Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

939

Na temelju članaka 8. stavka 1. i 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/2005 i 12/2012) te članaka 193. stavka 7., članka 194. stavka 3., članka 197. stavka 2. i članka 243. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE UCITS FONDOM TE PROMJENE PROSPEKTA I PRAVILA UCITS FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (»Narodne novine« broj 3/2017), u članku 6. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Dokumentaciju iz članka 2. stavka 1., članka 3. stavka 1. i članka 5. ovoga Pravilnika društva za upravljanje mogu dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje.

(3) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo dokumentaciju iz članka 2. stavka 1., članka 3. stavka 1. i članka 5. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-02/01
Urbroj: 326-01-440-17-2
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.