Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom

NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

941

Na temelju članaka 8. stavka 1. i 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/2005 i 12/2012) te 69. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. travnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DELEGIRANJU POSLOVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOM

Članak 1.

U Pravilniku o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom (»Narodne novine« broj 108/16), u članku 2. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Društvo može Agenciji dostavljati dokumentaciju propisanu ovim člankom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje.

(7) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim člankom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.«

Članak 2.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju iz članka 3., članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2. na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 3., članka 10. i članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/16-02/09
Urbroj: 326-01-440-17-2
Zagreb, 13. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.