Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

NN 43/2017 (3.5.2017.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

Hrvatska energetska regulatorna agencija

992

Na temelju članka 85. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. travnja 2017. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 155/14), u Prilogu 2., točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Za voditelja bilančne skupine od kojeg opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge nabavlja plin za potrebe svojih kupaca koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe plinom, dnevno preuzetu energiju plina na ulazu u distribucijski sustav utvrđuje operator transportnog sustava, kao razliku dnevne količine plina koju je izmjerio operator transportnog sustava i utvrđene dnevno preuzete energije plina iz točaka 2. i 3. ovoga Priloga 2.«.

Iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6. Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge dužan je operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog sustava, do zadnjeg dana u mjesecu, za taj mjesec, dostaviti pisanu izjavu kojom se određuje voditelj bilančne skupine iz točke 5. ovoga Priloga 2., a uz pisanu izjavu mora biti priložena suglasnost tog voditelja bilančne skupine.

7. Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge dužan je operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog sustava dostaviti izjavu iz točke 6. ovoga Priloga 2. samo u slučaju promjene u odnosu na ranije dostavljenu izjavu.«.

Članak 2.

(1) Iznimno od članka 1. ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava kojim se dodaje točka 6. u Prilogu 2. Mrežnih pravila, opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan je operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog sustava, dan nakon stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, za travanj 2017., dostaviti pisanu izjavu, koja sadrži popis neposrednih članova bilančne skupine koju organizira i vodi, a kojom se potvrđuje za voditelja bilančne skupine iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava kojim se mijenja točka 5. iz Priloga 2. Mrežnih pravila.

(2) Iznimno od članka 1. ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava kojim se dodaje točka 6. u Prilogu 2. Mrežnih pravila, opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge koji nije neposredni član bilančne skupine koju organizira i vodi opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, dužan je operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog sustava, dan nakon stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, za travanj 2017., dostaviti pisanu izjavu, kojom se određuje voditelj bilančne skupine iz članka 1. ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava kojim se mijenja točka 5. iz Priloga 2. Mrežnih pravila, a uz pisanu izjavu mora biti priložena suglasnost tog voditelja bilančne skupine.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/10

Urbroj: 371-01/17-01

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.