Izmjene i dopuna Statuta Hrvatske komore arhitekata

NN 43/2017 (3.5.2017.), Izmjene i dopuna Statuta Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora arhitekata

997

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 78/15.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, klasa: 011-01/17-01/21, urbroj: 531-01-17-7, od 30. ožujka 2017. godine, Skupština Hrvatske komore arhitekata na 7. izvanrednoj sjednici održanoj 21. travnja 2017. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore arhitekata (»Narodne novine« broj 140/15.) u članku 13. stavku 4. dodaje se nova alineja 11. koja glasi:

» – Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza,«.

Sadašnje alineje 11. do 14. postaju alineje 12. do 15.

Članak 2.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Komora u obavljanju javnih ovlasti vodi, odnosno uspostavlja i vodi imenike, upisnike i evidencije iz stavka 2. ovog članka, koji su javne knjige, a isprave koje se izdaju u obavljanju tih poslova javne su isprave. Isprave koje se izdaju na temelju podataka o kojima Komora, izvan dodijeljenih joj javnih ovlasti, vodi evidencije i registre iz stavka 3. ovog članka službene su isprave.«

U stavku 2. alineja 6. mijenja se i glasi:

» – upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja«.

U stavku 2. brišu se alineje 7., 9., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pored vođenja, odnosno uspostavljanja i vođenja imenika, upisnika i evidencija na temelju javnih ovlasti, Komora uspostavlja i vodi:

– evidenciju stegovnih postupaka,

– evidenciju počasnih članova Komore,

– evidenciju stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnog kulturnog značaja,

– evidenciju stručnog usavršavanja,

– registar provoditelja natječaja,

– registar dodijeljenih registarskih brojeva natječaja,

– druge evidencije i registre.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. te se mijenja i glasi:

(5) Ustroj, oblik i sadržaj javnih knjiga iz stavka 2. i evidencija i registara iz stavka 3. ovog članka, sadržaj baza podataka u digitalnom obliku te način njihova vođenje kao i tehničku zaštitu podataka uređuje općim aktom Upravni odbor.

Članak 3.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Komora u skladu sa Zakonom vodi upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, upisnik zajedničkih ureda za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i upisnik zajedničkih ureda za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Komora u skladu sa Zakonom, javnim ovlastima i Statutom ustrojava i vodi evidencije. O činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Komora izdaje potvrdu u vidu javne isprave.

(3) Komora u skladu sa Statutom ustrojava i vodi evidencije i registre, izvan dodijeljenih joj javnih ovlasti. O činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Komora izdaje uvjerenja.

(3) Za upis u upisnike iz stavka 1., evidencije iz stavak 2. i evidencije i registre iz stavka 3. ovoga članka plaća se naknada. Visina i način plaćanja naknade utvrđuje Skupština odlukom.

(4) Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja važna za upis u upisnike, evidencije i registre utvrdit će se općim aktom Komore kojeg donosi Upravni odbor.«

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Statuta, donesena uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, klasa: 011-01/17-01/21, urbroj: 531-01-17-7 od 30. ožujka 2017. godine, stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/03

Urbroj: 505-01-17-1

Zagreb, 21. travnja 2017.

Predsjednica
Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl. ing. arh., v. r.