Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 42/2017 (28.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

978

Na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 21. travnja 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU IZRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

(1) U članku 10. stavku 1. Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 98/14 i 45/16, dalje u tekstu: Pravilnik) dodaju se točke 1. i 2. koje glase:

»1. Najviša kamatna stopa za izračun tehničkih pričuva za ugovore o mirovinama obveznog mirovinskog osiguranja zaključene 1. 1. 2018. i kasnije iznosi 1%.

2. Najviša kamatna stopa za izračun tehničkih pričuva za ugovore o mirovinama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja zaključene 1. 1. 2018. i kasnije iznosi 1% a za programe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja kod kojih je ugovoreno trajanje isplate mirovine najviše 5 godina 1,75%.«

(2) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. , 10., 11. i 12.

(3) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točka 1. koja postaje točka 3. mijenja se i glasi:

»Najviša kamatna stopa za izračun tehničkih pričuva za ugovore o mirovinama obveznog mirovinskog osiguranja zaključene od 1.10.2016. do zaključno 31.12.2017. godine iznosi 1,5%.«

(4) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točka 2. koja postaje točka 4. mijenja se i glasi:

»Najviša kamatna stopa za izračun tehničkih pričuva za ugovore o mirovinama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja zaključene od 1. 10. 2016. do zaključno 31. 12. 2017. godine iznosi 1,5% za dobrovoljne doživotne mirovine, odnosno 1,75 % za ostale programe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.«

(5) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točka 6. koje postaje točka 8. mijenja se i glasi:

»Kamatna stopa iz točaka 1., 2., 3. ,4. , 5., 6. i 7. odgovara kamatnoj stopi i kada se diskontni faktor koji se koristi za izračun tehničkih pričuva prikaže u obliku 1/(1+i).«

(6) U članku 10. Pravilnika točka 7. koja postaje točka 9. mijenja se i glasi:

»Kamatna stopa za izračun tehničkih pričuva obveznog odnosno dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ne smije biti viša od prosječnog prinosa koji je mirovinsko osiguravajuće društvo postiglo ulaganjem tih sredstava u posljednje dvije godine«

(7) U članku 10. Pravilnika točka 8. koja postaje točka 10. mijenja se i glasi:

»Prosječan prinos iz točke 9. ovoga članka posebno se izračunava za tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja, a posebno za tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Prosječan prinos izračunava se kao ponderirani prosjek prinosa na tehničku pričuvu u posljednje dvije godine, pri čemu se za pondere uzima prosječna vrijednost tehničke pričuve tijekom godine, a prinos u određenoj godini se izračunava kao:

gdje je

P – prinos,

PU – ukupni prihod ulaganja sredstava tehničke pričuve,

TU – ukupni trošak ulaganja sredstava tehničke pričuve,

VTP – prosječna vrijednost tehničke pričuve tijekom promatrane poslovne godine.

Prosječna vrijednost tehničke pričuve izračunava se tako da se uzima stanje tehničke pričuve na najmanje dva datuma tijekom promatrane poslovne godine i to na početku i na kraju poslovne godine.

Prinos se izračunava posebno za svaku poslovnu godinu. Prosječan prinos dobiva se kao zbroj prinosa pomnoženih s prosječnom vrijednošću tehničkih pričuva za posljednje dvije pune poslovne godine (u godišnjim financijskim izvještajima uključujući godinu za koju se radi izračun tehničke pričuve) i podijeljen sa zbrojem prosječnih vrijednosti tehničkih pričuva.«

(8) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točka 9. koje postaje točka 11. mijenja se i glasi:

»Mirovinsko osiguravajuće društvo za izračun tehničkih pričuva može koristiti i nižu kamatnu stopu od kamatne stope propisane točkama 1. do 7. ovog stavka.«

(9) U članku 12. stavku 2 riječi »sukladno članku 10. stavku 1. točki 6. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima »sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. ovoga Pravilnika«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/66

Urbroj: 326-01-660-17-4

Zagreb, 21. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.