Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

937

Na temelju članka 165. stavka 3. i članka 166. stavaka 3. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA NUĐENJE UDJELA
UCITS FONDA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti za obavljanje poslova nuđenja udjela UCITS fonda na temelju ugovora o poslovnoj suradnji.

Ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fonda

Članak 2.

(1) S pravnom osobom iz članka 164. Zakona društvo za upravljanje sklapa ugovor o poslovnoj suradnji predmet kojeg je nuđenje udjela UCITS fonda.

(2) Prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je primjenom dužne pažnje:

1. utvrditi da je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka kadrovski i organizacijski osposobljena za obavljanje poslova nuđenja udjela UCITS fonda,

2. utvrditi da pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ima potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova nuđenja udjela UCITS fonda,

3. utvrditi da zaposlenici, odnosno radnici pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka koji će obavljati poslove nuđenja udjela UCITS fonda ispunjavaju uvjete propisane člankom 3. ovoga pravilnika.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s društvom za upravljanje sklopila ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fonda ne smije navedene poslove prenijeti na treću osobu.

Uvjeti koje moraju zadovoljavati fizičke osobe koje nude udjele UCITS fonda

Članak 3.

(1) Zaposlenik odnosno radnik koji obavlja poslove nuđenja udjela u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika u Republici Hrvatskoj mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:

1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj),

2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno za taj strani jezik, te ovjerena od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji),

3. nije pravomoćno osuđena niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela protiv gospodarstva propisana u glavi XXIV. Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj 125/11 i 144/12) te kaznena djela koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima, a za stranu osobu da ista nije pravomoćno osuđena niti je pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica za kaznena djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, ovjerenom kao pod točkom 2. ovoga stavka).

(2) Zaposlenik odnosno radnik u pravnoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika mora imati potrebna znanja o bitnim karakteristikama UCITS fonda čije udjele nudi i značaju svih rizika povezanih s ulaganjem u udjele konkretnog UCITS fonda.

Popis osoba koje nude udjele
UCITS fonda

Članak 4.

(1) Društvo za upravljanje je dužno jednom godišnje, do kraja siječnja tekuće godine, Agenciji dostaviti popis pravnih osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o tvrtki i sjedištu pravne osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika, datum sklapanja ugovora i naznaku jednog ili više UCITS fonda čiji će se udjeli nuditi temeljem predmetnog ugovora.

(3) Pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika dužna je voditi i redovito ažurirati evidenciju zaposlenika odnosno radnika koji obavljaju poslove nuđenja udjela UCITS fonda, koju je će evidenciju na zahtjev dostaviti društvu za upravljanje, a društvo za upravljanje je istu dužno na zahtjev dostaviti Agenciji.

Uvjeti poslovanja osoba koje nude udjele
UCITS fonda

Članak 5.

(1) Pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika ne smije primati novčana sredstva u svrhu izdavanja udjela UCITS fonda, već se ista doznačuju na za to predviđeni račun UCITS fonda.

(2) Zaposlenik, odnosno radnik pravne osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika dužan je svakom potencijalnom ulagatelju dati na uvid:

1. prospekt, pravila i ključne podatke za ulagatelje UCITS fonda,

2. kada je to primjenjivo, promidžbeni materijal UCITS fonda.

(3) Zaposlenik, odnosno radnik pravne osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika dužan je svakog potencijalnog ulagatelja obavijestiti gdje su i na koji način dokumenti iz stavka 2. ovoga članka dostupni.

(4) Društvo za upravljanje i pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika dužni su voditi i redovito ažurirati evidencije o stanju i transakcijama udjelima UCITS fonda obavljenim posredstvom te pravne osobe, te ih na zahtjev dostaviti Agenciji.

(5) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika o ulagateljima kojima nudi udjele UCITS fonda prikupi sve potrebne podatke i dokumentaciju koji su propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i drugim propisima.

(6) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da pravna osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika prikupljenu dokumentaciju čuva u skladu s odredbama Zakona i pravilnika koji uređuje organizacijske zahtjeve društva za upravljanje UCITS fondom u dijelu koji se odnosi na vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije.

(7) Društvo za upravljanje u potpunosti ostaje odgovorno ulagateljima za obavljanje poslova nuđenja udjela UCITS fonda na temelju ugovora o poslovnoj suradnji.

Članak 6.

(1) Društvo za upravljanje je dužno dostaviti popis i evidencije iz članka 4. i članka 5. stavka 4. na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumen­tacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo dokumentaciju iz članka 4. i članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, društvo za upravljanje je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo za upravljanje je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-02/03
Urbroj: 326-01-443-17-1
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.