dužnosti u društvu za upravljanje, osigurati da svaku od njih obavljaju neovisno, savjesno i profesionalno,

4. uspostaviti, provoditi i redovito ažurirati odgovarajuće sustave internih kontrola koji osiguravaju poštivanje internih odluka i procedura na svim razinama društva za upravljanje,

5. zapošljavati osobe s kvalifikacijama, znanjima i iskustvom potrebnim za obavljanje povjerenih im dužnosti,

6. uspostaviti, provoditi i redovito ažurirati učinkovite sustave internog izvještavanja i komunikacije na svim odgovarajućim razinama unutar društva za upravljanje kao i prema trećim osobama,

7. na odgovarajući i organiziran način čuvati evidencije o internoj organizaciji i organizaciji poslovanja društva za upravljanje.

(2) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti, primjenjivati i redovito ažurirati sustave i procedure koji osiguravaju sigurnost, cjelovitost i tajnost podataka, pri tome vodeći računa o vrsti podataka.

(3) Društvo za upravljanje dužno je osigurati učinkovit nadzor nad aktivnostima koje obavljaju treće osobe na temelju ugovora s društvom za upravljanje, posebice u pogledu upravljanja rizicima povezanim s tim aktivnostima.

(4) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati mjere za neprekidno poslovanje, koje uključuju:

1. postupanje u izvanrednim okolnostima,

2. pohranu sigurnosnih kopija svih zapisa koja omogućuje nesmetano obavljanje djelatnosti u izvanrednim okolnostima,

3. ako nesmetano obavljanje djelatnosti u izvanrednim okolnostima nije moguće, pravodobnu uspostavu funkcija i pristupa podacima i pravodobni nastavak obavljanja djelatnosti društva za upravljanje.

(5) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati računovodstvene politike i procedure koje omogućavaju pravodobnu dostavu financijskih izvještaja u skladu sa Zakonom i drugim relevantnim propisima, a koji daju istinit i objektivan prikaz financijske situacije društva za upravljanje i UCITS fondova pod upravljanjem društva, u skladu s važećim računovodstvenim standardima i pravilima.

(6) Društvo za upravljanje dužno je redovito pratiti i po potrebi ažurirati, unaprjeđivati i otklanjati nedostatke internih sustava poslovanja, internih kontrola i politika i procedura iz stavaka 1. do 5. ovoga članka.

DIO TREĆI

ADMINISTRATIVNI I RAČUNOVODSTVENI POSTUPCI I PROCEDURE

Postupanje po pritužbama

Članak 4.

(1) U postupanju po pritužbama društvo za upravljanje dužno se pridržavati članka 63. Zakona te klijentima i ulagateljima besplatno staviti na raspolaganje informacije o načinu podnošenja pritužbi i postupanja po istima i omogućiti besplatno podnošenje pritužbi.

(2) Društvo za upravljanje dužno je najkasnije do 15. veljače svake godine dostaviti Agenciji godišnji izvještaj o pritužbama koji sadrži broj zaprimljenih pritužbi ulagatelja u prethodnoj godini, razloge zbog kojih su pritužbe podnesene te mjere koje su temeljem njih poduzete.

(3) Društvo za upravljanje je dužno dostaviti Agenciji izvještaj iz stavka 2. ovoga članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

Računovodstvene politike i procedure

Članak 5.

(1) Društvo za upravljanje dužno je osigurati primjenu računovodstvenih politika i procedura iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika kako bi osiguralo zaštitu klijenata i ulagatelja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je voditi računovodstvo UCITS fonda na način da je u svakom trenutku moguće točno utvrditi vrijednost imovine i obveza UCITS fonda.

(3) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati računovodstvene politike i procedure, u skladu s računovodstvenim pravilima matične države članice UCITS fonda, kako bi se neto vrijednost imovine i cijena udjela svakog UCITS fonda mogla točno izračunati te kako bi se zahtjevi za izdavanje i otkup udjela mogli izvršavati po izračunatoj cijeni udjela UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje dužno je propisati primjerene postupke kako bi osiguralo pravilno i točno vrednovanje imovine i obveza UCITS fonda u skladu s odredbama članaka 168. do 173. Zakona.

DIO ČETVRTI

MEHANIZMI UNUTARNJIH KONTROLA

Članak 6.

(1) Mehanizmi unutarnjih kontrola su mjere, politike i postupci kojima se osigurava postizanje zadanih ciljeva društva za upravljanje, zaštita imovine, kontroliranje rizika, usklađenost s relevantnim propisima i internim pravilima i procedurama, točnost podataka u dokumentima društva za upravljanje, pravovremeno objavljivanje ili dostavljanje podataka kada je to primjenjivo te ekonomično i učinkovito korištenje resursa.

(2) U okviru mehanizama unutarnjih kontrola, društvo za upravljanje je dužno, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja te vrstu i opseg usluga koje pruža i obavlja, ustrojiti kontrolne funkcije:

1. funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima,

2. funkciju upravljanja rizicima,

3. funkciju interne revizije.

Funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 7.

(1) Funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima zadužena je za predviđanje, identificiranje i procjenjivanje rizika neusklađenosti društva za upravljanje s relevantnim propisima i moguće posljedice, te za savjetovanje, praćenje i izvještavanje o riziku neusklađenosti s ciljem smanjivanja tih rizika.

(2) Društvo za upravljanje je dužno uspostaviti, provoditi i redovito ažurirati primjerenu politiku u kojoj će minimalno:

a) odrediti ciljeve funkcije praćenja usklađenosti,

b) definirati njene ovlasti, odgovornosti i zaduženja,

c) osigurati njenu neovisnost i trajnost (uz osiguravanje izvršavanja dužnosti i u slučaju kada je osoba zadužena za praćenje usklađenosti odsutna),

d) opisati odnos s funkcijom upravljanja rizicima i kada je primjenjivo funkcijom interne revizije, te s drugim organizacijskim jedinicama,

e) osigurati joj pristup svim podacima koji su potrebni za obavljanje poslova praćenja usklađenosti,

f) osigurati joj pravo provođenja internih istraga i kontrola te razgovore s relevantnim osobama,

g) osigurati joj pravo kontaktiranja viših rukovoditelja i nadzornog odbora,

h) definirati linije i rokove izvještavanja.

(3) Odgovornosti funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima su minimalno sljedeće:

a) identificiranje rizika neusklađenosti kojima su društvo za upravljanje i fondovi kojima upravlja izloženi, ocjenjivanje značaja ih rizika i njihovih potencijalnih posljedica, te na temelju toga priprema programa praćenja koji uzima u obzir sva područja poslovanja društva za upravljanje,

b) redovita kontrola usklađenosti poslovanja s relevantnim propisima, temeljena na procjeni rizika usklađenosti, te predlaganje korektivnih mjera, kada je to potrebno,

c) vođenje evidencija o svim informacijama vezanim za usklađenost s relevantnim propisima, a koje su opažene unutar društva za upravljanje, neovisno o tome je li ih funkcija praćenja usklađenosti sama utvrdila ili su sadržane u internim dokumentima (kao što su npr. izvještaji drugih kontrolnih funkcija, izvještaji viših rukovoditelja ili nadzorne funkcije i drugo), ili su utvrđene iz vanjskih dokumenata (npr. izvještaj vanjskih revizora, komunikacija s Agencijom i drugo),

d) analiziranje utvrđenih neusklađenosti i predlaganje korektivnih mjera, te praćenje jesu li korektivne mjere implementirane i jesu li efikasne,

e) identificiranje svih relevantnih propisa koji su na snazi i s kojima društvo za upravljanje mora biti usklađeno, te sastavljanje liste tih propisa koja mora biti dostupna svim zaposlenicima društva za upravljanje,

f) pomoć, podrška i davanje savjeta višim rukovoditeljima u vezi s pitanjima koja se odnose na usklađenost s relevantnim propisima, uključujući obavještavanje o promjenama u propisima koji mogu imati utjecaja na područje usklađenosti,

g) educiranje zaposlenika o usklađenosti s relevantnim propisima i podizanje svijesti zaposlenika društva za upravljanje o važnosti usklađenosti s relevantnim propisima,

h) dokumentiranje svih poslova koje obavlja na temelju svojih ovlasti, odgovornosti i zaduženja, na način koji omogućuje provjeru tijeka pojedinog posla,

i) izrada ad hoc izvještaja prema višim rukovoditeljima, i kada je potrebno nadzornoj funkciji, o značajnim nalazima i nedostacima te o poduzetim mjerama, kao i izrada redovitih izvještaja u skladu s člankom 51. stavcima 4. do 7. Zakona.

(4) Aktivnosti koje obavljaju druge kontrolne funkcije trebaju biti koordinirani s aktivnostima koje obavlja funkcija praćenja usklađenosti, poštujući pritom neovisnost i ovlasti različitih funkcija.

(5) Kada je to primjenjivo, funkcija interne revizije u sklopu svojih ovlasti procjenjuje funkcioniranje i učinkovitost funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima.

(6) Funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima sudjeluje u nadzoru postupanja s pritužbama te razmatra pritužbe kao značajan izvor relevantnih informacija u kontekstu njenih općih odgovornosti praćenja usklađenosti.

Izuzeće od obveze neovisnosti funkcije
praćenja usklađenosti

Članak 8.

(1) Prilikom procjenjivanja je li razmjerno korištenje izuzeća iz članka 53. stavaka 3. i 4. Zakona, društvo za upravljanje dužno je procijeniti hoće li učinkovitost funkcije praćenja usklađenosti biti ugrožena tim mjerama, a takvu procjenu dužno je redovito preispitivati.

(2) Prilikom procjenjivanja iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je odlučiti koje su mjere najprimjerenije za osiguranje djelotvornosti funkcije praćenja usklađenosti, te između ostalog uzeti u obzir sljedeće kriterije:

a) obavlja li društvo za upravljanje uz djelatnost upravljanja UCITS fondovima i djelatnost upravljanja alternativnim investicijskim fondovima, dobrovoljnim mirovinskim fondovima ili fondovima osnovanim prema posebnim zakonima, te obavlja li i pomoćne djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. Zakona,

b) opseg i složenost poslovanja, broj fondova pod upravljanjem, veličinu imovine pod upravljanjem, kompleksnost investicijskih strategija fondova pod upravljanjem, te ukupnu bilancu i prihode društva za upravljanje,

c) broj ulagatelja i vrste ulagatelja u fondove pod upravljanjem (mali i/ili profesionalni ulagatelji),

d) broj zaposlenika društva za upravljanje;

e) je li društvo za upravljanje dio grupe,

f) broj osoba koje uz društvo za upravljanje nude udjele UCITS fondova kojima isto upravlja,

g) prekogranično obavljanje djelatnosti,

h) organizaciju i sofisticiranost IT sustava.

DIO PETI

VOĐENJE I ČUVANJE POSLOVNE
DOKUMENTACIJE

Vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije i podataka

Članak 9.

(1) Sva poslovna dokumentacija i podaci koje je društvo za upravljanje dužno izrađivati i prikupljati u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, mora se čuvati najmanje 5 godina nakon isteka poslovne godine na koju se ti podaci odnose.

(2) Društvo za upravljanje dužno je, na zahtjev Agencije i u svrhu provođenja nadzora, s obzirom na vrstu financijskog instrumenta ili transakcije, čuvati poslovnu dokumentaciju i podatke ili dio nje i dulje od roka propisanog stavkom 1. ovoga članka.

(3) Društvo za upravljanje dužno je čuvati poslovnu dokumentaciju i podatke i nakon prestanka važenja odobrenja za rad iz članka 31. Zakona, u rokovima propisanim stavkom 1. ovoga članka.

(4) Društvo za upravljanje dužno je drugom društvu za upravljanje na koje je prenijelo poslove upravljanja UCITS fondom, omogućiti pristup ili predati poslovnu dokumentaciju i podatke za posljednjih 5 godina poslovanja koji se odnose na prenesene poslove upravljanja.

(5) Poslovna dokumentacija i podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se čuvati na mediju koji omogućuje pohranu podataka na način da oni budu dostupni Agenciji na zahtjev u svakom trenutku, u obliku i na način koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. Agencija mora biti u mogućnosti pristupiti dokumentaciji i podacima, kao i utvrditi sve ključne faze obrade svake transakcije,

2. mora biti moguće jednostavno utvrditi sve ispravke ili izmjene, kao i sadržaj dokumentacije i podataka prije takvih ispravaka ili izmjena,

3. dokumentacija i podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu, te se čuvati na način koji osigurava trajnost zapisa,

4. manipulacija dokumentacijom i podacima ili bilo kakva njihova preinaka mora biti onemogućena.

(6) Sigurnosne kopije svih podataka i dokumentacije društvo za upravljanje dužno je čuvati izvan poslovnih prostorija društva za upravljanje, na način i u rokovima propisanim stavcima 1. do 5. ovoga članka.

Računalna obrada podataka

Članak 10.

(1) Društvo za upravljanje dužno je propisati i primjenjivati mjere i postupke kojima će informacijski sustav društva pravodobno i pravilno evidentirati transakcije izvršene za UCITS fond i zahtjeve za otkup ili izdavanje udjela UCITS fonda kako bi osiguralo postupanje u skladu s člancima 11. i 12. ovoga Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje dužno je osigurati visoku razinu sigurnosti tijekom elektroničke obrade podataka te točnost i povjerljivost evidentiranih podataka.

Evidentiranje transakcija UCITS fonda

Članak 11.

(1) Društvo za upravljanje dužno je bez odgode evidentirati svaku transakciju izvršenu za UCITS fond, na način koji omogućava utvrđivanje i praćenje svih ključnih faza obrade naloga i izvršenja transakcije.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka, ako se radi o financijskim instrumentima, najmanje sadrži:

1. naziv UCITS fonda i osobe koja zadaje nalog za račun UCITS fonda,

2. identifikacijsku oznaku instrumenta, naziv instrumenta odnosno karakteristike ugovora,

3. količinu,

4. vrstu naloga ili transakcije,

5. cijenu,

6. za naloge, datum i točno vrijeme zadavanja naloga i naziv osobe kojoj se nalog zadaje odnosno oznaku ako se nalog zadaje elektroničkim putem,

7. za transakcije, datum i točno vrijeme zadavanja i izvršenja transakcije,

8. ime osobe koja zadaje nalog ili izvršava transakciju,

9. razloge za opoziv naloga, kada je to primjenjivo,

10. za izvršene transakcije, identifikaciju druge ugovorne strane i mjesto izvršenja.

(3) U smislu stavka 2. točke 10. ovoga članka »mjesto izvršenja« znači uređeno tržište, multilateralnu trgovinsku platformu i sistematskog internalizatora u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala ili održavatelja tržišta ili nekog drugog osiguravatelja likvidnosti ili subjekta koji u trećoj državi izvršava funkciju sličnu funkcijama koje izvršavaju bilo koji od prethodno navedenih subjekata odnosno OTC tržište.

(4) Društvo za upravljanje dužno je voditi evidenciju i o svim drugim sklopljenim ugovorima ili poslovima na način da evidentira sve bitne karakteristike i odrednice sklopljenog ugovora ili posla.

Evidentiranje zahtjeva za otkup i izdavanje udjela

Članak 12.

(1) Društvo za upravljanje dužno je po zaprimanju zahtjeva za otkup i izdavanje udjela UCITS fonda iste bez odgode evidentirati.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka uključuje najmanje sljedeće podatke:

1. naziv UCITS fonda,

2. ime/naziv osobe koja podnosi zahtjev te osobe u čije se ime zahtjev podnosi,

3. ime osobe koja je zaprimila zahtjev odnosno oznaku ukoliko je zahtjev zaprimljen elektroničkim putem,

4. datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva,

5. uvjete i način plaćanja,

6. vrstu zahtjeva.

(3) Po izvršenju zahtjeva za izdavanje i otkup udjela društvo za upravljanje dužno je bez odgode evidentirati i:

1. datum izvršenja zahtjeva,

2. broj otkupljenih ili izdanih udjela,

3. cijenu udjela UCITS fonda pri otkupu ili izdavanju udjela,

4. ukupnu vrijednost otkupljenih ili izdanih udjela,

5. ukupan iznos uplaćenih (uključujući ulaznu naknadu) ili isplaćenih sredstava (po odbitku izlazne naknade), kao i iznose naplaćenih ulaznih ili izlaznih naknada.

DIO ŠESTI
SUKOB INTERESA

Kriteriji za prepoznavanje sukoba interesa

Članak 13.

(1) Društvo za upravljanje dužno je prilikom uspostavljanja kriterija za prepoznavanje sukoba interesa poštivati odredbe članaka 49. i 50. Zakona.

(2) Kod prepoznavanja vrsta sukoba interesa do kojih može doći prilikom obavljanja djelatnosti društva za upravljanje, a koji mogu naštetiti interesima UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je najmanje uzeti u obzir nalaze li se ono, relevantna osoba ili osoba koja je posredno ili neposredno povezana s društvom za upravljanje putem kontrole, u sklopu obavljanja djelatnosti društva za upravljanje ili iz drugih razloga, u situaciji da:

1. bi mogli ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na štetu UCITS fonda,

2. imaju interes ili korist od usluge ili izvršene transakcije za račun UCITS fonda ili drugog klijenta, a koji se razlikuju od interesa UCITS fonda,

3. imaju financijski ili neki drugi motiv za pogodovanje interesima drugog klijenta ili grupe klijenata na štetu interesa UCITS fonda,

4. obavljaju isti posao za UCITS fond kao i za druge klijente koji nisu UCITS fond,

5. primaju ili će primiti od drugih osoba dodatne poticaje ili naknade u vezi upravljanja imovinom UCITS fonda, u vidu novca, roba ili usluga, a što nije uobičajena provizija ili naknada za tu uslugu.

(3) Društvo za upravljanje dužno je prilikom utvrđivanja vrsta sukoba interesa uzeti u obzir:

1. interese društva za upravljanje, uključujući one koji proizlaze iz njegovog pripadanja grupi ili obavljanja djelatnosti društva za upravljanje, interese klijenata i obveze društva za upravljanje prema UCITS fondu,

2. interese dvaju ili više UCITS fondova kojima upravlja.

Politika upravljanja sukobom interesa

Članak 14.

(1) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati učinkovitu politiku upravljanja sukobom interesa. Politika upravljanja sukobom interesa mora biti primjerena veličini i organizacijskom ustroju društva za upravljanje, kao i vrsti, opsegu i složenosti djelatnosti koje društvo za upravljanje obavlja.

(2) Kada je društvo za upravljanje član grupe, politika upravljanja sukobom interesa mora sadržavati sve okolnosti koje su poznate društvu za upravljanje ili koje bi mu trebale biti poznate.

(3) Politika iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

1. okolnosti koje predstavljaju ili koje mogu dovesti do sukoba interesa na štetu UCITS fonda ili jednog ili više klijenata, a vezano za djelatnost upravljanja UCITS fondom,

2. procedure kojih se društvo za upravljanje mora pridržavati i mjere koje mora primjenjivati za upravljanje sukobom interesa.

Neovisnost u upravljanju sukobom interesa

Članak 15.

(1) Prilikom utvrđivanja procedura i mjera iz članka 14. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje dužno je osigurati da relevantne osobe uključene u različite djelatnosti društva za upravljanje, a iz kojih proizlazi mogući sukob interesa, obavljaju te djelatnosti neovisno, uzevši u obzir veličinu i djelatnosti društva za upravljanje i grupe kojoj društvo za upravljanje pripada, kao i rizik za nanošenje štete klijentima.

(2) Kako bi se osigurao potreban stupanj neovisnosti propisan stavkom 1. ovoga članka, procedure i mjere iz članka 14. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika moraju sadržavati:

1. načine sprječavanja ili kontrole razmjene informacija između relevantnih osoba uključenih u djelatnost upravljanja UCITS fondom kod kojih je prisutan rizik sukoba interesa, a kada bi razmjena informacija mogla naštetiti interesima jednog ili više klijenata,

2. nadzor nad relevantnim osobama čije primarne funkcije uključuju djelatnosti upravljanja UCITS fondom za račun ulagatelja ili pružanje usluga klijentima, a čiji interesi mogu doći u sukob ili koje na drugi način zastupaju interese koji mogu biti u sukobu, uključujući i interese društva za upravljanje,

3. uklanjanje svake neposredne povezanosti između primanja relevantnih osoba koje su primarno uključene u jednu djelatnost i primanja koja ostvare druge relevantne osobe primarno uključene u drugu djelatnost, kada do sukoba interesa može doći u vezi s tim djelatnostima društva za upravljanje,

4. mjere kojima se bilo kojoj osobi sprječava ili ograničava neprimjeren utjecaj na način na koji relevantne osobe obavljaju djelatnosti upravljanja UCITS fondom,

5. mjere kojima se sprječava ili kontrolira istovremeno ili uzastopno sudjelovanje pojedinih relevantnih osoba u različitim poslovima koje obavlja društvo za upravljanje, kada takvo sudjelovanje može imati negativan utjecaj na upravljanje sukobom interesa.

(3) Ako usvajanje ili primjena procedura i mjera iz članka 14. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika ne osigurava neovisnost iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je propisati dodatne mjere i procedure kojima će se osigurati neovisnost u upravljanju sukobom interesa.

Upravljanje aktivnostima koje dovode do štetnih sukoba interesa

Članak 16.

(1) Društvo za upravljanje dužno je čuvati i redovito ažurirati podatke o poslovima koje je obavilo u sklopu djelatnosti upravljanja UCITS fondom ili koji su obavljeni za račun društva za upravljanje, a u kojima se pojavio ili se može pojaviti sukob interesa koji može imati štetne posljedice za interese jednog ili više UCITS fondova ili ostalih klijenata.

(2) U slučajevima kada usvojene politike, procedure i mjere za upravljanje sukobom interesa nisu dovoljne da bi se u razumnoj mjeri spriječila šteta koja bi mogla nastati za UCITS fond ili ulagatelje, društvo za upravljanje dužno je osigurati da viši rukovoditelji ili druga nadležna tijela ili funkcije društva za upravljanje o tome budu bez odgode obaviješteni, kako bi mogli donijeti odluke kojima se osigurava postupanje u najboljem interesu UCITS fonda i ulagatelja.

(3) Društvo za upravljanje dužno je o slučajevima iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti ulagatelje na odgovarajućem trajnom mediju i obrazložiti svoju odluku.

Ostvarivanje glasačkog i drugih prava koji proizlaze iz instrumenata u imovini UCITS fonda

Članak 17.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti primjerene i učinkovite procedure za ostvarivanje glasačkog prava i drugih prava iz instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda isključivo u korist tog UCITS fonda.

(2) Procedure iz stavka 1. ovoga članka sadrže mjere i postupke za:

1. praćenje relevantnih događaja vezanih uz izdavatelja,

2. ostvarivanja glasačkih prava u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja tog UCITS fonda,

3. sprječavanje ili upravljanje sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava.

(3) Društvo za upravljanje dužno je sažet opis procedura iz stavka 1. ovoga članka učiniti dostupnim ulagateljima.

(4) Pojedinosti o radnjama poduzetim na temelju procedura iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je ulagateljima učiniti dostupnim, bez dodatnog troška.

DIO SEDMI
OSOBNE TRANSAKCIJE

Pojam osobne transakcije

Članak 18.

U smislu ovoga Pravilnika, osobna transakcija je transakcija s financijskim instrumentom koju izvrši relevantna osoba ili se izvrši u ime i/ili za račun relevantne osobe, ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

1. relevantna osoba djeluje izvan djelokruga aktivnosti koje obavlja kao relevantna osoba,

2. transakcija je izvršena za račun neke od sljedećih osoba:

a. relevantne osobe,

b. osobe s kojom je relevantna osoba u srodstvu ili s kojom je usko povezana u smislu Zakona,

c. osobe čiji je odnos s relevantnom osobom takve naravi da relevantna osoba ima izravan ili neizravan materijalni interes od ishoda transakcije, a koji nije provizija ili naknada za izvršenje transakcije.

Osobne transakcije

Članak 19.

(1) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati odgovarajuće mjere s ciljem sprječavanja aktivnosti navedenih u stavku 2. ovoga članka, u slučajevima koji se odnose na:

1. relevantnu osobu koja sudjeluje u djelatnostima koje mogu dovesti do sukoba interesa, ili

2. relevantnu osobu koja, zbog djelatnosti koju obavlja za račun društva za upravljanje, ima pristup povlaštenim informacijama u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala ili drugim povjerljivim informacijama koje se odnose na UCITS fond ili na transakcije s UCITS fondom ili za UCITS fond.

(2) Aktivnosti koje se trebaju spriječiti mjerama društva za upravljanje su:

1. zaključivanje osobne transakcije ako takva transakcija ispunjava barem jedan od sljedećih uvjeta:

a. navedenoj osobi je sklapanje osobne transakcije zabranjeno na temelju zakona koji uređuje tržište kapitala,

b. sklapanje osobne transakcije uključuje zlouporabu ili nepropisno otkrivanje povlaštenih informacija,

c. sklapanje osobne transakcije je u sukobu ili postoji vjerojatnost da dođe u sukob s obvezama društva za upravljanje u skladu s odredbama Zakona i zakona koji uređuje tržište kapitala,

2. savjetovanje ili nagovaranje druge osobe na sklapanje transakcije s financijskim instrumentima, na način koji prelazi ovlaštenja relevantne osobe ili je izvan odredbi ugovora o pružanju usluga, u slučaju da se na osobne transakcije relevantne osobe odnose odredbe točke 1. ovoga stavka,

3. otkrivanje bilo kojeg podatka ili mišljenja drugoj osobi, osim u okviru redovnog ovlaštenja ili u okviru ugovora o pružanju usluga, ako relevantna osoba zna ili je trebala znati da će kao posljedicu tog otkrivanja ta druga osoba poduzeti ili je izgledno da će poduzeti neki od sljedećih koraka:

a. sklopiti transakciju s financijskim instrumentima, koja bi, kad bi bila osobna transakcija relevantne osobe, bila obuhvaćena točkom 1. ovoga stavka,

b. savjetovati ili nagovarati treću osobu na sklapanje takve transakcije.

(3) Mjere iz stavka 1. ovoga članka moraju posebno osigurati sljedeće:

1. da su svim relevantnim osobama društva za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka poznata ograničenja vezana uz osobne transakcije i mjere društva za upravljanje koje se odnose na osobne transakcije i otkrivanje u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka,

2. da je društvo za upravljanje bez odgode obaviješteno o svim osobnim transakcijama koje su zaključile relevantne osobe, bilo putem obavijesti o navedenoj transakciji ili putem drugih procedura koje društvu za upravljanje omogućuju da utvrdi postojanje osobnih transakcija,

3. da osoba koja obavlja delegirane poslove društva za upravljanje ili osoba ovlaštena za nuđenje udjela UCITS fondova, vodi evidenciju osobnih transakcija relevantnih osoba koje u sklopu obavljanja svojih aktivnosti mogu doći do saznanja o povlaštenim informacijama te da je na zahtjev, bez odgode, podatke o osobnim transakcijama dužna dostaviti društvu za upravljanje,

4. da se vode evidencije o svim osobnim transakcijama, kako o onima o kojima je društvo za upravljanje obaviješteno, tako i o onima koje je na drugi način utvrdilo, a koje moraju uključivati sva odobrenja ili zabrane u vezi osobnih transakcija.

(4) Stavci 1. do 3. ovoga članka ne primjenjuju se na sljedeće vrste osobnih transakcija:

1. kada je transakcija izvršena za račun relevantne ili druge osobe u okviru usluge upravljanja portfeljem, a o njoj ne postoji prethodna komunikacija između osobe ovlaštene za upravljanje portfeljem i relevantne ili druge osobe,

2. osobne transakcije udjelima UCITS fondova ili udjelima u drugim subjektima za zajednička ulaganja koji su subjekt nadzora u skladu s propisima država članica, ako je navedenim propisima propisana istovjetna ili veća razina disperzije rizika u odnosu na razinu propisanu Zakonom i podzakonskim propisima, kada relevantna osoba i svaka druga osoba za čiji račun je transakcija izvršena nije uključena u upravljanje navedenim subjektom.

DIO OSMI
UPRAVLJANJE RIZICIMA

Članak 20.

(1) Upravljanje rizicima uključuje cjelovito i pravovremeno prepoznavanje rizika, kojima su ili bi mogli biti izloženi društvo za upravljanje i UCITS fond u svom poslovanju i analizu uzroka njihovog nastanka. Prepoznati rizici moraju biti dokumentirani.

(2) Mjerenje i ocjena rizika uključuje izradu kvantitativnih i/ili kvalitativnih ocjena mjerljivih i/ili nemjerljivih rizika, koje je društvo za upravljanje prepoznalo u postupku utvrđivanja rizika. Ocjene rizika moraju biti dokumentirane.

(3) Upravljanje rizicima uključuje postupke i procedure kojima se provode mjere preuzimanja, smanjivanja, disperzije, prijenosa i izbjegavanja rizika, koje je društvo za upravljanje prepoznalo i izmjerilo odnosno ocijenilo.

(4) Prilikom preuzimanja rizika društvo za upravljanje dužno je definirati politike i procedure vezane uz odgovornost, učestalost i način praćenja rizika koje društvo za upravljanje i UCITS fond preuzimaju u svojem poslovanju.

(5) Društvo za upravljanje dužno je prilikom upravljanja rizicima poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja sa Smjernicama o mjerenju rizika i izračunu ukupne izloženosti za određene vrste strukturiranih UCITS fondova, ESMA/2012/197 od 23. ožujka 2012. koje je donijela Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala (ESMA), te Smjernicama o principima za upravljanje rizicima za UCITS fondove, CESR/09-178 iz veljače 2009. i Smjernicama o mjerenju rizika i izračunu ukupne izloženosti i rizika druge ugovorne strane za UCITS fondove, CESR/10-788 od 28. srpnja 2010. koje je donio Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR), a koje su dostupne na mrežnim stranicama Agencije i ESMA-e.

Politika upravljanja rizicima

Članak 21

(1) Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir značajnost, opseg i složenost poslovanja društva za upravljanje, kao i značajnost, opseg i složenost poslova koje obavlja za račun UCITS fonda, za društvo za upravljanje i svaki UCITS fond kojim upravlja, usvojiti, provoditi i redovito ažurirati primjerenu politiku upravljanja rizicima.

(2) Politika upravljanja rizicima iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. postupke utvrđivanja rizika, kojima su ili bi mogli biti izloženi društvo za upravljanje i UCITS fond u svom poslovanju,

2. postupke koji društvu za upravljanje omogućuju da za društvo za upravljanje i svaki UCITS fond kojim upravlja izmjeri odnosno procijeni izloženost tržišnom riziku, riziku likvidnosti, riziku druge ugovorne strane, operativnom riziku i svim drugim vrstama rizika kojima bi društvo za upravljanje i UCITS fond mogli biti izloženi,

3. postupke, alate i tehnike za mjerenje i upravljanje rizicima u skladu s člankom 23. ovoga Pravilnika i izračunavanje ukupne izloženosti UCITS fonda vezano za izvedenice (dalje: ukupna izloženost UCITS fonda) u skladu s člankom 24. ovoga Pravilnika,

4. podjelu odgovornosti pri upravljanju rizicima unutar društva za upravljanje,

5. uvjete, sadržaj i učestalost izvještavanja funkcije upravljanja rizicima u skladu s člankom 57. stavkom 3. točkama 4. i 5. Zakona.

Procjena, praćenje i periodično revidiranje politike upravljanja rizicima

Članak 22.

(1) Društvo za upravljanje dužno je periodično te kod svake značajne promjene izloženosti rizicima procjenjivati primjerenost politike upravljanja rizicima društva za upravljanje i UCITS fonda, a najmanje jednom godišnje.

(2) Kako bi osiguralo postupanje iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je pratiti i ocjenjivati:

1. primjerenost i učinkovitost politike upravljanja rizicima iz članka 21. ovoga Pravilnika u odnosu na postupke, alate i tehnike mjerenja i upravljanja rizicima propisane člankom 23. ovoga Pravilnika,

2. usklađenost postupanja društva za upravljanje s politikom upravljanja rizicima iz članka 21. ovoga Pravilnika te postupcima, alatima i tehnikama upravljanja rizicima propisanim člankom 23. ovoga Pravilnika,

3. primjerenost i učinkovitost poduzetih mjera s ciljem otklanjanja nedostataka u provođenju postupaka upravljanja rizicima.

(3) Društvo za upravljanje dužno je obavijestiti Agenciju o svim značajnim izmjenama vezano uz upravljanje rizicima.

(4) Društvo za upravljanje je dužno dostaviti obavijest iz stavka 3. ovoga članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

(5) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da Agencija može prilikom izdavanja odobrenja za rad i kontinuirano provjeriti postupa li društvo u skladu sa zahtjevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Mjerenje i upravljanje rizicima

Članak 23.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir značajnost, opseg i složenost poslovanja društva, kao i značajnost, opseg i složenost poslova koje obavlja za račun UCITS fonda te profil rizičnosti društva za upravljanje i UCITS fonda, propisati postupke, alate i tehnike mjerenja i upravljanja rizicima kako bi:

1. rizici kojima su društvo za upravljanje i UCITS fondovi kojima upravlja izloženi ili bi mogli biti izloženi u svakom trenutku mogli biti mjerljivi i kako bi se njima moglo upravljati,

2. osiguralo usklađenost s ograničenjima ukupne izloženosti UCITS fonda, ograničenjima izloženosti riziku druge ugovorne strane i ograničenjima izloženosti riziku koncentracije u izdavatelju u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Društvo za upravljanje dužno je, kako bi ispunilo odredbe iz stavka 1. ovoga članka, za svaki UCITS fond kojim upravlja:

1. osigurati primjenu postupaka, alata i tehnika za mjerenje rizika koji su nužni kako bi osigurali da su rizici preuzetih pozicija i njihov doprinos ukupnom profilu rizičnosti točno izmjereni na temelju ispravnih i pouzdanih podataka i da su postupci, alati i tehnike upravljanja rizicima primjereno dokumentirani,

2. kada je to primjereno, periodički provoditi retroaktivna testiranja (engl. back-testing) kako bi se provjerila ispravnost postupaka mjerenja rizika koja uključuju predviđanja na temelju modela i procjene,

3. kada je to primjereno, periodički provoditi stres testove i analize scenarija s ciljem otklanjanja rizika koji proizlaze iz mogućih promjena tržišnih uvjeta koji bi mogli imati negativan utjecaj na poslovanje UCITS fonda,

4. propisati, primjenjivati i redovito ažurirati interna ograničenja izloženosti rizicima, uzimajući u obzir sve rizike koji su u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom 2. ovoga Pravilnika značajni za društvo za upravljanje i UCITS fond i osigurati dosljednost primjene profila rizičnosti društva za upravljanje i UCITS fonda,

5. osigurati da je razina izloženosti rizicima za društvo za upravljanje i svaki UCITS fond kojim upravlja u svakom trenutku u skladu s ograničenjima izloženosti rizicima iz točke 4. ovoga stavka,

6. propisati, primjenjivati i redovito ažurirati primjerene procedure i postupke koji, u slučaju postojećih ili očekivanih prekoračenja ograničenja izloženosti rizicima društva za upravljanje i UCITS fonda, u najboljem interesu ulagatelja osiguravaju pravovremeno usklađenje s ograničenjima izloženosti rizicima društva za upravljanje i UCITS fonda.

(3) Društvo za upravljanje dužno je primjereno upravljati rizikom likvidnosti s ciljem da u svakom trenutku osigura usklađenost svakog UCITS fonda kojim upravlja s obvezama iz članka 174. stavka 2. Zakona. U tu svrhu, uz obveze iz stavka 2. ovoga članka, društvo je dužno osigurati primjenu postupaka, alata i tehnika kojima će periodički, a najmanje jednom mjesečno, koristeći javno dostupne podatke o trgovini, naloge za kupnju na uređenom ili drugom tržištu, obvezujuće kotacije na kupnju na neformalnom tržištu i druge karakteristike financijskog instrumenta (mogućnost prijevremenog razročenja, ugrađeno pravo prodaje izdavatelju i sl.), izračunati broj dana koji su potrebni za unovčenje 25%, 50% i 75% neto imovine fonda te taj broj dana staviti u odnos s procjenom rizika isplata udjela u fondu od strane ulagatelja uzimajući pritom u obzir povijesno kretanje imovine fonda, strukturu ulagatelja, udio ulagatelja s najvećim udjelom u imovini fonda, mogućnosti korištenja tehnika i instrumenata u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i sl.

(4) Prilikom ulaganja imovine UCITS fonda društvo za upravljanje dužno je voditi računa o likvidnosti financijskih instrumenata i njihovom graničnom utjecaju na ukupnu likvidnost portfelja UCITS fonda, a sve u smislu mogućnosti ispunjavanja Zakonom propisanih uvjeta i rokova isplate pri otkupu udjela.

(5) Društvo za upravljanje dužno je kontinuirano voditi računa o likvidnosti portfelja UCITS fonda na način da periodično procjenjuje nalazi li se u portfelju UCITS fonda dovoljno likvidne imovine kako bi moglo udovoljiti Zakonom propisanim uvjetima i rokovima isplate pri otkupu udjela UCITS fonda, upravljajući rizikom likvidnosti na način propisan člankom 23. stavkom 3. ovog Pravilnika.

(6) Društvo za upravljanje, kada je to primjenjivo, dužno je provesti stres test koji omogućuje procjenu rizika likvidnosti društva za upravljanje i UCITS fonda u izvanrednim okolnostima.

(7) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da likvidnost ulaganja svakog UCITS fonda kojim upravlja bude u skladu s obvezama isplate udjela propisanim prospektom i/ili pravilima fonda, profilom fonda, strukturom ulagatelja i tržišnim okolnostima.

Izračun ukupne izloženosti

Članak 24.

(1) Društvo za upravljanje dužno je izračunavati ukupnu izloženost UCITS fonda kojim upravlja kao:

1. dodatnu izloženost UCITS fonda i učinak financijske poluge koju je generirao korištenjem izvedenica, uključujući ugrađene izvedenice, u skladu s odredbom članka 253. stavka 6. Zakona, a koji ne smiju prekoračiti ukupnu neto vrijednost imovine UCITS fonda, ili

2. tržišni rizik portfelja UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je izračunavati ukupnu izloženost UCITS fonda najmanje jednom dnevno.

(3) Društvo za upravljanje može ukupnu izloženost izračunavati:

1. metodom izloženosti utemeljenoj na obvezama (»commitment approach«) u skladu s odredbom članka 27. ovoga Pravilnika, ili

2. VaR metodom.

(4) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da izabrana metoda mjerenja ukupne izloženosti bude primjerena strategiji ulaganja UCITS fonda, vrstama i složenosti korištenih izvedenica te udjelu izvedenica u imovini UCITS fonda.

(5) Ako društvo za upravljanje pri upravljanju imovinom UCITS fonda u skladu s člankom 254. Zakona koristi tehnike i instrumente, kao što su repo ugovori ili transakcije posudbe vrijednosnih papira s ciljem generiranja dodatnog učinka financijske poluge ili izloženosti tržišnim rizicima, dužno je navedene transakcije uzeti u obzir prilikom izračunavanja ukupne izloženosti.

(6) Bez obzira na stavak 4. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je za mjerenje ukupne izloženosti UCITS fonda koristiti VaR metodu ako:

1. UCITS fond upotrebljava kompleksne strategije upravljanja, kao što su opcijske strategije, arbitražne strategije ili složene strategije dugih/kratkih pozicija ili tržišno neutralne strategije,

2. ulaže sredstva UCITS fonda u složene neuvrštene (OTC) izvedenice, ili

3. se metodom izloženosti utemeljenoj na obvezama ne može odgovarajuće obuhvatiti tržišni rizik.

Metoda izloženosti utemeljena na obvezama (»Commitment approach«)

Članak 25.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, kada za izračun ukupne izloženosti koristi metodu izloženosti utemeljenu na obvezama, primijeniti tu metodu na sve pozicije u izvedenicama, uključujući ugrađene izvedenice, neovisno koriste li se kao dio strategije ulaganja UCITS fonda u cilju smanjivanja rizika ili u cilju ostvarenja investicijske strategije UCITS fonda, a sve u skladu s odredbom članka 253. stavka 6. Zakona.

(2) Društvo za upravljanje dužno je, kada za izračun ukupne izloženosti koristi metodu izloženosti utemeljenu na obvezama, svaku poziciju u izvedenicama pretvoriti u tržišnu vrijednost pripadajuće pozicije u temeljnoj imovini te izvedenice (osnovna metoda izloženosti utemeljena na obvezama).

(3) Ako korištenje izvedenica ne generira dodatnu izloženost za UCITS fond, izloženost temeljne imovine nije potrebno uključiti u izračun obveze.

(4) Ako se koristi metoda izloženosti utemeljena na obvezama, sredstva pozajmljena UCITS fondu u skladu s člankom 108. stavkom 5. Zakona se ne trebaju uzimati u obzir prilikom izračuna ukupne izloženosti.

Rizik druge ugovorne strane i koncentracije u izdavatelju

Članak 26.

(1) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da rizik druge ugovorne strane koji proizlazi iz neuvrštenih (OTC) izvedenica, podliježe ograničenjima iz članka 254. Zakona.

(2) Društvo za upravljanje dužno je prilikom izračuna izloženosti UCITS fonda drugoj ugovornoj strani u skladu s odredbom članka 254. stavka 3. Zakona, u izračun uključiti pozitivnu tržišnu vrijednost ugovora o neuvrštenim (OTC) izvedenicama koji je zaključen s tom ugovornom stranom.

(3) Društvo za upravljanje može netirati pozicije UCITS fonda u izvedenicama s istom drugom ugovornom stranom, pod sljedećim uvjetima:

1. ispunjene su pravne pretpostavke za netiranje za račun UCITS fonda,

2. netiranje je dozvoljeno samo za neuvrštene (OTC) izvedenice i s istom drugom ugovornom stranom i u njega nije moguće uključiti eventualne druge izloženosti UCITS fonda prema toj drugoj ugovornoj strani.

(4) Društvo za upravljanje dužno je, kada u ime UCITS fonda prenosi kolateral drugoj ugovornoj strani, vrijednost kolaterala uključiti u izračun izloženosti prema drugoj ugovornoj strani iz članka 254. stavka 3. Zakona. Preneseni kolateral se može uključiti u izračun izloženosti drugoj ugovornoj strani na neto osnovi samo ako je društvo za upravljanje u mogućnosti pravno izvršiti sporazume o netiranju s drugom ugovornom stranom u ime UCITS fonda.

(5) Društvo za upravljanje dužno je ograničenja koncentracije izdavatelja iz članka 258. stavka 1. Zakona izračunavati na osnovi izloženosti temeljnoj imovini nastale korištenjem izvedenica, u skladu s metodom izloženosti utemeljenoj na obvezama.

(6) Društvo za upravljanje dužno je uključiti svaku izloženost riziku druge ugovorne strane proizašlu iz transakcija neuvrštenim (OTC) izvedenicama u izračun izloženosti prema drugoj ugovornoj strani iz članka 254. stavka 3. Zakona.

Postupci vrednovanja OTC izvedenica

Članak 27.

(1) Društvo za upravljanje dužno je osigurati i odgovarajućom dokumentacijom moći potvrditi da se u izračunu izloženosti UCITS fonda prema financijskim izvedenicama kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice) koriste fer vrijednosti koje se ne temelje isključivo na tržišnim cijenama koje kotira druga ugovorna strana u transakcijama na neformalnom tržištu i koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. osnova za fer vrijednost je relevantna tržišna vrijednost preuzeta od odgovarajućeg izvora, ili, ako takva vrijednost nije dostupna, vrijednost izračunata odgovarajućom metodom procjene vrijednosti,

2. potvrda vrednovanja provedena je od:

a. treće strane neovisne od druge ugovorne strane OTC izvedenice, redovito i na takav način da UCITS fond istu može provjeriti, ili

b. primjerene organizacijske jedinice unutar društva za upravljanje neovisne od djelatnosti upravljanja imovinom UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je, u smislu stavka 1. ovoga članka te uzimajući u obzir vrstu i složenost OTC izvedenica uspostaviti, provoditi, redovito ažurirati i primjereno dokumentirati mjere i postupke koji osiguravaju primjereno, transparentno i fer vrednovanje izloženosti UCITS fonda prema OTC izvedenicama.

(3) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da fer vrijednost OTC izvedenica bude primjereno, precizno i neovisno procijenjena.

(4) Društvo za upravljanje mora ispuniti zahtjeve iz članka 3. stavka 3. i članka 32. stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, u slučaju kad mjere i postupci vrednovanja OTC izvedenica uključuju aktivnosti trećih osoba.

(5) Dužnosti i odgovornosti funkcije upravljanja rizicima moraju biti posebno definirane u smislu odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Izvješća o izvedenicama

Članak 28.

(1) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji najmanje jednom godišnje, do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, dostavljati izvješća s informacijama koje odražavaju istinit i vjeran prikaz vrsta izvedenica koje se koriste za svaki UCITS fond kojim upravlja, rizike temeljne imovine, kvantitativna ograničenja ulaganja i metode korištene za procjenu rizika povezanih s transakcijama izvedenicama.

(2) U slučaju da Agencija procijeni da su izvješća iz stavka 1. neispravna ili nepotpuna naložit će društvu za upravljanje ispravak ili nadopunu.

(3) Društvo za upravljanje je dužno dostaviti izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje.

Članak 29.

(1) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo dokumentaciju iz članka 4. stavka 2., članka 22. stavka 3. i članka 28. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(2) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan člankom 4. stavkom 3., člankom 22. stavkom 4. i člankom 28. stavkom 3. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo za upravljanje dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan člankom 4. stavkom 3., člankom 22. stavkom 4. i člankom 28. stavkom 3. ovog Pravilnika čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(3) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

DIO DEVETI
MJERE ZA NEPREKIDNO POSLOVANJE

Članak 30.

(1) Poslovni procesi nužni za neprekidno i primjereno pružanje usluga i obavljanje djelatnosti su poslovni procesi društva za upravljanje kod kojih bi greške ili propusti pri izvršavanju znatno naštetili:

1. neprekidnom ispunjavanju uvjeta i obveza društva za upravljanje koji su propisani Zakonom ili propisima donesenim na temelju Zakona,

2. financijskoj stabilnosti društva za upravljanje ili

3. kontinuitetu u pružanju usluga i obavljanju djelatnosti.

(2) Društvo za upravljanje dužno je propisati i primjenjivati mjere i postupke kojima će informacijski sustav društva pravodobno i pravilno evidentirati transakcije izvršene za UCITS fond i zahtjeve za otkup ili izdavanje udjela UCITS fonda kako bi osiguralo postupanje u skladu s člancima 11. i 12. ovoga Pravilnika.

(3) Poslovi koji se u smislu stavka 1. ovoga članka ne smatraju poslovnim procesima nužnim za neprekidno i uredno obavljanje djelatnosti mogu biti:

1. pružanje savjetodavnih usluga društvu za upravljanje, pružanje ostalih usluga koje ne čine dio poslovanja društva za upravljanje, uključujući pravno savjetovanje, osposobljavanje radnika, osiguranje prostorija i radnika društva za upravljanje,

2. standardizirane usluge, uključujući usluge informiranja o tržištu i pružanje informacija o cijenama.

DIO DESETI
PRIMJERENO UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM SUSTAVOM

Članak 31.

(1) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati politiku sigurnosti informacijskog sustava društva. Politika sigurnosti mora sadržavati načela, mjere i postupke kojima će se osigurati povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka koji se obrađuju u informacijskom sustavu društva.

(2) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito ažurirati interne akte koji uređuju primjereno korištenje informacijskog sustava društva.

(3) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i redovito održavati plan oporavka od štetnih događaja. Plan oporavka od štetnih događaja mora sadržavati mjere i postupke za oporavak prekinutih poslovnih sustava u razumnom roku.

DIO JEDANAESTI
PRAVILA POSLOVNOG PONAŠANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

POGLAVLJE I.

Postupanje u najboljem interesu UCITS fonda i njegovih ulagatelja

Članak 32.

(1) Društvo za upravljanje dužno je u postupanju prema ulagateljima UCITS fonda biti nepristrano.

(2) Društvo za upravljanje ne smije pogodovati interesima jedne skupine ulagatelja u odnosu na interese bilo koje druge skupine ulagatelja.

(3) Društvo za upravljanje dužno je propisati i usvojiti primjerene politike i procedure kojima se sprečavaju zlouporabe koje bi mogle utjecati na stabilnost i integritet tržišta.

(4) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da vrednovanje imovine UCITS fonda bude u skladu s točnim, fer i transparentnim metodama vrednovanja, postupajući u najboljem interesu ulagatelja te to dokumentirati na odgovarajući način.

(5) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da se imovina UCITS fonda i ulagatelji ne terete prekomjernim troškovima.

Postupanje s pažnjom dobrog stručnjaka

Članak 33.

(1) Društvo za upravljanje dužno je prilikom odabira i kontinuiranog praćenja ulaganja postupati s pažnjom dobrog stručnjaka, u najboljem interesu UCITS fonda i integriteta tržišta.

(2) Društvo za upravljanje dužno je osigurati posjedovanje primjerene razine stručnosti i znanja o imovini u koju se ulažu sredstva UCITS fonda.

(3) Društvo za upravljanje dužno je propisati primjerene politike i procedure, kao i primjenjivati odgovarajuće mjere koje osiguravaju da se investicijske odluke u ime UCITS fonda donose i ostvaruju u skladu s ciljevima, strategijom i ograničenjima izloženosti rizicima UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje dužno je propisati, provoditi i periodički ažurirati učinkovite politike i procedure kojima se uređuje investicijski proces vezan za ulaganja imovine UCITS fonda.

(5) Društvo za upravljanje dužno je, primjenjujući vlastitu politiku upravljanja rizicima, prilikom razmatranja pojedinog ulaganja, kad je to primjenjivo, izraditi analize i procjene učinka pojedinog ulaganja na strukturu imovine UCITS fonda, likvidnost i profil rizičnosti.

(6) Društvo za upravljanje dužno je analize i procjene iz stavka 5. ovoga članka provoditi isključivo na temelju pouzdanih i relevantnih kvalitativnih i kvantitativnih informacija i podataka.

(7) Društvo za upravljanje dužno je prilikom zaključivanja, provođenja ili raskida ugovora o upravljanju rizicima s trećim osobama postupati s pažnjom dobrog stručnjaka.

(8) Društvo za upravljanje dužno je prije zaključivanja ugovora iz stavka 7. ovoga članka poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi utvrdilo da je treća osoba stručna i sposobna za pouzdano, profesionalno i učinkovito obavljanje poslova upravljanja rizicima. Društvo je dužno uspostaviti metode i postupke za kontinuiranu procjenu primjerenosti i pouzdanosti načina na koji treća osoba obavlja delegirane poslove upravljanja rizicima.

POGLAVLJE II.

POSTUPANJE SA ZAHTJEVIMA ZA IZDAVANJE I OTKUP UDJELA

Izvještavanje o izvršenim zahtjevima za izdavanje
i otkup udjela

Članak 34.

(1) Društvo za upravljanje dužno je po izvršenju zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, ulagatelju bez odgode, a u slučaju da je treća osoba uključena u proces izvršavanja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, najkasnije prvog radnog dana nakon zaprimanja obavijesti od treće osobe, u pisanom obliku ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju dostaviti obavijest o izvršenju zahtjeva.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju kad obavijest sadrži iste informacije koje je treća osoba dužna bez odgode dostaviti ulagatelju.

(3) Kada se obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, dostavljaju putem elektroničke pošte, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. dostava obavijesti je primjerena kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između ulagatelja i društva za upravljanje,

2. ulagatelj je izričito odabrao obavještavanje putem elektroničke pošte.

(4) Kada se u skladu s odredbama ovoga članka obavijesti dostavljaju putem mrežne stranice, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ulagatelj je putem elektroničke pošte obaviješten o adresi mrežne stranice i mjestu na stranici gdje se traženim podacima može pristupiti,

2. podaci su neprekidno dostupni i redovito se ažuriraju,

3. traženim podacima ulagatelj pristupa putem dodijeljenog korisničkog imena i pripadajuće zaporke,

4. dostava obavijesti je primjerena kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između ulagatelja i društva za upravljanje,

5. ulagatelj izričito bira obavještavanje putem mrežne stranice.

(5) U smislu stavaka 3. i 4. ovoga članka, dostava obavijesti putem elektroničkih komunikacija smatra se primjerenom kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između društva za upravljanje i ulagatelja, kada ulagatelj dostavi valjanu adresu elektroničke pošte.

(6) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava, kada je to primjenjivo, sljedeće informacije:

1. ime, tvrtku, sjedište, poslovnu adresu društva za upravljanje,

2. ime i prezime/tvrtku ili drugu oznaku ulagatelja,

3. datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva i način plaćanja,

4. datum izvršenja zahtjeva,

5. naziv i identifikacijsku oznaku UCITS fonda,

6. vrstu zahtjeva (izdavanje ili otkup),

7. broj udjela,

8. cijenu udjela po kojoj se izvršio zahtjev za izdavanje ili otkup udjela,

9. datum cijene udjela,

10. ukupan iznos zahtjeva, u koji je u slučaju zahtjeva za izdavanje udjela uključena ulazna naknada ili u slučaju zahtjeva za otkup udjela po odbitku izlazne naknade,

11. ukupan iznos naknada naplaćenih prilikom izdavanja ili otkupa udjela, na zahtjev ulagatelja prikazan po pojedinim stavkama.

(7) U slučaju zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela koji se periodično izvršavaju, obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u rokovima propisanim stavkom 1. ovoga članka ili najmanje jednom u šest mjeseci.

(8) Društvo za upravljanje dužno je na zahtjev ulagatelja dostaviti podatke o statusu njegovog zahtjeva.

POGLAVLJE III.

POSTIZANJE NAJBOLJEG ISHODA ZA UCITS FOND (»BEST EXECUTION«)

Izvršenje odluka o trgovanju u ime UCITS fonda

Članak 35.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, kada trguje u ime UCITS fonda kojim upravlja, postupati u njegovom najboljem interesu.

(2) Da bi ispunilo odredbe stavka 1. ovoga članka i članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje je dužno poduzeti sve potrebne radnje kako bi postiglo najpovoljniji ishod za UCITS fond, vodeći računa o cijeni, troškovima, brzini i vjerojatnosti izvršenja i namire, veličini i vrsti naloga te svim drugim okolnostima bitnim za izvršenje naloga.

(3) Relativna važnost elemenata iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se s obzirom na sljedeće kriterije:

1. ciljeve, strategiju ulaganja i rizike UCITS fonda navedene u prospektu ili pravilima UCITS fonda,

2. karakteristike naloga,

3. karakteristike financijskog instrumenta na koji se nalog odnosi,

4. karakteristikama mjesta trgovanja na kojima se nalog može izvršiti.

(4) Društvo za upravljanje dužno je propisati i primjenjivati učinkovite mjere za ispunjavanje uvjeta iz stavaka 2. i 3. ovoga članka. Dodatno, društvo za upravljanje dužno je propisati i primjenjivati politiku kojom će se omogućiti postizanje najpovoljnijeg ishoda prilikom izvršenja naloga UCITS fonda.

(5) Društvo za upravljanje dužno je ulagateljima učiniti dostupnim odgovarajuće informacije o politici iz stavka 4. ovoga članka kao i o svim značajnim promjenama te politike.

(6) Društvo za upravljanje dužno je redovito pratiti primjerenost i učinkovitost mjera i politike iz stavka 4. ovoga članka, te ih po potrebi unaprjeđivati i ispravljati eventualne nedostatke.

(7) Društvo za upravljanje dužno je u slučaju značajnih promjena koje mogu utjecati na mogućnost trajnog postizanja najpovoljnijeg ishoda za UCITS fond, a najmanje jednom godišnje, revidirati politiku iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Društvo za upravljanje mora biti u mogućnosti dokazati da je naloge u ime UCITS fonda izvršavalo u skladu s politikom iz stavka 4. ovoga članka.

Zadavanje naloga za trgovanje u ime UCITS fonda na izvršenje drugim osobama

Članak 36.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, prilikom zadavanja naloga za trgovanje u ime UCITS fonda kojim upravlja na izvršenje drugim osobama postupati u najboljem interesu tog UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je propisati i primjenjivati politike kako bi se uskladilo s obvezama iz stavka 1. ovoga članka, a kojima će odrediti, ovisno o vrsti pojedinog financijskog instrumenta, druge osobe kojima je dozvoljeno zadavati naloge za trgovanje na izvršenje.

(3) Društvo za upravljanje dužno je zadavati naloge za trgovanje u ime UCITS fonda na izvršenje drugim osobama isključivo u skladu s odredbama ovoga članka.

(4) Društvo za upravljanje ulagateljima će učiniti dostupnim odgovarajući sažetak informacija iz politike iz stavka 2. ovoga članka, kao i informacije o svim značajnim promjenama te politike.

(5) Društvo za upravljanje dužno je redovito pratiti primjerenost i učinkovitost politike iz stavka 2. ovoga članka, a posebice u smislu kvalitete izvršavanja zadanih naloga od strane drugih osoba, te je po potrebi unaprjeđivati i ispravljati eventualne nedostatke.

(6) Društvo za upravljanje dužno je u slučaju značajnih promjena koje mogu utjecati na mogućnost trajnog postizanja najpovoljnijeg ishoda za UCITS fond, a najmanje jednom godišnje, revidirati politiku iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Društvo za upravljanje mora biti u mogućnosti dokazati da je naloge u ime UCITS fonda zadavalo na izvršenje u skladu s politikom iz stavka 2. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.

POSTUPANJE S NALOZIMA

Opća načela

Članak 37.

(1) Društvo za upravljanje dužno je propisati i primjenjivati procedure i mjere za pravovremeno, fer i brzo izvršavanje transakcija u ime UCITS fonda.

(2) Procedure i mjere iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. nalozi izvršeni u ime UCITS fonda moraju se bez odgode i ispravno evidentirati i alocirati,

2. usporedivi nalozi UCITS fonda moraju se izvršavati bez odgode prema vremenu zaprimanja, osim ako to onemogućavaju obilježja naloga, tržišni uvjeti ili ako to nije u najboljem interesu UCITS fonda.

(3) Društvo za upravljanje dužno je financijske instrumente ili novčane iznose zaprimljene namirom izvršenih naloga bez odgode i ispravno prenijeti na račun odgovarajućeg UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje ne smije zlouporabiti informacije u vezi s otvorenim nalozima UCITS fonda i dužno je poduzeti sve razumne mjere u cilju sprječavanja zlouporaba takvih informacija od strane bilo koje relevantne osobe.

Pridruživanje i alokacija naloga za trgovanje

Članak 38.

(1) Društvo za upravljanje može pridruživati naloge za trgovanje zadane u ime pojedinog UCITS fonda s nalozima drugog UCITS fonda kojim upravlja, klijenta ili nalozima zadanim za vlastiti račun, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. nije izgledno da će pridruživanje naloga naštetiti interesima UCITS fonda ili klijenata čiji se nalozi pridružuju,

2. da je propisana i primijenjena politika alokacije naloga koja dovoljno precizno uređuje fer alokaciju zbirnih naloga, uključujući način na koji količina i cijena navedene u nalogu utječu na alokaciju i postupanje s djelomično izvršenim nalozima.

(2) Društvo za upravljanje dužno je prilikom pridruživanja jednog ili više naloga za trgovanje UCITS fonda s nalozima drugih UCITS fondova ili klijenata, u slučaju kad je takav zbirni nalog djelomično izvršen, alocirati realizirane naloge u skladu sa svojom politikom alokacije naloga.

(3) Društvo za upravljanje ne smije prilikom pridruživanja naloga za vlastiti račun s nalozima UCITS fonda ili klijenata, alocirati realizirane naloge na način koji bi naštetio UCITS fondu ili drugim klijentima.

(4) Društvo za upravljanje dužno je, prilikom pridruživanja naloga UCITS fonda ili klijenta s nalozima za vlastiti račun, u slučaju kad se navedeni zbirni nalog djelomično izvrši, alocirati realizirane naloge UCITS fonda ili klijenta na način da imaju prednost pred nalozima za vlastiti račun.

(5) Iznimno, ako društvo za upravljanje može dokazati ulagateljima ili klijentima da bez pridruživanja naloga UCITS fonda ili klijenta nalogu za vlastiti račun, nalog ne bi bilo moguće izvršiti po tako povoljnim uvjetima, ili ga ne bi bilo uopće moguće izvršiti, društvo za upravljanje može alocirati realizirane naloge za vlastiti račun razmjerno, u skladu s politikom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

POGLAVLJE V.

POTICAJI

Zaštita najboljih interesa UCITS fonda

Članak 39.

(1) Smatrat će se da društvo za upravljanje ne djeluje u najboljem interesu UCITS fonda, korektno i u skladu s pravilima struke, ako u odnosu na djelatnosti upravljanja imovinom i administrativne poslove UCITS fonda plaća ili mu se plaća provizija ili naknada ili se društvu pruža bilo kakva nenovčana povoljnost, osim sljedećih:

1. naknada, provizija ili nenovčana povoljnost plaćena ili pružena UCITS fondu ili od strane UCITS fonda ili druge osobe u ime UCITS fonda,

2. naknada, provizija ili nenovčana povoljnost plaćena ili pružena trećoj osobi ili od strane treće osobe ili osobi koja djeluje u ime treće osobe, kada su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

a) postojanje, priroda i iznos odnosno, kada se iznos ne može utvrditi, metoda izračuna iznosa, naknade, provizije ili povoljnosti su obznanjeni klijentu na jasan, sažet, točan i razumljiv način prije pružanja odgovarajućih usluga,

b) plaćanje provizije ili naknade ili davanje nenovčane povoljnosti mora biti utvrđeno na način koji pridonosi kvaliteti usluge i ne umanjuje obvezu društva za upravljanje da djeluje u najboljem interesu UCITS fonda.

3. primjerenih naknada koje omogućavaju pružanje usluga ili su za to nužne, kao što su troškovi skrbništva, troškovi namire, troškovi transakcije, naknade regulatoru, pravni troškovi te one koji po svojoj naravi ne mogu biti u sukobu s obvezom društva za upravljanje da djeluje u najboljem interesu UCITS fonda, korektno i u skladu s pravilima struke.

(2) Društvo za upravljanje može u svrhu stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga članka u skraćenom obliku objaviti osnovne uvjete koji se odnose na naknadu, proviziju ili nenovčanu povoljnost, ako ulagatelju na njegov zahtjev pruži sve relevantne podatke, i pod uvjetom da poštuje te objavljene uvjete.

DIO DVANAESTI
OBAVJEŠTAVANJE O POVREDI PROPISA

Informacije o dostavljanju obavijesti o povredi propisa

Članak 40.

(1) Agencija će na svojoj mrežnoj stranici objaviti informacije o načinu zaprimanja obavijesti o povredi propisa.

(2) Informacije iz stavka 1. obuhvaćaju sljedeće:

a) komunikacijske kanale za zaprimanje obavijesti o povredi propisa i daljnje postupanje s takvim obavijestima, uključujući:

◊◊ telefonske brojeve, uz obavijest o tome snimaju li se razgovori pri uporabi tih telefonskih linija,

◊◊ posebne elektroničke i poštanske adrese za kontaktiranje s ovlaštenim radnicima Agencije,

b) postupke koji se primjenjuju na obavijesti o povredi propisa, u skladu s odredbama članka 41. ovog Pravilnika,

c) režim povjerljivosti koji se primjenjuje na obavijesti o povredi propisa, u skladu s odredbama članka 46. ovog Pravilnika,

d) postupke zaštite radnika koji prijavljuju povredu propisa,

e) izjavu koja sadrži jasno upozorenje da se za osobe koje Agenciji prijavljuju povredu propisa, ne smatra da krše bilo kakvo ograničenje povezano s objavljivanjem informacija koje je nametnuto ugovorom, zakonom ili drugim propisom, te da ni na koji način ne snose odgovornost u vezi s takvim objavljivanjem.

Postupak dostavljanja obavijesti o povredi propisa

Članak 41.

(1) Obavijest o povredi propisa koja se dostavlja Agenciji sadrži sljedeće:

a) podatke za kontakt podnositelja prijave (ime i prezime te poštanska adresa, odnosno tvrtka i sjedište kad je riječ o pravnim osobama, elektronička adresa, broj telefona),

b) podatke o osobi koja je odgovorna za nezakonitost, ako su isti dostupni podnositelju prijave,

c) predmet obavijesti o povredi propisa,

d) prateću dokumentaciju kojom podnositelj obavijesti raspolaže.

(2) Agencija je dužna zaprimiti obavijest o povredi propisa koju je podnio anonimni podnositelj, u kojem slučaju će se zaštitne mjere iz članaka 44., 45. i 46. ovog Pravilnika primjenjivati ako anonimni podnositelj obavijesti naknadno Agenciji otkrije svoj identitet.

(3) Agencija može od podnositelja obavijesti zatražiti pojašnjenje informacija iz obavijesti ili dostavljanje dodatnih informacija. Ovisno o okolnostima slučaja, a vodeći se načelom efikasnosti i zaštite podnositelja obavijesti, ovlašteni radnik Agencije će kontaktirati podnositelja pisanim putem ili telefonom, osim ako podnositelj obavijesti nije drugačije zatražio.

Posebni komunikacijski kanali

Članak 42.

(1) Agencija će uspostaviti komunikacijske kanale za zaprimanje obavijesti o povredi propisa kojima se jamči zaštita osobnih podataka.

(2) Obavijesti o povredi propisa Agencija zaprima kroz jedan od sljedećih komunikacijskih kanala:

a) u pisanom obliku neposredno (urudžbiranjem ili usmeno na zapisnik) ili poštom, s naznakom na omotnici pismena: »ne otvarati – fondovi – povreda propisa«,

b) elektroničkom poštom na posebnu adresu elektroničke pošte: »povreda.propisa@hanfa.hr«,

c) usmenom prijavom kršenja telefonskim pozivom na poseban broj objavljen na mrežnoj stranici Agencije,

d) na sastanku s ovlaštenim radnicima Agencije.

(3) Agencija je dužna osobi koja podnosi obavijest pružiti informacije iz članka 39. stavka 2. ovog Pravilnika prije nego što zaprimi obavijest o povredi propisa ili najkasnije pri njezinu primitku.

(4) Obavijest o povredi propisa koja nije zaprimljena posebnim komunikacijskim kanalima iz ovog članka, odmah i bez izmjena se prosljeđuje ovlaštenim radnicima Agencije uporabom posebnih komunikacijskih kanala.

Postupanje s obavijesti o povredi propisa

Članak 43.

(1) Agencija će po primitku pisane obavijesti o povredi propisa potvrditi primitak iste na poštansku ili elektroničku adresu koju je naveo podnositelj, osim ako je podnositelj izričito naveo drugačije ili ako Agencija opravdano vjeruje da bi potvrda primitka ugrozila zaštitu identiteta podnositelja prijave.

(2) Ako se za dostavljanje obavijesti o povredi propisa koristi telefonska linija na kojoj se razgovori snimaju, Agencija ima pravo usmenu obavijest dokumentirati u sljedećim oblicima:

a) zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku, ili

b) potpun i točan prijepis razgovora koji izrađuje ovlašteni radnik Agencije.

(3) Ako je podnositelj obavijesti o povredi propisa iz stavka 2. ovog članka otkrio svoj identitet, Agencija je dužna toj osobi omogućiti da provjeri i ispravi prijepis telefonskog razgovora te da svojim potpisom izrazi suglasnost s istim.

(4) Ako se za dostavljanje obavijesti o povredi propisa koristi telefonska linija na kojoj se razgovori ne snimaju, Agencija je dužna usmenu prijavu dokumentirati u obliku zapisnika razgovora koji sastavlja ovlašteni radnik Agencije. Ako je podnositelj obavijesti otkrio svoj identitet, Agencija je dužna toj osobi omogućiti da provjeri i ispravi zapisnik telefonskog razgovora te da svojim potpisom izrazi suglasnost s istim.

(5) Ako osoba zatraži sastanak s ovlaštenim radnikom Agencije radi dostavljanja obavijesti o povredi propisa, u skladu s člankom 42. stavkom 2. točkom c) ovog Pravilnika, Agencija je dužna osigurati zapisnik sa sastanka dokumentiran u jednom od sljedećih oblika:

a) zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku, ili

b) zapisnik sa sastanka koji sastavlja ovlašteni radnik Agencije.

(6) Agencija će podnositelju iz stavka 5. ovog članka omogućiti da provjeri i ispravi sastavljeni zapisnik sa sastanka te da svojim potpisom izrazi suglasnost s njim.

Zaštita radnika

Članak 44.

(1) Agencija će razmjenjivati informacije i surađivati s drugim nadležnim tijelima koja sudjeluju u zaštiti radnika koji prijavljuju povredu propisa od odmazde, diskriminacije ili drugih vrsta nepoštenog postupanja do kojih može doći zbog prijave povrede propisa ili u vezi s njom.

(2) Priopćenje koje osoba upoznata s tajnim podatkom učini u obavijesti o povredi propisa ne smatraju se povredom čuvanja poslovne tajne niti se smatraju kršenjem bilo kakvih ograničenja otkrivanja informacija koja su određena ugovorom, zakonom ili drugim propisom.

Postupci zaštite osobnih podataka

Članak 45.

Na prikupljanje, korištenje i zaštitu osobnih podataka o osobi koja je dostavila obavijest i o osobi koja je navodno, u skladu s obavijesti, odgovorna za nezakonitost, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje prikupljanje, korištenje i zaštita podataka za potrebe kaznenog postupka.

Prosljeđivanje podataka unutar
i izvan Agencije

Članak 46.

(1) Na zaštitu osobnih podataka podnositelja prijave i prijavljene osobe primjenjuju se odredbe zakona kojima je uređena zaštita osobnih podataka te njihovo prikupljanje, obrada i korištenje u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovlašteni radnici Agencije ne smiju otkriti, posredno ili neposredno, identitet podnositelja prijave ili prijavljene osobe ili bilo koju drugu naznaku okolnosti na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet podnositelja prijave ili prijavljene osobe.

(3) Iznimno se mogu, unutar ili izvan Agencije, proslijediti podaci o identitetu podnositelja prijave ili prijavljene osobe ili bilo koja druga naznaka okolnosti na temelju kojih bi se mogao utvrditi identitet tih osoba, kada je:

a) to potrebno u vezi s pokretanjem i/ili započinjanjem prekršajnog ili kaznenog postupka,

b) to nužno radi sprječavanja počinjenja kaznenog djela, ili

c) dan pristanak podnositelja prijave.

DIO TRINAESTI
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-02/10
Urbroj: 326-01-440-17-1
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.