Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova

NN 43/2017 (3.5.2017.), Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

993

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. travnja 2017. godine donijela

KRITERIJE

ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZGRADNJU I POGON IZRAVNIH VODOVA

Članak 1.

Ovim Kriterijima za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova (u daljnjem tekstu: Kriteriji) uređuju se kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova.

Članak 2.

Ovi Kriteriji primjenjuju se u postupku izdavanja suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova koji provodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovim Kriterijima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 4.

Agencija može na zahtjev proizvođača električne energije koji ima dozvolu za obavljanje elektroenergetske djelatnosti opskrbe električnom energijom izdati suglasnost za izgradnju izravnog voda ako je prethodno odbijen pristup prijenosnoj mreži ili u slučaju pokrenutog postupka rješavanja spora kod Agencije.

Članak 5.

(1) Proizvođač električne energije iz članka 4. ovih Kriterija korištenjem izravnog voda može napajati električnom energijom:

– vlastite poslovne prostore,

– svoja ovisna društva,

– svoje krajnje kupce.

(2) Izravni vodovi mogu se graditi samo kao vodovi vrlo visokog ili visokog napona.

(3) Izravni vodovi ne mogu biti sastavni dio prijenosne mreže.

(4) Prilikom izgradnje izravnih vodova nužno je primjenjivati uobičajena tehnička rješenja koja koristi operator prijenosnog sustava.

(5) Izravni vodovi ne smiju ugrožavati sigurnost elektroenergetskog sustava.

Članak 6.

Proizvođač električne energije iz članka 4. ovih Kriterija dužan je Agenciji uz zahtjev dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovih Kriterija:

– odluku operatora prijenosnog sustava o odbijanju pristupa prijenosnoj mreži,

– dokaze o vlasništvu poslovnih prostora ili pravu korištenja poslovnih prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugih ugovora zaključenih s vlasnicima poslovnih prostora,

– izvadak iz sudskog registra ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje ovisnost društva, u slučaju opskrbe ovisnih društava,

– ugovore o opskrbi krajnjih kupaca koji će se napajati izravnim vodom, ako su ugovori sklopljeni,

– idejni projekt izravnog voda i pripadnih postrojenja,

– mišljenje operatora prijenosnog sustava o tome je li izravni vod projektiran u skladu s uobičajenim tehničkim rješenjima koje koristi operator prijenosnog sustava te da njegov pogon neće ugroziti sigurnost elektroenergetskog sustava.

Članak 7.

Prijenos električne energije izravnim vodom ne obavlja se kao javna usluga.

Članak 8.

Nadzor nad primjenom ovih Kriterija obavlja Agencija.

Članak 9.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/06

Urbroj: 371-01/17-02

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.