Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti topografskih poluvodičkih proizvoda

NN 43/2017 (3.5.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti topografskih poluvodičkih proizvoda

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

990

Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03 i 76/07) i sukladno Zaključku o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 4. svibnja 2016. godine, ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI TOPOGRAFSKIH POLUVODIČKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 72/04, i 117/07), u članku 2. stavku 2. točki 11. riječi: »i pečat, ako ga ima« brišu se.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti dosadašnji obrazac T-1. Novi obrazac T-1 počinje se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-01/17-01/00003

Urbroj: 533-19-17-0007

Zagreb, 19. travnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.