Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima UCITS fonda

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

940

Na temelju članaka 8. stavka 1. i 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/2005 i 12/2012) te članka 3. stavka 1., članka 100. stavka 6., članka 120., članka 104. stavka 5., članka 178. stavka 4., članka 181., članka 246. stavka 3. i članka 261. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UDJELIMA UCITS FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o udjelima UCITS fonda (»Narodne novine«, broj 3/2017), u članku 6. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Obavijest Agenciji iz stavka 2. ovog članka društvo za upravljanje može dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje.

(4) Smatra se da je društvo za upravljanje dostavilo obavijest Agenciji iz stavka 2. ovog članka u trenutku kada je obavijest zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-02/02
Urbroj: 326-01-440-17-2
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.