Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu

NN 43/2017 (3.5.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

988

Na temelju članka 61. Zakona o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, br. 173/2003, 54/2005, 76/2007, 30/2009, 49/2011) i sukladno Zaključku o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 4. svibnja 2016. godine, ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Članak 1.

U Pravilniku o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, br. 72/2004, 117/2007, 66/2011 i 125/2013), u članku 2. stavku 1. točki 10., članku 19. stavku 1. točki 7., članku 21. stavku 1. točki 5. i članku 22. stavku 1. točki 6. riječi: »i pečat« brišu se.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: D-1, D-3 i D-4. Novi obrasci D-1, D-3 i D-4 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-01/17-01/00003

Urbroj: 533-19-17-0005

Zagreb, 19. travnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.